Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Destinasyonların açık alan rekreasyon potansiyelinin yamaç paraşütü ekseninde değerlendirilmesi: Konya örneği

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 13 - 23, 30.06.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1079252

Abstract

Son yıllarda rekreasyon alanında yapılan araştırmalar yamaç paraşütü faaliyetine katılımın her geçen gün arttığını göstermektedir. Yamaç paraşütü sayesinde hem katılımcılar hem de destinasyonlar maddi ve manevi çok önemli kazanımlar elde etmektedir. Bu araştırmanın amacı, bir açık alan rekreasyon faaliyeti olan yamaç paraşütünün aktif olarak bu faaliyet ile ilgilenen katılımcıların (eğitmen, pilot ve müşteri) beyanları doğrultusunda Konya’daki potansiyelini ortaya koyabilmektir. Araştırma katılımcıların boş zaman değerlendirme faaliyetlerini, yamaç paraşütüne katılım nedenlerini ve Konya’nın yamaç paraşütü aktivitesi için potansiyelini açıklamaktadır. Durum desenine göre yürütülen bu araştırmada, çalışma gurubu belirlenirken maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 7 pilot- 6 müşteri ve 6 eğitmen olmak üzere 19 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılardan elde edilen açıklamalar, açık ve aksiyal kodlama yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucunda, boş zaman değerlendirme şekilleri, yamaç paraşütüne katılım nedenleri ve Konya’nın yamaç paraşütü potansiyeli olmak üzere üç tema belirlenmiştir. Sonuçlar boş zaman değerlendirme faaliyeti olarak kültürel ve açık alan rekreasyon faaliyetlerinin daha çok tercih edildiğini, bireylerin tercihinde en fazla mutluluk ve sosyalleşme isteğinin etkili olduğunu ve Konya’nın özellikle jeolojik yapısı nedeni ile bu faaliyetler açısından son derece uygun alanlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

