Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’deki Beliren Yetişkinlerde Çeyrek Yaşam Krizi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile İlişkisi

Year 2021, Volume: 11 Issue: 61, 245 - 262, 30.06.2021

Abstract

Çeyrek Yaşam Krizi, yirmili yaşlardaki ve otuzlu yaşların başındaki insanların gelişimsel zorluklarını anlamaya yardımcı olan nispeten yeni bir kavramdır. Bu çalışma, yetişkinliğe geçiş sürecinde olan Türkiye’deki beliren yetişkinlerin karşılaştığı zorlukları ve bunun belirsizliğe tahammülsüzlük ile ilişkisini ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemi 514 (370 kadın, 144 erkek) beliren yetişkinden oluşmaktadır. Kriz Tarama Anketi (KTA-9), Yetişkin Kriz Olayları Retrospektif Öz Değerlendirme Aracı (YKORÖDA), Kişisel Bilgi Formu ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ) uygulanmıştır. Sonuçlar, katılımcıların büyük kısmının (%82) farklı seviyelerde kriz yaşadığını göstermektedir. Katılımcılar çoğunlukla kariyerle ilgili alanlarda zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yaş, algılanan mutluluk düzeyi, algılanan zorluk düzeyi ve belirsizliğe tahammülsüzlük krizin anlamlı yordayıcıları olarak belirlenmiştir. Yaş grupları arasında belirsizliğe tahammülsüzlük ve kriz düzeylerinde anlamlı farklılıklar gözlenmiştir.

