Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 408 - 424 2016-07-15

Dijital-Siber-Sosyal; Yeni Bir Medyadan Yeni Bir Yaşam Alanına Dönüşüm
Digital-Cyber-Social; from a New Media to a New living Space

İsmail Hakki POLAT [1]


21. yüzyılda ağırlığını arttırarak kitleselleşen İnternet ve benzeri ağların yeni bir medyaya dönüşümü sürecinde bu dönüşüm dinamiklerinin saptanarak söz konusu Yeni Medya kavramının oluşumuyla onu basılı, işitsel ve görsel gibi geleneksel medya türlerinden farklılaştıran temel özelliklerinin tanımlanması ve yeni bir yaşam alanına doğru evrilme sürecinin de ana hatlarıyla ortaya konulması bir gereklilik hâline gelmiştir. 


Yeni Medya kavramının oluşumu üzerine çalışan ve farklı kuramsal yaklaşımlara sahip olan akademik araştırmacıların önemli bir kısmının kullandığı yakınsama yaklaşımları içinde “yakınsamanın üç Csi= Computing (enformasyon), Communications (iletişim) ve Content (içerik)” çerçevesi en kapsayıcı ve açıklayıcı olanıdır. Bu doğrultuda Yeni Medya’nın oluşumu “Bilgi Teknolojileri, iletişim ağları ve geleneksel medya sektörleri arasında üçlü bir yakınsama süreci” şeklinde ifade edilebilir. Söz konusu sektörel yakınsama, kavramsal olarak da Veri, Ağ ile İçerik üçlüsü arasında ve her bir unsurun özünden farklı özellikleri de taşıyan bir bileşim (amalgamasyon) şeklinde gerçekleşmektedir. Böylece Bilgi Teknolojileri ile Medya arasındaki yakınsama sayesinde birer dijital veriye dönüştürülen içerikler, Medya ile Telekom sektörlerinin yakınlaşmasıyla fiziksel mekândan farklı bir ağ ortamı (siber mekân) üzerine taşınmış ve nihayet Telekom ile Bilgi Teknolojileri sinerjisiyle ağ üzerinden etkileşimli hâle getirilerek sonuçta sosyal bir işleyişe sahip ve sonuçta yeni karakteristiği olan bir medyaya dönüştürmüştür. Bu bağlamda, Yeni Medya’nın temel özelliklerini de Dijital, Siber ve Sosyal olarak tanımlayabiliriz. Dijital nesneleşmeyi, Siber mekânsallaşmayı, Sosyal ise düzeni ifade eden özelliklerdir. Tüm bu oluşum süreci ve temel özellikler ışığında, Yeni Medya’nın yeni bir yaşam alanına doğru evrilmekte olduğunu ve bu dönüşüm sürecini niteleyen yeni sıfatının da uzun vadede gücünü koruyarak devam edeceği öngörülmektedir.

In the process of transformation of internet and similar networks into a new media in the 21st century, it has now become a necessity to outline the dynamics of this transformation; the definition of this aforementioned new media concept need to be determined through the identification of the main characteristics that differentiate it from traditional media types such as print, audio and visual; and thereby to outline the main aspects of its evolution towards becoming a new living space.

The “three Cs of convergence” - Computing (Information), Communications (Communications) and Content (Content) – is the most comprehensive and explanatory framework used by academic researchers from a variety of theoretical approaches to study the evolution of the New Media concept. Thus, the creation of new media can be described as “a tripartite convergence process between Information Technologies, Communication Networks and Traditional Media industries”. The convergence of these industries is also occurring conceptually as an amalgamation of Data, Network and Content where each of these three also carry characteristics different from their own basic essence. Thus, content, transformed into digital data thanks to this convergence between Information Technology and Media, has been transferred from a physical to a different network environment (cyber space) and then made interactive and available on the network through the synergy between Telecom and Information Technologies and thereby has become a new medium with novel characteristics and a social functionality. In this context, the basic features of New  Media can be described as being Digital, Cyber and Social. In this context, Digital represents the objectisation, Cyber represents the spatialisation and Social signifies the order. In light of the evolution and its basic characteristics, it can be foreseen that the New Media has been evolving into a new living space and that this process of transformation will continue in the longer term by deserving the adjective `new` for characterization of the process.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail Hakki POLAT
Institution: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 27, 2016
Acceptance Date : July 1, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Polat, İ . (2016). Dijital-Siber-Sosyal; Yeni Bir Medyadan Yeni Bir Yaşam Alanına Dönüşüm . TRT Akademi , 1 (2) , 408-424 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252127