Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 528 - 546 2016-07-15

Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Dijital Medya ve Savaş
Digital Media and War from the Perspective of International Relations Approachs

SELİM KANAT [1]


Uluslararası ilişkilerin kendine has doğasını anlamak ve doğru yorumlamak için ortaya atılan uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının temel sorusu, aslında savaşların nasıl önleneceğidir. Realizm, Neorealizm, İngiliz Okulu gibi bazı yaklaşımlar uluslararası sistemin anarşik doğasının değişmeyeceğini, buna bağlı olarak savaşların önlenemez olduğunu ancak belli dönemlerde kontrol altında tutulabileceğini iddia ederler. Buna karşın Liberalizm ve İnşacılık gibi bazı yaklaşımlar da uluslararası ilişkilerde savaşların ortadan kaldırılabileceği görüşünü savunurlar. Ancak uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının genel özelliği teknolojik gelişmelerin siyasete olan etkisini ikinci plana atmasıdır. Oysa günümüz dünyasında dijital medyanın etkisi, bireysel ve toplumsal boyuttan uluslararası boyuta taşınmıştır. İnsanları ve toplumları şekillendiren hatta dönüştüren dijital medya, uluslararası ilişkileri de etkilemekte hatta dönüştürmektedir. Bu çerçevede çalışmanın hipotezi, dijital medyanın uluslararası çatışmaların önlenmesinde etkin bir araç olma potansiyeline sahip olduğudur. Bu doğrultuda, bu çalışmada yöntem olarak, argümantasyon yöntemi kullanılarak dijital medyanın uluslararası ilişkilerde barışın tesisine ne şekilde katkı yapabileceği delillendirilmeye çalışılacaktır. Bunun için de öncelikle, oldukça yeni bir tanımlama olan dijital medyanın sınırları çizilmeye çalışılmıştır. Sonrasında gelenekçi ve rasyonel uluslararası ilişkiler yaklaşımların öngörüleri, ilgili yaklaşımların temel eserleri incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirme neticesinde dijital medyanın çeşitli açılardan uluslararası barış ve istikrarın korunmasına olumlu katkısının olacağı söylenebilir

The main question of international relations theories brought up to understand it’s unique nature and interpret correctly is how to stop the wars. Some approaches such as Realism, Neorealism, and English School claim that the anarchic nature of international system is unchangeable therefore wars are inevitable but can be kept under control only in some certain periods. Despite this, some approaches like liberalism and constructivism assert that the wars may be eliminated in international relations. However, the common characteristic of international relations theories is that they ignore the effects of technology on politics. In fact, today the impacts of digital media moved from individual and social level to the international level. Digital media which is shaping even transforming the people and societies is influencing and transforming international relations. In this context hypothesis of this study is that the digital media has a potential to be an effective tool for prevention of international conflicts. In the analysis of this hypothesis within the framework of source management initially the limits of digital media were defined. After that predictions of the traditionalist and rationalist international relations approaches were evaluated by examining the primary sources of the related approaches. As a result of this evaluation it can be stated that digital media will have some contribution from different aspects to the protection of international peace and stability.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: SELİM KANAT
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 30, 2016
Acceptance Date : June 24, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Kanat, S . (2016). Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Dijital Medya ve Savaş . TRT Akademi , 1 (2) , 528-546 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252165