References

 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469
 • Arnett, J.J (2004) Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties (2nd edition). Oxford University Press: NY. http://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEzODI0Ml9fQU41?sid=e631b3ec-3a45-4667-9da3-1d7f2e2a39a9@sessionmgr103&vid=2&format=EB
 • Atak, H. & Çok, F. (2010). İnsan yaşamında yeni bir dönem: Beliren yetişkinlik [A new period in human life: Emerging adulthood]. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 17(1), 39-50. https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=9918&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks
 • Atak, H., Tatlı, C. E., Çokamay, G., Büyükpabuşcu, H., & Çok, F. (2016). Yetişkinliğe geçiş: Türkiye’de demografik ölçütler bağlamında kuramsal bir gözden geçirme [Transition to adulthood: A theoretical review in the context of demographic criteria in Turkey]. Current Approaches in Psychiatry, 8(3), 204-227. https://doi.org/10.18863/pgy.238184
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931-945. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00092-4
 • Cote, J. E. (2006). Emerging adulthood as an institutionalized moratorium: Risks and benefits to identity formation. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (p. 85–116). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11381-004
 • Cote, J. E. (2000). Arrested adulthood: The changing nature of maturity and identity. NYU Press. http://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook?sid=3455c9c0-937f-4c75-8a5e-7a1b13e3e67d%40sessionmgr103&vid=0&format=EB
 • Çarkıt, E. (2019). Kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında Türkiye’de yayınlanan makalelerin incelenmesi [Investigation of articles published in the field of career counseling and vocational guidance in Turkey]. Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, 7(7), 149-158. https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=103245
 • Doğan, A. & Cebioğlu, Ş. (2011). Beliren yetişkinlik: ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem [Emerging adulthood: A period between adolescence and adulthood]. Turkish Psychological Articles, 14(28), 11-21. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJMk1EYzJOZz09/beliren-yetiskinlik-ergenlikten-yetiskinlige-uzanan-bir-donem
 • Dugas, M. J., Gosselin, P., & Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and worry: Investigating specificity in a nonclinical sample. Cognitive Therapy and Research, 25(5), 551-558. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1519f10b-8e42-4e42-b632-ff7bb3f0dddd%40pdc-v-sessmgr03
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir Çankaya, Z., & Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri [University students’ problem areas and psychological help-seeking willingness]. Education and Science, 37(164). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/402/366
 • Eryılmaz, A , Ercan, L . (2011). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi [Investigating of the subjective well-being based on gender, age and personality traits]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4 (36) , 139-149. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21456/229650
 • Eurostat (2020). Statistics on young people neither in employment nor in education or training. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
 • Jensen, L. A., & Arnett, J. J. (2012). Going global: New pathways for adolescents and emerging adults in a changing World. Journal of Social Issues, 68(3), 473-492. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8ea5e92c-77c6-432b-874f-b19f47a2116f%40pdc-v-sessmgr01
 • Korkut-Owen, F., & Demirbaş-Çelik, N. (2018). Yaşam boyu sağlıklı yaşam ve iyilik hali [Lifelong healthy lifestyle and wellness]. Current Approaches in Psychiatry, 10(4), 440-453. https://doi.org/10.18863/pgy.364108
 • Ladouceur, R., Gosselin, P., & Dugas, M. J. (2000). Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry. Behaviour Research and Therapy, 38(9), 933-941. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(99)00133-3
 • Lane, J. (2014). Counseling Emerging Adults in Transition: Practical Applications of Attachment and Social Support Research. The Professional Counselor, 5(1), 30–42. https://www.semanticscholar.org/paper/Counseling-Emerging-Adults-in-Transition%3A-Practical-Lane/5ee2d425e450ac1b5f5a10810b6b00a314c7ae35
 • Mitra, D., & Arnett, J. J. (2019). Life choices of emerging adults in India. Emerging Adulthood. https://doi.org/10.1177/2167696819851891
 • Nelson, L. J. (2020). The theory of emerging adulthood 20 years later: A look at where it has taken us, what we know now, and where we need to go. Emerging Adulthood. https://doi.org/10.1177/2167696820950884
