Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ortaokul Öğrencilerinde Öfke, Saldırganlık ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2021, Volume 11, Issue 63, 577 - 590, 31.12.2021
https://doi.org/10.17066/tpdrd.1051426

Abstract

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinde öfke, saldırganlık ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Manisa ilinde ortaokullarda öğrenim görmekte olan 273 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden olan uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde Çocuklar İçin Öfke Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği ve Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizi, t-testi, Spearman Korelasyon Analizi ve Çoklu Regresyon Analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, kız öğrencilerin öfke düzeyleri erkek öğrencilerden daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Erkek öğrencilerin saldırganlık düzeyleri kızlardan daha yüksektir. Öfke ile saldırganlık arasında pozitif yönlü, öfke düzeyleri ile öz denetim, kaçınma ve toplam problem çözme arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Çalışmanın bir diğer bulgusu da öfke ve saldırganlık problem çözme becerileri tarafından yordanmaktadır. Öğrencilerde problem çözme ile öfke ve saldırganlık ilişkisi negatif yönde anlamlı bulunmuştur.

References

 • Akan, Y. (2021). Investigation of the effect of the "violence reduction psychoeducation program" on anger, violence and aggression levels of students. International Journal of Progressive Education, 17(1), 513-533.
 • Akbaş, E. (2021). Çözüm odaklı yaklaşımın adölesanlarda öfke yönetimine ve şiddet davranışına etkisi [The effect of solution focused approach on anger management and violent behavior in adolescents]. Pamukkale University Institute of Health Sciences, PhD Thesis, Denizli.
 • AlMutairi, A. N. M. (2015). The effect of using brainstorming strategy in developing creative problem solving skills among male students in Kuwait: A field study on Saud Al-Kharji school in Kuwait City. Journal of Education and Practice, 6(3), 136-145.
 • Arslan, C., Hamarta, E., Arslan, E., & Saygın, Y (2010). An investigation of aggression and interpersonal problem solving in adolescents. Elemantary Education Online, 9 (1), 379-388.
 • Averill, J. R. (2012). Anger and aggression: An essay on emotion. Springer Science & Business Media. https://scholar.google.com/scholar.
 • Bacıoğlu, S. D., & Özdemir, Y. (2012). İlköğretim öğrencilerinin saldırgan davranışları ile yaş, cinsiyet, başarı durumu ve öfke arasındaki ilişkiler [Aggressive Behaviors in Elementary Students and Their Relationship to Age, Gender, Academic Success and Anger]. Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 169-187.
 • Balat, G. U., & Akman, B. (2006). Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi [İnvestigation of the psychological status of the high school students with regard to their sociodemographic characteristics]. Journal of Child and Youth Mental Health, 13(1), 3-12.
 • Balcı, E., & Kırkıc, K. A. (2019). An analysis of the relationship between aggression and anger levels of the adolescents living in orphanages. International Online Journal of Educational Sciences, 11(5), 33-58.
 • Balkan, Ö., & Eliöz, M. (2020). Çocuklarda motor becerilerin problem çözme yeteneği, saldırganlık ve empati davranışları üzerine etkisi [The effect of motor skills in children to the problem solving skills, aggression and empathy behaviours]. Turkish Studies-Social, 15(3), 983-993.
 • Batıgün, A. D. (2004). İntihar ile ilişkili bazı değişkenler: Öfke/saldırganlık, dürtüsel davranışlar, problem çözme becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri [Some variables associated with suicide: Anger/aggression, impulsive behaviors, problem-solving skills, reasons for living]. Kriz Dergisi, 12(2), 49-61.
 • Boldachev, A. (2014). Natural Selection or Problem Solving. Critical Re-evaluation of Karl Popper's Evolutionism. Studia Humana, 3(3), 29-42.
 • Bulut Serin, N., & Genç, H. (2011). Grupla öfke denetimi eğitiminin ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi [The effects of anger management education on the anger management skills of adolescents] TED Education and Science, 36 (159), 236-254.
 • Cassiello‐Robbins, C., & Barlow, D. H. (2016). Anger: The unrecognized emotion in emotional disorders. Clinical Psychology: Science and Practice, 23(1), 66-85.
