Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KALİTE MALİYETLERİNİN UYGULANMASI VE BİR UYGULAMA

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 224 - 243, 31.12.2016

Abstract

Günümüz rekabetçi ortamında işletmeler, varlıklarının devamı için yük- sek kalitede ürün ve hizmet sunmak zorunda kalmışlardır. Bu süreçte kalite, önemli bir rekabet unsuru durumuna gelmiştir. Pek çok işletmenin misyon açıklamalarını yüksek kalitede ürün ve hizmet biçiminde geniş- letmesi de tesadüf eseri olmamıştır (Zaklouta, 2011). Rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler, ürün ve hizmetlerin kalitesini artırırken, bir yandan da üretim maliyetlerini azaltmak durumunda kalmışlardır (Schiffauerova and Thomson, 2006). Kalitenin rekabet üstünlüğü sağlamada önem kazanması ve kalite mali- yetlerinin işletmenin toplam maliyetleri içerisindeki payının yükselmesi, işletmeleri kalite maliyeti kavramına ve bu maliyetlerin üzerinde daha fazla yoğunlaşmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla işletmelerin yüksek kaliteyi elde etmek için katlanmak zorunda oldukları maliyet bilgisine sahip olmaları gerekmiştir. Sonuç olarak, pazarda rekabet edebilmek ve maliyet üstünlüğüne sahip olabilmek için işletmelerin maliyeti artıran ya da azaltan unsurları belirleyerek bunları analize tabi tutmalıdır. Bu unsurlardan birisi de kalite maliyetleridir. Kalitenin kritik yönü, kaliteyle ilgili maliyetler olmakla birlikte maliyet- lerin nasıl belirleneceği ve raporlanacağı da oldukça önemlidir. İşletmenin kalite hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının ölçüsünü elde etmek için ise kalite maliyetlerinin hem tutar ve hem de miktar olarak bilinmesi gerekir (Çabuk,2005). Bu kapsamda çalışmada kalite maliyetlerinin belirlenmesi ve raporlanmasına ilişkin bir model önerisi getirilerek, modelin boya ve apre endüstrisi için uygulaması yapılmıştır.

