Turizm Akademik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |


Tourism Academic Journal is a scientific peer-reviewed journal that was published between 2000-2006, after which its academic activities were suspended. In 2014, it was decided to republish the journal at an international level and academic work started to be accepted. The journal is an interdisciplinary journal focused on tourism. The main purpose of the Tourism Academic Journal is to publish solution-oriented studies that will contribute to the discipline of tourism in theoretical and practical terms, prepared within the framework of the principle of neutrality, adhering to the principles of science ethics. Tourism Academic Journal is an international, peer-reviewed journal published twice a year. The journal serves as a comprehensive platform where articles on tourism can be shared.

Turizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |
Cover Image


Tourism Academic Journal is a scientific peer-reviewed journal that was published between 2000-2006, after which its academic activities were suspended. In 2014, it was decided to republish the journal at an international level and academic work started to be accepted. The journal is an interdisciplinary journal focused on tourism. The main purpose of the Tourism Academic Journal is to publish solution-oriented studies that will contribute to the discipline of tourism in theoretical and practical terms, prepared within the framework of the principle of neutrality, adhering to the principles of science ethics. Tourism Academic Journal is an international, peer-reviewed journal published twice a year. The journal serves as a comprehensive platform where articles on tourism can be shared.

Volume 8 - Issue 1 - Jun 15, 2021
 1. Turizm Alanındaki Bilimsel Dergilerin Dergi Etki Faktörleri ve CiteScore Değerleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1 - 14
  Demet GÜNER, Kutay OKTAY
 2. Rekreasyon Deneyimi, Memnuniyet ve Çevreye Duyarlı Davranış İlişkisi: Horma Kanyonu Örneği
  Pages 15 - 28
  Çetin AKKUŞ, Selda YORDAM
 3. Sakin Şehir Perşembe’de Paydaşların Uygulamalara ve Yaklaşımlara Yönelik Görüşleri
  Pages 29 - 44
  Zeynep ÇOKAL, Nilgün DEMİREL
 4. Yerel Halkın Destinasyon İmajı Algısı ile Turizm Gelişimine Verdiği Destek Arasındaki İlişki
  Pages 45 - 59
  İlker TÜRKERİ, Salim AKYÜREK
 5. İten ve Çeken Faktörlerin Destinasyon Memnuniyetine Etkileri: Yayla ve Şehir Turizmine Katılan Arap Turistler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 61 - 76
  Oğuz TÜRKAY, Burak ATASOY
 6. Kronizm ve Motivasyon Algılarının Yöneticiler Tarafından Değerlendirilmesi: Otel İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma
  Pages 77 - 95
  Ömer SARAÇ, Orhan BATMAN
 7. Rekreasyonel Aktivitelerde Tüketiciyi Motive Eden Faktörlerin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi: Turistik Bir Ürün Olarak Offroad Örneği
  Pages 97 - 114
  Ayşegül ACAR, Yasemin KARADEMİR, Cenk Murat KOÇOĞLU
 8. Almanya’da Yaşayan İkinci Kuşak Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının Diaspora Turizmi Kapsamında İncelenmesi: Köln Örneği
  Pages 115 - 132
  Kartal Doğukan ÇIKI, Murat KIZANLIKLI
 9. Otellerde Konuk ve Çalışan Hırsızlığı: Nitel Bir Araştırma
  Pages 133 - 149
  Ö. Devrim YILMAZ, Işıl ÖZGEN, Eda HAZARHUN
 10. Son Şans Turizmi: Bir Literatür İncelemesi ve Araştırma Gündemi
  Pages 151 - 165
  Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN
 11. İkincil Konut Sahiplerinin Yiyecek Tercihleri
  Pages 167 - 180
  Havva GÖZGEÇ, Cevdet AVCIKURT
 12. Kültürel Mirasın Dijital Ortamda 3 Boyutlu Arşivlenmesi: Maghoki-Attar Camii Sanal Model Örneği
  Pages 181 - 191
  Fatih VAROL, Abdurahman Yasin YİĞİT, Ali ULVİ
 13. Turgut Özal Tabiat Parkı’nın Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 193 - 212
  Ahmet ÇAVUŞ, Pınar AKER
 14. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Menü Sertifikasyon Sistemi İçin Temel Kriterlerin Belirlenmesi: Eskişehir Örneği
  Pages 213 - 229
  Sema EKİNCEK, Önder YAYLA, Merve ÖZGÜR GÖDE
 15. Davranışsal Finans Eğilimlerinin, Bireysel Yatırımcıların Yatırım Tercihlerine ve Yatırımlarda Yararlandıkları Bilgi Kaynaklarına Göre Karşılaştırılması: Muğla İlindeki Turizm İşletme Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama
  Pages 231 - 248
  Onur ATAK, Doğan KUTUKIZ
 16. Hizmet Verme Yatkınlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Etkisi
  Pages 249 - 261
  Eray POLAT, İbrahim MİSİR, Bayram ŞAHİN
 17. Mesleki Özdeşleşmenin Psikolojik Dayanıklılığa Etkisinde Öz Yeterliliğin Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama
  Pages 263 - 279
  Ezgi KIRICI TEKELİ, Mehmet TEKELİ, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 18. Kaman İlçesinin Turizm Potansiyelinin Farklı Paydaşlar Tarafından Değerlendirilmesi
  Pages 281 - 296
  A.özdal DEĞİRMENCİOĞLU
 19. Does Physical Apperance of Tourist Guides Affect Tourist’ Satisfaction?
  Pages 297 - 308
  Seçkin ESER, A.celil ÇAKICI
 20. Overtourism: Blessing or Burden?
  Pages 309 - 319
  Onur İÇÖZ, Yiğit Sebahattin BOZKURT
 21. Sustainability Communication in Tourism Industry: An Analysis of Companies Listed in Borsa Istanbul Equity Market According to OSEC Model
  Pages 321 - 334
  Sebnem OZDEMİR
 22. Sailing as a Recreative Activity and its Relationship with Life Satisfaction
  Pages 335 - 346
  Figen SEVİNC, Tülay GÜZEL
Indexes and Platforms