Research Article
BibTex RIS Cite

TURİZM EKONOMİSİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Year 2019, Volume: 8 Issue: 1, 19 - 42, 01.08.2019

Abstract

Çalışma, öğrencilerin turizme yönelik
bakış açılarının ve algılarının tespit edilmesini amaçlayan nitel veri toplama
ve değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı keşfetmeye yönelik bir araştırmayı
içermektedir. Yapılan araştırmada, Trakya Üniversitesi’nde Bahar döneminde
seçmeli Turizm Ekonomisi dersi alan İktisat Bölümü öğrencilerinin turizme yönelik algılarının tespiti ve
algıların cinsiyete, mezun
olunan lise türüne ve turizm sektörü ile bir bağa sahip olma durumuna göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma sonucu Faktör Analizi ile dört
alt boyut(faktör) belirlenmiştir. Elde edilen bulgular; ö
ğrencilerinin turizme yönelik algılarının olumlu
olduğunu ve algılamalarının mezun olunan lise ve turizm ile ilgili bağları olma
değişkenine göre farklılık gösterdiğini vurgulamaktadır.
Turizm algılarını oluşturan alt boyutlarda cinsiyetler arası farklılık
bulunmamıştır.
Araştırma
sonuçları Turizm Ekonomisi dersi eğitimleri sonucu öğrencilerin bilgi
birikimlerine ve turizm konusundaki duyarlılıklarına anlamlı düzeyde etki
ettiğini göstermektedir.
Elde edilen en
önemli katkının; turizm sektörünün ekonomik
etkisinin yüksek düzeyde kavranması,  ekonomik büyüme
ve kalkınma için gerekliliğinin anlaşılmasıdır.

