Research Article
BibTex RIS Cite

Öznel İyi Oluşu Arttırma Programının Zararlı Alışkanlıkları Olan Ergenlerin Öznel ve Psikolojik İyi Oluşları Üzerindeki Etkisi

Year 2021, Volume: 11 Issue: 61, 229 - 243, 30.06.2021

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öznel iyi oluşu artırma programının zararlı alışkanlıklara sahip ergenlerin öznel ve psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkililiğini incelemektir. Deney ve kontrol gruplu ön test ve son test ölçümlerini içeren deneysel desenin kullanıldığı bu çalışmada, veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve EPOCH Ölçeği kullanılmıştır. Deney grubuna öznel iyi oluş programı uygulanırken, kontrol grubuna müdahale edilmemiştir. Wilcoxon İşaretli Sıralar testinin sonuçları, deney grubunun son test puanlarının ön test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Ek olarak, Mann Whitney U testinin sonuçları, deney grubunun son test puanlarının, kontrol grubunun son test puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Son olarak, elde edilen sonuçlar tartışılmış ve ilgili alanyazına göre yorumlanmış, gelecek araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

References

 • Akhtar, M., & Boniwell, I. (2010). Applying positive psychology to alcohol-misusing adolescents: A group intervention. Groupwork, 20(3), 6-31. https://doi.org/10.1921/095182410X576831
 • Atak, H. (2011). Yetişkinliğe geçiş yıllarında sigara içme davranışının psikososyal belirleyicileri ve sigara içmenin yaşam doyumu ve öznel iyi oluşla ilişkisi [Psycho-social markers of smoking, and the relationships between smoking and life satisfaction, and subjective well-being in the years of transition to adulthood]. Journal of Clinical Psychiatry, 14(1), 29-43. https://www.klinikpsikiyatri.org/jvi.aspx?pdir=kpd&plng=tur&un=KPD-25307
 • Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescents: The link between subjective well-being, internal resources, and parental factors. Journal of Youth and Adolescence, 32(2), 67-79. https://doi.org/10.1023/A:1021864432505
 • Berndt, T. J. (1979). Developmental changes in conformity to peers and parents. Developmental Psychology, 15(6), 608-616. https://doi.org/10.1037/0012-1649.15.6.608
 • Brechwald, W. A., & Prinstein, M. J. (2011). Beyond homophily: A decade of advances in understanding peer influence processes. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 166-179. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00721.x
 • Çankaya, Z. C., & Meydan, B. (2018). Ergenlik döneminde mutluluk ve umut [Happiness and hope in adolescence]. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 207-222. https://doi.org/10.17755/esosder.316977
 • Demir, A., & Koydemir, S. (Eds.). Grupla psikolojik danışma [Group counselling]. Pegem. https://doi.org/10.14527/9786053641957
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: epoch ölçeği’nin türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği [A five-dimensional model of well-being for adolescents: Validity and reliability of the Turkish version of the epoch scale]. Journal of Youth Research, 3(3), 9-30. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/epoch- olcegi-toad.pdf
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542
 • Diener E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and selfesteem. In E. Diener (Ed.), Culture and well-being, social indicators research series (pp. 71-91). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2352-0_4
 • Diener, E., Lucas, R., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. C. R. Snyder & S. J. Lopez, (Eds.), The handbook of positive psychology (pp. 63-73). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017
 • Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
 • Diener, E., Suh, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal Of Clinical Psychology, 24(1), 25-41. https://intranet.newriver.edu/images/stories/library/stennett_psychology_articles/Recent%20Findings%20on%20Subjective%20Well-Being.pdf
 • Dorn, L. D., & Biro, F. M. (2011). Puberty and its measurement: A decade in review. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 180-195. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00722.x
 • Dumant, M. (1995). Creative strategies for school problems: Solutions for psychologists and teachers. W. W. Norton Sc Company Inc.
 • Dursun, A. (2015). Anne babası boşanmış ergenlerin öznel iyi oluşunu arttırma programının etkililiğinin incelenmesi [The effectiveness of a program that increases subjective well- being of adolescents whose parents are divorced] (Publication No. 414496) [Master dissertation, Osmangazi University]. YÖKTEZ.
 • Elkind, D. (1976). Child development and education: A piagetian perspective. Oxford University Press.