 • Colasante, T., Zuffianò, A., & Malti, T. (2015). Do moral emotions buffer the anger-aggression link in children and adolescents? Journal of Applied Developmental Psychology, 41, 1-7.
 • Cooley, S., Elenbaas, L., & Killen, M. (2012). Moral judgments and emotions: Adolescents’ evaluations in intergroup social exclusion contexts. New Directions for Youth Development, 136, 41-57.
 • Cui, L., Colasante, T., Malti, T., Ribeaud, D., & Eisner, M. P. (2016). Dual trajectories of reactive and proactive aggression from mid-childhood to early adolescence: Relations to sensation seeking, risk taking, and moral reasoning. Journal of abnormal child psychology, 44(4), 663-675.
 • Deniz, M. E., Arslan, C., & Hamarta, E. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Problem Solving Skills of High School Students]. Educational Management in Theory and Practice, 31(31), 374-389.
 • Deniz, M. E., Kapıcıoğlu, S., Yüksel, B. Ö., Özbağır, T. İ., & Erus, S. M. (2018). Ergenlerde saldırganlık ve sosyal beceri davranışlarının yordayıcısı olarak anne baba tutumları [Parental Attitudes As a Predictor of Aggression and Social Skills Behaviors in Adolescents]. Yıldız Institute of Social Sciences journal 2(1), 1-11.
 • Durmaz, B., & Altun, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma düzeyleri [The Usage of the Problem Solving Strategies of the Secondary Students]. Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Journal, 1(30), 73-94.
 • Evren, C., Bozkurt, M., Ciftci Demirci, A., Evren, B., Can, Y., & Umut, G. (2015). Gender differences according to psychological and behavioral variables among 10th grade students in Istanbul. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(2), 77-84.
 • Faupel, A., Herrick, E., & Sharp, P. M. (2017). Anger management: A practical guide for teachers. Routledge.
 • Fives, C. J., Kong, G., Fuller, J. R., & DiGiuseppe, R. (2011). Anger, aggression, and irrational beliefs in adolescents. Cognitive therapy and research, 35(3), 199-208.
 • Gerhart, J., Duberstein, P., Paull, D., O’Mahony, S., Burns, J., DeNicolo, M., & Hoerger, M. (2020). Geopersonality of preventable death in the United States: anger-prone states and opioid deaths. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 37(8), 624-631.
 • Giles, J. W., & Heyman, G.D. (2005). Young children’s about the relationship between gender and agressive behavior. Child Development, 76(1), 107-121. 89.
 • Gresham, D., Melvin, G. A., & Gullone, E. (2016). The role of anger in the relationship between internalising symptoms and aggression in adolescents. Journal of Child and Family Studies, 25(9), 2674-2682.
 • Hicks, S. (2018). The role of emotion regulation in the relationship between trait anger and relational aggression. (Master's Theses) A Showcase of Scholarshıp, Research, and Creatıvıty at the Unıversıty of Southern Mississippi.
 • Hosseinpour, M., Smith, J., Williams, B., Clouser, J., Anastasio, I., & Haleem, K. (2021). Comparative Analysis of Aggressive-Driving and Distracted-Driving Crashes Involving Commercial Motor Vehicles in Kentucky. In International Conference on Transportation and Development 2021 (pp. 272-284).
 • Karataş, Z., & Çelikkaleli, Ö. (2018). Beliren yetişkinlikte intihar olasılığı: stresle başetme, öfke ve cinsiyet açısından bir inceleme[Suicide probability in emerging adulthood: an analysis in terms of coping with stress, anger and gender]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(1), 450-462.
 • Kaplan, A. (2007). Öfke yönetimi becerileri programının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık ve benlik saygısı düzeylerine etkisi [The effects of anger management skills program on the levels of agression and self-esteem of primary school students in the fifth grades], (Unpublished Master Thesis). Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Kara, E., & Deniz, M. E. (2021). An examination of irrational relationship beliefs and perfectionism as the predictors of coping with romantic jealousy. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 10(2), 184-196.
 • Kılıç, C. (2020). Saldırganlık üzerine yapılan psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji doktora tezlerinin incelenmesi [A Review of Psychological Counselling and Psychology Dissertations on Aggression]. Journal of Innovative Research in Teacher Education/Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, 1(1), 01-17.