References

 • Aksu, H. S., Güneş, S. G., & Kaya, A. (2022). Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi. Journal of Social, Human and Administravite Sciences, 5(2), 83-97.
 • Akşehir. (2020, 14 October). Yamaç Paraşütü. Retrieved from: http://aksehir.gov.tr/yamac-parasutu
 • Anonim. (2009). Yamaç Paraşüt Başlangıç Pilot Eğitim El Kitabı. Ankara: Turkish Aeronautical Association, Türkkuşu General Directorate Pub.
 • Ardahan, F., & Lapa, T. Y. (2011). Outdoor Recreation: The Reasons and Carried Benefits for Attending Outdoor Sports of the Participants of Cycling and/or Trekking Activities. Journal of Human Sciences, 8(1), 1327-1341.
 • Ardahan, F., Turgut, T., & Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon. Ankara: Delta Pub.
 • Ayazlar, R. A. (2015). Akış Deneyiminin Yamaç Paraşütü Deneyim Doyumu ve Yaşam Doyumuna Etkileri (Unpublished master’s thesis). Adnan Menderes University, Aydın.
 • Beyşehir. (2020, 11 September). Yamaç Paraşütü. Retrieved from: http://www.beysehir.gov.tr/yamac-parasutu .
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C., & Adabalı, M. M. (2016). İslam Dünyası Turizm Başkenti Seçilmenin Konya Turizmine Etkileri. Journal of International Social Research, 9(45), 1053-1064.
 • Champoux, J. E. (1996). Organizational behavior: integrating individuals, groups, and processes: instructor's manual to accompany. US: West Pub.
 • Chang, H. M. (2012). Paragliding adventure recreation consumers’ activity motivation, enduring involvement and their involved behavior. The Journal of International Management Studies, 7(2), 61-74.
 • Çifçi, M. K. (2010). Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı. (Unpublished master’s thesis). Selçuk University, Konya.
 • Costa, C. A., & Chalip, L. (2005). Adventure sport tourism in rural revitalisation—An ethnographic evaluation. European Sport Management Quarterly, 5(3), 257-279.
 • Csikszentmihalyi, M., (1990). “Flow: The Psychology of Optimal Experience”. New York: Harperennial Modern Classics Pub.
 • Demirel, M., Alper, K., Budak, D., Bozoğlu, M. S., & Yusuf, E. R. (2021). Effect of Covid-19 pandemic on recreational awareness and quality of life. Turkish Journal of Sport and Exercise, 23(2), 197-207.
 • Demirel, M., Kaya, A., Tükel, Y., & Demirel, D. H. (2021). The Relationship Between Recreational Awareness and Satisfaction with Life: The Case of University Students. Ambient Science, 8(1), 10-13.
 • Diener, E. (1984). "Subjective well-being". Psychological Bulletin, 95(3), 542.
 • Diener, E., & Seligman, M. E. (2002). "Very happy people". Psychological Science, 13(1), 81-84.
 • Ehsani, A., & Yazıcı, E. Y. (2016). Anadolu'da Bakır Madenciliği ve Kullanımının Kısa Tarihçesi. MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi, 9(5), 43-48.
 • Eyice, S. (1996). Galata Kulesi İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Pub.
 • Feletti, F., Aliverti, A., Henjum, M., Tarabini, M., & Brymer, E. (2017). Incidents and injuries in foot-launched flying extreme sports. Aerospace medicine and human performance, 88(11), 1016-1023.
 • Gömeç, S, Y., & Çeliktaş, M. M. (2014). Anadolu Selçukluları Çağında Bir Uçuş Denemesi. Academic Journal of History and Idea, 1(4), 1-7.
 • Gulam, A. (2016). Recreation–Need and İmportance in Modern Society. International Journal of Physiology. Nutrition and Physical Education, 1(2), 157-160.
 • Güneş, E., Pekerşen, Y., Nizamlıoğlu, H. F., & Ünüvar, R. T. (2019). Konya İlinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Kültürel Mirasın Korunması ve Kullanımına Yönelik Yerel Halkın Görüşleri. Gümüşhane University Electronic Journal of the Institute of Social Science Journal, 10(2), 1-14.
 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., & Dinç, Y. (2017). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Ankara: Detay Pub.
 • Hansemark, O. C. (2000). Predictive Validity of TAT and CMPS on the Entrepreneurial Activity,” Start of a New Business: A Longitudinal Study”. Journal of Management Psychology, 15(7): 634-654.
 • Highfill, T., & Franks, C. (2019). Measuring The US Outdoor Recreation Economy, 2012–2016. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 27, 100233.
 • Høyem, J. (2020). Outdoor Recreation and Environmentally Responsible Behavior. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 31, 100317.
 • Huang, M. L. (2020). Promoting Country As Tourist Destinatıon to Chinese Tourists VIA WEIBO: A Case Study Of The Switzerland Tourism Board (Unpublished master’s thesis). Bangkok University, Bangkok.
 • Ismayanti, I. (2021). Community Service Through Facilitation of Paragliding Tourism Chse Guidelines Training. ICCD, 3(1), 44-47.
 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Turkish Historical Society Pub.
