Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 93 - 105 2018-12-03

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunda Yer Alan Samsun Limanı’nın Verimlilik Analizi
Efficiency Analysis of Samsun Port Which Is Located on the Europe-Caucasia-Asia Transportation Corridor

İzzettin TEMİZ [1] , Ünal ÖZDEMİR [2] , Nur Jale ECE [3]


Deniz ticaretinin gelişimi uluslararası deniz taşımacılığı, liman ve lojistik sektöründeki yenilikler ve gelişmelere uyum sağlamak ile mümkündür. Limanların yeterli ulaştırma altyapısının uluslararası ulaşım ağları ile entegre edilmesi sektörün gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Transkafkasya Ulaşım Kanalı Koridoru da; geniş hinterland alanlarına sahip, pazarları birbirine bağlayan, bölgesel alanda deniz ticaretinin gelişmesine olumlu katkılar sağlayabilecek bir koridor olarak gösterilmektedir. Samsun Limanı, deniz ticaretine katkı sağlayan ve pazarları birbirine bağlayan geniş bir hinterlanda sahip Transkafkasya Koridoru hattı üzerinde yer almaktadır. Samsun Limanının orta ve uzun vadeli stratejik planlamasına yönelik, Transkafkasya koridoru içerisinde lojistik üs pozisyonuna gelebilmesi ve uluslararası piyasada sürdürülebilir rekabet koşullarını yakalayabilmesi için bilimsel çalışmaları içeren uzun dönemli plan ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu noktadan yola çıkılarak çalışmada, Samsun Limanı’na ilişkin bir verimlilik analizi yapılmış olup, ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda limanın daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için öneriler yapılmıştır. Çalışmada, liman çalışma performansını etkileyen çeşitli etkenler bir araya getirilerek, bu etkenlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve önem dereceleri bulanık DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemi yardımı ile incelenmiştir.

The improvement of sea borne trade depends on adaptation of innovations and developments in maritime transport, port and logistic sectors. The integration of the ports with adequate transport infrastructure to international transport network will contribute the improvement the sector. The Samsun Port is located on Transcaucasia Transport Corridor which has wide hinterland interconnects the markets and contributes seaborne trade.  It is required that long term plan and arrangements including scientific studies to reach a logistic center position in Transcaucasia. Transport Corridor and to provide sustainable competitiveness in international markets for medium term and long term strategic planning of Samsun Port. In this study, the productivity analysis of Samsun Port are conducted and required comments are put forward to increase the efficiency of the port services. The factors which effect performance of the ports are gathered and interrelated and level of importance of factors are determined by Fuzzy DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory).

