PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume 4, Issue 2, 84 - 99, 24.07.2014

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of teaching the topic of simple electric circuits through simulation and laboratory practice techniques to prospective primary school teachers on their comprehension levels comparatively. The study is an experimental study and it is based on static group pretest, post-test design. The sample of the study consists of 57(simulation group 28, laboratory group 29) prospective teachers in the 2nd year of Primary School Teaching in the Faculty of Education at Abant Izzet Baysal University during 2012-2013 the academic year. With the aim of evaluating the levels of comprehension of prospective teachers, an achievement test was developed based on a pilot study, contained 112 prospective teachers. Item analysis, independent samples and dependent samples t tests, and a covariance analysis were conducted in order to analyze the data appropriately. The findings showed that there were significant differences between two groups’ success levels before and after the practice. Specifically, it was found that prospective teachers in the group in which simulation technique was applied got higher achievement scores significantly than that of those who were in the group in which laboratory practices were applied. Based on the current findings, it was concluded that simulation technique might be more effective than laboratory practice for teaching simple electric circuits to prospective teachers

References

 • Sınıf öğretmeni adaylarının genel kimya dersindeki akademik başarılarına
 • animasyonların etkisinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi,
 • 27-30 Haziran, Niğde, Türkiye. Bilen, K., Köse, S. ve Uşak, M. (2011). Tahmin et-gözle-açıkla (TGA) stratejisine dayalı laboratuar uygulamalarının fen
 • bilgisi öğretmen adaylarının osmoz ve difüzyon konusunu anlamalarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 115-127. Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3- 15. Bozkurt, E. ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik eğitiminde sanal laboratuar, geleneksel laboratuarın yerini tutabilir mi?. Selçuk
 • Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89-100. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.
 • (baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Cardak, O., Onder, K. ve Dikmenli, M. (2007). Effect of the usage of laboratory method in primary school education for
 • the achievement of the students’ learning. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 8(2), 1-11. Civelek, T. (2008). Bilgisayar destekli fizik deney simülasyonlarının öğrenme üzerindeki etkileri. (Yüksek Lisans Tezi),
 • Enseñanza de las Ciencia, 9(3), 569-595. Duman, B. (2002). Küreselleşme sürecinde öğrenme-öğretme nasıl yapılmalıdır?. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Dergisi. 9(9), 40-55. Feiman-Nemser, S. (2008). Teacher learning: how do teachers learn to teach? In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser,
 • D. J. McIntyre, & K. E. Demers (Eds.), Handbook of research on teacher education (pp. 697-705), New York, NY:
 • Co-published by Routledge/Taylor & Francis Group. Ferguson, C. J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. Professional Psychology: Research
 • and Practice, 40(5), 532-538. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage Publications. Flick, L. ve Bell, R. (2000). Preparing tomorrow's science teachers to use technology: Guidelines for science educators.
 • Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(1), 39-60. Fredericksen, E., Pickett, A., Shea, P., Pelz, W. ve Swan, K. (2000). Student satisfaction and perceived learning with on
 • line courses: Principles and examples from the SUNY learning network. Journal of Asynchronous Learning
 • Networks, 4(2), 7-41. Freedman, M.P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science
 • knowledge. Journal of Research in Scıence Teaching, 34(4), 343-357. Freedman, M. P. (2001). The influence of laboratory instruction on science achievement and attitude toward science
 • among ninth grade students across gender differences (ERIC Document Reproduction Service No: ED454070). Gil-Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., De Carvalho, A. M. P., Torregrosa, J. M., vd. (2002).
 • Defending constructivism in science education. Science & Education, 11(6), 557-571. Göktaş, Y., Yıldırım, Z. ve Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu:
 • dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (149), 31-50. Grove, K., Strudler, N. ve Odell, S. (2004). Mentoring toward technology use: Cooperating teacher practice in supporting
 • student teachers. Journal of Research on Technology in Education, 7 (1), 85-109. Guzey, S. S. ve Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development
 • of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 25-45. Gürdal, A. ve Türkmen, A. (1997). İlköğretim okullarında grup çalışmasının fen öğretimine etkisi. Türk Cumhuriyetleri ve
 • Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar Arası Sempozyumu, Elazığ, 255-261. Gürdal, A. ve Yavru, Ö. (1998). İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında laboratuvar deneylerinin öğrencilerin mekanik
 • konusundaki başarısına ve kavramları kazanmasına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
 • Bilimleri Dergisi, 10, 330. Güven, İ. ve Gürdal, A. (2002). Ortaöğretim fizik derslerinde deneylerin öğrenme üzerindeki etkileri. V. Ulusal Fen
 • Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-18 Ekim, Ankara Türkiye. Güzel, H. (2000). İlköğretim okulları I. ve II. kademedeki fen bilgisi derslerinde laboratuar etkinlikleri ve araç
 • kullanımının düzeyi. Hacettepe Üniversitesi IV. Fen Bilimleri Kongresi, 181-187. Hakerem, G., Dobrynina, G. ve Shore, L. (1993). The effect of ınteractive, three dimensional, high speed simulations on
 • high school science students' conceptions of the molecular structure of water. Paper presented at the annual
 • meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, GA. (ERIC Document
 • Reproduction Service No. ED362390). Harurluoğlu, Y. ve Kaya, E. (2011). Öğrenme halkası modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının tohum-meyve-çiçek
 • konularındaki başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(4): 43-50. Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları. Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research.
 • Review of Educational Research, 52(2), 201-217. Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty‐first century. Science
 • Technology, 4(4), 130-134. Koyunlu Ünlü, Z. ve Dökme, İ. (2011). The effect of combining analogy-based simulation and laboratory activities on
 • turkish elementary school students’ understanding of simple electric circuits. The Turkish Online Journal of
 • Educational Technology, 10(4), 320-329. Layton, D. (1993). Technology's challenge to science education. Buckingham – Philedelphia: Open University Press. Linn, M. (2003). Technology and science education: Starting points research programs, and trends. International Journal
 • of Science Education, 25 (6), 727-758. Lortie, D. (1975). Schoolteacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press. Martinez, M. E. (2010). Learning and cognition: The design of the mind. Upper Saddle River, New Jersey, NJ: Pearson. Mc Robbie, C. J. ve Fraser, B. J. (1993). Associations between student outcomes and psychosocial science environment.
 • Journal of Educational Research. 87 (2), 78-86. Memon, G.R. (2007). Education in Pakistan: The key ıssues, problems and the new challenges. Journal of Management
 • and Social Sciences, 3 (1), 47-55. Morgil, I., Yavuz, S., Özyalçin Oskay, Ö. ve Arda, S. (2005).Traditional and computer-assisted learning in teaching
 • acids and bases. Chemistry Education Research and Practice, 6 (1), 52-63. Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kirgizistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, 3, 266-282. Özeken, Ö. F., ve Yıldırım, A. (2011). Asit-Baz konusunun öğretiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin fen bilgisi
 • öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 33-38. Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme.
 • The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 100-111. Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk
 • Fen Eğitimi Dergisi, 7 (2), 79-110. Ramey-Gassert, L., Shroyer, M. G. ve Staver, J. R. (1996). A qualitative study of factors ınfluencing science teaching self
 • efficacy of elementary level teachers. Science Education, 80 (3), 283-31. Richardson, J. T. E. (2011). Eta squared and partial eta squared as measures of effect size in educational research.
 • Educational Research Review, 6 (2), 135-147. Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wykoff, J., Marx, N. ve Davis, J. (1997). Use of simultaneous-synchronized
 • macroscopic, microscopic, and symbolic representations to enhance the teaching and learning of chemical concepts.
 • diyot deneyleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 101-110. Tay, B. ve Yıldırım, K. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin hayat bilgisi öğretimi dersinde başarıya etkisi ve yönteme
 • ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 84-110. Tokur, F., Kaya, A. ve Şahin, G. (2012). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme-gelişme konusunu anlamalarına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi,
 • 27-30 Haziran, Niğde, Türkiye. Wasson, B. (1997). Advanced educational technologies: The learning environment.Computers in Human Behavior, 13 (4), 571-594. Winberg, T.M. ve Berg, C.A.R. (2007).Students’ cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a
 • learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25 (3), 329-349. Yeung, Y. Y. (2004). A learner-centered approach for training science teachers through virtual reality and 3D visualization
 • technologies: Practical experience for sharing. Conference Paper for The Fourth International Forum on Education
 • Reform.Bangkok, Thailand. Yıldız, A. ve Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının fotoelektrik olayını anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı
 • yazmanın başarıya etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (4), 2259-2274. Yıldız, S. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant
 • İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010-1 (20), 31-63.

Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi

Year 2014, Volume 4, Issue 2, 84 - 99, 24.07.2014

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarına basit elektrik devreleri konusunun simülasyon ve laboratuvar uygulaması teknikleri aracılığıyla öğretiminin, konuyu anlama düzeyleri üzerindeki etkisinin karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelemektir. Araştırma deneysel bir araştırma niteliğindedir ve statik grup ön-test son-test deseni kullanılmıştır. Çalışma gruplarını 2012-2013 Öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümü 2. sınıflarında öğrenim gören 57 (Simülasyon grubu 28, laboratuvar grubu 29) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının konuyu anlama düzeylerinin ölçülmesi amacıyla, 112 öğretmen adayını kapsayan pilot çalışma sonucu başarı testi geliştirilmiştir. Veriler madde analizi, bağımlı ve bağımsız örneklem t testleri ve kovaryans analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları her iki grubun başarı düzeylerinde uygulama öncesi ve sonrası anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Spesifik olarak, simülasyon tekniğinin kullanıldığı gruptaki öğretmen adaylarının aldıkları puanların, laboratuvar uygulaması tekniğinin kullanıldığı gruptaki öğretmen adaylarının puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle, basit elektrik devrelerinin öğretmen adaylarına öğretiminde, simülasyon tekniğinin laboratuvar uygulamasına göre daha etkili olabileceği çıkarımında bulunulmuştur.

