Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE İŞLETMELERİN PERFORMANSLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 76 - 93, 31.12.2016

Abstract

İşletmeler verimliliklerini ve hedeflerinde sağlamış oldukları başarıla- rını ifade etmek için performans değerlendirme sürecine başvurmaktadırlar. Yapılan bir işte yüksek performans elde edilebilmesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu çalışmada performans kavramını etkileyen kriterler uzmanlar yardımı ile belirlenmiş ve bu kriterlerin Ankara’da küçük ve orta ölçekli işletmelerde olan etkilerini değerlendirebilmek için çok ölçütlü karar verme yöntemlerin- den Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmıştır.

References

 • AKMAN, Gülşen, Atakan Alkan (2006), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bu- lanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol.5, No.9, s.23-46.
 • ALBAYRAK, Yıldız Esra, Haluk Erkut (2005), “Banka Performans Değer- lendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı.” İTÜ Dergisi, Vol.4, No.6, s.47-58.
 • BAĞ, Nurgül, Merve Özdemir, Tamer Eren (2012), “0-1 Hedef Programla- ma ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü” Internati- onal Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, s2-6.
 • BAYYURT, Nizamettin (2007), “İşletmelerde Performans Değerlendirme- nin Önemi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler.” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Vol.53, s.577-592.
 • BOZDOĞAN, Tunga, Nezih Tayyar, Şerif Öner (2016), “Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye’de Kamu Kurumları Mali Perfor- manslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi.” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Vol.18, No.2, s477-514.
 • CHEN, Fu-Hsiang, Tsung-Shin Hsu, Gwo-Hshiung Tzeng (2011) “A Bal- anced Scorecard Approach to Establish a Performance Evaluation and Rela- tionship Model for Hot Spring Hotels Based on A Hybrid MCDM Model Combining DEMATEL and ANP.” International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, No. 4, s.908-932.
 • CHEN, Xıaohua, Guoyı Xıu (2013), “Empırıcal Studıes of Green Supply Chaın Management Performance Evaluatıon Based on the ANP.” Journal of Theoretical & Applied Information Technology, Vol. 48, No. 3, s. 1757- 1762.
 • CHEN, Wen-Chin, Hui-Pin Chang, Kuan-Ming Lin, Neng-Hao Kan (2015), “An Efficient Model for NPD Performance Evaluation Using DEMATEL and Fuzzy ANP—Applied to the TFT-LCD Touch Panel Industry in Taiwan.” Energies, Vol.8, No.10, s.11973-12003.
 • ÇETİN, Ali Cüneyt, İbrahim Anıl Bıtırak (2010), “Banka Karlılık Perfor- mansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarında Bir Uygulama.” Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Vol.2, No.2.
 • DAĞDEVİREN, Metin (2007), “Performans Değerlendirme Sürecinin Bula- nık AHP İle Bütünleşik Modellenmesi.” Sigma, Vol.25, No.3, s.268-282.
 • DİNÇER, Hasan, Ali Görener (2011), “Performans Değerlendirmesinde AHP-VIKOR ve AHP-TOPSIS Yaklaşımları: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama.” Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Vol.29, s.244-260.
