BibTex RIS Cite

Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 13, 01.06.2012

Abstract

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde etkili olan ekonomik ve toplumsal politikalar bağlamında öğretmen istihdamı konusunu yönetici ve öğretmenlerin görüşleri yoluyla çözümlemeyi hedefleyen bu çalışma genel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Ankara ili merkez ilçelerinde devlet genel ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçiminde olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden tabakalı ve tesadüfi örnekleme yöntemlerinden yararlanılmış ve 419 yönetici ve öğretmen örneklemde yer almıştır. Yönetici ve öğretmenlerin, öğretmen istihdamına ilişkin görüşleri betimsel istatistik teknikleri ile çözümlenmiş; yüzdelik dağılımlar, ortalamalar ve standart sapmalar belirlenmiştir. Eğitimcilerin görüşleri arasında, eğitim basamağı, cinsiyet, görev, kıdem, gelir düzeyi, göreve başladıkları istihdam biçimi, öğretmenlik statüsü ve sendika üyeliği değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığı, varsa hangi yönde değişiklik olduğu konusunda ise fark testleri yapılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, yönetici ve öğretmenler yeni istihdam yaklaşım ve politikalarına ilişkin olarak, tereddütlü ve/veya olumsuz yönde düşünmektedirler. Bu konuda, ortaöğretim basamağında görev yapan yönetici ve öğretmenler ilköğretim basamağında görev yapanlara göre daha olumlayıcı görüşlere sahiptir

References

 • Sayılı, “Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin b fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110604M1-1.htm, İndirilme Tarihi: 04.05.2012. Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”,
 • Sayılı Devlet Memurları Kanunu, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/388.html, İndirilme Tarihi: 08.05.2012.
 • Aksoy, Ş. (2003) “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23216.html, İndirilme Tarihi: 10.05.2012.
 • Aslan, O. E. (2005) Kamu Personel Rejimi-Statü Hukukundan Esnekliğe, Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Balcı, A. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bayram, G. (2009) Öğretmenlerin İstihdam Biçimi Farklılıkları ve Yarattığı Sorunlar: Ankara’da Çalışan Ücretli ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009) Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, S. (2004) “Kamu Reformları: Değişim ve Süreklilik,” Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çolak Ölmez, Z. (2009) Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmenler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Erdoğdu, S. (2005) “Yeni Liberal Küreselleşme Sürecinde Esnek Kamu Personel Rejimi”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat 2005, Cilt 20, Sayı 1, s 53-64·
 • Kalaycı, Ş. (2006) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayım Basım Dağıtım.
 • Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010) Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010, 29 (2), 55-77
 • Karahanoğulları, O. (2002) Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html, İndirilme Tarihi: 10.05.2012.
 • Savgun Doğruöz, S. (2009) Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Savrul, G. (2008) Güvencesiz İstihdam, Örgütsel Dönüşüm ve Çalışma Üzerine Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şaylan, G. (1994) Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Yalçın, B. (2011) Kamu Sektöründe Sözleşmeli Personel İstihdamı: Akdeniz Üniversitesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 13, 01.06.2012

Abstract

References

 • Sayılı, “Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin b fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110604M1-1.htm, İndirilme Tarihi: 04.05.2012. Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”,
 • Sayılı Devlet Memurları Kanunu, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/388.html, İndirilme Tarihi: 08.05.2012.
 • Aksoy, Ş. (2003) “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23216.html, İndirilme Tarihi: 10.05.2012.
 • Aslan, O. E. (2005) Kamu Personel Rejimi-Statü Hukukundan Esnekliğe, Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Balcı, A. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bayram, G. (2009) Öğretmenlerin İstihdam Biçimi Farklılıkları ve Yarattığı Sorunlar: Ankara’da Çalışan Ücretli ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009) Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, S. (2004) “Kamu Reformları: Değişim ve Süreklilik,” Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çolak Ölmez, Z. (2009) Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmenler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (Trabzon İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Erdoğdu, S. (2005) “Yeni Liberal Küreselleşme Sürecinde Esnek Kamu Personel Rejimi”, Toplum ve Hekim, Ocak-Şubat 2005, Cilt 20, Sayı 1, s 53-64·
 • Kalaycı, Ş. (2006) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayım Basım Dağıtım.
 • Karadeniz, Y. ve Demir, S. B. (2010) Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2010, 29 (2), 55-77
 • Karahanoğulları, O. (2002) Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html, İndirilme Tarihi: 10.05.2012.
 • Savgun Doğruöz, S. (2009) Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Savrul, G. (2008) Güvencesiz İstihdam, Örgütsel Dönüşüm ve Çalışma Üzerine Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şaylan, G. (1994) Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Yalçın, B. (2011) Kamu Sektöründe Sözleşmeli Personel İstihdamı: Akdeniz Üniversitesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Tarık SOYDAN This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA SOYDAN, T. (2012). Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-13.
AMA SOYDAN T. Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. June 2012;2(2):1-13.
Chicago SOYDAN, Tarık. “Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (June 2012): 1-13.
EndNote SOYDAN T (June 1, 2012) Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 2 1–13.
IEEE T. SOYDAN, “Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 1–13, 2012.
ISNAD SOYDAN, Tarık. “Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/2 (June 2012), 1-13.
JAMA SOYDAN T. Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2:1–13.
MLA SOYDAN, Tarık. “Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen Ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 1-13.
Vancouver SOYDAN T. Eğitimin Yapısal Dönüşümü Bağlamında Öğretmenlerin İstihdamı: İstihdam Biçimi Farklılıkları Üzerine Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2(2):1-13.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.