Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN KULLANILDIĞI LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 1656 - 1672, 28.09.2022
https://doi.org/10.24315/tred.1029061

Abstract

Lisansüstü düzeyde harmanlanmış öğrenme modelini temel alan ve öğretmen adaylarını örneklem grubu olarak tercih eden tez çalışmalarını incelemek bu araştırmanın amacıdır. Bu amaç doğrultusunda doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi ve TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi) sistemi üzerinden çalışmalara çevrimiçi erişim sağlanmıştır. Araştırmanın ölçütlerini karşılayan tez çalışmaları araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 29 adet yüksek lisans ve 31 adet doktora tezi olmak üzere toplam 60 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaların en fazla 2009 yılında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı altında üretildiği görülmektedir. Kadın yazarların sayıca fazla olduğu ve tez danışmanlarının unvanlarının çoğunlukla doçent doktor olduğu görülmektedir. Araştırmaların planlamasında akademik başarı ve motivasyon değişkeni, nicel araştırma desenlerinden ön test- son test kontrol gruplu deneysel desen, örnekleme yöntemlerinden olasılık temelli örnekleme, veri toplama araçlarından ölçek ile görüşme formu, elde edilen verilerin analizinde ise T-testi sıklıkla tercih ettikleri belirlenmiştir. Araştırma bulguları genel olarak harmanlanmış öğrenme lehine bulgular mevcuttur.