References

 • Albayrak, A.S. (2006), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Akoğlan Kozak M. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2009 Sayı 22, s.2-20.
 • Akova O.(2006). “Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı:2, Cilt: 1.
 • Akyol, C. (2018). Turizm Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.2, Sayı.3, ss.21-33.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., Türkmen, F.(2012), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103-112.
 • Aymankuy, Y.,Aymankuy, Ş., (2013), “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”,Akademik Bakış Dergisi, Sayı:35, ss.1-21.
 • Avcı, N., (2011), “Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, ss.7-18.
 • Bahar O., Kozak M., (2013) Turizm Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2908 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1865, ISBN 978-975-06-1570-2, Eskişehir.
 • Baltacı, F.,Üngüren, E., Avsallı, H., Demirel, N. O., (2012), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:4 Sayı:1, ss.17-25.
 • Boyacıoğlu E.Z., “Turizm Ekonomisi Odaklı Eğitimlerin Katılımcıların İlgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi” 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, , s.1119-1128, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Çavuş, Ş., Kaya, A., (2015), “Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:5, ss.101-117.
 • Çimen, H., (2008), “Turizm Lisans Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, ss.194-202.
 • Çuhadar, M.,Çetinyürek, İ., (2016), “Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik Algıları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:17, ss.51-69.
 • Çuhadar M. Ünal İ. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 3 - Sayı/No.: 2 - Haziran/Jun 2017, ss1-16:
 • Daniel A.D., Costa R.A., Pita M. Costa C. (2017). Tourism Education: What About Entrepreneurial Skills?, Journal of Hospitality and Tourism Management, 30 (2017) 65-72.
 • Duman T. Tepeci M. Unur K. (2006), “Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), ss. 51-69.
 • Erdem, B., Kayran, F. M., (2013), “Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.81-106.
 • Erdinç, B. S., Yılmaz, G., (2012), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Betimleyici bir Araştırma: Turizmi Turist, ve Antalya İle İlgili Görüşleri”, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, 6-9 Aralık, ss.833-844.
 • Gezen, T., Köroğlu, Ö., (2014), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariyer Çapalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, ss.213-234.
 • Günay, İ., Akıncı, Z., (2017), “Turizmde Sürdürülebilirlik Açısından Öğrencilerin Sektöre Karşı Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması ve Seçimine Etkisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:20, ss.1-19.
 • Güney D. & Göller V. Çeken H. (2017). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları, Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), ss.19-27.
 • Gürkan, Çetin, G., Dönmez, D., Küçükaltan, D., (2010), “Turizm Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Kariyer Hedefleri: Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 2-5 Aralık, ss.351-363
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O., Şener, S., (2014). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma”, Doğu Akdeniz Sempozyumu, 13 Nisan 2014, ss.176-187.
 • Hanedar, C. Ünal, T.Kızılaslan, N. (2015), “GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Kırsal Turizm”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2), (86-99).
 • Hjalager, M.A., (2003), “Global Tourism Careers? Opportunities and Dilemmas Facing Higher Education in Tourism”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Vol:2, No:2, ISSN:1473-8376.
 • Inui Y.,Wheeler D.,Lankford S. (2006). Rethinking Tourism Education: What Should Schools Teach?, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 5, No.2.,s.25-35.
 • Işık, C., Tırak, L., Çapan, O., (2017), “TurizmMeslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Mesleki Bilimler Dergisi, 6(1):16-26.
 • İstanbullu Dinçer F. Akova O.Kaya F. (2013), “Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 1, ss.42-56.
 • Kardeş N. , Kındır S. (2017). Sakarya Üniversitesinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kış Turizmine Bakış Açıları: Bir Araştırma, Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (Special Issue 1 ), 441-449.
 • Keleş, Y., (2018), “Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of TourismandGastronomyStudies, 6/4, ss.219-236.
 • Kozak, A. M., Kızılırmak, İ., (2001), “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Turizm-Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.9-16.
 • Kuşluvan S. Kuşluvan Z. (2000), "Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in the Tourism Industry in Turkey”, Tourism Management, 21(3), s. 251-269.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2018). Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Lu, Ying, T., Adler, H., (2009), “Career Goals and Expectations of Hospitality and Tourism Students in China”, Journal of Teaching in Travel &Tourism, 9:63-80.
 • Maviş, F. , Kozak S. (1992). Meslek Yüksekokullarında Turizm Programı ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Ders Programı. Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop. Yorum Basım Yayın, Ankara, ss.169-172.
 • Olcay A. (2008). Türk Turizminde Eğitimin Önemi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): s.383-390.
 • Olcay, A., Çelik, Z., (2010), “Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2):279-301.
 • Olcay, A., Düzgün, M., (2016), “Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Meslek Seçimlerinin Kariyer Çapaları İle Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:24, No:3, ss.1127-1148.
 • Okumuş F. & Yağcı Ö. (2005) Tourism Higher Education in Turkey, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 5:1-2, 89-116.
 • Ongun U., Gövdere B. Çelik T.(2016), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.8 Sayı.17. 2016- Aralık s. 406-423.
 • Özdemir B. Aktaş A. Altıntaş V. (2005). Turizm ve Otelcilik Eğitimi Görmekte Olan Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 46-58.
 • Pehlivan R.(2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektör İle İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pırnar İ. (2014). Tourism Education Universities in Turkey: Comparison of Different Structures and Related Effects on Education Quality, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 s.5070 – 5074.
 • Roney, Akış, S., Öztin, P., (2007), “Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport&Tourism Education, Vol:6, No:1, ss.4-17.
 • Solmaz, A. S., Erdoğan, Ç., (2013), “ Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 5-8 Aralık, ss.557-573.
 • Soybalı H, Bayrakyaroğlu E. (2013). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 185 – 199.
 • Türker N., Uçar M., Ateş M. A. (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 6 (2), 311-333.
 • UNWTO, 2018, Tourism Highlights 2018 Edition Madrid,Spain, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876
 • Ulama, Ş., Batman, O., Ulama, H., (2015), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, ss.339-366.
 • Unur K, Köşker H. (2015). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizme Bakış Açılarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), ss.44-71.
 • Üzümcü, Polat, T.,Alyakut, Ö., Günsel, A., (2015), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları”,Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:18, Sayı:33, ss.179-199.
 • WTO Tourism Towards 2030, UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition.
 • WTO, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/, ErişimTarihi: 25.11.2018
 • Yaşlıoğlu M. M. (2017). “Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Vol/Cilt: 46, Özel Sayı 2017, 74-85.
 • Yıldız, B. S., (2013), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmaya Yönelik Bakış Açıları, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 5-8 Aralık, ss.595-614.
Year 2019, Volume: 8 Issue: 1, 19 - 42, 01.08.2019

