Research Article
BibTex RIS Cite

Ordu ve Trabzon İllerinde Deniz Balığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 104 - 117, 01.12.2021
https://doi.org/10.52998/trjmms.941492

Abstract

Bu çalışmada, Ordu ve Trabzon illerinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve biyo-teknik özellikleri incelenmiştir. Ordu ilinde 5 işletme Trabzon ilinde 8 işletme olmak üzere toplam 13 işletmeye tam sayım yöntemine göre anket uygulanarak orijinal veriler alınmıştır. Elde edilen verilere göre, Ordu’daki ağ kafes işletmelerinin ortalama yem dönüşüm oranları levrek, gökkuşağı alabalığı ve sivriburun karagöz balığında sırasıyla; 2.01, 1.52 ve 2.70, Trabzon’daki işletmelerde ise levrek ve alabalık için sırasıyla 2.09 ve 1.53 bulunmuştur. Ordu’da sivriburun karagöz balığı yetiştiriciliğini işletmelerin tamamının, Trabzon’da ise sadece iki işletmenin yaptığı belirlenmiştir. Ortalama hasat ağırlığı levrekte 350-500 g, alabalıkta 500-1000 g ve sivriburun karagöz balığında 250-350 g olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde Vibriyozis, Yersiniozis ve Pastörellozis ve Aeromonas enfeksiyonları görüldüğü saptanmıştır. Ordu’daki işletmelerde Trabzon’a göre ölüm oranı değerlerinin alabalıkta yüksek, levrek balığında ise düşük olduğu, araç-gereç ve yapısal birimler bakımından ise Ordu’daki işletmelerin daha donanımlı olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında işletmelerin daha verimli çalışması ve sorunların giderilmesi için bölgede kuluçkahane, hastalık teşhis laboratuvarı ve işleme tesisi kurulmalı, örgütlenme ve pazar talebinin artmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

References

 • Adıgüzel, F., Akay, M. (2005). Tokat ilinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 31-40.
 • Aydın, O., Sayılı, M. (2009). Samsun ilinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26: 97-107.
 • Aydın, A., Dağdemir, V., Kocaman, E. M. (2013). Antalya ve Isparta illerindeki alabalık işletmenlerinin yapısal analizi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(2): 15-20.
 • Aydoğan, M., Uysal, O., Candemir, S., Terzi, Y. E., Taşçı, R., Beşen, T., Öztürk, F. P.,...Ceyhan, V. (2020). Türkiye’de alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik performanslarının analizi. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(9): 1952-1964.
 • Birici, N., Şeker, T., Balcı, M., Çelik, B., Kılıç, A. (2014). Elazığ ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss L.) yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Yunus Araştırma Bülteni, (2): 23-48.
 • BSGM, (2020). Su Ürünleri İstatistikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çantaş, İ. B., Yıldırım, O. (2019). Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1): 87-97.
 • Çöpten, R. (2000). İzmir ilinde su ürünleri işletmelerinin teknik ve yapısal yönden incelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Dağtekin, M. (2008). Trabzon ilinde su ürünleri üretimi ve pazarlama yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Dağtekin, M., Yılmaz, E., Gürel, M. (2011). Ordu ilindeki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin genel yapısı ve ekonomik analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17: 699-706.
 • Doğan, İ., Köprücü, K. (2020). Bitlis ilinin balık yetiştiriciliğindeki mevcut durumu ve yetiştiricilik potansiyelinin belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1): 91-109.
 • Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N., Karaman, S. (2011). Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kafes yetiştiriciliğinin mevcut durumuna yönelik bazı değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(1): 119-127.
 • Erman, E., Küçük, F. (2016). Korkuteli (Antalya)’ndeki alabalık işletmelerinin yapısal analizi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1): 58-74.
 • Göknar, T. (2006). Muğla ilinin Milas ilçesinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi, Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gün, A., Kızak, V. (2019). Dünyada ve Türkiye’de su ürünleri üretiminde istatistiki durum. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 25-36.
 • Güneş, E., Köprücü, K. (2019). Kahramanmaraş’taki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) kuluçkahanelerinin yapısal, biyolojik ve teknik yönlerden araştırılması. Acta Aquatica Turcica, 15(1): 68-79.
 • Karabulut, M., Köprücü, K. (2019). Malatya'daki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) kuluçkahanelerinin yapısal, biyolojik ve teknik yönden incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1): 1-10.
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H. M. (2012). Kahramanmaraş’taki ağ kafes gökkuşağı alabalık çiftliklerinin yapısal ve biyoteknik analizi. Kahramanmaraş Su Ürünleri Doğa Bilim Dergisi, 15: 57-65.
 • Kocaman, E. (2011). Gümüşhane ilinde gökkuşağı alabalığı işletmelerinin ekonomik analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Özkesici, B., Korkut, A.Y., Kop, A. Babaoğlu, A. Ö. (2016). The effect of vaccination on feeding and growth of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L.,1758). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2): 157-162.
 • Sayılı, M., Karataş, M., Yücer, A., Akça, H. (1999). Tokat ilinde alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Ekin Dergisi, 7: 66-72.
 • TAGEM, (2019). Su ürünleri sektör politika belgesi 2019-2023. https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Sekt%C3%B6r%20Politika%20Belgesi%202019-2023.pdf (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • Tosun, D. (2010). Karadeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) üretim tesislerinin yapısal ve ekonomik analizi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yüngül, M., Karaman, Z., Dörücü, M. (2016). Çamlıgöze Baraj Gölü’ndeki alabalık işletmelerinin yapısal, biyoteknik ve yetiştiricilik mekanizasyonu yönünden incelenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2): 01-09.

