Research Article
BibTex RIS Cite

Volatility and International Interactions in Financial Markets: An Analysis of the Turkish Stock Exchange and G7 Countries

Year 2024, Volume: 38 Issue: 2, 102 - 112, 22.04.2024
https://doi.org/10.16951/trendbusecon.1468689

Abstract

Using mean and variance causality analysis, this study examines the volatility relationship between Turkish and G7 stock markets. Weekly return data from May 29, 2009, to June 6, 2023, is utilized for the analysis. The Hong mean and variance causality analysis method is employed as the methodology. Based on the results of the study, Turkey and Japan's stock markets have a significant mean causality relationship. Moreover, the variance causality analysis demonstrates a strong relationship between Turkey and stock markets of Canada, France, Germany, Japan, and the United States. The findings contribute to portfolio diversification strategies and highlight the importance of understanding the dynamics of international financial markets.

References

 • An, L., & Brown, D. (2010). Equity Market Integration Between The US and BRIC Countries: Evidence from Unit Root and Cointegration Test. Research Journal of International Studies (16), 15-24.
 • Aladesanmi, O. (2020). “Modelling Spillover Effects between the UK and the US Stock Markets Over The Period 1935–2020”. Investment Analysts Journal, 49(2):132–148.
 • Ayaydın, H., Barut, A., & Pala., F. (2020). Long-Term Relationship Between G-7 Country's Stock Markets and Bist100: Fourier Approach. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 24-34.
 • Başar, S. & Bozma, G. (2018). “Analyzing Volatility Transmissions Between Stock Markets of Turkey, Romanıa, Poland, Hungary and Ukraine Using M-GARCH Model”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(4): 1-16.
 • Bayramoğlu, M. F., & Başarır, Ç. (2019). International Diversified Portfolio Optimization With Artificial Neural Networks: An Application With Foreign Companies Listed on NYSE. In Machine Learning Techniques for Improved Business Analytics, 201-223, IGI Global.
 • Bhar, R., & Nikolova, B. (2007). Analysis of mean and volatility spillovers using BRIC countries, regional and world equity index returns. Journal of Economic Integration, 369-381.
 • Chang, T., & Tzeng, H.-W. (2009). International Equity Diversification between the United States and its Major Trading Partners: Nonparametric Cointegration Test. International Research Journal of Finance and Economics(32), 139-147.
 • Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of econometricS, 72(1-2), 33-48.
 • Chittedi, K. R. (2009). Global stock markets development and integration: With special reference to BRIC countries. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 1, 18-36.
 • Dasgupta, R. (2013). BRIC and US Integration and Dynamic Linkages an Empirical Study for International Diversification Strategy. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(7), 536-563.
 • Değirmenci, N., & Abdioğlu, Z. (2017). Finansal piyasalar arasindaki oynaklık yayılımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 104-125.
 • Eyüboğlu, S., & Eyüboğlu, K. (2019). BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 125-129.
 • Gilmore, C. G., & McManus, G. M. (2002). International portfolio diversification: US and Central European equity markets. Emerging Markets Review, 3(1), 69-83.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Güçlü, F. (2020). İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Piyasaları Arasında Ortalama ve Varyansta Nedensellik İlişkisi: ABD, İngiltere, Malezya ve Türkiye Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 23-40.
 • Gültekin, H., & Çekiç, A. İ. (2019). Finansal Piyasalar Arasındaki Uzun Dönem Çapraz Korelasyon İlişkisi: Türkiye ile BRICS Ülkeleri Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 457-475.