 • Engels, R. C., Hale III, W. W., Noom, M., & Vries, H. D. (2005). Self-efficacy and emotional adjustment as precursors of smoking in early adolescence. Substance Use & Misuse, 40(12), 1883-1893. https://doi.org/10.1080/10826080500259612
 • Eryılmaz, A. (2012). A model of subjective well-being for adolescents in high school. Journal of Happiness Studies, 13(2), 275-289. https://doi.org/10.1007/s10902-011-9263-9
 • Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için geliştirilen öznel iyi oluşu artırma programının etkililiğinin incelenmesi [Investigating the effectiveness of subjective well-being ıncreasing program for university students]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(31), 111-128. https://doi.org/10.21764/efd.98122
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi [Developing an adolescent subjective well being scale]. The Journal of Turkish Educational Sciences, 7(4), 975-989. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26109/275088
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi [Developing a scale about subjective well-being increases strategies for adolescents]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(33), 81-88. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21453/229692
 • Eryılmaz, A., & Öğülmüş, S. (2010). Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik Modeli [Subjective well-being and big five personality model at adolescence]. Journal of Ahi Evran University Faculty of Education, 11(3), 189-203. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59502/855340
 • Frankl, V. E. (1984). Man's search for meaning: Revised and updated. Washington Square Press.
 • Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Positive and negative affect schedule: A study of validity and reliability]. Turkish Journal of Psychology, 15(46), 19-26. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/pozitif-ve-negatif-duygu-olcegi-toad.pdf
 • Gilman, R., & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 293-301. https://doi.org/10.1007/s10964-006-9036-7
 • Goldbeck, L., Schmitz, T. G., Besier, T., Herschbach, P., & Henrich, G. (2007). Life satisfaction decreases during adolescence. Quality of Life Research, 16(6), 969-979. https://doi.org/10.1007/s11136-007-9205-5
 • Griffin, K. W., Scheier, L. M., Botvin, G. J., & Diaz, T. (2001). Protective role of personal competence skills in adolescent substance use: Psychological well-being as a mediating factor. Psychology of Addictive Behaviors, 15(3), 194-203. https://doi.org/10.1037/0893-164X.15.3.194
 • Heppner, P. P., Wampold, B. E., & Kivligan, D. M. (2008). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri [Research design in counseling] (D. M. Siyez, Trans). Mentis. (Original work published 1992).
 • Huebner, E. S. (1991). Correlates of life satisfaction in children. School Psychology Quarterly, 6(2), 103-111. https://doi.org/10.1037/h0088805
 • İşleroğlu, S. (2012). Lise öğrencilerinde öznel iyi oluşun benlik saygısı, sosyal yetkinlik beklentisi ve duyguları ifade etme eğilimine göre yordanması [Predicting subjective well-being among high school students according to self-esteem, social self efficacy and tendency to express of emotions] (Publication No. 326136) [Master dissertation, Istanbul University]. Yöktez.
 • Kaya, Z., Yüncü, Z., & Karaca, R. (2014). Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde kişilik ve psikolojik özellikler ile benlik saygısının incelenmesi [The investigation of personality, psychological characteristics and self esteem of the adolescents who have substance use disorders]. Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology, 4(2), 5-13. https://www.researchgate.net/publication/313116969_Madde_Kullanim_Bozuklugu_Olan_Ergenlerde_Kisilik_ve_Psikolojik_Ozellikler_ile_Benlik_Saygisinin_Incelenmesi
 • Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 262-271. https://doi.org/10.1080/17439760.2014.936962
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of life satisfaction levels of normal and problematic adolescents] (Publication No. 16802) [Master dissertation, Ankara University]. Yöktez.
 • Malkoç, A. (2011). Öznel iyi oluş müdahale programının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerine etkisi [Effectiveness of subjective well-being program on subjective well-being levels of undergraduate students] (Publication No. 298549) [Doctoral dissertation, Marmara University]. Yöktez.
 • Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. Harper & Row. https://www.eyco.org/nuovo/wp-content/uploads/2016/09/Motivation-and-Personality-A.H.Maslow.pdf
 • McKnight, C. G., Huebner, E. S., & Suldo, S. (2002). Relationships among stressful life events, temperament, problem behavior, and global life satisfaction in adolescents. Psychology in the Schools, 39(6), 677-687. https://doi.org/10.1002/pits.10062
 • Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi [The efect of autonomy and identity formation on subjective well being in adolescence] (Publication No. 302897) [Doctoral dissertation, Ankara University]. Yöktez.
 • Murphy, J. G., McDevitt-Murphy, M. E., & Barnett, N. P. (2005). Drink and be merry? Gender, life satisfaction, and alcohol consumption among college students. Psychology of Addictive Behaviors, 19(2), 184-191. https://doi.org/10.1037/0893-164X.19.2.184
 • Duran, N., & Tan, Ş. (2013). Minnettarlık ve yaşam amaçları yazma çalışmalarının öznel iyi oluşa etkisi [The effects of gratitude and life goals writing tasks on subjective well-being]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 154-166. https://doi.org/10.17066/pdrd.37862
 • Ok, E. (2016). Anlam arayışı eğitim programının lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerine etkisi [The effect of the meaning search educational program on the levels of subjective well-being for high school students] (Publication No. 445636) [Master thesis, Marmara University]. Yöktez.
 • Omodei, M. M., & Wearing, A. J. (1990). Need satisfaction and involvement in personal projects: Toward an integrative model of subjective well-being. Journal of Personality and social Psychology, 59(4), 762-769. https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.4.762
 • Owen, F. K., & Öğretmen, T. (2013). Five factor wellness inventory-teen version: turkish adolescents. Inonu University Journal Of The Faculty Of Education, 14(1), 53-73. https://docplayer.biz.tr/9226568-Five-factor-wellness-inventory-teen-version-turkish-adolescents.html
 • Özen, Ö. (2005). Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri [Subjective well-being of adolescents] (Publication No. 159930) [Master thesis, Hacettepe University]. Yöktez.
 • Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L., Gosling, S. D., & Potter, J. (2002). Global self-esteem across the life span. Psychology and Aging, 17(3), 423-434. https://doi.org/10.1037/0882-7974.17.3.423
 • Rogers, C, R. (1961). On becoming a person. Houghton Mifflin Company. https://doi.org/10.4236/ojdm.2011.12011
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal Of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions İn Psychological Science, 4(4), 99-104. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772395
 • Ryff, C. D., & Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. Psychotherapy And Psychosomatics, 65(1), 14-23. https://doi.org/10.1159/000289026
 • Santrock, J. W. (2014). Adolescence (15th ed). McGraw-Hill.
 • Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1993). On the power of positive thinking: The benefits of being optimistic. Current Directions In Psychological Science, 2(1), 26-30. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770572
 • Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research, 5(1-4), 475-492. https://doi.org/10.1007/BF00352944
 • Seligman, M. E., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 61(8), 774-788. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.8.774
 • Steinberg, L. (2004). Risk taking in adolescence: what changes, and why?. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021(1), 51-58. https://doi.org/10.1196/annals.1308.005
 • Steinberg, L., & Monahan, K. C. (2007). Age differences in resistance to peer influence. Developmental Psychology, 43(6), 1531. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1531
 • Suldo, S. M., Savage, J. A., & Mercer, S. H. (2014). Increasing middle school students’ life satisfaction: Efficacy of a positive psychology group intervention. Journal Of Happiness Studies, 15(1), 19-42. https://doi.org/10.1007/s10902-013-9414-2
 • Veselska, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2011). Self-efficacy, affectivity and smoking behavior in adolescence. European Addiction Research, 17(4), 172-177. https://doi.org/10.1159/000326071
 • Voltan-Acar, N. (2003). Pdr’de yirmibeş yıl [Twenty five years at psychological counseling and guidance]. Nobel.
 • Windle, M., & Windle, R. C. (2001). Depressive symptoms and cigarette smoking among middle adolescents: Prospective associations and intrapersonal and interpersonal influences. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 69(2), 215-226. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.69.2.215
 • Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2020). The theory and practice of group psychotherapy. Hachette: UK.
 • Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., Oeltmann, J. E., & Drane, J. W. (2001). Relationship between perceived life satisfaction and adolescents’ substance abuse. Journal of Adolescent Health, 29(4), 279-288. https://doi.org/10.1016/s1054-139x(01)00269-5