The Structural and Bio-Technical Analysis of Marine Fish Aquaculture Businesses in Ordu and Trabzon

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 104 - 117, 01.12.2021
https://doi.org/10.52998/trjmms.941492

Abstract

In the present study, structural and bio-technical features of marine fish aquaculture businesses in Ordu and Trabzon. Questionnaires based on the complete count method were applied to a total of 13 businesses (5 in Ordu and 8 in Trabzon) and original data were obtained. Based on the data obtained, the average feed conversion ratios of the net cage businesses in Ordu were calculated as 2.01, 1.52 and 2.70 for sea bass, rainbow trout and sharpsnout seabream, respectively, while those of the businesses in Trabzon were calculated as 2.09 and 1.53 for sea bass and rainbow trout, respectively. It was determined that all of the businesses in Ordu engaged in sharpsnout seabream breeding while only two businesses in Trabzon did so. The average harvest weight was determined as 350-500 g for sea bass, 500-1000 g for rainbow trout and 250-350 g for sharpsnout seabream. It was determined that Vibriosis, Yersiniosis, Pasteurellosis and Aeromonas infections were observed in the businesses. In comparison with those in Trabzon, the businesses in Ordu were found to have high mortality rates for rainbow trout and low mortality rates for sea bass. It was also determined that the businesses in Ordu were more equipped. In light of the data obtained, it can be said that in order for businesses to operate more efficiently and to eliminate the problems encountered, it is necessary to establish hatcheries, disease diagnosis laboratories and handling facilities in the region while working towards increasing market demand and organization.