Abstract

References

 • Albayrak, A.S. (2006), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayıncılık, Ankara.
 • Akoğlan Kozak M. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2009 Sayı 22, s.2-20.
 • Akova O.(2006). “Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı:2, Cilt: 1.
 • Akyol, C. (2018). Turizm Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.2, Sayı.3, ss.21-33.
 • Ayaz, N., Yeşiltaş, M., Türkmen, F.(2012), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 103-112.
 • Aymankuy, Y.,Aymankuy, Ş., (2013), “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”,Akademik Bakış Dergisi, Sayı:35, ss.1-21.
 • Avcı, N., (2011), “Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, ss.7-18.
 • Bahar O., Kozak M., (2013) Turizm Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2908 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1865, ISBN 978-975-06-1570-2, Eskişehir.
 • Baltacı, F.,Üngüren, E., Avsallı, H., Demirel, N. O., (2012), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:4 Sayı:1, ss.17-25.
 • Boyacıoğlu E.Z., “Turizm Ekonomisi Odaklı Eğitimlerin Katılımcıların İlgi ve Bilgi Düzeylerine Etkisinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi” 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, , s.1119-1128, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Çavuş, Ş., Kaya, A., (2015), “Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:4, Sayı:5, ss.101-117.
 • Çimen, H., (2008), “Turizm Lisans Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, ss.194-202.
 • Çuhadar, M.,Çetinyürek, İ., (2016), “Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyere Yönelik Algıları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:17, ss.51-69.
 • Çuhadar M. Ünal İ. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 3 - Sayı/No.: 2 - Haziran/Jun 2017, ss1-16:
 • Daniel A.D., Costa R.A., Pita M. Costa C. (2017). Tourism Education: What About Entrepreneurial Skills?, Journal of Hospitality and Tourism Management, 30 (2017) 65-72.
 • Duman T. Tepeci M. Unur K. (2006), “Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), ss. 51-69.
 • Erdem, B., Kayran, F. M., (2013), “Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.81-106.
 • Erdinç, B. S., Yılmaz, G., (2012), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Betimleyici bir Araştırma: Turizmi Turist, ve Antalya İle İlgili Görüşleri”, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, 6-9 Aralık, ss.833-844.
 • Gezen, T., Köroğlu, Ö., (2014), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariyer Çapalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, ss.213-234.
 • Günay, İ., Akıncı, Z., (2017), “Turizmde Sürdürülebilirlik Açısından Öğrencilerin Sektöre Karşı Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması ve Seçimine Etkisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:20, ss.1-19.
 • Güney D. & Göller V. Çeken H. (2017). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları, Turizm Akademik Dergisi, 4 (2), ss.19-27.
 • Gürkan, Çetin, G., Dönmez, D., Küçükaltan, D., (2010), “Turizm Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Kariyer Hedefleri: Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 2-5 Aralık, ss.351-363
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O., Şener, S., (2014). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma”, Doğu Akdeniz Sempozyumu, 13 Nisan 2014, ss.176-187.
 • Hanedar, C. Ünal, T.Kızılaslan, N. (2015), “GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Kırsal Turizm”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2), (86-99).
 • Hjalager, M.A., (2003), “Global Tourism Careers? Opportunities and Dilemmas Facing Higher Education in Tourism”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Vol:2, No:2, ISSN:1473-8376.
 • Inui Y.,Wheeler D.,Lankford S. (2006). Rethinking Tourism Education: What Should Schools Teach?, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 5, No.2.,s.25-35.
 • Işık, C., Tırak, L., Çapan, O., (2017), “TurizmMeslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Mesleki Bilimler Dergisi, 6(1):16-26.
 • İstanbullu Dinçer F. Akova O.Kaya F. (2013), “Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 1, ss.42-56.
 • Kardeş N. , Kındır S. (2017). Sakarya Üniversitesinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kış Turizmine Bakış Açıları: Bir Araştırma, Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (Special Issue 1 ), 441-449.
 • Keleş, Y., (2018), “Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of TourismandGastronomyStudies, 6/4, ss.219-236.
