Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 620 - 639 2016-07-15

Siber Zorbalık Davranışları Sergileme ve Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının Karşılaştırılması
Comparing Cyber Bullying Behaviors and Being a Victim of Cyber Bullying

Ali KORKMAZ [1]


Saldırganlık insanlık tarihi boyunca insanları karşı karşıya kaldıkları ve baş etmek zorunda kaldıkları bir olgudur. Saldırganlık, teknolojinin gelişmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışına siber zorbalık denilmektedir. Bu çalışma lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin sergiledikleri siber zorbalık davranışlarını ve siber mağduriyetdurumlarını sınıf, cinsiyet ve sosyoekonomik durum değişkenlerine bağlı olarak incelemeyi amaçlamıştır. Bulgular göstermektedir ki sınıf, cinsiyet ve sosyoekonomik durum değişkenlerine bağlı olarak öğrencilerin ne siber zorbalık uygulama ne de siber mağduriyete maruz kalma durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin siber zorbalık ve siber mağduriyet durumlarına ilişkin bilgilendirilmeleri önerilmektedir.

Aggression has always been a phenomenon facing individuals forcing them to cope with such behaviours throughout the history of humankind. Aggression has attained a different scope with technological advancement. Cyber bullying is called to the behaviour of giving technicalor aphatic harm to an individual, group, a public or private entity by means of information and communication technologies. The study aims to analyze the cyber bullying behaviours and cyber bullying victimized conditions of 10th and 11th graders in terms of class, gender and socio-economical status. Findings indicate that there is no significant difference between doing cyber bullying behaviours and becoming a victim of them in connection with the variables ofclass, gender and socio-economical status. It is advised that students, teachers and parents are informed about cyber bullying and cyber victimization. 


Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali KORKMAZ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 1, 2016
Acceptance Date : June 24, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Korkmaz, A . (2016). Siber Zorbalık Davranışları Sergileme ve Siber Zorbalığa Maruz Kalma Durumlarının Karşılaştırılması . TRT Akademi , 1 (2) , 620-639 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252055