References

 • Adıgüzel, F., Akay, M. (2005). Tokat ilinde gökkuşağı alabalık işletmelerinin ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 31-40.
 • Aydın, O., Sayılı, M. (2009). Samsun ilinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26: 97-107.
 • Aydın, A., Dağdemir, V., Kocaman, E. M. (2013). Antalya ve Isparta illerindeki alabalık işletmenlerinin yapısal analizi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(2): 15-20.
 • Aydoğan, M., Uysal, O., Candemir, S., Terzi, Y. E., Taşçı, R., Beşen, T., Öztürk, F. P.,...Ceyhan, V. (2020). Türkiye’de alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik performanslarının analizi. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(9): 1952-1964.
 • Birici, N., Şeker, T., Balcı, M., Çelik, B., Kılıç, A. (2014). Elazığ ilinde gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss L.) yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Yunus Araştırma Bülteni, (2): 23-48.
 • BSGM, (2020). Su Ürünleri İstatistikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Çantaş, İ. B., Yıldırım, O. (2019). Reducing the impact of feeds on the environment in sustainable aquaculture. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1): 87-97.
 • Çöpten, R. (2000). İzmir ilinde su ürünleri işletmelerinin teknik ve yapısal yönden incelenmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Dağtekin, M. (2008). Trabzon ilinde su ürünleri üretimi ve pazarlama yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Dağtekin, M., Yılmaz, E., Gürel, M. (2011). Ordu ilindeki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin genel yapısı ve ekonomik analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17: 699-706.
 • Doğan, İ., Köprücü, K. (2020). Bitlis ilinin balık yetiştiriciliğindeki mevcut durumu ve yetiştiricilik potansiyelinin belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1): 91-109.
 • Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N., Karaman, S. (2011). Alabalık (Oncorhynchus mykiss) kafes yetiştiriciliğinin mevcut durumuna yönelik bazı değerlendirmeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(1): 119-127.
 • Erman, E., Küçük, F. (2016). Korkuteli (Antalya)’ndeki alabalık işletmelerinin yapısal analizi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1): 58-74.
 • Göknar, T. (2006). Muğla ilinin Milas ilçesinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal analizi, Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gün, A., Kızak, V. (2019). Dünyada ve Türkiye’de su ürünleri üretiminde istatistiki durum. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 25-36.
 • Güneş, E., Köprücü, K. (2019). Kahramanmaraş’taki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) kuluçkahanelerinin yapısal, biyolojik ve teknik yönlerden araştırılması. Acta Aquatica Turcica, 15(1): 68-79.
 • Karabulut, M., Köprücü, K. (2019). Malatya'daki gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) kuluçkahanelerinin yapısal, biyolojik ve teknik yönden incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1): 1-10.
 • Kayacı, A., Büyükçapar, H. M. (2012). Kahramanmaraş’taki ağ kafes gökkuşağı alabalık çiftliklerinin yapısal ve biyoteknik analizi. Kahramanmaraş Su Ürünleri Doğa Bilim Dergisi, 15: 57-65.
 • Kocaman, E. (2011). Gümüşhane ilinde gökkuşağı alabalığı işletmelerinin ekonomik analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Özkesici, B., Korkut, A.Y., Kop, A. Babaoğlu, A. Ö. (2016). The effect of vaccination on feeding and growth of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L.,1758). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2): 157-162.
 • Sayılı, M., Karataş, M., Yücer, A., Akça, H. (1999). Tokat ilinde alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi. Ekin Dergisi, 7: 66-72.
 • TAGEM, (2019). Su ürünleri sektör politika belgesi 2019-2023. https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Sekt%C3%B6r%20Politika%20Belgesi%202019-2023.pdf (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • Tosun, D. (2010). Karadeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) üretim tesislerinin yapısal ve ekonomik analizi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yüngül, M., Karaman, Z., Dörücü, M. (2016). Çamlıgöze Baraj Gölü’ndeki alabalık işletmelerinin yapısal, biyoteknik ve yetiştiricilik mekanizasyonu yönünden incelenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2): 01-09.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Arda Yıldırım 0000-0002-5876-4228

Ebru Yılmaz 0000-0002-4090-558X

Publication Date December 1, 2021
Submission Date May 23, 2021
Acceptance Date June 23, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Yıldırım, A., & Yılmaz, E. (2021). Ordu ve Trabzon İllerinde Deniz Balığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 7(2), 104-117. https://doi.org/10.52998/trjmms.941492

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).