 • OECD (2019). Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en.
 • Padilla-Walker, L. M., & Nelson, L. J. (Eds.). (2017). Flourishing in emerging adulthood: Positive development during the third decade of life. Oxford University Press.
 • Petrov, N., Robinson, O.C. & Malinowski, J. (2019). What do dreams really mean? The relationship between dream content, age, recent experienced emotions and crisis episodes in adults. Poster presented at BPS Annual Conference, April 2019. https://www.oliverrobinson.info/journal-articles
 • Robbins, A., & Wilner, A. (2001). Quarterlife crisis: The unique challenges of life in your twenties. Penguin.
 • Robinson, O. (n.d.). How to turn a quarter-life crisis into quarter-life catalyst [PDF]. https://www1.firstdirect.com/content/dam/fsdt/en/documents/pdf/quarter-life-crisis-guide.pdf
 • Robinson, O. C. & Wright, G. R. T. (2013). The prevalence, types and perceived outcomes of crisis episodes in early adulthood and midlife: A structured retrospective-autobiographical study. International Journal of Behavioural Development, 37, 407-416. https://doi.org/10.1177%2F0165025413492464
 • Robinson, O. C. (2008). Developmental crisis in early adulthood: A composite qualitative analysis (Doctoral dissertation, University of London). http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.498883
 • Robinson, O. C. (2013). Quarterlife crisis: An overview. Chinese Social Sciences, 6, 6-7. https://www.oliverrobinson.info/journal-articles
 • Robinson, O. C. (2016). Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis: Updating Erikson for the twenty-first century. In. R. Žukauskiene (Ed.) Emerging adulthood in a European context (pp.17-30). New York: Routledge. https://www.academia.edu/21107510/Emerging_adulthood_early_adulthood_and_quarter_life_crisis_Updating_Erikson_for_the_21st_Century
 • Robinson, O. C. (2019). A longitudinal mixed-methods case study of quarter-life crisis during the post-university transition: Locked-out and locked-in forms in combination. Emerging Adulthood, 7(3), 167-179. https://doi.org/10.1177%2F2167696818764144
 • Robinson, O. C., Wright, G. R. T., & Smith, J. A. (2013). The holistic phase model of early adult crisis. Journal of Adult Development, 20, 27-37. https://link.springer.com/article/10.1007/s10804-013-9153-y
 • Robinson, O.C. & Smith, J.A. (2010a). The stormy search for self in early adulthood: Developmental crisis and the dissolution of dysfunctional personae. The Humanistic Psychologist, 38, 120-145. https://doi.org/10.1080/08873267.2010.485916
 • Robinson, O.C. & Smith, J.A. (2010b). Investigating the form and dynamics of crisis episodes in early adulthood: The application of a composite qualitative method. Qualitative Research in Psychology, 7(2), 170-191. https://doi.org/10.1080/14780880802699084
 • Robinson, O. C., Cimporescu, M., & Thompson, T. (2020). Well-being, developmental crisis and residential status in the year after graduating from higher education: a 12-month longitudinal study. Journal of Adult Development, 28(2), 138-148. https://doi.org/10.1007/s10804-020-09361-1
 • Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile ilgili olumlu inançlar ölçeği ve endişenin sonuçları ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği [Problem solving style, hopelessness, helplessness and haplessness as the predictors of psychopathology assessed by mmpi-2]. Anatolian Journal of Psychiatry, 10 (4), 261-270. http://www.ihsandag.gen.tr/index_dosyalar/SariveDag2009.pdf
 • Schulenberg, J. E., & Zarrett, N. R. (2006). Mental Health During Emerging Adulthood: Continuity and Discontinuity in Courses, Causes, and Functions. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (p. 135–172). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11381-006
 • Smith, C., Christoffersen, K., Davidson, H., & Herzog, P. S. (2011). Lost in transition: The dark side of emerging adulthood. OUP USA.
 • TUIK (2020). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2020 [Address based population registration system results, 2020]. Turkish Statistical Institute. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
 • TUIK (2019). İstatistiklerle gençlik, 2019 [Youth in statistics, 2019]. Turkish Statistical Institute. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2019-33731
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme [Paradigm change in vocational guidance and career counseling and results for Turkey: An evaluation from the past to the future]. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 97-118. https://docplayer.biz.tr/2137621-Mesleki-rehberlik-ve-kariyer-danismanliginda-paradigma-degisimi-ve-turkiye-acisindan-sonuclar-gecmisten-gelecege-yonelik-bir-degerlendirme.html