 • Hong, Y. (2001). A Test for Volatility Spillover with Application to Exchange Rates. Journal of Econometrics, 103(1-2), 183-224.
 • Kasa, K. (1992). Common Stochastic Trends in International Stock Markets. Journal of Monetary Economics, 29(1), 95-124.
 • Korkmaz, T., Zaman, S., & Çevik, E. İ. (2009). İMKB ile Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Yapısal Kırılma Testleri ile Analizi”, Akdeniz. İ.İ.B.F. Dergisi, 17, 40-71.
 • Kula, V., & Baykut, E. (2017). Gelişmekte Olan Ülke Borsalarında Volatilite: BRIC ve Türkiye Örneğinde Hesaplamaların Yapılması ve Sonuçların Karşılaştırılması. V. Anadolu International Conference in Economics.
 • Li, Y., & Giles, D. E. (2015). Modelling Volatility Spillover Effects Between Developed Stock Markets and Asian Emerging Stock Markets. International Journal of Finance & Economics, 20(2), 155-177.
 • Liu, Y. A., & Pan, M. S. (1997). Mean and volatility spillover effects in the US and Pacific-Basin stock markets. Multinational Finance Journal, 1(1), 47-62.
 • Maneschiöld, P. O. (2005). International diversification benefits between US, Turkish and Egyptian tock Markets. Review of Middle East Economics and Finance, 3(2), 115-133.
 • Marashdeh, H. (2005). Stock market integration in the MENA region: An application of the ARDL bounds testing approach. 05-27.
 • Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 • Menezes, R., Dionísio, A., & Hassani, H. (2012). On the globalization of stock markets: an application of vector error correction model, mutual information and singular spectrum analysis to the G7 countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 52(4).
 • Münyas, T., (2020). Türk Sermaye Piyasalarının Gelişmiş Ülke Borsaları ile Entegresyonu Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(9), 222-234.
 • Natarajan, V. K. (2014). Examining mean-volatility spillovers across national stock markets. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 19(36), 55-62.
 • Öget, E., & Kanat, E. (2018). Bitcoin ile Türkiye ve G7 Ülke Borsalari Arasindaki Uzun ve Kisa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(3), 601-614.
 • Polat, M., & Gemici, E. (2017). Analysis of The Relationship Between BIST And BRICS Stock Markets in Terms of Portfolio Diversification: Cointegration Analysıs with ARDL Boundary Test. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 303-403.
 • Tahai, A., Rutledge, R. W., & Khondkar, K. E. (2004). An Examination of Financial Integration for the Group of Seven (G7) Industrialized Countries Using an I(2) Cointegration Model. Applied Financial Economics, 14(5), 327-335.
 • Uçar, H.İ.&Alsu, E. (2022). “Borsa İstanbul ile Gelişmiş Avrupa Hisse Senedi Piyasalari Arasindaki Uzun Dönem İlişkisi”, Kapanaltı Muhasebe Finans Ekonomi Dergisi, (2): 37-53.
 • Ulusoy, M. K. (2019). Borsa İstanbul’un Küresel Piyasalarla Entegrasyonu. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1643-1653.
 • Ustalar, S. A., & Şanlısoy, S. (2021). COVID-19 Krizi’nin Türkiye ve G7 ülkelerinin borsa oynaklıkları üzerindeki etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 446-462.
 • Yağlı, İ. (2016). Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Kapsamında ABD İle BRICS ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 1(1-2), 13-22.
 • Yıldız, A., & Aksoy, E. E. (2014). Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksleri ilE BİST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi. Atatürk Üniversitesi Journal of Economics Administrative Sciences, 28(1).
 • Yonis, M. (2011). Stock market co-movement and volatility spillover between USA and South Africa.
 • Zhang, Q., & Jaffry, S. (2015). Global financial crisis effects on volatility spillover between Mainland China and Hong Kong stock markets. Investment management and financial innovations, 12(1), 26-34.