 • Krahé, B., & Krahé, B. (2013). The social psychology of aggression. Psychology Press.
 • Kunzmann, U., ve Thomas, S. (2014). Multidirectional age differences in anger and sadness. Psychology and Aging, 29(1), 16.
 • Ladd, G. W., Ettekal, I., Kochenderfer‐ Ladd, B., Rudolph, K. D., & Andrews, R. K. (2014). Relations among chronic peer group rejection, maladaptive behavioral dispositions, and early adolescents' peer perceptions. Child Development, 85(3), 971-988.
 • Loksa, D., & Ko, A. J. (2016). The role of self-regulation in programming problem solving process and success. In Proceedings of the 2016 ACM conference on international computing education research (pp. 83-91).
 • Mahulae, P. S., Sirait, M., & Sirait, M. (2017). The effect of inquiry training learning model using PhET media and scientific attitude on students’ science process skills. IOSR Journal of Research & Method in Education, 7(5), 24-29.
 • Malti, T., Eisenberg, N., Kim, H., & Buchmann, M. (2013). Developmental trajectories of sympathy, moral emotion attributions, and moral reasoning: The role of parental support. Social Development, 22(4). 773-793.
 • Moon, S. H., & Cho, H. H. (2015). Anger, anger expression types, problem behaviors, and suicide probability in adolescent women using cluster analysis. Korean Journal of Women Health Nursing, 21(2), 128-138.
 • Mulrey, B. C. (2017). Increasing social problem-solving skills in early childhood (Doctoral dissertation, New England College).
 • Memnun, D. S., & Kanbur, N. İ. (2020). Üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine göre problem çözme başarıları ve çözüm sürecinde karşılaştıkları güçlükler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 927-965.
 • Miller, J. D., & Lynam, D. R. (2006). Reactive and proactive aggression: Similarities and differences. Personality and Individual Differences, 41, 1469-1480. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.06.004
 • Nihan, U., & Baran, G. (2021). Ergenlerde iletişim becerileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi [the problem-solving achievements and the difficulties in solving process of third grade students according to reading skills]. IBAD Journal of Social Sciences, (11), 315-342.
 • Ocak, G., Doğruel, A. B., & Tepe, M. E. (2021). An analysis of the relationship between problem solving skills and scientific attitudes of secondary school students. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(1), 72-83. DOI: https://doi.org/10.33200/ijcer.780710
 • Osai, J. A., Amponsah, K. D., Ampadu, E., & Commey-Mintah, P. (2021). Teachers’experiences with overcrowded classrooms in a basic school in Ghana. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 10(1), 73-88.
 • Özdoğan, A. Ç., Haspolat, N. K., Çelik, O., & Yalçın, R. Ü. (2021). Ergenlerde Reaktif-Proaktif Saldırganlık ve Bilişsel Esneklik: Öfkenin Aracı Rolü [Reactive-Proactive Aggression and Cognitive Flexibility in Adolescents: The Mediating Role of Anger]. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(2), 826-851.
 • Öztaban, Ş., & Adana, F. (2015). Lise öğrencisi erkek ergenlerde problem çözme eğitiminin; problem çözme becerisi, kişilerarası ilişki tarzı ve öfke kontrolü üzerine etkisi [The effect on their problem solving skills, interpersonal style and anger control of problem-solving training in male adolescents who are high school students]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17(1), 21-36.
 • Reck, K. L., Tiret, H., Meuser, C., Perry, G., & Quintino-Aranda, V. (2019). RELAX Alternatives to Anger: Examining the Experiences of Latino Adults in an Anger Management Program. Journal of Human Sciences and Extension, 7(3), 206-230.
 • Robertson, S. I. (2017). Problem Solving Perspectives from Cognition and Neuroscience. New York: Routledge.
 • Sarıdağ, B. (2014). Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan adölesan ve yetişkinlerin beslenme alışkanlıkları ile yeme tutum ve davranışlarının belirlenmesi [An investigation of dietary habits, eating attitudes and behaviours in adolescents and adults from Eastern Anatolia region in Turkey]. (Master's Theses) Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Serin, N. B., Pehlivan, A., Serin, O., Şahin, S., & Saygili, G. (2012). Relationship between intelligence areas and interpersonal problem solving skills according to multiple intelligences theory. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 1(2), 16-24
 • Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’nin (ÇPÇE) geliştirilmesi [Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)]. Elementary Education Online, 9(2), 46-458. http://ilkogretim-online.org.tr/
 • Serin, N. B. (2019). The impact of anger management training on anger, aggression and problem-solving skills of primary school students. International Online Journal of Education and Teaching, 6(3), 525-543.
 • Sevgi, S., & Karakaya, M. (2020). Investigation of Metacognition Awareness Levels and Problem Solving Skills of Middle School Students. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 9(2), 260-270.
 • Shields, G. S., Moons, W. G., Tewell, C. A., & Yonelinas, A. P. (2016). The effect of negative affect on cognition: Anxiety, not anger, impairs executive function. Emotion, 16(6), 792.
 • Simamora, R. E., Sidabutar, D. R., & Surya, E. (2017). Improving learning activity and students’ problem solving skill through problem based learning (PBL) in junior high school. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 33(2), 321-331.
 • Sophonhiranraka, S., Suwannatthachoteb, P., & Ngudgratokec, S. (2015). Factors affecting creative problem solving in the blended learning environment: A review of the literature. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174(1982), 2130-2136.
 • Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science. Current Directions in Psychological Science, 16(2), 55-59.
 • Sullivan, T. N., Garthe, R. C., Goncy, E. A., Carlson, M. M., & Behrhorst, K. L. (2017). Longitudinal relations between beliefs supporting aggression, anger regulation, and dating aggression among early adolescents. Journal of Youth And Adolescence, 46(5), 982-994.
 • Sumitha, S., & Jose, R. (2016). Requisite for Honing the Problem Solving Skill of Early Adolescents in the Digital Era. Journal on Educational Psychology, 10(1), 36-43.
 • Şahin, H. (2004). Saldırganlık ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması [Aggression scale validity and reliability study]. Süleyman Demirel University Journal of Burdur Faculty of Education, 5, 180-190.
 • Şeb, G., & Serin, N.B. (2017). KKTC'de satranç eğitimi alan ve almayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları [Perceptions of trnc primary and secondary school students receiving chess training towards problem solving skills]. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 6(3), 58-67.
 • Tambunan, H. (2019). The Effectiveness of the Problem Solving Strategy and the Scientific Approach to Students’ Mathematical Capabilities in High Order Thinking Skills. International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(2), 293-302.
 • Traş, Z., & Atiş, Y. (2020). Investigation of the relationship between trait anger and anger expression and submissive behaviors in adolescents. Advances in Education Sciences, 2(2), 154-165.
 • Uzak, N., & Baran, G. (2021). Ergenlerde iletişim becerileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi [Investigation of adolescent communication skills and problem solving skills]. IBAD Journal of Social Sciences, (11), 315-342.
 • Uz-Baş, A., Öz, S., & Topçu Kabasakal, Z. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında reaktif ve proaktif saldırganlık: Okul psikolojik danışmanlarının görüş ve yaklaşımları [Reactive and Proactive Aggression in Elementary and High Schools: School Counselors’ Views and Approaches]. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education, 23, 354-370.
 • Uzun, M., & Avcı, R. (2021). Investigation of the relationships between perceived marital conflict, parents’ ırrational beliefs, anxiety and children’s automatic thoughts, problem solving skills, and children’s anxiety and aggression. Education and Science. Early Release 1-22.
 • Warburton, W. A., & Anderson, C. A. (2015). Social psychology of aggression. International Encyclopedia of The Social & Behavioral Sciences, 1, 373-380.
 • Yavuzer, Y., Karataş, Z., & Gündoğdu, R. (2013). Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi: Nicel ve nitel bir çalışma [An investigation ofconflict resolution behaviours: a quantitative and qualitative study]. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 28(28-1), 428-440.

