Research Article
BibTex RIS Cite

Kadın öğrencilerin kariyer beklentileri ve aşçılık mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerine bir araştırma

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 186 - 193, 31.12.2023
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1388152

Abstract

Bu makalede Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde lisans eğitimi alan kadın öğrencilerin kariyer beklentilerini ölçmek ve aşçılık mesleğine yönelik tutumlarını incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplamak için ölçek tekniği kullanılmıştır. Anketler Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi veren 28 üniversitede toplam 492 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmada verilerin analizi için faktör analizi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, kariyer beklentisi ile cinsiyete uygunluk arasında zayıf düzeyde pozitif yönde; güven ve saygınlık ile pozitif yönde orta düzeyde pozitif yönde ve meslek sevgisi ile güçlü düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizinin sonucuna göre ise; kariyer beklentisinin aşçılık mesleğine yönelik tutum üzerinde pozitif yönde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Ethical Statement

Bu çalışmada kullanılan anket yöntemi için Kastamonu Üniversitesi Etik Kurulu’nda 11.07.2023 tarihli ve 8 nolu toplantısında 1 sıra sayılı kararı ile izin alınmıştır. Aksi bir durumun tespiti halinde TO&RE Dergisinin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk çalışmanın yazar (lar) ına aittir.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Çalışma araştırma makalesidir.

References

 • Allen, G. (2003). Education about food. Encyclopaedia of Food and Culture, 1(1), 556-558.
 • Altman, L. A. ve Brother, L. R. (1995). Career longevity of hospitality graduates. FIU Review, 13 (2), 77-83. Aydemir, D.A. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kariyer beklentileri: Lisans öğrencilerine yönelik bir araştırma (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Baltacı, F., Üngüreni E., Avsallı, H. ve Demirel, N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi, 4(1), 17-25.
 • Çakıcı, A.C, & Çiçek, M. (2022). Mesleğe yönelik tutumun kariyer niyetine etkisi: İstanbul’da aşçılık eğitimi alan lise öğrencileri üzerinde bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 9(2), 393-410.
 • Çakır, M. (2010). Otel işletmelerinin mutfak bölümünde istihdam edilen personelin eğitim sürecinin değerlendirilmesi: İstanbul’daki 5 yıldızlı zincir otellere yönelik bir alan çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Çelik, M. & Şahingöz, S. A. (2018). İş yaşamında cinsiyet ayrımcılığı: Kadın aşçılar örneği (Sex discrimination in professional life: Example of female cooks). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 370-383. doi: 10.21325/jotags.2018.261
 • Harbalıoğlu, M., & Ünal, İ. (2014). Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi: Ön lisans düzeyinde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 55-65.
 • İnce, Ş. (2016). Şeflerin savaşı: Profesyonel mutfaklarda erkek ve kadın şefler. Moment Dergi, 3(2), 409-435. doi: https://doi.org/10.17572/mj2016.2.409435
 • Jordan, F. (1997). An occupational hazard? Sex segregation in tourism employment. Tourism Management, 18(8), 525-534. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)00074-5
 • Kılıç, B., & Kurnaz, A. (2012). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesinin dineserv modeli ile ölçümü. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 49(564): 77-77.
 • Kılınç, M. (2012). Türkiye’de mesleki teknik eğitimi şekillendiren eğitim kurumlarından ahilik, gedik, lonca, enderun mektebi’nin tarihi gelişimleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(4), 63-73.
 • Köse, Z. (2014). Turizmde kadın istihdamı ve kadın girişimciliği; Beypazarı Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kurnaz, A., Kurnaz, H. A., & Kılıç, B. (2014). Ön lisans düzeyinde eğitim alan aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 41-61.
 • Kusluvan, S. & Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students toward Working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21(3), 251-269. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00057-6
 • Kuzgun, Y., & Sevim, S. A. (2004). Kadınların çalışmasına karşı tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14-27.
 • Öney, H. (2016). Gastronomi eğitimi üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (35), 193-203.
 • Özdemir, N., Ak, S., & Önçel, S. (2019). Lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin kariyer yapma isteklerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 948-956. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3783
 • Özdemir, N., & Önçel, S. (2019). Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans öğrencilerinin sektöre yönelik algılarının kariyer yapma niyetlerine etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1159-1176. doi: 10.21325/jotags.2019.414
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-23.
 • Öztürk, Y., & Görkem, O. (2011). Mutfak dalı öğrencilerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi: Otelcilik ve turizm meslek lisesi öğrencilerine yönelik bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 69-89.
 • Pavesic, D. V. & Breymer, R. A. (1990). Job satisfaction: What is happening to the young managers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 31 (1), 90-96. https://doi.org/10.1177/001088049003000420
 • Pelit, E., Demirdağ, Ş. A., Gökçe, Y. & Kılıç, İ. (2016). Turizm öğrencilerinin sektöre yönelik tutumlarının kariyer yapma isteklerine etkisi: Staj yapan öğrenciler örneği. 3rd International Congress of Social Sciences (ss. 265-284). Antalya.
 • Santich, B. (2007). The study of gastronomy: A catalyst for cultural understanding, The International Journal of the Humanities, 5(6), 53-58.
 • Santrock, J. (2018). Eğitim psikolojisi. (Çev. Ed. Müge Siyez), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Tuncer, İ. (2017). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi boyutları ve ölçeklerinin incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 321-329.
 • Uras, M. & Kunt, M. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri ve beklentilerinin karşılanmasını umma düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 71-83.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, http://mtegm.meb.gov.tr, Erişim Tarihi: 22.10.2020.
 • Waberi, F. A. & Öge, E. (2020). Mesleki beklentilerin kariyer kararı verme öz-yetkinliği ile ilişkisi. AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 25-39. doi.org/10.22466/acusbd.682945
 • Yılmaz, H., & Çemrek, F. (2019). Aşçılık programı ile gastronomi bölümünde okuyan kadın öğrencilerin aşçılık mesleğine yönelik tutumları: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 2(2), 141-156. doi: 10.33083/joghat.2019.23