Finansal Piyasalarda Volatilite ve Uluslararası Etkileşimler: Türkiye Borsası ve G7 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz

Year 2024, Volume: 38 Issue: 2, 102 - 112, 22.04.2024
https://doi.org/10.16951/trendbusecon.1468689

Abstract

Ortalama ve varyans nedensellik analizini kullanan bu çalışma, Türkiye ve G7 hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık ilişkisini incelemektedir. Analiz için 29 Mayıs 2009 ile 6 Haziran 2023 arasındaki haftalık getiri verileri kullanılmıştır. Metodoloji olarak Hong ortalama ve varyans nedensellik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye ve Japonya hisse senedi piyasalarında anlamlı bir ortalama nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca varyans nedensellik analizi Türkiye ile Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve ABD borsaları arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular portföy çeşitlendirme stratejilerine katkıda bulunuyor ve uluslararası finansal piyasaların dinamiklerini anlamanın önemini vurguluyor.

References

 • An, L., & Brown, D. (2010). Equity Market Integration Between The US and BRIC Countries: Evidence from Unit Root and Cointegration Test. Research Journal of International Studies (16), 15-24.
 • Aladesanmi, O. (2020). “Modelling Spillover Effects between the UK and the US Stock Markets Over The Period 1935–2020”. Investment Analysts Journal, 49(2):132–148.
 • Ayaydın, H., Barut, A., & Pala., F. (2020). Long-Term Relationship Between G-7 Country's Stock Markets and Bist100: Fourier Approach. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 24-34.
 • Başar, S. & Bozma, G. (2018). “Analyzing Volatility Transmissions Between Stock Markets of Turkey, Romanıa, Poland, Hungary and Ukraine Using M-GARCH Model”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(4): 1-16.
 • Bayramoğlu, M. F., & Başarır, Ç. (2019). International Diversified Portfolio Optimization With Artificial Neural Networks: An Application With Foreign Companies Listed on NYSE. In Machine Learning Techniques for Improved Business Analytics, 201-223, IGI Global.
 • Bhar, R., & Nikolova, B. (2007). Analysis of mean and volatility spillovers using BRIC countries, regional and world equity index returns. Journal of Economic Integration, 369-381.
 • Chang, T., & Tzeng, H.-W. (2009). International Equity Diversification between the United States and its Major Trading Partners: Nonparametric Cointegration Test. International Research Journal of Finance and Economics(32), 139-147.
 • Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of econometricS, 72(1-2), 33-48.
 • Chittedi, K. R. (2009). Global stock markets development and integration: With special reference to BRIC countries. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 1, 18-36.
 • Dasgupta, R. (2013). BRIC and US Integration and Dynamic Linkages an Empirical Study for International Diversification Strategy. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(7), 536-563.
 • Değirmenci, N., & Abdioğlu, Z. (2017). Finansal piyasalar arasindaki oynaklık yayılımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 104-125.
 • Eyüboğlu, S., & Eyüboğlu, K. (2019). BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 125-129.
 • Gilmore, C. G., & McManus, G. M. (2002). International portfolio diversification: US and Central European equity markets. Emerging Markets Review, 3(1), 69-83.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Güçlü, F. (2020). İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Piyasaları Arasında Ortalama ve Varyansta Nedensellik İlişkisi: ABD, İngiltere, Malezya ve Türkiye Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 23-40.
 • Gültekin, H., & Çekiç, A. İ. (2019). Finansal Piyasalar Arasındaki Uzun Dönem Çapraz Korelasyon İlişkisi: Türkiye ile BRICS Ülkeleri Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 457-475.
 • Hong, Y. (2001). A Test for Volatility Spillover with Application to Exchange Rates. Journal of Econometrics, 103(1-2), 183-224.
 • Kasa, K. (1992). Common Stochastic Trends in International Stock Markets. Journal of Monetary Economics, 29(1), 95-124.