An Examination of the Relationship between Anger, Aggression, and Problem Solving Skills in Secondary School Students

Year 2021, Volume 11, Issue 63, 577 - 590, 31.12.2021
https://doi.org/10.17066/tpdrd.1051426

Abstract

The purpose of this study was to examine if there is a connection between anger, aggression, and problem-solving abilities in secondary school students. The study's sample includes 273 students enrolled in secondary schools in Manisa for the 2020-2021 academic year. The convenience sampling method, which is one of the non-random sampling methods, was used to determine the study's sample. The data for the study was collected using the Anger Scale for Children, the Aggression Scale, and the Problem-Solving Inventory for Children. The t-test, Spearman Correlation analysis, and multiple regression analysis were conducted to analyse the data. Looking at the data, it was determined that the anger levels of female students were higher than those of male students. The aggression levels of male students are higher than female students. It was discovered that anger and aggression have a positive relationship, whereas anger levels have a negative relationship with self-control, avoidance, and total problem solving. Another outcome of the study is that problem-solving abilities predict anger and aggression. A negative association was shown between problem solving, anger, and agression among students.

References

 • Akan, Y. (2021). Investigation of the effect of the "violence reduction psychoeducation program" on anger, violence and aggression levels of students. International Journal of Progressive Education, 17(1), 513-533.
 • Akbaş, E. (2021). Çözüm odaklı yaklaşımın adölesanlarda öfke yönetimine ve şiddet davranışına etkisi [The effect of solution focused approach on anger management and violent behavior in adolescents]. Pamukkale University Institute of Health Sciences, PhD Thesis, Denizli.
 • AlMutairi, A. N. M. (2015). The effect of using brainstorming strategy in developing creative problem solving skills among male students in Kuwait: A field study on Saud Al-Kharji school in Kuwait City. Journal of Education and Practice, 6(3), 136-145.
 • Arslan, C., Hamarta, E., Arslan, E., & Saygın, Y (2010). An investigation of aggression and interpersonal problem solving in adolescents. Elemantary Education Online, 9 (1), 379-388.
 • Averill, J. R. (2012). Anger and aggression: An essay on emotion. Springer Science & Business Media. https://scholar.google.com/scholar.
 • Bacıoğlu, S. D., & Özdemir, Y. (2012). İlköğretim öğrencilerinin saldırgan davranışları ile yaş, cinsiyet, başarı durumu ve öfke arasındaki ilişkiler [Aggressive Behaviors in Elementary Students and Their Relationship to Age, Gender, Academic Success and Anger]. Journal of Educational Sciences Research, 2(2), 169-187.
 • Balat, G. U., & Akman, B. (2006). Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi [İnvestigation of the psychological status of the high school students with regard to their sociodemographic characteristics]. Journal of Child and Youth Mental Health, 13(1), 3-12.
 • Balcı, E., & Kırkıc, K. A. (2019). An analysis of the relationship between aggression and anger levels of the adolescents living in orphanages. International Online Journal of Educational Sciences, 11(5), 33-58.
 • Balkan, Ö., & Eliöz, M. (2020). Çocuklarda motor becerilerin problem çözme yeteneği, saldırganlık ve empati davranışları üzerine etkisi [The effect of motor skills in children to the problem solving skills, aggression and empathy behaviours]. Turkish Studies-Social, 15(3), 983-993.
 • Batıgün, A. D. (2004). İntihar ile ilişkili bazı değişkenler: Öfke/saldırganlık, dürtüsel davranışlar, problem çözme becerileri, yaşamı sürdürme nedenleri [Some variables associated with suicide: Anger/aggression, impulsive behaviors, problem-solving skills, reasons for living]. Kriz Dergisi, 12(2), 49-61.
 • Boldachev, A. (2014). Natural Selection or Problem Solving. Critical Re-evaluation of Karl Popper's Evolutionism. Studia Humana, 3(3), 29-42.
 • Bulut Serin, N., & Genç, H. (2011). Grupla öfke denetimi eğitiminin ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi [The effects of anger management education on the anger management skills of adolescents] TED Education and Science, 36 (159), 236-254.
 • Cassiello‐Robbins, C., & Barlow, D. H. (2016). Anger: The unrecognized emotion in emotional disorders. Clinical Psychology: Science and Practice, 23(1), 66-85.