Examining the relationship between female students’ career expectations and their attitudes towards the culinary profession: A research on gastronomy and culinary arts students

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 186 - 193, 31.12.2023
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1388152

Abstract

This article aims to measure the career expectations of female students studying at the Department of Gastronomy and Culinary Arts and to examine their attitudes towards the culinary profession. In this research, scale technique was used to collect data. The surveys were applied to a total of 492 students at 28 universities providing Gastronomy and Culinary Arts education in Turkey. Factor analysis, correlation and simple linear regression analysis were used to analyze the data in the study. According to the results of the correlation analysis, there is a weakly positive relationship between career expectations and gender conformity; It has been determined that there is a moderately positive relationship with trust and respect, and a strong positive relationship with love for the profession. According to the results of the regression analysis; It has been observed that career expectations have a positive and significant effect on the attitude towards the culinary profession.

Project Number

Çalışma araştırma makalesidir.

References

 • Allen, G. (2003). Education about food. Encyclopaedia of Food and Culture, 1(1), 556-558.
 • Altman, L. A. ve Brother, L. R. (1995). Career longevity of hospitality graduates. FIU Review, 13 (2), 77-83. Aydemir, D.A. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kariyer beklentileri: Lisans öğrencilerine yönelik bir araştırma (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
 • Baltacı, F., Üngüreni E., Avsallı, H. ve Demirel, N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi, 4(1), 17-25.
 • Çakıcı, A.C, & Çiçek, M. (2022). Mesleğe yönelik tutumun kariyer niyetine etkisi: İstanbul’da aşçılık eğitimi alan lise öğrencileri üzerinde bir araştırma. Turizm Akademik Dergisi, 9(2), 393-410.
 • Çakır, M. (2010). Otel işletmelerinin mutfak bölümünde istihdam edilen personelin eğitim sürecinin değerlendirilmesi: İstanbul’daki 5 yıldızlı zincir otellere yönelik bir alan çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Çelik, M. & Şahingöz, S. A. (2018). İş yaşamında cinsiyet ayrımcılığı: Kadın aşçılar örneği (Sex discrimination in professional life: Example of female cooks). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 370-383. doi: 10.21325/jotags.2018.261
 • Harbalıoğlu, M., & Ünal, İ. (2014). Aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi: Ön lisans düzeyinde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 1(1), 55-65.
 • İnce, Ş. (2016). Şeflerin savaşı: Profesyonel mutfaklarda erkek ve kadın şefler. Moment Dergi, 3(2), 409-435. doi: https://doi.org/10.17572/mj2016.2.409435
 • Jordan, F. (1997). An occupational hazard? Sex segregation in tourism employment. Tourism Management, 18(8), 525-534. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(97)00074-5
 • Kılıç, B., & Kurnaz, A. (2012). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesinin dineserv modeli ile ölçümü. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 49(564): 77-77.
 • Kılınç, M. (2012). Türkiye’de mesleki teknik eğitimi şekillendiren eğitim kurumlarından ahilik, gedik, lonca, enderun mektebi’nin tarihi gelişimleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(4), 63-73.
 • Köse, Z. (2014). Turizmde kadın istihdamı ve kadın girişimciliği; Beypazarı Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kurnaz, A., Kurnaz, H. A., & Kılıç, B. (2014). Ön lisans düzeyinde eğitim alan aşçılık programı öğrencilerinin mesleki tutumlarının belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 41-61.