References

 • *Aldemir, T. (2015). A proposal of an instructional design model for gamified learning environments: GELD model. (İngilizce) Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4).
 • Akpunar, B., Kazu, İ. Y., & Erdamar, F. S. (2018). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adayları üzerine yapılmış doktora çalışmalarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 913-925.
 • Aksoğan, M. (2011). Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenmedeki Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Alp, Ö. & Şen, S. (2021). Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yazılan lisansüstü nicel tezlerin incelenmesi: Bir sistematik derleme. TEBD, 19(1), 24-53. https://doi.org/10.37217/tebd.774591
 • Ataseven, A. G. N. & Oğuz, A. (2015). Türkiye’de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 192-205.
 • *Ateş-Çobanoğlu, A. (2013). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, algıladıkları bilişsel esneklik düzeylerine ve öz düzenleyici öğrenme becerilerine etkisi. Doktora tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Atmacasoy, A.,& Aksu, M. (2018). Blended learning at pre-service teacher education in Turkey: A systematic review. Education and Information Technologies, 23(6), 2399-2422.
 • *Aydemir, E. (2019). The impact of flipped classroom approach on the reading and writing achievement, self-regulated learning, and classroom interaction of pre-service English teachers. (İngilizce) Doktora tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • *Aydemir, S. (2012). Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Ayvar, İ. (2019). Etkili harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırma-sorgulama temalarını anlamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • *Azgur, M. S. (2011). An analysis of student perceptions and teacher intentions of blended learning in computer and instructional technology teacher education program. (ingilizce) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • *Başol, H. Ç. (2017). Developing and implementing an intercultural communicative competence framework through blended learning in foreign language education context. Doktora Tezi (ingilizce). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Batdı, V. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 287-302.
 • *Baz, F. Ç. (2016). Web tabanlı bir uyarlanabilir çevrimiçi öğrenme ortamının harmanlanmış öğretim modeline uygun olarak tasarlanması ve öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Bowyer, J., & Chambers, L. (2017). Evaluating blended learning: Bringing the elements together. Research Matters: A Cambridge Assessment Publication, 23, 17-26.
 • Can, H.C., Güvendi, B. & Işım, A.T. (2020). Beden eğitimi öğretmenlerine göre öğretim yöntemleri, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3).
 • *Cabı, E. (2009). Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi. Doktora Tezi.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Caner, M. (2009). A study on blended learning model for teaching practice course in pre-service English language teacher training program. (İngilizce) Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Coşkun, G. (2020). Ters yüz eğitim modeliyle STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarına ve STEM eğitim yaklaşımına yönelik etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • *Çağlar, C. (2010). Karma Eğitim Sisteminin Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • *Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Çetinkaya, H. H. (2020). Investigation of factors influencing english as a foreign language learners’ cognitive presence levels in a 3D virtual learning environment. (İngilizce) Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • *Çetiz, İ. D. (2006). Students and instructor's perceptions of a blended course: A case study. (İngilizce) Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • *Çırak, S. (2016). Kuantum öğrenme döngüsü ile desteklenen harmanlanmış öğrenmenin etkililiği üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çırak Kurt, S., Yıldırım, İ., & Cücük, E. (2018). Harmanlanmış öğrenmenin akademik başarı üzerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 776-802.
 • *Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS motivasyon modeli kullanılarak oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygulamalarındaki öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice?. European journal of teacher education, 40(3), 291-309.
 • *Delialioğlu, Ö. (2004). Effectiveness of hybrid instruction on certain cognitive and affective learning outcomes in a computer networks course. Doktora Tezi (İngilizce). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • *Demirer, V. (2009). Eğitim materyali geliştirilmesinde karma öğrenme yaklaşımının akademik başarı, bilgi transferi, tutum ve Öz-yeterlik algısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • *Dişli, Ö. (2012). Improving writing skills through supplementary computer-assisted activities. (ingilizce) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Doğan, H. ve Tok, T. N. (2018). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi Örneği. Curr Res Educ, 4(2), 94-109.
 • *Dönmez, O. (2005). Üniversite düzeyinde durumlu karma öğrenme ortamının geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Döş, B. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde harmanlanmış öğrenme modelinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep.
 • *Eren, E. (2019). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilişsel ve bazı duyuşsal öğrenim çıktılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Ergül, E. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • *Ermiş, K. (2020). Eğitsel videolarla desteklenen harmanlanmış öğretim tasarımının öğretmen adaylarının derse yönelik güdülenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • *Ersoy, H. (2003). Blending online instruction with traditional instruction in the programming language course: A case study. (İngilizce) Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • *Ersoy, H. (2009). The preservice teachers’ perceptions about online communication in blended learning: A case study. (İngilizce) Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Fırat, M., Yurdakul, I.K. ve Ersoy, A. (2014). Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65 86.
 • *Gedik, N. (2010). A design based research on the use of a blended learning environment. Doktora Tezi (İngilizce). Orta Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Güler, B. (2013). Karma öğrenme yönteminin ilköğretim fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarına ve özdüzenleme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yüsek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • *Güler, S. (2014). Podcasting in pre-service language teacher education: A constructivist perspective. (İngilizce) Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • *Gündüz, A. Y. (2020). Dönüştürülmüş Öğrenmenin Çevrimiçi Boyutunu Oyunlaştırmanın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaşantılarına Etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gündoğdu, K., Aytaçlı, B., Aydoğan, R., & Yıldırım, C. (2015). Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 30-43.