References

 • Sınıf öğretmeni adaylarının genel kimya dersindeki akademik başarılarına
 • animasyonların etkisinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi,
 • 27-30 Haziran, Niğde, Türkiye. Bilen, K., Köse, S. ve Uşak, M. (2011). Tahmin et-gözle-açıkla (TGA) stratejisine dayalı laboratuar uygulamalarının fen
 • bilgisi öğretmen adaylarının osmoz ve difüzyon konusunu anlamalarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 115-127. Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33(8), 3- 15. Bozkurt, E. ve Sarıkoç, A. (2008). Fizik eğitiminde sanal laboratuar, geleneksel laboratuarın yerini tutabilir mi?. Selçuk
 • Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 89-100. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.
 • (baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Cardak, O., Onder, K. ve Dikmenli, M. (2007). Effect of the usage of laboratory method in primary school education for
 • the achievement of the students’ learning. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 8(2), 1-11. Civelek, T. (2008). Bilgisayar destekli fizik deney simülasyonlarının öğrenme üzerindeki etkileri. (Yüksek Lisans Tezi),
 • Enseñanza de las Ciencia, 9(3), 569-595. Duman, B. (2002). Küreselleşme sürecinde öğrenme-öğretme nasıl yapılmalıdır?. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Dergisi. 9(9), 40-55. Feiman-Nemser, S. (2008). Teacher learning: how do teachers learn to teach? In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser,
 • D. J. McIntyre, & K. E. Demers (Eds.), Handbook of research on teacher education (pp. 697-705), New York, NY:
 • Co-published by Routledge/Taylor & Francis Group. Ferguson, C. J. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. Professional Psychology: Research
 • and Practice, 40(5), 532-538. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage Publications. Flick, L. ve Bell, R. (2000). Preparing tomorrow's science teachers to use technology: Guidelines for science educators.
 • Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(1), 39-60. Fredericksen, E., Pickett, A., Shea, P., Pelz, W. ve Swan, K. (2000). Student satisfaction and perceived learning with on
 • line courses: Principles and examples from the SUNY learning network. Journal of Asynchronous Learning
 • Networks, 4(2), 7-41. Freedman, M.P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science
 • knowledge. Journal of Research in Scıence Teaching, 34(4), 343-357. Freedman, M. P. (2001). The influence of laboratory instruction on science achievement and attitude toward science
 • among ninth grade students across gender differences (ERIC Document Reproduction Service No: ED454070). Gil-Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., De Carvalho, A. M. P., Torregrosa, J. M., vd. (2002).
 • Defending constructivism in science education. Science & Education, 11(6), 557-571. Göktaş, Y., Yıldırım, Z. ve Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu:
 • dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (149), 31-50. Grove, K., Strudler, N. ve Odell, S. (2004). Mentoring toward technology use: Cooperating teacher practice in supporting
 • student teachers. Journal of Research on Technology in Education, 7 (1), 85-109. Guzey, S. S. ve Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development
 • of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9 (1), 25-45. Gürdal, A. ve Türkmen, A. (1997). İlköğretim okullarında grup çalışmasının fen öğretimine etkisi. Türk Cumhuriyetleri ve
 • Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar Arası Sempozyumu, Elazığ, 255-261. Gürdal, A. ve Yavru, Ö. (1998). İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında laboratuvar deneylerinin öğrencilerin mekanik
 • konusundaki başarısına ve kavramları kazanmasına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
 • Bilimleri Dergisi, 10, 330. Güven, İ. ve Gürdal, A. (2002). Ortaöğretim fizik derslerinde deneylerin öğrenme üzerindeki etkileri. V. Ulusal Fen
 • Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-18 Ekim, Ankara Türkiye. Güzel, H. (2000). İlköğretim okulları I. ve II. kademedeki fen bilgisi derslerinde laboratuar etkinlikleri ve araç
 • kullanımının düzeyi. Hacettepe Üniversitesi IV. Fen Bilimleri Kongresi, 181-187. Hakerem, G., Dobrynina, G. ve Shore, L. (1993). The effect of ınteractive, three dimensional, high speed simulations on
 • high school science students' conceptions of the molecular structure of water. Paper presented at the annual
 • meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, GA. (ERIC Document
 • Reproduction Service No. ED362390). Harurluoğlu, Y. ve Kaya, E. (2011). Öğrenme halkası modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının tohum-meyve-çiçek
 • konularındaki başarılarına ve hatırlama düzeylerine etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(4): 43-50. Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Beta Yayınları. Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research.
 • Review of Educational Research, 52(2), 201-217. Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty‐first century. Science
 • Technology, 4(4), 130-134. Koyunlu Ünlü, Z. ve Dökme, İ. (2011). The effect of combining analogy-based simulation and laboratory activities on
 • turkish elementary school students’ understanding of simple electric circuits. The Turkish Online Journal of