Quarter Life Crisis among Emerging Adults in Turkey and Its Relationship with Intolerance of Uncertainty

Year 2021, Volume: 11 Issue: 61, 245 - 262, 30.06.2021

Abstract

Quarter Life Crisis is a relatively new concept that helps understand the developmental difficulties of people in their twenties and early thirties. The present study aims to address the challenges faced by Turkish emerging adults in transition to adulthood and its relationship with the intolerance of uncertainty. The sample of the study consisted of 514 (370 female, 144 male) Turkish emerging adults. Crisis Screening Questionnaire (CSQ), Adult Crisis Episode Retrospective Self-Assessment Tool (ACERSAT), Personal Information Form, and Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) were administered. Results showed that the majority of the participants (82%) experienced crises on different levels. Participants mainly experienced difficulties in career-related areas. Age, perceived level of happiness, perceived level of difficulty, and intolerance of uncertainty were determined as significant predictors of crisis. There were statistically significant differences in the intolerance of uncertainty and crisis levels among age groups.

References

 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469
 • Arnett, J.J (2004) Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens through the Twenties (2nd edition). Oxford University Press: NY. http://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzEzODI0Ml9fQU41?sid=e631b3ec-3a45-4667-9da3-1d7f2e2a39a9@sessionmgr103&vid=2&format=EB
 • Atak, H. & Çok, F. (2010). İnsan yaşamında yeni bir dönem: Beliren yetişkinlik [A new period in human life: Emerging adulthood]. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 17(1), 39-50. https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=9918&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks
 • Atak, H., Tatlı, C. E., Çokamay, G., Büyükpabuşcu, H., & Çok, F. (2016). Yetişkinliğe geçiş: Türkiye’de demografik ölçütler bağlamında kuramsal bir gözden geçirme [Transition to adulthood: A theoretical review in the context of demographic criteria in Turkey]. Current Approaches in Psychiatry, 8(3), 204-227. https://doi.org/10.18863/pgy.238184
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931-945. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00092-4
 • Cote, J. E. (2006). Emerging adulthood as an institutionalized moratorium: Risks and benefits to identity formation. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (p. 85–116). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11381-004
 • Cote, J. E. (2000). Arrested adulthood: The changing nature of maturity and identity. NYU Press. http://eds.b.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook?sid=3455c9c0-937f-4c75-8a5e-7a1b13e3e67d%40sessionmgr103&vid=0&format=EB
 • Çarkıt, E. (2019). Kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında Türkiye’de yayınlanan makalelerin incelenmesi [Investigation of articles published in the field of career counseling and vocational guidance in Turkey]. Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, 7(7), 149-158. https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=103245
 • Doğan, A. & Cebioğlu, Ş. (2011). Beliren yetişkinlik: ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem [Emerging adulthood: A period between adolescence and adulthood]. Turkish Psychological Articles, 14(28), 11-21. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJMk1EYzJOZz09/beliren-yetiskinlik-ergenlikten-yetiskinlige-uzanan-bir-donem
 • Dugas, M. J., Gosselin, P., & Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and worry: Investigating specificity in a nonclinical sample. Cognitive Therapy and Research, 25(5), 551-558. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=1519f10b-8e42-4e42-b632-ff7bb3f0dddd%40pdc-v-sessmgr03
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir Çankaya, Z., & Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri [University students’ problem areas and psychological help-seeking willingness]. Education and Science, 37(164). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/402/366
 • Eryılmaz, A , Ercan, L . (2011). Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi [Investigating of the subjective well-being based on gender, age and personality traits]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4 (36) , 139-149. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21456/229650
 • Eurostat (2020). Statistics on young people neither in employment nor in education or training. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training
 • Jensen, L. A., & Arnett, J. J. (2012). Going global: New pathways for adolescents and emerging adults in a changing World. Journal of Social Issues, 68(3), 473-492. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8ea5e92c-77c6-432b-874f-b19f47a2116f%40pdc-v-sessmgr01
 • Korkut-Owen, F., & Demirbaş-Çelik, N. (2018). Yaşam boyu sağlıklı yaşam ve iyilik hali [Lifelong healthy lifestyle and wellness]. Current Approaches in Psychiatry, 10(4), 440-453. https://doi.org/10.18863/pgy.364108
 • Ladouceur, R., Gosselin, P., & Dugas, M. J. (2000). Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry. Behaviour Research and Therapy, 38(9), 933-941. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(99)00133-3
 • Lane, J. (2014). Counseling Emerging Adults in Transition: Practical Applications of Attachment and Social Support Research. The Professional Counselor, 5(1), 30–42. https://www.semanticscholar.org/paper/Counseling-Emerging-Adults-in-Transition%3A-Practical-Lane/5ee2d425e450ac1b5f5a10810b6b00a314c7ae35