 • Halverson L.R., Spring K.J., Huyett S., Henrie C.R., Graham C.R. (2017) Blended Learning Research in Higher Education and K-12 Settings. In: Spector M., Lockee B., Childress M. (eds) Learning, Design, and Technology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4_31-1
 • *Hamutoğlu, N. B. (2013). Karma öğretim öğrencilerinin sosyal ağlardan Facebook’a karşı tutumları: Saü Eğitim Fakültesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hebebci, M. T., & Usta, E. (2015). Türkiye’de Harmanlanmış Öğrenme Eğilimleri: Bir Literatür Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 195-219.
 • *Kale, Ü. (2017). Einsatz einer lernplattform zur sprachlichen bildung von daf-studierenden. (Almanca) Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • *Kalelioğlu, F. (2011). Çevrimiçi tartışma yapısının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile gerçek ve yansıyan eleştirel düşünme performanslarına etkisi. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kaşarcı, İ. (2021). Eğitim Fakülteleri Programlarındaki Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinde Kullanılan Yenilikçi Uygulamaların Etkililiği. Doktora Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kahraman, B., & Kaya, O. N. (2021). Fen eğitimi alanında yapılmış harmanlanmış öğrenme çalışmalarına yönelik tematik içerik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 509-526.
 • *Kahyaoğlu, Y. (2014). Bilgisayar dersinde sorgulayıcı ve harmanlanmış öğrenme ortamlarının etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi öğretim becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Kılıç, A. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi konularındaki TPAB ve sınıf içi uygulamalarına etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Kirişçioğlu, S. (2009). Fen laboratuvar derslerinde harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çeşitli boyutlarda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • *Kocaman Karoğlu, A. (2009). Students’ perceptions and motivations of a blended course guided by good practice principles and motivation. Doktora Tezi (İngilizce). Orta Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korucu, A.T. & Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması [Hybrid learning practices and effects in Turkey: A meta analysis study]. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi/Journal of Information and Communication Technologies, 2(2), 88-112
 • *Koç, M. (2019). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkileşim Değeri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kurtoğlu Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı ile İlgili Türkiye Kaynaklı Dergilerde Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(3), 1-10.
 • *Kuzu, E. B. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Küçük, Ş. (2012). Araştırmaya dayalı öğrenme topluluğu modeli ile öğretmen adaylarının öğrenme ortamı olarak Facebook kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Le, P. T., & Pham, H. T. T. (2021). Using Blended Learning in Teacher Training Programs: Perspectives of Pre-service Teachers. Journal of Educational and Social Research, 11(2), 115-115.
 • *Meriçelli, M. (2015). Web ve Mobil Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Meriçelli, M. & Uluyol, Ç. (2016). “Web ve Mobil Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 11(9), 1308- 2140.
 • *Meşe, C. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında oyunlaştırma bileşenlerinin etkililiği. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • *Öngöz, S. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan gelişim ve öğrenme dersine yönelik hazırlanan bir elektronik kitabın değerlendirilmesi. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • *Özdemir, M. Ç. (2019). Ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarının geometri öğretiminde kullanılmasının matematik öğretmeni adaylarının geometriye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • *Özen, S. O. (2019). Öğrenenlerin e-değerlendirmeye dayalı kişiselleştirilmiş geri bildirim yollarının incelenmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Öztürk, E. (2009). Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarında İletişim Aracı Türünün ve Sanal Konukların Bilişsel ve Toplumsal Buradalık Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Pala, F. K. (2014). Çoklu ortam tabanlı tartışmalarla desteklenmiş çevrimiçi öğrenme ortamının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması. Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Park, Y., Yu, J. H., & Jo, I. H. (2016). Clustering blended learning courses by online behavior data: A case study in a Korean higher education institute. The Internet and Higher Education, 29, 1-11. doi: 10.1016/j.iheduc.2015.11.00
 • *Pesen, A. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamının öğretmen adaylarının akademik başarısına, ders çalışma alışkanlıklarına ve güdülenme düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • *Sasa, A. F. (2011). Karma öğrenme temelli özel öğretim yöntemleri dersinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenmelerine etkisi ve çevrimiçi tartışmaların içerik analizi. Yüksek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Sungur Alhan, S. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının astronomi temelli konularda teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • *Sungur, S. (2014). Harmanlanmış öğrenme temelli özel öğretim yöntemleri-II ve okul deneyimi derslerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve sınıf içi uygulamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Şahin, Ç. & Kaya, G (2020). Alternatif Ölçme Değerlendirme ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 798-812.
 • *Şimşek, E. (2009). Karma Öğrenmenin Fizik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar, İnternet ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Şimşek, K. (2016). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Talan, T. (2018). Dönüştürülmüş sınıf modeline göre e-öğrenme ortamının tasarımı ve modelin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul).
 • Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö. Y., Bilican, S. vd. (2010). Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000–2008). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/6199/Binder1.pdf.
 • *Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Yaşar, M. Ö. (2020). Integrating a mooc-based flipped classroom model into the ELT program: Pre-service English language teachers’ experience and perceptions. Yüksek Lisans Tezi (İngilizce). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • *Yılmaz, M. B. (2009). Karma öğrenme ortamındaki üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarına göre ders başarılarının, derse devamlarının, web materyalini kullanma davranışlarının ve ortama yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yolcu, H. H. (2015). Harmanlanmış (Karma) öğrenme ve uygulama esasları. The Journal of Academic Social Science Studies, 33, 255-260.
 • Zhonggen, Y. (2015). Blended Learning Over Two Decades. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 11(3), 1-19. doi:10.4018/IJICTE.2015070101