 • Colasante, T., Zuffianò, A., & Malti, T. (2015). Do moral emotions buffer the anger-aggression link in children and adolescents? Journal of Applied Developmental Psychology, 41, 1-7.
 • Cooley, S., Elenbaas, L., & Killen, M. (2012). Moral judgments and emotions: Adolescents’ evaluations in intergroup social exclusion contexts. New Directions for Youth Development, 136, 41-57.
 • Cui, L., Colasante, T., Malti, T., Ribeaud, D., & Eisner, M. P. (2016). Dual trajectories of reactive and proactive aggression from mid-childhood to early adolescence: Relations to sensation seeking, risk taking, and moral reasoning. Journal of abnormal child psychology, 44(4), 663-675.
 • Deniz, M. E., Arslan, C., & Hamarta, E. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Problem Solving Skills of High School Students]. Educational Management in Theory and Practice, 31(31), 374-389.
 • Deniz, M. E., Kapıcıoğlu, S., Yüksel, B. Ö., Özbağır, T. İ., & Erus, S. M. (2018). Ergenlerde saldırganlık ve sosyal beceri davranışlarının yordayıcısı olarak anne baba tutumları [Parental Attitudes As a Predictor of Aggression and Social Skills Behaviors in Adolescents]. Yıldız Institute of Social Sciences journal 2(1), 1-11.
 • Durmaz, B., & Altun, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma düzeyleri [The Usage of the Problem Solving Strategies of the Secondary Students]. Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education Journal, 1(30), 73-94.
 • Evren, C., Bozkurt, M., Ciftci Demirci, A., Evren, B., Can, Y., & Umut, G. (2015). Gender differences according to psychological and behavioral variables among 10th grade students in Istanbul. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(2), 77-84.
 • Faupel, A., Herrick, E., & Sharp, P. M. (2017). Anger management: A practical guide for teachers. Routledge.
 • Fives, C. J., Kong, G., Fuller, J. R., & DiGiuseppe, R. (2011). Anger, aggression, and irrational beliefs in adolescents. Cognitive therapy and research, 35(3), 199-208.
 • Gerhart, J., Duberstein, P., Paull, D., O’Mahony, S., Burns, J., DeNicolo, M., & Hoerger, M. (2020). Geopersonality of preventable death in the United States: anger-prone states and opioid deaths. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 37(8), 624-631.
 • Giles, J. W., & Heyman, G.D. (2005). Young children’s about the relationship between gender and agressive behavior. Child Development, 76(1), 107-121. 89.
 • Gresham, D., Melvin, G. A., & Gullone, E. (2016). The role of anger in the relationship between internalising symptoms and aggression in adolescents. Journal of Child and Family Studies, 25(9), 2674-2682.
 • Hicks, S. (2018). The role of emotion regulation in the relationship between trait anger and relational aggression. (Master's Theses) A Showcase of Scholarshıp, Research, and Creatıvıty at the Unıversıty of Southern Mississippi.
 • Hosseinpour, M., Smith, J., Williams, B., Clouser, J., Anastasio, I., & Haleem, K. (2021). Comparative Analysis of Aggressive-Driving and Distracted-Driving Crashes Involving Commercial Motor Vehicles in Kentucky. In International Conference on Transportation and Development 2021 (pp. 272-284).
 • Karataş, Z., & Çelikkaleli, Ö. (2018). Beliren yetişkinlikte intihar olasılığı: stresle başetme, öfke ve cinsiyet açısından bir inceleme[Suicide probability in emerging adulthood: an analysis in terms of coping with stress, anger and gender]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(1), 450-462.
 • Kaplan, A. (2007). Öfke yönetimi becerileri programının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık ve benlik saygısı düzeylerine etkisi [The effects of anger management skills program on the levels of agression and self-esteem of primary school students in the fifth grades], (Unpublished Master Thesis). Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Kara, E., & Deniz, M. E. (2021). An examination of irrational relationship beliefs and perfectionism as the predictors of coping with romantic jealousy. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 10(2), 184-196.
 • Kılıç, C. (2020). Saldırganlık üzerine yapılan psikolojik danışma ve rehberlik ve psikoloji doktora tezlerinin incelenmesi [A Review of Psychological Counselling and Psychology Dissertations on Aggression]. Journal of Innovative Research in Teacher Education/Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, 1(1), 01-17.
 • Krahé, B., & Krahé, B. (2013). The social psychology of aggression. Psychology Press.
 • Kunzmann, U., ve Thomas, S. (2014). Multidirectional age differences in anger and sadness. Psychology and Aging, 29(1), 16.