 • Mitra, D., & Arnett, J. J. (2019). Life choices of emerging adults in India. Emerging Adulthood. https://doi.org/10.1177/2167696819851891
 • Nelson, L. J. (2020). The theory of emerging adulthood 20 years later: A look at where it has taken us, what we know now, and where we need to go. Emerging Adulthood. https://doi.org/10.1177/2167696820950884
 • OECD (2019). Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en.
 • Padilla-Walker, L. M., & Nelson, L. J. (Eds.). (2017). Flourishing in emerging adulthood: Positive development during the third decade of life. Oxford University Press.
 • Petrov, N., Robinson, O.C. & Malinowski, J. (2019). What do dreams really mean? The relationship between dream content, age, recent experienced emotions and crisis episodes in adults. Poster presented at BPS Annual Conference, April 2019. https://www.oliverrobinson.info/journal-articles
 • Robbins, A., & Wilner, A. (2001). Quarterlife crisis: The unique challenges of life in your twenties. Penguin.
 • Robinson, O. (n.d.). How to turn a quarter-life crisis into quarter-life catalyst [PDF]. https://www1.firstdirect.com/content/dam/fsdt/en/documents/pdf/quarter-life-crisis-guide.pdf
 • Robinson, O. C. & Wright, G. R. T. (2013). The prevalence, types and perceived outcomes of crisis episodes in early adulthood and midlife: A structured retrospective-autobiographical study. International Journal of Behavioural Development, 37, 407-416. https://doi.org/10.1177%2F0165025413492464
 • Robinson, O. C. (2008). Developmental crisis in early adulthood: A composite qualitative analysis (Doctoral dissertation, University of London). http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.498883
 • Robinson, O. C. (2013). Quarterlife crisis: An overview. Chinese Social Sciences, 6, 6-7. https://www.oliverrobinson.info/journal-articles
 • Robinson, O. C. (2016). Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis: Updating Erikson for the twenty-first century. In. R. Žukauskiene (Ed.) Emerging adulthood in a European context (pp.17-30). New York: Routledge. https://www.academia.edu/21107510/Emerging_adulthood_early_adulthood_and_quarter_life_crisis_Updating_Erikson_for_the_21st_Century
 • Robinson, O. C. (2019). A longitudinal mixed-methods case study of quarter-life crisis during the post-university transition: Locked-out and locked-in forms in combination. Emerging Adulthood, 7(3), 167-179. https://doi.org/10.1177%2F2167696818764144
 • Robinson, O. C., Wright, G. R. T., & Smith, J. A. (2013). The holistic phase model of early adult crisis. Journal of Adult Development, 20, 27-37. https://link.springer.com/article/10.1007/s10804-013-9153-y
 • Robinson, O.C. & Smith, J.A. (2010a). The stormy search for self in early adulthood: Developmental crisis and the dissolution of dysfunctional personae. The Humanistic Psychologist, 38, 120-145. https://doi.org/10.1080/08873267.2010.485916
 • Robinson, O.C. & Smith, J.A. (2010b). Investigating the form and dynamics of crisis episodes in early adulthood: The application of a composite qualitative method. Qualitative Research in Psychology, 7(2), 170-191. https://doi.org/10.1080/14780880802699084
 • Robinson, O. C., Cimporescu, M., & Thompson, T. (2020). Well-being, developmental crisis and residential status in the year after graduating from higher education: a 12-month longitudinal study. Journal of Adult Development, 28(2), 138-148. https://doi.org/10.1007/s10804-020-09361-1
 • Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile ilgili olumlu inançlar ölçeği ve endişenin sonuçları ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği [Problem solving style, hopelessness, helplessness and haplessness as the predictors of psychopathology assessed by mmpi-2]. Anatolian Journal of Psychiatry, 10 (4), 261-270. http://www.ihsandag.gen.tr/index_dosyalar/SariveDag2009.pdf
 • Schulenberg, J. E., & Zarrett, N. R. (2006). Mental Health During Emerging Adulthood: Continuity and Discontinuity in Courses, Causes, and Functions. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (p. 135–172). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11381-006
 • Smith, C., Christoffersen, K., Davidson, H., & Herzog, P. S. (2011). Lost in transition: The dark side of emerging adulthood. OUP USA.
 • TUIK (2020). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2020 [Address based population registration system results, 2020]. Turkish Statistical Institute. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210
 • TUIK (2019). İstatistiklerle gençlik, 2019 [Youth in statistics, 2019]. Turkish Statistical Institute. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2019-33731
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme [Paradigm change in vocational guidance and career counseling and results for Turkey: An evaluation from the past to the future]. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 97-118. https://docplayer.biz.tr/2137621-Mesleki-rehberlik-ve-kariyer-danismanliginda-paradigma-degisimi-ve-turkiye-acisindan-sonuclar-gecmisten-gelecege-yonelik-bir-degerlendirme.html
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Psychology
Journal Section Makaleler
Authors

Zehra Yeler

Kübra Berber

Hatice Kübra Özdoğan

Figen Çok This is me

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 11 Issue: 61

Cite

APA Yeler, Z., Berber, K., Özdoğan, H. K., Çok, F. (2021). Quarter Life Crisis among Emerging Adults in Turkey and Its Relationship with Intolerance of Uncertainty. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 11(61), 245-262.

!! From 30 November 2023, English language proofreading will be required for accepted articles to ensure language quality.