Turizm Akademik Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |


Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYETurizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |
Cover Image


Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYEVolume 6 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin İş Özellikleri ve Örgütsel Yapı Algılarının Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi
  Pages 1 - 16
  Sertaç SERT, Serdar TARAKÇIOĞLU
 2. Etik Liderlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Yapıcı Ses Çıkartma Davranışının Aracı Rolü
  Pages 17 - 30
  Ülker ERDOĞAN ARACI
 3. Sosyal Sermayenin Hizmet İnovasyonu Üzerine Etkisinde Bilgi Paylaşımının Aracılık Rolü: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 31 - 48
  Serdar Çöp, Murat Topcu
 4. Turizm Talebinin Panel Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi
  Pages 49 - 60
  Hasan GÜL, Ferda YERDELEN TATOĞLU
 5. Türkiye ve Rusya Arasındaki Uçak Krizinin Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkilerinin Analizi
  Pages 61 - 75
  Erdinç KARADENİZ
 6. Uçak-İçi Dergilerdeki Genel Müdür Söylemlerinin Halkla İlişkiler Açısından İncelenmesi
  Pages 77 - 90
  Meltem CABER
 7. Kent Turizminde Turistlerin Mekansal Tercihleri ve Mekansal Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği
  Pages 91 - 106
  Ceren Avcı, Azize HASSAN
 8. How to Develop Tourism in the Least Developed Regions? Notes from Travel Agencies
  Pages 107 - 119
  Uğur ÇALIŞKAN
 9. A Study on Perceived Socio-Economic Impacts of Cultural Festival on Local Residents Participation: Kafkasör Culture Tourism and Art Festival
  Pages 121 - 130
  Ebru Düşmezkalender, Cansev Özdemir, Medet Yolal
 10. Turizm Sektöründeki Sosyal Girişim Çalışanlarının Sosyal Girişimcilik Davranışı, İş ve Yaşam Tatmini: Tatuta Projesi Narköy Örneği
  Pages 131 - 145
  Fuat ÇİFTÇİ, Ebru ZENCİR
 11. Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi
  Pages 147 - 159
  Savaş ARTUĞER, Emine KOCATÜRK
 12. Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi
  Pages 161 - 174
  Reşad Emre ÖZGÜNEŞ, Düriye BOZOK, Cevdet AVCIKURT, Emin GÜLEÇ
 13. Türkiye 2053 Projesi; “Güç ve Adalet” Hedefleri Bağlamında Turizm Endüstrisinin İncelenmesi
  Pages 175 - 188
  Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Özlem ALTUNÖZ, Yalçın ARSLANTÜRK, Barış YALÇINKAYA
 14. Konaklama İşletmelerinde Şikayet Yönetimi: Müşteri – İşgören İletişiminde Sözsüz İletişim Konusunda Bir Model Önerisi
  Pages 189 - 204
  Uğur KILINÇ
 15. Seyahat Acentalarının Bölgesel Sürdürülebilir Gelişime Katkısı: Turlar ve Rehberler Kapsamında Travelife Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 205 - 217
  F. Özlem GÜZEL, Funda ÖN ESEN
 16. Boş Zamanların Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Boş Zaman Tatminine Etkisi
  Pages 219 - 228
  Özgür YAYLA, Hakan ÇETİNER
 17. Gastronomi Eğitiminin Ortaöğretim ve Yükseköğretim Düzeyinde Değerlendirilmesi
  Pages 229 - 248
  Gökhan YILMAZ
 18. Restoranlardaki Menü Tasarım Unsurlarının Müşterilerin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Pages 249 - 261
  Duran CANKÜL
 19. Müşterilerin Ortak Üreticilik Rolünü Konu Edinen Araştırmaların İncelenmesi: Scopus Veri Tabanında Taranan Turizm ve Otelcilik Dergilerinin Bibliyometrik Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 263 - 276
  Reşat ARICA, Abdulkadir ÇORBACI
 20. Perceived Organizational Support and Organizational Identification: The Mediating Role of Fit to Organization
  Pages 277 - 291
  Özcan ZORLU, Ali AVAN, Ahmet BAYTOK
Indexes and Platforms