The Effect of The Subjective Well-Being Increasing Program on Subjective and Psychological Well-Being of Adolescents Having Harmful Habits

Year 2021, Volume: 11 Issue: 61, 229 - 243, 30.06.2021

Abstract

This study aims to investigate the effectiveness of the subjective well-being increasing program on the subjective and psychological well-being of adolescents having harmful habits. This study which is used an experimental design including pre-test and post-test measurements with experimental and control groups, Personal Information Form, Adolescent Subjective Well-Being Scale, and EPOCH Scale were used to collect data. The experimental group received a subjective well-being program while the control group received no intervention. The results of Wilcoxon Signed Ranks showed that the post-test scores of the experimental group were significantly higher than the pre-test scores. In addition, the results of Mann Whitney U showed that the post-test scores of the experimental group were significantly higher than the post-test scores of the control group. Finally, the results obtained were discussed and interpreted according to the background of the research. Besides, suggestions were offered to further studies.

References

 • Akhtar, M., & Boniwell, I. (2010). Applying positive psychology to alcohol-misusing adolescents: A group intervention. Groupwork, 20(3), 6-31. https://doi.org/10.1921/095182410X576831
 • Atak, H. (2011). Yetişkinliğe geçiş yıllarında sigara içme davranışının psikososyal belirleyicileri ve sigara içmenin yaşam doyumu ve öznel iyi oluşla ilişkisi [Psycho-social markers of smoking, and the relationships between smoking and life satisfaction, and subjective well-being in the years of transition to adulthood]. Journal of Clinical Psychiatry, 14(1), 29-43. https://www.klinikpsikiyatri.org/jvi.aspx?pdir=kpd&plng=tur&un=KPD-25307
 • Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescents: The link between subjective well-being, internal resources, and parental factors. Journal of Youth and Adolescence, 32(2), 67-79. https://doi.org/10.1023/A:1021864432505
 • Berndt, T. J. (1979). Developmental changes in conformity to peers and parents. Developmental Psychology, 15(6), 608-616. https://doi.org/10.1037/0012-1649.15.6.608
 • Brechwald, W. A., & Prinstein, M. J. (2011). Beyond homophily: A decade of advances in understanding peer influence processes. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 166-179. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00721.x
 • Çankaya, Z. C., & Meydan, B. (2018). Ergenlik döneminde mutluluk ve umut [Happiness and hope in adolescence]. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 207-222. https://doi.org/10.17755/esosder.316977
 • Demir, A., & Koydemir, S. (Eds.). Grupla psikolojik danışma [Group counselling]. Pegem. https://doi.org/10.14527/9786053641957
 • Demirci, İ., & Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: epoch ölçeği’nin türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği [A five-dimensional model of well-being for adolescents: Validity and reliability of the Turkish version of the epoch scale]. Journal of Youth Research, 3(3), 9-30. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/epoch- olcegi-toad.pdf
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542
 • Diener E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and selfesteem. In E. Diener (Ed.), Culture and well-being, social indicators research series (pp. 71-91). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2352-0_4
 • Diener, E., Lucas, R., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. C. R. Snyder & S. J. Lopez, (Eds.), The handbook of positive psychology (pp. 63-73). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017
 • Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
 • Diener, E., Suh, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal Of Clinical Psychology, 24(1), 25-41. https://intranet.newriver.edu/images/stories/library/stennett_psychology_articles/Recent%20Findings%20on%20Subjective%20Well-Being.pdf
 • Dorn, L. D., & Biro, F. M. (2011). Puberty and its measurement: A decade in review. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 180-195. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00722.x
 • Dumant, M. (1995). Creative strategies for school problems: Solutions for psychologists and teachers. W. W. Norton Sc Company Inc.
 • Dursun, A. (2015). Anne babası boşanmış ergenlerin öznel iyi oluşunu arttırma programının etkililiğinin incelenmesi [The effectiveness of a program that increases subjective well- being of adolescents whose parents are divorced] (Publication No. 414496) [Master dissertation, Osmangazi University]. YÖKTEZ.
 • Elkind, D. (1976). Child development and education: A piagetian perspective. Oxford University Press.
 • Engels, R. C., Hale III, W. W., Noom, M., & Vries, H. D. (2005). Self-efficacy and emotional adjustment as precursors of smoking in early adolescence. Substance Use & Misuse, 40(12), 1883-1893. https://doi.org/10.1080/10826080500259612