 • Kaçar, M. (1998). Hezarfen Ahmed Çelebi. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 17, 297.
 • Kaplan, A., & Ardahan, F. (2013). Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği. Black Sea Journal of Social Sciences, 5(8), 93-114.
 • Karaca, Y., & Bozoğlu, M. S. (2021). Investigación sobre las actitudes de los estudiantes de secundaria hacia el deporte. Apuntes Universitarios, 11(4), 515-530.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Gazi Pub.
 • Karaküçük, S., & Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon- Rekreasyon ve Çevre. Ankara: Gazi Pub.
 • Karaküçük, S., Kaya, S., & Akgül, B. M. (Ed.) (2016). Rekreasyon bilimi 2. Ankara: Gazi Pub.
 • Kaya, A. (2020). Macera Rekreasyonu ve Rekreasyonel Aktiviteler. Kayantaş, İ. & Söyler, M. (Ed.), in Sporda Akademik Yaklaşımlar – 6 (55-70. pp.). Ankara: Gece Pub.
 • Kaya, A., Demirel, M., & Demirel Harmandar, D. (2021). Ciddi Serbest Zaman ve Rekreasyon Uzmanlığı Arasındaki İlişkinin Kavramsal Açıdan İncelenmesi. Kaya, A. & Uslu, S. (Ed.), in Akademik Serbest Zaman ve Rekreasyon Araştırmaları (4-22. pp). Konya: Neü Pub.
 • Khoniates, N. (1995) Historia, Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri (Translation ed.: F. Işıltan). Ankara: Turkish Historical Society Pub.
 • Kılıç, H. (1993). Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, İslam Ansiklopedisi (Volume 13, 459). İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Pub.
 • Kılınç, S., Bozoğlu, M. S., Tükel, Y., & Büyükipekci, S. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tercihlerine Göre Mutluluk Düzeylerinin Tespiti. Sportive, 4(2), 88-97.
 • Koca, C. (Ed.) (2020). Sporda Psikososyal Alanlar I. Eskişehir: Anadolu University Pub., Pub No: 4054.
 • Koh, H. C. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Konyakültür. (2020, 12 December). 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali. Retrieved from: https://konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=48
 • Kozak, M. A. (Ed.) (2017). Rekreasyonel Liderlik ve Turist Rehberliği. Ankara: Detay Pub.
 • Kramer, S. N. (2002). Tarih Sümer'de Başlar. (Translation ed.: H. Koyukan). İstanbul: Kabalcı Pub.
 • Kültürportalı. (2020, 22 December). Konya’da Yamaç Paraşütü. Retrieved from: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/konya/TurizmAktiviteleri/konyada-yamac-parasutu.
 • Margaryan, L., & Fredman, P. (2017). Bridging Outdoor Recreation and Nature-Based Tourism in a Commercial Context: Insights from The Swedish Service Providers. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 17, 84-92.
 • McCullough, D. (2015). The Wright Brothers. New York: Simon and Schuster Pub.
 • Metin, T. C., Kesici, M., & Kodaş, D. (2013). Rekreasyon Olgusuna Akademisyenlerin Yaklaşımları. Journal of Yasar University, 8(30), 5021-5048.
 • Meyer, A. D. (2009). Why fly? A social and cultural history of private aviation in post-World War II America: 1945–1985. University of Delaware, USA.
 • Newcome, L. R. (2004). Unmanned aviation: a brief history of unmanned aerial vehicles. Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics.
 • Ögel, B. (2010). Türk Mitolojisi I. Ankara: Turkish Historical Society Pub.
 • Öngören, R. (2004). Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Pub.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Translation ed.: Bütün, M. and Demir, S. B). Ankara: Pegem Academy.
 • Saçlı, Ç., & Kahraman, C. Ö. (2019). Açık Alan Rekreasyonu Olarak Yamaç Paraşütü Etkinliğine Katılanların Motivasyonları ve Etkinlik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Arsuzfest Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1249-1269.
 • Sarı, İ. (2016). Sümerler. İstanbul: Net Medya Pub.
 • Sevil, T., Şimşek, K. Y., Katırcı, H., Çelik, O., Çeliksoy, M. A., & Kocaekşi, S. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu University Publications.
 • Suiçmez, H. (2000). Türkiye ve İngiltere’deki Sportif Rekreasyon Yöneticilerinin Karakteristik Özellikleri (Unpublished master’s thesis). Karadeniz Teknik University, Trabzon.
 • THK. (2020, 1 November). Amatör Sportif Havacılık Eğitimleri Faaliyeti. Retrieved from: http://www.thk.org.tr/biz_ne_yapiyoruz/itemlist/category/130amator_sportif_havacilik_ egitimleri_faaliyetleri.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and Recreation Management (5th ed.). New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Tütüncü, Ö. (2012). Rekreasyon ve Rekreasyon Terapisinin Yaşam Kalitesindeki Rolü. Anatolia: A Journal of Tourism Research, 23(2), 248-252.
 • Wikipedia. (2020, 2 October). Galata Kulesi. Retrieved from: https://tr.wikipedia.org/wiki/Galata_Kulesi.
 • Yalçın, O. (2008). Türk Hava Harp Sanayi Tarihi (Unpublished doctoral thesis). Gazi University, Ankara.