 • Educational Technology, 10(4), 320-329. Layton, D. (1993). Technology's challenge to science education. Buckingham – Philedelphia: Open University Press. Linn, M. (2003). Technology and science education: Starting points research programs, and trends. International Journal
 • of Science Education, 25 (6), 727-758. Lortie, D. (1975). Schoolteacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press. Martinez, M. E. (2010). Learning and cognition: The design of the mind. Upper Saddle River, New Jersey, NJ: Pearson. Mc Robbie, C. J. ve Fraser, B. J. (1993). Associations between student outcomes and psychosocial science environment.
 • Journal of Educational Research. 87 (2), 78-86. Memon, G.R. (2007). Education in Pakistan: The key ıssues, problems and the new challenges. Journal of Management
 • and Social Sciences, 3 (1), 47-55. Morgil, I., Yavuz, S., Özyalçin Oskay, Ö. ve Arda, S. (2005).Traditional and computer-assisted learning in teaching
 • acids and bases. Chemistry Education Research and Practice, 6 (1), 52-63. Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kirgizistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, 3, 266-282. Özeken, Ö. F., ve Yıldırım, A. (2011). Asit-Baz konusunun öğretiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin fen bilgisi
 • öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 33-38. Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme.
 • The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 100-111. Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk
 • Fen Eğitimi Dergisi, 7 (2), 79-110. Ramey-Gassert, L., Shroyer, M. G. ve Staver, J. R. (1996). A qualitative study of factors ınfluencing science teaching self
 • efficacy of elementary level teachers. Science Education, 80 (3), 283-31. Richardson, J. T. E. (2011). Eta squared and partial eta squared as measures of effect size in educational research.
 • Educational Research Review, 6 (2), 135-147. Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wykoff, J., Marx, N. ve Davis, J. (1997). Use of simultaneous-synchronized
 • macroscopic, microscopic, and symbolic representations to enhance the teaching and learning of chemical concepts.
 • diyot deneyleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 101-110. Tay, B. ve Yıldırım, K. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin hayat bilgisi öğretimi dersinde başarıya etkisi ve yönteme
 • ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 84-110. Tokur, F., Kaya, A. ve Şahin, G. (2012). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bitkilerde büyüme-gelişme konusunu anlamalarına etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi,
 • 27-30 Haziran, Niğde, Türkiye. Wasson, B. (1997). Advanced educational technologies: The learning environment.Computers in Human Behavior, 13 (4), 571-594. Winberg, T.M. ve Berg, C.A.R. (2007).Students’ cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a
 • learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25 (3), 329-349. Yeung, Y. Y. (2004). A learner-centered approach for training science teachers through virtual reality and 3D visualization
 • technologies: Practical experience for sharing. Conference Paper for The Fourth International Forum on Education
 • Reform.Bangkok, Thailand. Yıldız, A. ve Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının fotoelektrik olayını anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı
 • yazmanın başarıya etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (4), 2259-2274. Yıldız, S. (2010). İlkokuma yazma öğretiminde çoklu ortam uygulamalarının okuma becerisi üzerinde etkililiği. Abant
 • İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010-1 (20), 31-63.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa YILMAZ>


Altay EREN>

Publication Date July 24, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @ { trkefd230206, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2014}, volume = {4}, number = {2}, pages = {84 - 99}, title = {Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Mustafa and Eren, Altay} }
APA Yılmaz, M. & Eren, A. (2014). Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 84-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/21480/230206
MLA Yılmaz, M. , Eren, A. "Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2014 ): 84-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/21480/230206>
Chicago Yılmaz, M. , Eren, A. "Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2014 ): 84-99
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi AU - MustafaYılmaz, AltayEren Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 99 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-071X- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Education Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi %A Mustafa Yılmaz , Altay Eren %T Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi %D 2014 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Mustafa , Eren, Altay . "Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 / 2 (July 2014): 84-99 .
AMA Yılmaz M. , Eren A. Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 4(2): 84-99.
Vancouver Yılmaz M. , Eren A. Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 4(2): 84-99.
IEEE M. Yılmaz and A. Eren , "Sınıf Öğretmen Adaylarına Basit Elektrik Devreleri Konusunun Simülasyon ve Laboratuvar Uygulaması Teknikleriyle Öğretimi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 84-99, Jul. 2014


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.