 • Eryılmaz, A. (2012). A model of subjective well-being for adolescents in high school. Journal of Happiness Studies, 13(2), 275-289. https://doi.org/10.1007/s10902-011-9263-9
 • Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için geliştirilen öznel iyi oluşu artırma programının etkililiğinin incelenmesi [Investigating the effectiveness of subjective well-being ıncreasing program for university students]. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, 1(31), 111-128. https://doi.org/10.21764/efd.98122
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi [Developing an adolescent subjective well being scale]. The Journal of Turkish Educational Sciences, 7(4), 975-989. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26109/275088
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi [Developing a scale about subjective well-being increases strategies for adolescents]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(33), 81-88. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21453/229692
 • Eryılmaz, A., & Öğülmüş, S. (2010). Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik Modeli [Subjective well-being and big five personality model at adolescence]. Journal of Ahi Evran University Faculty of Education, 11(3), 189-203. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59502/855340
 • Frankl, V. E. (1984). Man's search for meaning: Revised and updated. Washington Square Press.
 • Gençöz, T. (2000). Pozitif ve negatif duygu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Positive and negative affect schedule: A study of validity and reliability]. Turkish Journal of Psychology, 15(46), 19-26. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/pozitif-ve-negatif-duygu-olcegi-toad.pdf
 • Gilman, R., & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 293-301. https://doi.org/10.1007/s10964-006-9036-7
 • Goldbeck, L., Schmitz, T. G., Besier, T., Herschbach, P., & Henrich, G. (2007). Life satisfaction decreases during adolescence. Quality of Life Research, 16(6), 969-979. https://doi.org/10.1007/s11136-007-9205-5
 • Griffin, K. W., Scheier, L. M., Botvin, G. J., & Diaz, T. (2001). Protective role of personal competence skills in adolescent substance use: Psychological well-being as a mediating factor. Psychology of Addictive Behaviors, 15(3), 194-203. https://doi.org/10.1037/0893-164X.15.3.194
 • Heppner, P. P., Wampold, B. E., & Kivligan, D. M. (2008). Psikolojik danışmada araştırma yöntemleri [Research design in counseling] (D. M. Siyez, Trans). Mentis. (Original work published 1992).
 • Huebner, E. S. (1991). Correlates of life satisfaction in children. School Psychology Quarterly, 6(2), 103-111. https://doi.org/10.1037/h0088805
 • İşleroğlu, S. (2012). Lise öğrencilerinde öznel iyi oluşun benlik saygısı, sosyal yetkinlik beklentisi ve duyguları ifade etme eğilimine göre yordanması [Predicting subjective well-being among high school students according to self-esteem, social self efficacy and tendency to express of emotions] (Publication No. 326136) [Master dissertation, Istanbul University]. Yöktez.
 • Kaya, Z., Yüncü, Z., & Karaca, R. (2014). Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde kişilik ve psikolojik özellikler ile benlik saygısının incelenmesi [The investigation of personality, psychological characteristics and self esteem of the adolescents who have substance use disorders]. Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology, 4(2), 5-13. https://www.researchgate.net/publication/313116969_Madde_Kullanim_Bozuklugu_Olan_Ergenlerde_Kisilik_ve_Psikolojik_Ozellikler_ile_Benlik_Saygisinin_Incelenmesi
 • Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 262-271. https://doi.org/10.1080/17439760.2014.936962
 • Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of life satisfaction levels of normal and problematic adolescents] (Publication No. 16802) [Master dissertation, Ankara University]. Yöktez.
 • Malkoç, A. (2011). Öznel iyi oluş müdahale programının üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerine etkisi [Effectiveness of subjective well-being program on subjective well-being levels of undergraduate students] (Publication No. 298549) [Doctoral dissertation, Marmara University]. Yöktez.
 • Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. Harper & Row. https://www.eyco.org/nuovo/wp-content/uploads/2016/09/Motivation-and-Personality-A.H.Maslow.pdf
 • McKnight, C. G., Huebner, E. S., & Suldo, S. (2002). Relationships among stressful life events, temperament, problem behavior, and global life satisfaction in adolescents. Psychology in the Schools, 39(6), 677-687. https://doi.org/10.1002/pits.10062
 • Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi [The efect of autonomy and identity formation on subjective well being in adolescence] (Publication No. 302897) [Doctoral dissertation, Ankara University]. Yöktez.
 • Murphy, J. G., McDevitt-Murphy, M. E., & Barnett, N. P. (2005). Drink and be merry? Gender, life satisfaction, and alcohol consumption among college students. Psychology of Addictive Behaviors, 19(2), 184-191. https://doi.org/10.1037/0893-164X.19.2.184