References

 • Alıcı, Şafak (2007), Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli Çerçevesinde Tests Edilmesine Yönelik Uygulama, Çukurova Üniversitesi, S.B.E., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Avaiova, Maria, Aspinwall, M.Elaine. & Walker, S.David (2009). “An Initial Survey on Cost of Quality Programmes in Telecommunications.” The TQM Journal, 21(1), 59-71
 • Aydemir, İsmail/ Gürsoy, Dursun (2003), Kalite Maliyetlerinni Analizi ve Muğla Mermer Sanayindeki Uygulamaların İncelenmesi, Türkiye 4. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
 • Bamford, R.David and Land, Nicola (2006), “The application and use of the PAF quality costing model within a footwear company”, International Journal of Quality and Reliability Management, 23(3), pp. 265-278.
 • Bozkurt, Rıdvan (2003). Kalite Maliyetleri. MPM Yayınları, Ankara. Burrill, Claude W. and Ledolter, Johannes.: Achieving Quality Through Continual Improvement, Wiley & Sons, 1999.
 • Crosby, Philip.B. (1979), Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, New York: New American Library.
 • Çabuk, Yıldız (2005), “Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler”, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), ss.1-8.
 • Dahlgaard, J.Jens Kristensen, Kai and Kanji, Gopal K. (1992). Quality Costs and Total Quality Management. Total Quality Management, 3(3), pp. 211-221.
 • Evans, J.R. and Lindsay W. (1989). The Management and Control of Quality, Professional Review Copy. West Publishing Company. U.S.A.
 • Feigenbaum, A.V.(1961), Total Quality Control: Engineering and Management (2nd ed.). New York: Mc Graw-Hill.
 • Feigenbaum, A.(1991). Total Quality Control, Third ed., New York, Mc Graw Hill Inc.
 • Gupta, M. and Campbell, V.S. (1995), “The cost of quality”, Production and Inventory Management Journal, 36(3).
 • Hacırüstemoğlu, Rüstem / Şakrak, Münir (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar. Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • He, Dadi (2010). Engineering Quality Systems: Cost of Quality. Modern Applied Science, 4(5).
 • Juran, Joseph.M, Made in USA: A Renaissance in Quality, Harvard Business Review, 71(4), 1993
 • Kaygusuz, Sait Y. ve Dokur, Şükrü (2009), Maliyet Muhasebesi, Dora Yayın Dağıtım, 1 Baskı, Bursa
 • Külcü, Özgür (2005) Kamu Üniversitelerinde Kalite Yönetimi ve Kalite Sistem Dökümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi. Hacettepe Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Kurgun, Osman Avşar (1997). Otel İşletmelerinde Kalite Maliyet Sisteminin Oluşturulması. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1)
 • Merino, Donald N. (1988), “Economics of quality: Choosing among prevention alternatives”,International Journal of Quality & Reliability Management, September.
 • Pekdemir, Recep (1993), “Kalite Maliyetleri ve Yönetim Muhasebesi”, Yönetim Dergisi, 4(16).
 • Purgslove, A.B. and Dale, B.G. (1995), “Developing a quality costing system: Key features and outcomes”, Omega: International Journal of Management Science, 23(5).
 • Rodchua, Suhansa (2009), “Comparative Analysis of Quality Costs and Organizations Sizes in the Manufacturing Environment”, The Quality Management Journal, 2, 23,pp. 34-42
 • Roden, S. and Dale, G.B. (2000), “Understanding the quality language of costing”, The TQM Magazine, 12(3), pp. 179-185.
 • Sailaja A., P.C. Basak, K.G. Viswanadhan, “Hidden Costs of Quality: Measurement and Analysis”, International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol. 6, No. 2, June 2015.
 • Schiffauerova, A., and Thomson, V. (2006), “A review of research on cost of quality models and best practices”, International Journal of Quality & Reliability Management, 23(6), pp. 647-669.
 • Sower, E.Victor, Quarles, Ross and Broussard, Eric (2007). Cost of quality usage and its relationship to quality system maturity. International Journal of Quality and Reliability Management,24(2), pp. 121-140
 • Tatikonda, L.U. and Tatikonda, R.J. (1996), “Measuring and reporting the cost of quality”, Production and Inventory Management Journal, Vol.37. Teli, S.N., U.M.Bhushi and V.G.Surange, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) , 2(6), November-December 2012, pp.330-336.
 • Toraman, Aynur (2010), Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Hesaplaması: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi. SBE. İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Von Regious, http://www.bradford.ac.uk/msceqi/abstracts/Von-regius1.pdf
 • Yang, Ching-Chow (2008), Improving the definition and quantification of quality costs. Total Quality Management Journal, 19(3), pp. 175-191.
 • Yükçü, Süleyman (1999). Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, İzmir.
 • Zaklouta, Hadi (2011), Cost of quality tradeoffs in manufacturing process and inspection strategy selection (Doctoral dissertation), Massachusetts Institute of Technology.