Evaluation of outdoor recreation potential of destinations in terms of paragliding: the case of Konya

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 13 - 23, 30.06.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1079252

Abstract

Researches made in the field of recreation in recent years show that participation in paragliding activities is increasing each passing day. By virtue of paragliding, both participants and destinations obtain very important material and spiritual gains. The purpose of this research is to reveal the potential of paragliding, which is an outdoor recreation activity, in Konya in the direction of statements made by the participants (instructor, pilot, and customer) who are actively interested in this activity. The research demonstrates the leisure time activities of the participants, their reasons for participating in paragliding, and the potential of Konya for paragliding activity. The maximum diversity sampling method was used during the determination of the study group in this study, which was carried out according to the case pattern. The working group consists of 19 people, 7 pilots, 6 customers, and 6 instructors. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The explanations obtained from the participants in the research, were analyzed using the open and axial coding approach. Inductive descriptive analysis and content analysis techniques were used in the process of interpreting the data. As a result of the analyses, three themes were determined as leisure time forms, reasons for participating in paragliding and the paragliding potential of Konya. The results show that cultural and outdoor recreation activities are preferred more as leisure time activities, the desire for happiness and socialization is the most efficient preference of individuals, and Konya has extremely suitable areas for these activities, especially due to its geological structure.

References

 • Aksu, H. S., Güneş, S. G., & Kaya, A. (2022). Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Rekreasyona Aktif Katılımın Yalnızlık Algısına Etkisi. Journal of Social, Human and Administravite Sciences, 5(2), 83-97.
 • Akşehir. (2020, 14 October). Yamaç Paraşütü. Retrieved from: http://aksehir.gov.tr/yamac-parasutu
 • Anonim. (2009). Yamaç Paraşüt Başlangıç Pilot Eğitim El Kitabı. Ankara: Turkish Aeronautical Association, Türkkuşu General Directorate Pub.
 • Ardahan, F., & Lapa, T. Y. (2011). Outdoor Recreation: The Reasons and Carried Benefits for Attending Outdoor Sports of the Participants of Cycling and/or Trekking Activities. Journal of Human Sciences, 8(1), 1327-1341.
 • Ardahan, F., Turgut, T., & Kaplan Kalkan, A. (2016). Her Yönüyle Rekreasyon. Ankara: Delta Pub.
 • Ayazlar, R. A. (2015). Akış Deneyiminin Yamaç Paraşütü Deneyim Doyumu ve Yaşam Doyumuna Etkileri (Unpublished master’s thesis). Adnan Menderes University, Aydın.
 • Beyşehir. (2020, 11 September). Yamaç Paraşütü. Retrieved from: http://www.beysehir.gov.tr/yamac-parasutu .
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C., & Adabalı, M. M. (2016). İslam Dünyası Turizm Başkenti Seçilmenin Konya Turizmine Etkileri. Journal of International Social Research, 9(45), 1053-1064.
 • Champoux, J. E. (1996). Organizational behavior: integrating individuals, groups, and processes: instructor's manual to accompany. US: West Pub.
 • Chang, H. M. (2012). Paragliding adventure recreation consumers’ activity motivation, enduring involvement and their involved behavior. The Journal of International Management Studies, 7(2), 61-74.
 • Çifçi, M. K. (2010). Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı. (Unpublished master’s thesis). Selçuk University, Konya.
 • Costa, C. A., & Chalip, L. (2005). Adventure sport tourism in rural revitalisation—An ethnographic evaluation. European Sport Management Quarterly, 5(3), 257-279.
 • Csikszentmihalyi, M., (1990). “Flow: The Psychology of Optimal Experience”. New York: Harperennial Modern Classics Pub.
 • Demirel, M., Alper, K., Budak, D., Bozoğlu, M. S., & Yusuf, E. R. (2021). Effect of Covid-19 pandemic on recreational awareness and quality of life. Turkish Journal of Sport and Exercise, 23(2), 197-207.