 • Ladd, G. W., Ettekal, I., Kochenderfer‐ Ladd, B., Rudolph, K. D., & Andrews, R. K. (2014). Relations among chronic peer group rejection, maladaptive behavioral dispositions, and early adolescents' peer perceptions. Child Development, 85(3), 971-988.
 • Loksa, D., & Ko, A. J. (2016). The role of self-regulation in programming problem solving process and success. In Proceedings of the 2016 ACM conference on international computing education research (pp. 83-91).
 • Mahulae, P. S., Sirait, M., & Sirait, M. (2017). The effect of inquiry training learning model using PhET media and scientific attitude on students’ science process skills. IOSR Journal of Research & Method in Education, 7(5), 24-29.
 • Malti, T., Eisenberg, N., Kim, H., & Buchmann, M. (2013). Developmental trajectories of sympathy, moral emotion attributions, and moral reasoning: The role of parental support. Social Development, 22(4). 773-793.
 • Moon, S. H., & Cho, H. H. (2015). Anger, anger expression types, problem behaviors, and suicide probability in adolescent women using cluster analysis. Korean Journal of Women Health Nursing, 21(2), 128-138.
 • Mulrey, B. C. (2017). Increasing social problem-solving skills in early childhood (Doctoral dissertation, New England College).
 • Memnun, D. S., & Kanbur, N. İ. (2020). Üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine göre problem çözme başarıları ve çözüm sürecinde karşılaştıkları güçlükler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(22), 927-965.
 • Miller, J. D., & Lynam, D. R. (2006). Reactive and proactive aggression: Similarities and differences. Personality and Individual Differences, 41, 1469-1480. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.06.004
 • Nihan, U., & Baran, G. (2021). Ergenlerde iletişim becerileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi [the problem-solving achievements and the difficulties in solving process of third grade students according to reading skills]. IBAD Journal of Social Sciences, (11), 315-342.
 • Ocak, G., Doğruel, A. B., & Tepe, M. E. (2021). An analysis of the relationship between problem solving skills and scientific attitudes of secondary school students. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(1), 72-83. DOI: https://doi.org/10.33200/ijcer.780710
 • Osai, J. A., Amponsah, K. D., Ampadu, E., & Commey-Mintah, P. (2021). Teachers’experiences with overcrowded classrooms in a basic school in Ghana. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 10(1), 73-88.
 • Özdoğan, A. Ç., Haspolat, N. K., Çelik, O., & Yalçın, R. Ü. (2021). Ergenlerde Reaktif-Proaktif Saldırganlık ve Bilişsel Esneklik: Öfkenin Aracı Rolü [Reactive-Proactive Aggression and Cognitive Flexibility in Adolescents: The Mediating Role of Anger]. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(2), 826-851.
 • Öztaban, Ş., & Adana, F. (2015). Lise öğrencisi erkek ergenlerde problem çözme eğitiminin; problem çözme becerisi, kişilerarası ilişki tarzı ve öfke kontrolü üzerine etkisi [The effect on their problem solving skills, interpersonal style and anger control of problem-solving training in male adolescents who are high school students]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17(1), 21-36.
 • Reck, K. L., Tiret, H., Meuser, C., Perry, G., & Quintino-Aranda, V. (2019). RELAX Alternatives to Anger: Examining the Experiences of Latino Adults in an Anger Management Program. Journal of Human Sciences and Extension, 7(3), 206-230.
 • Robertson, S. I. (2017). Problem Solving Perspectives from Cognition and Neuroscience. New York: Routledge.
 • Sarıdağ, B. (2014). Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan adölesan ve yetişkinlerin beslenme alışkanlıkları ile yeme tutum ve davranışlarının belirlenmesi [An investigation of dietary habits, eating attitudes and behaviours in adolescents and adults from Eastern Anatolia region in Turkey]. (Master's Theses) Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Serin, N. B., Pehlivan, A., Serin, O., Şahin, S., & Saygili, G. (2012). Relationship between intelligence areas and interpersonal problem solving skills according to multiple intelligences theory. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 1(2), 16-24
 • Serin, O., Serin, N. B., & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’nin (ÇPÇE) geliştirilmesi [Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)]. Elementary Education Online, 9(2), 46-458. http://ilkogretim-online.org.tr/