 • Kozak, A. M., Kızılırmak, İ., (2001), “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Turizm-Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”,Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.9-16.
 • Kuşluvan S. Kuşluvan Z. (2000), "Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in the Tourism Industry in Turkey”, Tourism Management, 21(3), s. 251-269.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2018). Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Lu, Ying, T., Adler, H., (2009), “Career Goals and Expectations of Hospitality and Tourism Students in China”, Journal of Teaching in Travel &Tourism, 9:63-80.
 • Maviş, F. , Kozak S. (1992). Meslek Yüksekokullarında Turizm Programı ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Ders Programı. Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop. Yorum Basım Yayın, Ankara, ss.169-172.
 • Olcay A. (2008). Türk Turizminde Eğitimin Önemi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): s.383-390.
 • Olcay, A., Çelik, Z., (2010), “Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin Algıları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2):279-301.
 • Olcay, A., Düzgün, M., (2016), “Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Meslek Seçimlerinin Kariyer Çapaları İle Uygunluğunun Değerlendirilmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:24, No:3, ss.1127-1148.
 • Okumuş F. & Yağcı Ö. (2005) Tourism Higher Education in Turkey, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 5:1-2, 89-116.
 • Ongun U., Gövdere B. Çelik T.(2016), Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizme Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.8 Sayı.17. 2016- Aralık s. 406-423.
 • Özdemir B. Aktaş A. Altıntaş V. (2005). Turizm ve Otelcilik Eğitimi Görmekte Olan Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Bölümüne Yönelik Tutumları, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 46-58.
 • Pehlivan R.(2008). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektör İle İlgili Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Seçimine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pırnar İ. (2014). Tourism Education Universities in Turkey: Comparison of Different Structures and Related Effects on Education Quality, Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 s.5070 – 5074.
 • Roney, Akış, S., Öztin, P., (2007), “Career Perceptions of Undergraduate Tourism Students: A Case Study in Turkey”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport&Tourism Education, Vol:6, No:1, ss.4-17.
 • Solmaz, A. S., Erdoğan, Ç., (2013), “ Turizm Eğitimi Alan Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Turizm Endüstrisine Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 5-8 Aralık, ss.557-573.
 • Soybalı H, Bayrakyaroğlu E. (2013). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Uygulama Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 185 – 199.
 • Türker N., Uçar M., Ateş M. A. (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları: Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016, 6 (2), 311-333.
 • UNWTO, 2018, Tourism Highlights 2018 Edition Madrid,Spain, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876
 • Ulama, Ş., Batman, O., Ulama, H., (2015), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, ss.339-366.
 • Unur K, Köşker H. (2015). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizme Bakış Açılarına Yönelik Araştırmaların İncelenmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), ss.44-71.
 • Üzümcü, Polat, T.,Alyakut, Ö., Günsel, A., (2015), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleğin Geleceğine İlişkin Bakış Açıları”,Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:18, Sayı:33, ss.179-199.
 • WTO Tourism Towards 2030, UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition.
 • WTO, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/, ErişimTarihi: 25.11.2018
 • Yaşlıoğlu M. M. (2017). “Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Vol/Cilt: 46, Özel Sayı 2017, 74-85.
 • Yıldız, B. S., (2013), “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmaya Yönelik Bakış Açıları, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 5-8 Aralık, ss.595-614.
There are 56 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Ebru Zümrüt Boyacıoğlu 0000-0002-5514-340X

Publication Date August 1, 2019
Submission Date May 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Boyacıoğlu, E. Z. (2019). TURİZM EKONOMİSİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 8(1), 19-42.

  Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png   Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.