 • Korkmaz, T., Zaman, S., & Çevik, E. İ. (2009). İMKB ile Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Yapısal Kırılma Testleri ile Analizi”, Akdeniz. İ.İ.B.F. Dergisi, 17, 40-71.
 • Kula, V., & Baykut, E. (2017). Gelişmekte Olan Ülke Borsalarında Volatilite: BRIC ve Türkiye Örneğinde Hesaplamaların Yapılması ve Sonuçların Karşılaştırılması. V. Anadolu International Conference in Economics.
 • Li, Y., & Giles, D. E. (2015). Modelling Volatility Spillover Effects Between Developed Stock Markets and Asian Emerging Stock Markets. International Journal of Finance & Economics, 20(2), 155-177.
 • Liu, Y. A., & Pan, M. S. (1997). Mean and volatility spillover effects in the US and Pacific-Basin stock markets. Multinational Finance Journal, 1(1), 47-62.
 • Maneschiöld, P. O. (2005). International diversification benefits between US, Turkish and Egyptian tock Markets. Review of Middle East Economics and Finance, 3(2), 115-133.
 • Marashdeh, H. (2005). Stock market integration in the MENA region: An application of the ARDL bounds testing approach. 05-27.
 • Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 • Menezes, R., Dionísio, A., & Hassani, H. (2012). On the globalization of stock markets: an application of vector error correction model, mutual information and singular spectrum analysis to the G7 countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 52(4).
 • Münyas, T., (2020). Türk Sermaye Piyasalarının Gelişmiş Ülke Borsaları ile Entegresyonu Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(9), 222-234.
 • Natarajan, V. K. (2014). Examining mean-volatility spillovers across national stock markets. Journal of Economics Finance and Administrative Science, 19(36), 55-62.
 • Öget, E., & Kanat, E. (2018). Bitcoin ile Türkiye ve G7 Ülke Borsalari Arasindaki Uzun ve Kisa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(3), 601-614.
 • Polat, M., & Gemici, E. (2017). Analysis of The Relationship Between BIST And BRICS Stock Markets in Terms of Portfolio Diversification: Cointegration Analysıs with ARDL Boundary Test. Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 303-403.
 • Tahai, A., Rutledge, R. W., & Khondkar, K. E. (2004). An Examination of Financial Integration for the Group of Seven (G7) Industrialized Countries Using an I(2) Cointegration Model. Applied Financial Economics, 14(5), 327-335.
 • Uçar, H.İ.&Alsu, E. (2022). “Borsa İstanbul ile Gelişmiş Avrupa Hisse Senedi Piyasalari Arasindaki Uzun Dönem İlişkisi”, Kapanaltı Muhasebe Finans Ekonomi Dergisi, (2): 37-53.
 • Ulusoy, M. K. (2019). Borsa İstanbul’un Küresel Piyasalarla Entegrasyonu. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1643-1653.
 • Ustalar, S. A., & Şanlısoy, S. (2021). COVID-19 Krizi’nin Türkiye ve G7 ülkelerinin borsa oynaklıkları üzerindeki etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 446-462.
 • Yağlı, İ. (2016). Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Kapsamında ABD İle BRICS ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analizi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 1(1-2), 13-22.
 • Yıldız, A., & Aksoy, E. E. (2014). Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksleri ilE BİST Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi. Atatürk Üniversitesi Journal of Economics Administrative Sciences, 28(1).
 • Yonis, M. (2011). Stock market co-movement and volatility spillover between USA and South Africa.
 • Zhang, Q., & Jaffry, S. (2015). Global financial crisis effects on volatility spillover between Mainland China and Hong Kong stock markets. Investment management and financial innovations, 12(1), 26-34.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Financial Economy
Journal Section Research Articles
Authors

Semih Olgun 0000-0003-3279-7811

Müslüm Polat 0000-0003-1198-4693

Early Pub Date April 15, 2024
Publication Date April 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 38 Issue: 2

Cite

APA Olgun, S., & Polat, M. (2024). Volatility and International Interactions in Financial Markets: An Analysis of the Turkish Stock Exchange and G7 Countries. Trends in Business and Economics, 38(2), 102-112. https://doi.org/10.16951/trendbusecon.1468689

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

29928