 • ERDEM, Barış, Ayhan Gökdeniz, Önder Met (2011), “Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği.” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.26, No.2, s.77-112.
 • GÖRGÜLÜ İnci, Melek Korkmaz, Tamer Eren (2013), “Analitik Ağ Prosesi ve TOPSIS Yöntemleri ile Optimal Yatırım Stratejisi Seçimi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol.31, No.2, s.203-213.
 • GÜLTEN, Hakan (2009), Tesis Yeri Seçimi Probleminde AAS Kullanılması ve Karar Sistemini AHS ile Doğrulaması. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • IŞIĞIÇOK, Erkan (2008), “Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi.” Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, Vol.7, s.1-23.
 • LIN, Chinho, Christian Madu, Chu-hua Kuei, Hua-Ling Tsai, Kuai-ni Wang (2015), “Developing an Assessment Framework for Managing Sustainability Programs: A Analytic Network Process Approach.” Expert Systems with Applications, Vol.42, No.5, s.2488-2501.
 • ÖZBEK, Aşır, Tamer Eren (2013), “Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi” Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol.27, No.1, s.95-113.
 • ÖZER, Ali, Meryem Öztürk, Abdulkadir Kaya (2010), “İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kul- lanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.14, No.1.
 • RABBANI, Arefeh, Mahmoud Zamani, Abdolreza Yazdani-Chamzini, Ed- mundas Kazimieras Zavadskas (2014) “Proposing a New Integrated Model Based on Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) and MCDM Approach- es by Using Linguistic Variables for the Performance Evaluation of Oil Producing Companies.” Expert Systems with Applications, Vol.41, No.16, s.7316-7327.
 • SAMUT, Pınar Kaya (2014), “İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.14, No.4.
 • SUPEEKIT, Tuangyot, Tuanjai Somboonwiwat, Duangpun Kritchanchai (2016) “DEMATEL-Modified ANP to Evaluate Internal Hospital Supply Chain Performance.” Computers & Industrial Engineering, Vol.1, No.13.
 • Super Decisions Software, (2006), url: www.superdecisions.com.
 • TSAI, Hui-Yin, Bao Huey Huang, An Siou Wang (2008), “Combining ANP and TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies.”, Journal of Social Sciences, Vol.1, No.4, s.56-61.
 • USTA Süleyman, Talha, Selçuk Perçin (2007), “Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.9, No.3, s.37 – 55.
 • YILMAZ, E. Ferhat (2006), Performans Değerlendirme Sisteminin İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi ve Örnek Bir Uygulama. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • YILDIZ, Oktay, Metin Dağdeviren, Tahsin Çetinyokuş (2008), “İş gören Performansının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması.” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol.23, No.1, s.239-248.
 • YÜKÇÜ, Süleyman, Gülşah Atağan (2010), “TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme.” Journal of Accounting & Finance, Vol.45, s.28-35.
 • Zhang, Shushan, Xiwu Li (2015), “A Hybrid Performance Evaluation Model of TPL Providers in Agricultural Products Based on Fuzzy ANP- TOPSIS.” Custos E Agronegocıo On Lıne, Vol.11, No.3, s.144-165.