Year 2022, Volume 12, Issue 3, 1656 - 1672, 28.09.2022
https://doi.org/10.24315/tred.1029061

Abstract

References

 • *Aldemir, T. (2015). A proposal of an instructional design model for gamified learning environments: GELD model. (İngilizce) Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Alammary, A., Sheard, J., & Carbone, A. (2014). Blended learning in higher education: Three different design approaches. Australasian Journal of Educational Technology, 30(4).
 • Akpunar, B., Kazu, İ. Y., & Erdamar, F. S. (2018). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adayları üzerine yapılmış doktora çalışmalarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 913-925.
 • Aksoğan, M. (2011). Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Öğrenmedeki Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Alp, Ö. & Şen, S. (2021). Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yazılan lisansüstü nicel tezlerin incelenmesi: Bir sistematik derleme. TEBD, 19(1), 24-53. https://doi.org/10.37217/tebd.774591
 • Ataseven, A. G. N. & Oğuz, A. (2015). Türkiye’de öğrenme stilleri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 192-205.
 • *Ateş-Çobanoğlu, A. (2013). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, algıladıkları bilişsel esneklik düzeylerine ve öz düzenleyici öğrenme becerilerine etkisi. Doktora tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Atmacasoy, A.,& Aksu, M. (2018). Blended learning at pre-service teacher education in Turkey: A systematic review. Education and Information Technologies, 23(6), 2399-2422.
 • *Aydemir, E. (2019). The impact of flipped classroom approach on the reading and writing achievement, self-regulated learning, and classroom interaction of pre-service English teachers. (İngilizce) Doktora tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • *Aydemir, S. (2012). Harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Ayvar, İ. (2019). Etkili harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırma-sorgulama temalarını anlamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • *Azgur, M. S. (2011). An analysis of student perceptions and teacher intentions of blended learning in computer and instructional technology teacher education program. (ingilizce) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • *Başol, H. Ç. (2017). Developing and implementing an intercultural communicative competence framework through blended learning in foreign language education context. Doktora Tezi (ingilizce). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Batdı, V. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 287-302.
 • *Baz, F. Ç. (2016). Web tabanlı bir uyarlanabilir çevrimiçi öğrenme ortamının harmanlanmış öğretim modeline uygun olarak tasarlanması ve öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Bowyer, J., & Chambers, L. (2017). Evaluating blended learning: Bringing the elements together. Research Matters: A Cambridge Assessment Publication, 23, 17-26.
 • Can, H.C., Güvendi, B. & Işım, A.T. (2020). Beden eğitimi öğretmenlerine göre öğretim yöntemleri, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(3).
 • *Cabı, E. (2009). Öz düzenlemeye dayalı karma öğrenimin öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi. Doktora Tezi.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Caner, M. (2009). A study on blended learning model for teaching practice course in pre-service English language teacher training program. (İngilizce) Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Coşkun, G. (2020). Ters yüz eğitim modeliyle STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarına ve STEM eğitim yaklaşımına yönelik etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • *Çağlar, C. (2010). Karma Eğitim Sisteminin Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • *Çardak, Ç. S. (2012). Harmanlanmış öğrenme sürecinde öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin incelenmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Çetinkaya, H. H. (2020). Investigation of factors influencing english as a foreign language learners’ cognitive presence levels in a 3D virtual learning environment. (İngilizce) Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • *Çetiz, İ. D. (2006). Students and instructor's perceptions of a blended course: A case study. (İngilizce) Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • *Çırak, S. (2016). Kuantum öğrenme döngüsü ile desteklenen harmanlanmış öğrenmenin etkililiği üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Çırak Kurt, S., Yıldırım, İ., & Cücük, E. (2018). Harmanlanmış öğrenmenin akademik başarı üzerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 776-802.
 • *Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS motivasyon modeli kullanılarak oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygulamalarındaki öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice?. European journal of teacher education, 40(3), 291-309.
