Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 1 - 23, 31.12.2016

Abstract

Pay piyasalarında yatırımcıların karar almalarını etkileyen önemli bir gösterge olan volatilite, akademik finans literatüründe geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Çalışmada, BİST Banka, BİST Hizmetler, BİST Sınai ve BİST Ticaret endekslerinin 2011 - 2014 yılları arasındaki günlük kapanış fiyatlarından elde edilen zaman serilerine Genelleştirilmiş ARCH ailesi modelleri (GARCH-EGARCH-TARCH) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çalışmada kullanılan her sektör endeksi için farklı ARMA(p,q) düzey- lerde ARCH etkisi mevcuttur ve en iyi sonuç veren model sektöre göre değişmektedir.

References

 • Akar, Cüneyt, “Hisse Senedi Getirilerinde Volatilite ve Otokorelasyon İlişkisi: EAR-GARCH Modeli” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:7, Sayı: 23, 2008, 134-142.
 • Akgün, Işıl ve Hülya Sayyan, “Forecasting Volatility in ISE-30 Stock Returns with Asymmetric Conditional Heteroscedasticity Models”, Sympo- sium of Traditional Finance, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacı- lık Yüksekokulu, 2005, Istanbul, Türkiye.
 • Atakan, Tülin, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri ile Modellenmesi”, Yönetim Dergisi, Sayı: 3, 2009, 48-61.
 • Bildirici, Melike, Sadiye Oktay ve Elçin Aykaç, “İMKB’de Getiri De- ğişkenliğinin Hesaplanmasında ARCH/GARCH Ailesi Modellerinin Kulla- nılması”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2007.
 • Bollerslev, Tim, “Generalized Autoregressive Conditional Hete- roscedasticity” Journal of Econometrics, Vol. 31, Issue:3, 1986, 307-327. Borsa İstanbul.
 • Demir, İbrahim ve Erhan Çene, “İMKB 100 endeksindeki kaldıraç et- kisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi”, İstanbul Üniversi- tesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:41, S: 2, 2012, 214-226.
 • Duran, Serap ve Asuman Şahin, “İMKB Hizmetler, Mali, Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, 2006, 57-70.
 • Engle, Robert F., “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”, Econometrica, Vol:50, Issue:4, 1982, 987-1008.
 • Gökçe, Atilla, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi”, İ.İ.B.F. Dergisi, Gazi Üni- versitesi, 1, 2001, 35-58.
 • Kıran, Burcu, “Sektörel Bazda Hisse Senetleri Getiri Volatilitesinin Asimetrik Koşullu Değişken Varyans Modelleri ile Tahmini”, Yüksek Li- sans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Ana- bilim Dalı, 2006, İstanbul
 • Kıran, Burcu, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, C:11, Sayı: 1, 2010, 98- 108.
 • Mazıbaş, Murat. “İMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimetrik GARCH Modelleri ile Bir Uygulama”, VII. Ulu- sal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, İstanbul Üni- versitesi.
 • Nelson, Daniel B., “Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach”, Econometrica, Vol. 59, No. 2, 1991, 347-370.
 • Özden, Ünal Halit, “İMKB Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:7, Sayı:13, 2008, 339-350.
 • Özer, Mustafa ve Serpil Türkyılmaz, “Türkiye Finansal Piyasalarında Oynaklıkların ARCH Modelleri İle Analizi”, TC Anadolu Üniversitesi Ya- yınları, No:1593, 2004.
 • Özkan, Mehmet Serhan, “Borsa İstanbul 100 Endeksinin Yiyecek- İçecek Sektörü Endeksi ve Teknoloji Sektörü Endeksi Karşısındaki Volatilitesi,” E-Journal of New World Sciences Academy, C: 9, Sayı:2, 2014, 21 – 30.
 • Sarıoğlu, Serra, “Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Pi- yasası’nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi”, Yayım-anmış Doktora Tezi, Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi, 2006.
 • Mustafa Sevüktekin, ve Mehmet Nargeleçekenler, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanma- sı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C:61, Sayı:4, 2006, 243-265.
 • Zakoian, Jean Michel, “Threshold Heteroscedastic Models”, Journal of Economic and Dynamic Control, Vol. 18, Issue:5, 1994, 931-955.