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 224 - 243, 31.12.2016

Abstract

References

 • Alıcı, Şafak (2007), Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerinin PAF Modeli Çerçevesinde Tests Edilmesine Yönelik Uygulama, Çukurova Üniversitesi, S.B.E., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Avaiova, Maria, Aspinwall, M.Elaine. & Walker, S.David (2009). “An Initial Survey on Cost of Quality Programmes in Telecommunications.” The TQM Journal, 21(1), 59-71
 • Aydemir, İsmail/ Gürsoy, Dursun (2003), Kalite Maliyetlerinni Analizi ve Muğla Mermer Sanayindeki Uygulamaların İncelenmesi, Türkiye 4. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
 • Bamford, R.David and Land, Nicola (2006), “The application and use of the PAF quality costing model within a footwear company”, International Journal of Quality and Reliability Management, 23(3), pp. 265-278.
 • Bozkurt, Rıdvan (2003). Kalite Maliyetleri. MPM Yayınları, Ankara. Burrill, Claude W. and Ledolter, Johannes.: Achieving Quality Through Continual Improvement, Wiley & Sons, 1999.
 • Crosby, Philip.B. (1979), Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, New York: New American Library.
 • Çabuk, Yıldız (2005), “Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler”, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(7), ss.1-8.
 • Dahlgaard, J.Jens Kristensen, Kai and Kanji, Gopal K. (1992). Quality Costs and Total Quality Management. Total Quality Management, 3(3), pp. 211-221.
 • Evans, J.R. and Lindsay W. (1989). The Management and Control of Quality, Professional Review Copy. West Publishing Company. U.S.A.
 • Feigenbaum, A.V.(1961), Total Quality Control: Engineering and Management (2nd ed.). New York: Mc Graw-Hill.
 • Feigenbaum, A.(1991). Total Quality Control, Third ed., New York, Mc Graw Hill Inc.
 • Gupta, M. and Campbell, V.S. (1995), “The cost of quality”, Production and Inventory Management Journal, 36(3).
 • Hacırüstemoğlu, Rüstem / Şakrak, Münir (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar. Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • He, Dadi (2010). Engineering Quality Systems: Cost of Quality. Modern Applied Science, 4(5).
 • Juran, Joseph.M, Made in USA: A Renaissance in Quality, Harvard Business Review, 71(4), 1993
 • Kaygusuz, Sait Y. ve Dokur, Şükrü (2009), Maliyet Muhasebesi, Dora Yayın Dağıtım, 1 Baskı, Bursa
 • Külcü, Özgür (2005) Kamu Üniversitelerinde Kalite Yönetimi ve Kalite Sistem Dökümantasyonu Çerçevesinde Belge Yönetimi. Hacettepe Üniversitesi S.B.E. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Kurgun, Osman Avşar (1997). Otel İşletmelerinde Kalite Maliyet Sisteminin Oluşturulması. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1)
 • Merino, Donald N. (1988), “Economics of quality: Choosing among prevention alternatives”,International Journal of Quality & Reliability Management, September.
 • Pekdemir, Recep (1993), “Kalite Maliyetleri ve Yönetim Muhasebesi”, Yönetim Dergisi, 4(16).
 • Purgslove, A.B. and Dale, B.G. (1995), “Developing a quality costing system: Key features and outcomes”, Omega: International Journal of Management Science, 23(5).
 • Rodchua, Suhansa (2009), “Comparative Analysis of Quality Costs and Organizations Sizes in the Manufacturing Environment”, The Quality Management Journal, 2, 23,pp. 34-42
 • Roden, S. and Dale, G.B. (2000), “Understanding the quality language of costing”, The TQM Magazine, 12(3), pp. 179-185.
 • Sailaja A., P.C. Basak, K.G. Viswanadhan, “Hidden Costs of Quality: Measurement and Analysis”, International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC) Vol. 6, No. 2, June 2015.
 • Schiffauerova, A., and Thomson, V. (2006), “A review of research on cost of quality models and best practices”, International Journal of Quality & Reliability Management, 23(6), pp. 647-669.
 • Sower, E.Victor, Quarles, Ross and Broussard, Eric (2007). Cost of quality usage and its relationship to quality system maturity. International Journal of Quality and Reliability Management,24(2), pp. 121-140
 • Tatikonda, L.U. and Tatikonda, R.J. (1996), “Measuring and reporting the cost of quality”, Production and Inventory Management Journal, Vol.37. Teli, S.N., U.M.Bhushi and V.G.Surange, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) , 2(6), November-December 2012, pp.330-336.
 • Toraman, Aynur (2010), Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Hesaplaması: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi. SBE. İşletme Anabilim Dalı, Isparta.
 • Von Regious, http://www.bradford.ac.uk/msceqi/abstracts/Von-regius1.pdf
 • Yang, Ching-Chow (2008), Improving the definition and quantification of quality costs. Total Quality Management Journal, 19(3), pp. 175-191.
 • Yükçü, Süleyman (1999). Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi, İzmir.
 • Zaklouta, Hadi (2011), Cost of quality tradeoffs in manufacturing process and inspection strategy selection (Doctoral dissertation), Massachusetts Institute of Technology.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Selim Yüksel PAZARÇEVİREN This is me
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Duygu CELAYİR This is me
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Pazarçeviren, S. Y. & Celayir, D. (2016). KALİTE MALİYETLERİNİN UYGULANMASI VE BİR UYGULAMA . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 5 (2) , 224-243 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyaiibf/issue/57832/829917