 • *Delialioğlu, Ö. (2004). Effectiveness of hybrid instruction on certain cognitive and affective learning outcomes in a computer networks course. Doktora Tezi (İngilizce). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • *Demirer, V. (2009). Eğitim materyali geliştirilmesinde karma öğrenme yaklaşımının akademik başarı, bilgi transferi, tutum ve Öz-yeterlik algısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • *Dişli, Ö. (2012). Improving writing skills through supplementary computer-assisted activities. (ingilizce) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Doğan, H. ve Tok, T. N. (2018). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayınlanan Makalelerin İncelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi Örneği. Curr Res Educ, 4(2), 94-109.
 • *Dönmez, O. (2005). Üniversite düzeyinde durumlu karma öğrenme ortamının geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Döş, B. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde harmanlanmış öğrenme modelinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep.
 • *Eren, E. (2019). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilişsel ve bazı duyuşsal öğrenim çıktılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Ergül, E. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • *Ermiş, K. (2020). Eğitsel videolarla desteklenen harmanlanmış öğretim tasarımının öğretmen adaylarının derse yönelik güdülenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • *Ersoy, H. (2003). Blending online instruction with traditional instruction in the programming language course: A case study. (İngilizce) Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • *Ersoy, H. (2009). The preservice teachers’ perceptions about online communication in blended learning: A case study. (İngilizce) Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Fırat, M., Yurdakul, I.K. ve Ersoy, A. (2014). Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 65 86.
 • *Gedik, N. (2010). A design based research on the use of a blended learning environment. Doktora Tezi (İngilizce). Orta Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Güler, B. (2013). Karma öğrenme yönteminin ilköğretim fen ve teknoloji öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarına ve özdüzenleme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yüsek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • *Güler, S. (2014). Podcasting in pre-service language teacher education: A constructivist perspective. (İngilizce) Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • *Gündüz, A. Y. (2020). Dönüştürülmüş Öğrenmenin Çevrimiçi Boyutunu Oyunlaştırmanın Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaşantılarına Etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gündoğdu, K., Aytaçlı, B., Aydoğan, R., & Yıldırım, C. (2015). Öğretmen Yeterlikleri Alanında Yazılan Makalelerin İçerik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 30-43.
 • Halverson L.R., Spring K.J., Huyett S., Henrie C.R., Graham C.R. (2017) Blended Learning Research in Higher Education and K-12 Settings. In: Spector M., Lockee B., Childress M. (eds) Learning, Design, and Technology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17727-4_31-1
 • *Hamutoğlu, N. B. (2013). Karma öğretim öğrencilerinin sosyal ağlardan Facebook’a karşı tutumları: Saü Eğitim Fakültesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Hebebci, M. T., & Usta, E. (2015). Türkiye’de Harmanlanmış Öğrenme Eğilimleri: Bir Literatür Çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 195-219.
 • *Kale, Ü. (2017). Einsatz einer lernplattform zur sprachlichen bildung von daf-studierenden. (Almanca) Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • *Kalelioğlu, F. (2011). Çevrimiçi tartışma yapısının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile gerçek ve yansıyan eleştirel düşünme performanslarına etkisi. Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kaşarcı, İ. (2021). Eğitim Fakülteleri Programlarındaki Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinde Kullanılan Yenilikçi Uygulamaların Etkililiği. Doktora Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kahraman, B., & Kaya, O. N. (2021). Fen eğitimi alanında yapılmış harmanlanmış öğrenme çalışmalarına yönelik tematik içerik analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 509-526.
 • *Kahyaoğlu, Y. (2014). Bilgisayar dersinde sorgulayıcı ve harmanlanmış öğrenme ortamlarının etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi öğretim becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Kılıç, A. (2015). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının temel astronomi konularındaki TPAB ve sınıf içi uygulamalarına etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Kirişçioğlu, S. (2009). Fen laboratuvar derslerinde harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çeşitli boyutlarda incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • *Kocaman Karoğlu, A. (2009). Students’ perceptions and motivations of a blended course guided by good practice principles and motivation. Doktora Tezi (İngilizce). Orta Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korucu, A.T. & Kabak, K. (2020). Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması [Hybrid learning practices and effects in Turkey: A meta analysis study]. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi/Journal of Information and Communication Technologies, 2(2), 88-112
 • *Koç, M. (2019). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkileşim Değeri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kurtoğlu Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımı ile İlgili Türkiye Kaynaklı Dergilerde Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 2(3), 1-10.