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 76 - 93, 31.12.2016

Abstract

References

 • AKMAN, Gülşen, Atakan Alkan (2006), “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bu- lanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol.5, No.9, s.23-46.
 • ALBAYRAK, Yıldız Esra, Haluk Erkut (2005), “Banka Performans Değer- lendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı.” İTÜ Dergisi, Vol.4, No.6, s.47-58.
 • BAĞ, Nurgül, Merve Özdemir, Tamer Eren (2012), “0-1 Hedef Programla- ma ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü” Internati- onal Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, s2-6.
 • BAYYURT, Nizamettin (2007), “İşletmelerde Performans Değerlendirme- nin Önemi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler.” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Vol.53, s.577-592.
 • BOZDOĞAN, Tunga, Nezih Tayyar, Şerif Öner (2016), “Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı Perspektifinde Türkiye’de Kamu Kurumları Mali Perfor- manslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi.” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Vol.18, No.2, s477-514.
 • CHEN, Fu-Hsiang, Tsung-Shin Hsu, Gwo-Hshiung Tzeng (2011) “A Bal- anced Scorecard Approach to Establish a Performance Evaluation and Rela- tionship Model for Hot Spring Hotels Based on A Hybrid MCDM Model Combining DEMATEL and ANP.” International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, No. 4, s.908-932.
 • CHEN, Xıaohua, Guoyı Xıu (2013), “Empırıcal Studıes of Green Supply Chaın Management Performance Evaluatıon Based on the ANP.” Journal of Theoretical & Applied Information Technology, Vol. 48, No. 3, s. 1757- 1762.
 • CHEN, Wen-Chin, Hui-Pin Chang, Kuan-Ming Lin, Neng-Hao Kan (2015), “An Efficient Model for NPD Performance Evaluation Using DEMATEL and Fuzzy ANP—Applied to the TFT-LCD Touch Panel Industry in Taiwan.” Energies, Vol.8, No.10, s.11973-12003.
 • ÇETİN, Ali Cüneyt, İbrahim Anıl Bıtırak (2010), “Banka Karlılık Perfor- mansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi: Ticari Bankalar ile Katılım Bankalarında Bir Uygulama.” Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Vol.2, No.2.
 • DAĞDEVİREN, Metin (2007), “Performans Değerlendirme Sürecinin Bula- nık AHP İle Bütünleşik Modellenmesi.” Sigma, Vol.25, No.3, s.268-282.
 • DİNÇER, Hasan, Ali Görener (2011), “Performans Değerlendirmesinde AHP-VIKOR ve AHP-TOPSIS Yaklaşımları: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama.” Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Vol.29, s.244-260.
 • ERDEM, Barış, Ayhan Gökdeniz, Önder Met (2011), “Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği.” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.26, No.2, s.77-112.
 • GÖRGÜLÜ İnci, Melek Korkmaz, Tamer Eren (2013), “Analitik Ağ Prosesi ve TOPSIS Yöntemleri ile Optimal Yatırım Stratejisi Seçimi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Vol.31, No.2, s.203-213.
 • GÜLTEN, Hakan (2009), Tesis Yeri Seçimi Probleminde AAS Kullanılması ve Karar Sistemini AHS ile Doğrulaması. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • IŞIĞIÇOK, Erkan (2008), “Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi.” Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, Vol.7, s.1-23.
 • LIN, Chinho, Christian Madu, Chu-hua Kuei, Hua-Ling Tsai, Kuai-ni Wang (2015), “Developing an Assessment Framework for Managing Sustainability Programs: A Analytic Network Process Approach.” Expert Systems with Applications, Vol.42, No.5, s.2488-2501.
 • ÖZBEK, Aşır, Tamer Eren (2013), “Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firma Seçimi” Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Vol.27, No.1, s.95-113.
 • ÖZER, Ali, Meryem Öztürk, Abdulkadir Kaya (2010), “İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kul- lanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol.14, No.1.
 • RABBANI, Arefeh, Mahmoud Zamani, Abdolreza Yazdani-Chamzini, Ed- mundas Kazimieras Zavadskas (2014) “Proposing a New Integrated Model Based on Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) and MCDM Approach- es by Using Linguistic Variables for the Performance Evaluation of Oil Producing Companies.” Expert Systems with Applications, Vol.41, No.16, s.7316-7327.
 • SAMUT, Pınar Kaya (2014), “İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu.” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.14, No.4.
 • SUPEEKIT, Tuangyot, Tuanjai Somboonwiwat, Duangpun Kritchanchai (2016) “DEMATEL-Modified ANP to Evaluate Internal Hospital Supply Chain Performance.” Computers & Industrial Engineering, Vol.1, No.13.
 • Super Decisions Software, (2006), url: www.superdecisions.com.
 • TSAI, Hui-Yin, Bao Huey Huang, An Siou Wang (2008), “Combining ANP and TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies.”, Journal of Social Sciences, Vol.1, No.4, s.56-61.
 • USTA Süleyman, Talha, Selçuk Perçin (2007), “Analitik Ağ Süreci Yaklaşımıyla Kuruluş Yeri Seçimi.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol.9, No.3, s.37 – 55.
 • YILMAZ, E. Ferhat (2006), Performans Değerlendirme Sisteminin İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi ve Örnek Bir Uygulama. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
 • YILDIZ, Oktay, Metin Dağdeviren, Tahsin Çetinyokuş (2008), “İş gören Performansının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi ve Uygulaması.” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol.23, No.1, s.239-248.
 • YÜKÇÜ, Süleyman, Gülşah Atağan (2010), “TOPSIS Yöntemine Göre Performans Değerleme.” Journal of Accounting & Finance, Vol.45, s.28-35.
 • Zhang, Shushan, Xiwu Li (2015), “A Hybrid Performance Evaluation Model of TPL Providers in Agricultural Products Based on Fuzzy ANP- TOPSIS.” Custos E Agronegocıo On Lıne, Vol.11, No.3, s.144-165.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Şeyda GÜR This is me
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Tamer EREN This is me
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Gür, Ş. & Eren, T. (2016). ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE İŞLETMELERİN PERFORMANSLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 5 (2) , 76-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyaiibf/issue/57832/827604