 • Demirel, M., Kaya, A., Tükel, Y., & Demirel, D. H. (2021). The Relationship Between Recreational Awareness and Satisfaction with Life: The Case of University Students. Ambient Science, 8(1), 10-13.
 • Diener, E. (1984). "Subjective well-being". Psychological Bulletin, 95(3), 542.
 • Diener, E., & Seligman, M. E. (2002). "Very happy people". Psychological Science, 13(1), 81-84.
 • Ehsani, A., & Yazıcı, E. Y. (2016). Anadolu'da Bakır Madenciliği ve Kullanımının Kısa Tarihçesi. MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi, 9(5), 43-48.
 • Eyice, S. (1996). Galata Kulesi İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Pub.
 • Feletti, F., Aliverti, A., Henjum, M., Tarabini, M., & Brymer, E. (2017). Incidents and injuries in foot-launched flying extreme sports. Aerospace medicine and human performance, 88(11), 1016-1023.
 • Gömeç, S, Y., & Çeliktaş, M. M. (2014). Anadolu Selçukluları Çağında Bir Uçuş Denemesi. Academic Journal of History and Idea, 1(4), 1-7.
 • Gulam, A. (2016). Recreation–Need and İmportance in Modern Society. International Journal of Physiology. Nutrition and Physical Education, 1(2), 157-160.
 • Güneş, E., Pekerşen, Y., Nizamlıoğlu, H. F., & Ünüvar, R. T. (2019). Konya İlinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Kültürel Mirasın Korunması ve Kullanımına Yönelik Yerel Halkın Görüşleri. Gümüşhane University Electronic Journal of the Institute of Social Science Journal, 10(2), 1-14.
 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., & Dinç, Y. (2017). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Ankara: Detay Pub.
 • Hansemark, O. C. (2000). Predictive Validity of TAT and CMPS on the Entrepreneurial Activity,” Start of a New Business: A Longitudinal Study”. Journal of Management Psychology, 15(7): 634-654.
 • Highfill, T., & Franks, C. (2019). Measuring The US Outdoor Recreation Economy, 2012–2016. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 27, 100233.
 • Høyem, J. (2020). Outdoor Recreation and Environmentally Responsible Behavior. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 31, 100317.
 • Huang, M. L. (2020). Promoting Country As Tourist Destinatıon to Chinese Tourists VIA WEIBO: A Case Study Of The Switzerland Tourism Board (Unpublished master’s thesis). Bangkok University, Bangkok.
 • Ismayanti, I. (2021). Community Service Through Facilitation of Paragliding Tourism Chse Guidelines Training. ICCD, 3(1), 44-47.
 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm. Ankara: Turkish Historical Society Pub.
 • Kaçar, M. (1998). Hezarfen Ahmed Çelebi. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 17, 297.
 • Kaplan, A., & Ardahan, F. (2013). Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği. Black Sea Journal of Social Sciences, 5(8), 93-114.
 • Karaca, Y., & Bozoğlu, M. S. (2021). Investigación sobre las actitudes de los estudiantes de secundaria hacia el deporte. Apuntes Universitarios, 11(4), 515-530.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Gazi Pub.
 • Karaküçük, S., & Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon- Rekreasyon ve Çevre. Ankara: Gazi Pub.
 • Karaküçük, S., Kaya, S., & Akgül, B. M. (Ed.) (2016). Rekreasyon bilimi 2. Ankara: Gazi Pub.
 • Kaya, A. (2020). Macera Rekreasyonu ve Rekreasyonel Aktiviteler. Kayantaş, İ. & Söyler, M. (Ed.), in Sporda Akademik Yaklaşımlar – 6 (55-70. pp.). Ankara: Gece Pub.
 • Kaya, A., Demirel, M., & Demirel Harmandar, D. (2021). Ciddi Serbest Zaman ve Rekreasyon Uzmanlığı Arasındaki İlişkinin Kavramsal Açıdan İncelenmesi. Kaya, A. & Uslu, S. (Ed.), in Akademik Serbest Zaman ve Rekreasyon Araştırmaları (4-22. pp). Konya: Neü Pub.
 • Khoniates, N. (1995) Historia, Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri (Translation ed.: F. Işıltan). Ankara: Turkish Historical Society Pub.
 • Kılıç, H. (1993). Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, İslam Ansiklopedisi (Volume 13, 459). İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Pub.