 • *Kuzu, E. B. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Küçük, Ş. (2012). Araştırmaya dayalı öğrenme topluluğu modeli ile öğretmen adaylarının öğrenme ortamı olarak Facebook kullanımı. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Le, P. T., & Pham, H. T. T. (2021). Using Blended Learning in Teacher Training Programs: Perspectives of Pre-service Teachers. Journal of Educational and Social Research, 11(2), 115-115.
 • *Meriçelli, M. (2015). Web ve Mobil Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Meriçelli, M. & Uluyol, Ç. (2016). “Web ve Mobil Destekli Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkisi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 11(9), 1308- 2140.
 • *Meşe, C. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında oyunlaştırma bileşenlerinin etkililiği. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • *Öngöz, S. (2011). Eğitim fakültelerinde okutulan gelişim ve öğrenme dersine yönelik hazırlanan bir elektronik kitabın değerlendirilmesi. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • *Özdemir, M. Ç. (2019). Ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarının geometri öğretiminde kullanılmasının matematik öğretmeni adaylarının geometriye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • *Özen, S. O. (2019). Öğrenenlerin e-değerlendirmeye dayalı kişiselleştirilmiş geri bildirim yollarının incelenmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • *Öztürk, E. (2009). Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarında İletişim Aracı Türünün ve Sanal Konukların Bilişsel ve Toplumsal Buradalık Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Pala, F. K. (2014). Çoklu ortam tabanlı tartışmalarla desteklenmiş çevrimiçi öğrenme ortamının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması. Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Park, Y., Yu, J. H., & Jo, I. H. (2016). Clustering blended learning courses by online behavior data: A case study in a Korean higher education institute. The Internet and Higher Education, 29, 1-11. doi: 10.1016/j.iheduc.2015.11.00
 • *Pesen, A. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamının öğretmen adaylarının akademik başarısına, ders çalışma alışkanlıklarına ve güdülenme düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • *Sasa, A. F. (2011). Karma öğrenme temelli özel öğretim yöntemleri dersinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenmelerine etkisi ve çevrimiçi tartışmaların içerik analizi. Yüksek lisans tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • *Sungur Alhan, S. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının astronomi temelli konularda teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • *Sungur, S. (2014). Harmanlanmış öğrenme temelli özel öğretim yöntemleri-II ve okul deneyimi derslerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve sınıf içi uygulamaları üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Şahin, Ç. & Kaya, G (2020). Alternatif Ölçme Değerlendirme ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 798-812.
 • *Şimşek, E. (2009). Karma Öğrenmenin Fizik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar, İnternet ve Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Şimşek, K. (2016). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Talan, T. (2018). Dönüştürülmüş sınıf modeline göre e-öğrenme ortamının tasarımı ve modelin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul).
 • Tavşancıl, E., Çokluk, Ö., Çıtak, G. G., Kezer, F., Yıldırım, Ö. Y., Bilican, S. vd. (2010). Eğitim Bilimleri Enstitülerinde Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000–2008). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu. acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/6199/Binder1.pdf.
 • *Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • *Yaşar, M. Ö. (2020). Integrating a mooc-based flipped classroom model into the ELT program: Pre-service English language teachers’ experience and perceptions. Yüksek Lisans Tezi (İngilizce). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • *Yılmaz, M. B. (2009). Karma öğrenme ortamındaki üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarına göre ders başarılarının, derse devamlarının, web materyalini kullanma davranışlarının ve ortama yönelik memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yolcu, H. H. (2015). Harmanlanmış (Karma) öğrenme ve uygulama esasları. The Journal of Academic Social Science Studies, 33, 255-260.
 • Zhonggen, Y. (2015). Blended Learning Over Two Decades. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 11(3), 1-19. doi:10.4018/IJICTE.2015070101

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Hasan Ceyhun CAN> (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7000-9172
Türkiye


Erdal ZORBA>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7861-8204
Türkiye


Ayşe TÜRKSOY IŞIM>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9189-9645
Türkiye

Early Pub Date September 21, 2022
Publication Date September 28, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 12, Issue 3

Cite

APA Can, H. C. , Zorba, E. & Türksoy Işım, A. (2022). ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN KULLANILDIĞI LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ . Trakya Eğitim Dergisi , 12 (3) , 1656-1672 . DOI: 10.24315/tred.1029061