 • Kusluvan, S. & Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students toward Working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21(3), 251-269. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00057-6
 • Kuzgun, Y., & Sevim, S. A. (2004). Kadınların çalışmasına karşı tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14-27.
 • Öney, H. (2016). Gastronomi eğitimi üzerine bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (35), 193-203.
 • Özdemir, N., Ak, S., & Önçel, S. (2019). Lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin kariyer yapma isteklerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 948-956. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3783
 • Özdemir, N., & Önçel, S. (2019). Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü lisans öğrencilerinin sektöre yönelik algılarının kariyer yapma niyetlerine etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1159-1176. doi: 10.21325/jotags.2019.414
 • Özkaplan, N. (2009). Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-23.
 • Öztürk, Y., & Görkem, O. (2011). Mutfak dalı öğrencilerinin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi: Otelcilik ve turizm meslek lisesi öğrencilerine yönelik bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(2), 69-89.
 • Pavesic, D. V. & Breymer, R. A. (1990). Job satisfaction: What is happening to the young managers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 31 (1), 90-96. https://doi.org/10.1177/001088049003000420
 • Pelit, E., Demirdağ, Ş. A., Gökçe, Y. & Kılıç, İ. (2016). Turizm öğrencilerinin sektöre yönelik tutumlarının kariyer yapma isteklerine etkisi: Staj yapan öğrenciler örneği. 3rd International Congress of Social Sciences (ss. 265-284). Antalya.
 • Santich, B. (2007). The study of gastronomy: A catalyst for cultural understanding, The International Journal of the Humanities, 5(6), 53-58.
 • Santrock, J. (2018). Eğitim psikolojisi. (Çev. Ed. Müge Siyez), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. Tuncer, İ. (2017). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi boyutları ve ölçeklerinin incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 321-329.
 • Uras, M. & Kunt, M. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinden beklentileri ve beklentilerinin karşılanmasını umma düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 71-83.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, http://mtegm.meb.gov.tr, Erişim Tarihi: 22.10.2020.
 • Waberi, F. A. & Öge, E. (2020). Mesleki beklentilerin kariyer kararı verme öz-yetkinliği ile ilişkisi. AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 25-39. doi.org/10.22466/acusbd.682945
 • Yılmaz, H., & Çemrek, F. (2019). Aşçılık programı ile gastronomi bölümünde okuyan kadın öğrencilerin aşçılık mesleğine yönelik tutumları: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 2(2), 141-156. doi: 10.33083/joghat.2019.23
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Cookery
Journal Section Research Articles
Authors

Gökçe Odacı 0000-0002-0930-3521

Salih Yıldız 0000-0002-2368-4076

Project Number Çalışma araştırma makalesidir.
Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 8, 2023
Acceptance Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Odacı, G., & Yıldız, S. (2023). Kadın öğrencilerin kariyer beklentileri ve aşçılık mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri üzerine bir araştırma. Tourism and Recreation, 5(2), 186-193. https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1388152