Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 67 - 74 2019-12-31

Environmental sustainability of tourism in Sapanca
Sapanca’da turizmin çevresel sürdürülebilirliği

İsmail ÇALIK [1] , Özgür AKGÜN [2]


Environmental sustainability envisages the preservation of environmental values by considering the balance of protection / use in the use of natural resources for tourism purposes. In this research, it is aimed to evaluate tourism activities in Sapanca within the scope of environmental sustainability. Interview method was used to collect data and descriptive analysis method was used to analyze the data. As a result of the research, it should be stated that environmental damage has occurred due to the construction of secondary houses and villas in Sapanca. It is stated that there is a partial environmental damage caused by tourism enterprises. In addition, it can be said that this situation may pose a risk in the future when the tourism structures in coastal areas and natural areas are not controlled. Another result of the research is that tourism activities do not significantly affect drinking water quality and air pollution in the district. The main reason for the decrease in drinking water quality is the consumption from water factories in the district. It is stated that air pollution is caused by the Istanbul-Ankara TEM Motorway passing through the district center, which can be indirectly associated with tourism. In Sapanca, the implementation of watershed planning within the framework of sustainable principles and the guidance of planning and implementations under the guidance of sustainable tourism indicators will be effective in minimizing the environmental impacts of tourism activities.

Çevresel sürdürülebilirlik doğal kaynakların turizm amaçlı kullanımında koruma/kullanma dengesinin gözetilerek çevresel değerlerin korunmasını ön görmektedir. Bu araştırmada Sapanca’da turizm faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında mülakat yöntemi, analiz edilmesinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sapanca’da ikincil konut ve villa inşası nedeniyle çevresel tahribat oluştuğu belirtilmelidir. Turizm işletmeleri kaynaklı kısmi bir çevresel tahribat oluştuğu ifade edilmektedir. Ayrıca, sahil alanlarında ve doğal alanlardaki turizm amaçlı yapılaşma kontrol edilmediğinde gelecekte bu durumun risk oluşturabileceği söylenebilir. Turizm faaliyetlerinin ilçedeki içme suyu kalitesine ve hava kirliliğine önemli ölçüde etki etmediği, araştırmanın diğer bir sonucudur. İçme suyu kalitesinin azalmasının temel nedeni olarak, ilçedeki su fabrikaları kaynaklı tüketim gösterilmektedir. Hava kirliliğinin ise dolaylı olarak turizmle ilişkilendirilebilecek ilçe merkezinden geçen İstanbul-Ankara TEM Otoyolu kaynaklı olduğu ifade edilmektedir. Sapanca’da turizm faaliyetlerinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesinde sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde havza planlamasının hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir turizm göstergeleri rehberliğinde planlama ve uygulamaların yönlendirilmesi etkili olacaktır.
 • Akkoyunlu, A. ve Akiner, M. E. (2012). Pollution evaluation in streams using water quality indices: A case study from Turkey’s Sapanca Lake Basin. Ecological Indicators (18) 501–511.
 • Bizim Sakarya Gazetesi (2019). SATSO uyarmıştı! Sapanca dağları bu halde. 05.11.2019 tarihinde https://www.bizimsakarya.com.tr/guncel/satso-uyarmisti-sapanca-daglari-bu-halde-h76040.html adresinden alınmıştır.
 • Budowski, G. (1976). Tourism and Environmental Conservation: Conflict, Coexistence or Symbiosis?”, Ed: Becken, S. (2010). Tourism and the Environment. Edward Elgar Publishing, Northampton, ss:27-32.
 • Cook, R. A. , Cathy H. C., Marqua, J. J. (2016). Tourism The Business of Hospitality and Travel, Pearson.
 • Gössling, S. (2002). Global environmental consequences of tourism. Global Environmental Change, (12), 283–302.
 • Hayır, M. ve Demir, M.T. (2008). Sapanca köylerinde kırsal yapının değişimi. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, (16), 60-79.
 • Hürriyet Gazetesi (2018). Sapanca'nın ormanları villalarla betonlaştı. 05.11.2019 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/sapancanin-ormanlari-villalarla-betonlasti-40861574 adresinden alınmıştır.
 • İrtem, E., Kabdaşlı, S. ve Azbar, N. (2005). Coastal zone problems and environmental strategies to be implemented at Edremit Bay, Turkey. Environmental Management, (36) (1), 37–47.
 • Kahraman, N. ve Türkay, O. (2014). Turizm ve Çevre. Detay Yayınları, Ankara.
 • Kart Aktaş, N. ve Yıldız Dönmez, N.(2019). Effects of urbanısatıon and human actıvıtıes on basın ecosystem: Sapanca Lake Basın. Journal of Environmental Protection and Ecology, (20) (1), 102–112.
 • Kuvan, Y. (2010). Mass tourism development and deforestation in Turkey. Anatolia: An international Journal of Tourism and Hospitality Research, (21) (1), 155-168.
 • Saenz-de-Miera, O. ve Rosselló, J. (2019). Modeling tourism impacts on air pollution: The case study of PM10 in Mallorca. Tourism Management, (40), 273-281.
 • Sapanca Belediyesi (2019). Sapanca Coğrafyası, 05.11.2019 tarihinde https://www.sapanca.bel.tr/index.php/Sapanca/Sapanca-Cografyasi adresinden alınmıştır.
 • Tanık, A., Beler Baykal, B, Gönenç¸ E, Meriç, S. ve Öktem, Y. (1998). Effect and control of pollution in catchment area of Lake Sapanca, Turkey. Environmental Management, (22), (3), 407–414.
 • TUİK (2018). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına Göre 2018 Yılı Nüfusu (Sapanca). 05.11.2019 tarihinde https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr adresinden alınmıştır.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (24), 543-559.
 • UNWTO (1980). Manila Declaration on Tourism, 25.10.2019 tarihinde https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.01.01 adresinden alınmıştır.
 • UNWTO (2005) . Making Tourism More Sustainable A Guide for Policy Makers. United Nations Publications, Madrid.
 • UNWTO (2019). Defination of sustainable tourism, 25.10.2019 tarihinde https://sdt.unwto.org/sustainable-development adresinden alınmıştır.
 • World Council Environmental Development (WECD) (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 25.10. 2019 tarihinde https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf adresinden alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects Environmental Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9815-5796
Author: İsmail ÇALIK (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6157-4193
Author: Özgür AKGÜN
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 15, 2019
Acceptance Date : December 20, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Çalık, İ , Akgün, Ö . (2019). Sapanca’da turizmin çevresel sürdürülebilirliği . Tourism and Recreation , 1 (2) , 67-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation/issue/51485/659617