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 1 - 23, 31.12.2016

Abstract

References

 • Akar, Cüneyt, “Hisse Senedi Getirilerinde Volatilite ve Otokorelasyon İlişkisi: EAR-GARCH Modeli” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:7, Sayı: 23, 2008, 134-142.
 • Akgün, Işıl ve Hülya Sayyan, “Forecasting Volatility in ISE-30 Stock Returns with Asymmetric Conditional Heteroscedasticity Models”, Sympo- sium of Traditional Finance, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacı- lık Yüksekokulu, 2005, Istanbul, Türkiye.
 • Atakan, Tülin, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri ile Modellenmesi”, Yönetim Dergisi, Sayı: 3, 2009, 48-61.
 • Bildirici, Melike, Sadiye Oktay ve Elçin Aykaç, “İMKB’de Getiri De- ğişkenliğinin Hesaplanmasında ARCH/GARCH Ailesi Modellerinin Kulla- nılması”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2007.
 • Bollerslev, Tim, “Generalized Autoregressive Conditional Hete- roscedasticity” Journal of Econometrics, Vol. 31, Issue:3, 1986, 307-327. Borsa İstanbul.
 • Demir, İbrahim ve Erhan Çene, “İMKB 100 endeksindeki kaldıraç et- kisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi”, İstanbul Üniversi- tesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:41, S: 2, 2012, 214-226.
 • Duran, Serap ve Asuman Şahin, “İMKB Hizmetler, Mali, Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, 2006, 57-70.
 • Engle, Robert F., “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”, Econometrica, Vol:50, Issue:4, 1982, 987-1008.
 • Gökçe, Atilla, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Getirilerindeki Volatilitenin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi”, İ.İ.B.F. Dergisi, Gazi Üni- versitesi, 1, 2001, 35-58.
 • Kıran, Burcu, “Sektörel Bazda Hisse Senetleri Getiri Volatilitesinin Asimetrik Koşullu Değişken Varyans Modelleri ile Tahmini”, Yüksek Li- sans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Ana- bilim Dalı, 2006, İstanbul
 • Kıran, Burcu, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, C:11, Sayı: 1, 2010, 98- 108.
 • Mazıbaş, Murat. “İMKB Piyasalarındaki Volatilitenin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimetrik GARCH Modelleri ile Bir Uygulama”, VII. Ulu- sal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, İstanbul Üni- versitesi.
 • Nelson, Daniel B., “Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach”, Econometrica, Vol. 59, No. 2, 1991, 347-370.
 • Özden, Ünal Halit, “İMKB Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:7, Sayı:13, 2008, 339-350.
 • Özer, Mustafa ve Serpil Türkyılmaz, “Türkiye Finansal Piyasalarında Oynaklıkların ARCH Modelleri İle Analizi”, TC Anadolu Üniversitesi Ya- yınları, No:1593, 2004.
 • Özkan, Mehmet Serhan, “Borsa İstanbul 100 Endeksinin Yiyecek- İçecek Sektörü Endeksi ve Teknoloji Sektörü Endeksi Karşısındaki Volatilitesi,” E-Journal of New World Sciences Academy, C: 9, Sayı:2, 2014, 21 – 30.
 • Sarıoğlu, Serra, “Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Pi- yasası’nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi”, Yayım-anmış Doktora Tezi, Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma Dizisi, 2006.
 • Mustafa Sevüktekin, ve Mehmet Nargeleçekenler, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Getiri Volatilitesinin Modellenmesi ve Önraporlanma- sı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C:61, Sayı:4, 2006, 243-265.
 • Zakoian, Jean Michel, “Threshold Heteroscedastic Models”, Journal of Economic and Dynamic Control, Vol. 18, Issue:5, 1994, 931-955.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Ayben KOY> (Primary Author)
İstanbul Ticaret Üniversitesi
0000-0002-2506-6634
Türkiye


Samiye EKİM DERTLİ>
Adıyaman Üniversitesi
0000-0003-4904-4373
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Koy, A. & Ekim Dertli, S. (2016). BORSA İSTANBUL SEKTÖR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 5 (2) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyaiibf/issue/57832/827011