 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TRACECA Ulusal Sekreterliği, TRACECA – Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru, http://www.traceca.org.tr/ adresinden alınmıştır.
 • Ovalı, S., (2008). Traceca Projesi ve Türkiye. International Journal of Economic and Administrative Studies 1(1): 152-163.
 • Kişi, H., Önce, G., Ersoy, A.G., (2005). Uluslararası ulaştırma koridorları kapsamında Doğu Karadeniz Limanlarının transit ticaretteki rolünün bölge ekonomisine etkileri. Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, 13-14 Ekim, Trabzon.
 • URL-1, (2018). 9.02.2018, https://www.tccb.gov.tr/
 • Aytaç, B.P., Çelik F., Türe, F., 2007. Ülkemiz Ulaştırma Politikalarının Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Kalkınması Üzerindeki Etkileri, 7. Ulaştırma Kongresi, Bildiriler Kitabı, 19-21 Eylül 2007, s.141.
 • URL-2, (2018). 20.02.2018, http://www.samsunport.com.tr.
 • DTO (2016). 2016 Deniz Sektörü Raporu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akadeniz, Karadeniz Bölgeleri. Deniz Ticaret Odası, İstanbul, 2017, http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/sektorraporu/2016_sektor_tr.pdf, adresinden alınmıştır.
 • Esmer, S., Oral, E.Z., 2012. Samsun Limanı’nın Deniz Ticaretindeki Pazar Payını Arttırma Koşullarının İncelenmesi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, s. 1-2, Antakya.
 • Brooks, M.R., (2006). Issues in Measuring Port Devolution Program Performance: A Managerial Perspective. Research in Transportation Economics 17: 604.
 • Talley, W.K., (1994). Performance indicators and port performance evaluation evaluation. Logistics and Transportation Review 30(4): 339.
 • Venkatasubbaiah, K., Rao, K.N., Rao, M.M., (2014). Evaluation of Performance of Container Terminals Through DEMATEL-AHP. International Journal for Quality Research 8(4): 535.
 • Ha, M., Yang, Z., (2017). Comparative analysis of port performance indicators: Independency and interdependency. Transportation Research Part A http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2017.06.013.
 • Onat M. (2005). Dünya Limanlarında Rekabet Ve Düzenleme; Marmara Bölgesi Konteyner Terminallerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, Ü., Yılmaz, H., Başar, E., 2016. Investigation of Port Efficiency Criteria with Fuzzy Dematel Method: Hopa And Batumi Ports. "II. International Conference "Innovation Challenges of The Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism", 2016-09-08, 2016-09-09, Batumi, Gürcistan.
 • Merk, O., Dang, T. (2012). Efficiency of World Ports in Container and Bulk Cargo (Oil, Coal, Ores and Grain). OECD Regional Development Working Papers, 2012/09, OECD Publishing.
 • Zhang, G., Lu, J., (2002). An Integrated Group Decision-Making Method Dealing with Fuzzy Preferences for Alternatives and Individual Judgments for Selection Criteria. Group Decision and Negotiation 12: 501-515.
 • Yang, T., Hung, C.C., (2007). Multiple Attribute Decision Making Methods for Plant Layout Design Problem. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 23(1): 126-137.
 • Awad, M.R., Nazmy, T., Ismael, I.A., (2013). Integrating Approach For Multi Criteria Decision Making (Case Study: Ranking For Bulk Carrier Shipbuilding Region). Internatıonal Journal Of Scientific & Technology Research 2(10): 77-86.
 • Özdemir, Ü., Ece, N.J., Gedik, N., (2017). Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği. Journal of Eta Maritime Science 5(2): 154-170.
 • Wu, W.W., Lee, Y.T., (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert Systems with Applications 32: 499-507.
 • Bali, Ö., Tutun, S., Pala, A., Çörekçi, C., (2014). A Mcdm Approach with Fuzzy Dematel and Fuzzy Topsis For 3 PL Provider Selection. Journal of Engineering and Natural Sciences 32: 222-239.
 • Özdemir, Ü., (2016). Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Limanlarda Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi. Journal of ETA Maritime Science 4(3): 235-247.
 • Chang, B., Chang, C.W., Wu, C.H., (2011). Fuzzy DEMATEL Method for Developing Supplier Selection Criteria. Expert Systems with Applications 38(3): 1850-1858.
 • Lin, R.J., (2013). Using Fuzzy DEMATEL to Evaluate the Green Supply Chain Management Practices. Journal of Cleaner Production (40): 32-39.
 • Sumrit, D., Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL Method to Analyze the Causal Relations on Technological İnnovation Capability Evaluation Factors in Thai Technology-Based Firms. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 4(2): 81-103.
 • Tsai, S.B., Chien, M.F., Xue, Y., Li, L., Jiang, X., Chen, Q., Wang, L., (2015). Using the Fuzzy DEMATEL to Determine Environmental Performance: A Case of Printed Circuit board Industry in Taiwan. PloS One 10(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0129153
 • Slack, B., (1985). Containerization, inter-port competition, and port selection. Maritime Policy & Management 12(4): 293-303.
 • Murphy, P.R., Daley, J.M., (1994). A comparative analysis of port selection factors. Transportation Journal 34(1): 15-21.
 • Tongzon, J., Sawant, L., (2007). Port choice in a competitive environment: From the shipping lines' perspective. Applied Economics 39(4): 477-492.
 • Chang, Y.T., Lee, S.Y., Tongzon, J.L., (2008). Port selection factors by shipping lines: Different perspectives between trunk liners and feeder service providers. Marine Policy 32(6): 877-885.
 • Da Cruz, M.R.P., Ferreira, J.J., Azevedo, S.G., (2013). Key factors of seaport competitiveness based on the stakeholder perspective: An analytic hierarchy process (AHP) model. Maritime Economics & Logistics 15(4): 416-443.
 • Varan, S., Cerit, A.G., (2014). Concentration and competition of container ports in Turkey: A statistical analysis. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 6(1): 91-109.
 • Solak, F.C., Akgül, E.F., Çetin, Ç.K., (2016). Liman Rekabetçiliğini Etkileyen Faktörler: Ege Bölgesi Konteyner Terminalleri Kullanıcılarına Yönelik Bir Vzahp Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 8: 1-23.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: İzzettin TEMİZ
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ünal ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Nur Jale ECE
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 12, 2017
Acceptance Date : November 19, 2018
Publication Date : December 3, 2018

APA Temi̇z, İ , Özdemi̇r, Ü , Ece, N . (2018). Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunda Yer Alan Samsun Limanı’nın Verimlilik Analizi . Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences , 4 (2) , 93-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trjmms/issue/40277/485154