 • Serin, N. B. (2019). The impact of anger management training on anger, aggression and problem-solving skills of primary school students. International Online Journal of Education and Teaching, 6(3), 525-543.
 • Sevgi, S., & Karakaya, M. (2020). Investigation of Metacognition Awareness Levels and Problem Solving Skills of Middle School Students. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 9(2), 260-270.
 • Shields, G. S., Moons, W. G., Tewell, C. A., & Yonelinas, A. P. (2016). The effect of negative affect on cognition: Anxiety, not anger, impairs executive function. Emotion, 16(6), 792.
 • Simamora, R. E., Sidabutar, D. R., & Surya, E. (2017). Improving learning activity and students’ problem solving skill through problem based learning (PBL) in junior high school. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 33(2), 321-331.
 • Sophonhiranraka, S., Suwannatthachoteb, P., & Ngudgratokec, S. (2015). Factors affecting creative problem solving in the blended learning environment: A review of the literature. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174(1982), 2130-2136.
 • Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science. Current Directions in Psychological Science, 16(2), 55-59.
 • Sullivan, T. N., Garthe, R. C., Goncy, E. A., Carlson, M. M., & Behrhorst, K. L. (2017). Longitudinal relations between beliefs supporting aggression, anger regulation, and dating aggression among early adolescents. Journal of Youth And Adolescence, 46(5), 982-994.
 • Sumitha, S., & Jose, R. (2016). Requisite for Honing the Problem Solving Skill of Early Adolescents in the Digital Era. Journal on Educational Psychology, 10(1), 36-43.
 • Şahin, H. (2004). Saldırganlık ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması [Aggression scale validity and reliability study]. Süleyman Demirel University Journal of Burdur Faculty of Education, 5, 180-190.
 • Şeb, G., & Serin, N.B. (2017). KKTC'de satranç eğitimi alan ve almayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları [Perceptions of trnc primary and secondary school students receiving chess training towards problem solving skills]. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 6(3), 58-67.
 • Tambunan, H. (2019). The Effectiveness of the Problem Solving Strategy and the Scientific Approach to Students’ Mathematical Capabilities in High Order Thinking Skills. International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(2), 293-302.
 • Traş, Z., & Atiş, Y. (2020). Investigation of the relationship between trait anger and anger expression and submissive behaviors in adolescents. Advances in Education Sciences, 2(2), 154-165.
 • Uzak, N., & Baran, G. (2021). Ergenlerde iletişim becerileri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi [Investigation of adolescent communication skills and problem solving skills]. IBAD Journal of Social Sciences, (11), 315-342.
 • Uz-Baş, A., Öz, S., & Topçu Kabasakal, Z. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okullarında reaktif ve proaktif saldırganlık: Okul psikolojik danışmanlarının görüş ve yaklaşımları [Reactive and Proactive Aggression in Elementary and High Schools: School Counselors’ Views and Approaches]. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education, 23, 354-370.
 • Uzun, M., & Avcı, R. (2021). Investigation of the relationships between perceived marital conflict, parents’ ırrational beliefs, anxiety and children’s automatic thoughts, problem solving skills, and children’s anxiety and aggression. Education and Science. Early Release 1-22.
 • Warburton, W. A., & Anderson, C. A. (2015). Social psychology of aggression. International Encyclopedia of The Social & Behavioral Sciences, 1, 373-380.
 • Yavuzer, Y., Karataş, Z., & Gündoğdu, R. (2013). Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi: Nicel ve nitel bir çalışma [An investigation ofconflict resolution behaviours: a quantitative and qualitative study]. Journal of Hacettepe University Faculty of Education, 28(28-1), 428-440.

Details

Primary Language English
Subjects Psychology
Journal Section Makaleler
Authors

Bilge FİDAN This is me
Palestine, State of


Nergüz BULUT SERİN
0000-0002-2074-3253
Türkiye

Early Pub Date December 30, 2021
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 11, Issue 63

Cite

APA Fidan, B. & Bulut Serin, N. (2021). An Examination of the Relationship between Anger, Aggression, and Problem Solving Skills in Secondary School Students . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 11 (63) , 577-590 . DOI: 10.17066/tpdrd.1051426