Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 570 - 588 2016-07-15

Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Medya: ABD ve Büyük Britanya Silahlı Kuvvetlerinde Facebook Kullanımı
Social Media in Armed Forces: Facebook Usage of USA and Great Britain Armed Forces

Yunus Emre TOPRAK [1] , Muharrem ÇETİN [2]


İnternet teknolojisindeki gelişim; yazılı, işitsel ve görsel medyayla birlikte toplumların iletişim kültürlerini de değişime uğratmıştır. Bireyler sosyal medya sayesinde mekân ve zamana bağımlı kalmadan, sadece kendi aralarında değil, aynı zamanda kurum, kuruluş ve devlet organizasyonlarıyla aktif bir şekilde iletişim kurabilmektedirler.

Silahlı kuvvetler dünyanın her yerinde toplumla daha az etkileşim içerisinde olma özelliğine sahip kuruluşlardır. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin sosyal medya aracılığıyla toplumsal etkileşim içerisine girdikleri görülmektedir. ABD ve Büyük Britanya Silahlı Kuvvetleri, özellikle askerî faaliyetlerinin ve silahlarının tanıtımını yapmak ve caydırıcılık oluşturabilmek için sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, sosyal faaliyetlerini hedef kitlelerine yansıtabilmek ve kriz durumlarında krizi etkili bir biçimde yönetebilmek amacıyla da sosyal medyadan yararlanmaktadırlar. Ayrıca tarihî olaylarla ilgili içerikleri sosyal medya aracılığıyla paylaşarak toplumda birlik ve bütünlük algısı oluşturmayı amaçlamaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı ABD ve Büyük Britanya Silahlı Kuvvetlerinin yaygın sosyal medya platformlarından Facebook’u ne sıklıkta ve hangi amaçlar doğrultusunda kullandıklarını analiz etmektir. Çalışmada, bir iletişim aracı olarak İnternet üzerine genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, sosyal medya hem kavramsal olarak hem de silahlı kuvvetlerdeki kullanım boyutuyla ele alınmıştır. Analiz kısmında ise ABD ve Büyük Britanya Silahlı Kuvvetlerinin 15 Ekim 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında paylaştıkları Facebook içerikleri nitel ve nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Development in the Internet technology has changed both printed, visual, aural media and communication cultures of societies. Thanks to the social media; individuals can communicate not only with each other, but also with institutions, establishments and governmental organizations without dependence on time and place.

Armed Forces are the organizations which have the characteristic of having less interaction with public in every part of the world. With the appearance of social media, it has been beheld that armed forces of some countries are having social interactions by means of social media. Armed Forces of the USA and Great Britain especially use social media to introduce their military activities and weapons and to create deterrence. In addition, they benefit from social media to reflect their social activities  to their target audience and to manage the crisis efficiently in crisis situations. Besides they aim to create a perception of solidarity and unity in society by sharing contents about historical events via social media.

The aim of this study is to analyze for what aims and in which frequency the USA and Great Britain use Facebook which is one of the widespread social networks. In this study, after a general evaluation on the Internet as a communication device, social media has been discussed both conceptually and its usage in armed forces. In the analyze part, Facebook contents of the USA and Great Britain Armed Forces, which they shared between October 15th 2015 and January 15th 2016, have been assessed through qualitative and quantitative content analyses method.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus Emre TOPRAK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Muharrem ÇETİN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 5, 2016
Acceptance Date : June 9, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Toprak, Y , Çeti̇n, M . (2016). Silahlı Kuvvetlerde Sosyal Medya: ABD ve Büyük Britanya Silahlı Kuvvetlerinde Facebook Kullanımı . TRT Akademi , 1 (2) , 570-588 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252170