 • Kılınç, S., Bozoğlu, M. S., Tükel, Y., & Büyükipekci, S. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tercihlerine Göre Mutluluk Düzeylerinin Tespiti. Sportive, 4(2), 88-97.
 • Koca, C. (Ed.) (2020). Sporda Psikososyal Alanlar I. Eskişehir: Anadolu University Pub., Pub No: 4054.
 • Koh, H. C. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics A Study of Hong Kong MBA Students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.
 • Konyakültür. (2020, 12 December). 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali. Retrieved from: https://konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=48
 • Kozak, M. A. (Ed.) (2017). Rekreasyonel Liderlik ve Turist Rehberliği. Ankara: Detay Pub.
 • Kramer, S. N. (2002). Tarih Sümer'de Başlar. (Translation ed.: H. Koyukan). İstanbul: Kabalcı Pub.
 • Kültürportalı. (2020, 22 December). Konya’da Yamaç Paraşütü. Retrieved from: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/konya/TurizmAktiviteleri/konyada-yamac-parasutu.
 • Margaryan, L., & Fredman, P. (2017). Bridging Outdoor Recreation and Nature-Based Tourism in a Commercial Context: Insights from The Swedish Service Providers. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 17, 84-92.
 • McCullough, D. (2015). The Wright Brothers. New York: Simon and Schuster Pub.
 • Metin, T. C., Kesici, M., & Kodaş, D. (2013). Rekreasyon Olgusuna Akademisyenlerin Yaklaşımları. Journal of Yasar University, 8(30), 5021-5048.
 • Meyer, A. D. (2009). Why fly? A social and cultural history of private aviation in post-World War II America: 1945–1985. University of Delaware, USA.
 • Newcome, L. R. (2004). Unmanned aviation: a brief history of unmanned aerial vehicles. Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics.
 • Ögel, B. (2010). Türk Mitolojisi I. Ankara: Turkish Historical Society Pub.
 • Öngören, R. (2004). Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı Pub.
 • Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Translation ed.: Bütün, M. and Demir, S. B). Ankara: Pegem Academy.
 • Saçlı, Ç., & Kahraman, C. Ö. (2019). Açık Alan Rekreasyonu Olarak Yamaç Paraşütü Etkinliğine Katılanların Motivasyonları ve Etkinlik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Arsuzfest Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), 1249-1269.
 • Sarı, İ. (2016). Sümerler. İstanbul: Net Medya Pub.
 • Sevil, T., Şimşek, K. Y., Katırcı, H., Çelik, O., Çeliksoy, M. A., & Kocaekşi, S. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu University Publications.
 • Suiçmez, H. (2000). Türkiye ve İngiltere’deki Sportif Rekreasyon Yöneticilerinin Karakteristik Özellikleri (Unpublished master’s thesis). Karadeniz Teknik University, Trabzon.
 • THK. (2020, 1 November). Amatör Sportif Havacılık Eğitimleri Faaliyeti. Retrieved from: http://www.thk.org.tr/biz_ne_yapiyoruz/itemlist/category/130amator_sportif_havacilik_ egitimleri_faaliyetleri.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and Recreation Management (5th ed.). New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Tütüncü, Ö. (2012). Rekreasyon ve Rekreasyon Terapisinin Yaşam Kalitesindeki Rolü. Anatolia: A Journal of Tourism Research, 23(2), 248-252.
 • Wikipedia. (2020, 2 October). Galata Kulesi. Retrieved from: https://tr.wikipedia.org/wiki/Galata_Kulesi.
 • Yalçın, O. (2008). Türk Hava Harp Sanayi Tarihi (Unpublished doctoral thesis). Gazi University, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Area Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Fatih VAROL>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0258-5220
Türkiye


Hasan Suat AKSU> (Primary Author)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8196-129X
Türkiye


Mehmet DEMİREL>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1454-022X
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Application Date February 25, 2022
Acceptance Date April 16, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Varol, F. , Aksu, H. S. & Demirel, M. (2022). Evaluation of outdoor recreation potential of destinations in terms of paragliding: the case of Konya . Tourism and Recreation , 4 (1) , 13-23 . DOI: 10.53601/tourismandrecreation.1079252