 • Duran, N., & Tan, Ş. (2013). Minnettarlık ve yaşam amaçları yazma çalışmalarının öznel iyi oluşa etkisi [The effects of gratitude and life goals writing tasks on subjective well-being]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 154-166. https://doi.org/10.17066/pdrd.37862
 • Ok, E. (2016). Anlam arayışı eğitim programının lise öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerine etkisi [The effect of the meaning search educational program on the levels of subjective well-being for high school students] (Publication No. 445636) [Master thesis, Marmara University]. Yöktez.
 • Omodei, M. M., & Wearing, A. J. (1990). Need satisfaction and involvement in personal projects: Toward an integrative model of subjective well-being. Journal of Personality and social Psychology, 59(4), 762-769. https://doi.org/10.1037/0022-3514.59.4.762
 • Owen, F. K., & Öğretmen, T. (2013). Five factor wellness inventory-teen version: turkish adolescents. Inonu University Journal Of The Faculty Of Education, 14(1), 53-73. https://docplayer.biz.tr/9226568-Five-factor-wellness-inventory-teen-version-turkish-adolescents.html
 • Özen, Ö. (2005). Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri [Subjective well-being of adolescents] (Publication No. 159930) [Master thesis, Hacettepe University]. Yöktez.
 • Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Tracy, J. L., Gosling, S. D., & Potter, J. (2002). Global self-esteem across the life span. Psychology and Aging, 17(3), 423-434. https://doi.org/10.1037/0882-7974.17.3.423
 • Rogers, C, R. (1961). On becoming a person. Houghton Mifflin Company. https://doi.org/10.4236/ojdm.2011.12011
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal Of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
 • Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions İn Psychological Science, 4(4), 99-104. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772395
 • Ryff, C. D., & Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. Psychotherapy And Psychosomatics, 65(1), 14-23. https://doi.org/10.1159/000289026
 • Santrock, J. W. (2014). Adolescence (15th ed). McGraw-Hill.
 • Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1993). On the power of positive thinking: The benefits of being optimistic. Current Directions In Psychological Science, 2(1), 26-30. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770572
 • Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research, 5(1-4), 475-492. https://doi.org/10.1007/BF00352944
 • Seligman, M. E., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 61(8), 774-788. https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.8.774
 • Steinberg, L. (2004). Risk taking in adolescence: what changes, and why?. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021(1), 51-58. https://doi.org/10.1196/annals.1308.005
 • Steinberg, L., & Monahan, K. C. (2007). Age differences in resistance to peer influence. Developmental Psychology, 43(6), 1531. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.6.1531
 • Suldo, S. M., Savage, J. A., & Mercer, S. H. (2014). Increasing middle school students’ life satisfaction: Efficacy of a positive psychology group intervention. Journal Of Happiness Studies, 15(1), 19-42. https://doi.org/10.1007/s10902-013-9414-2
 • Veselska, Z., Geckova, A. M., Reijneveld, S. A., & van Dijk, J. P. (2011). Self-efficacy, affectivity and smoking behavior in adolescence. European Addiction Research, 17(4), 172-177. https://doi.org/10.1159/000326071
 • Voltan-Acar, N. (2003). Pdr’de yirmibeş yıl [Twenty five years at psychological counseling and guidance]. Nobel.
 • Windle, M., & Windle, R. C. (2001). Depressive symptoms and cigarette smoking among middle adolescents: Prospective associations and intrapersonal and interpersonal influences. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 69(2), 215-226. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.69.2.215
 • Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2020). The theory and practice of group psychotherapy. Hachette: UK.
 • Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., Oeltmann, J. E., & Drane, J. W. (2001). Relationship between perceived life satisfaction and adolescents’ substance abuse. Journal of Adolescent Health, 29(4), 279-288. https://doi.org/10.1016/s1054-139x(01)00269-5
There are 61 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Psychology
Journal Section Makaleler
Authors

İsa Özgür Özer

Jale Eldeleklioğlu This is me

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 11 Issue: 61

Cite

APA Özer, İ. Ö., & Eldeleklioğlu, J. (2021). The Effect of The Subjective Well-Being Increasing Program on Subjective and Psychological Well-Being of Adolescents Having Harmful Habits. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 11(61), 229-243.

!! From 30 November 2023, English language proofreading will be required for accepted articles to ensure language quality.