Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 608 - 619 2016-07-15

Sosyalleşmenin Dijitale Dönüşümü ve Dijital Benliğin Sunumu
Transformation of Socializing into Digitalization and Representation of Digital Identity

KÜBRA SULTAN YÜZÜNCÜYIL [1] , BERKAY BULUŞ [2] , AYTEKİN İŞMAN [3]


Yeni iletişim teknolojileri, gündelik yaşantının her alanında giderek yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda, “Ben kimim?” sorusuna yeni iletişim teknolojileri uzamlarıyla cevap verilebilir. Web 2.0’ın gelişimiyle birlikte yeni iletişim teknolojileri, kimlik inşa sürecinde farklı söylem, pratik ve konumları olanaklı kılarak kullanıcıların çeşitli biçimlerde sanal kimlik oluşturmasında etkili olmuşlardır. Bu teknolojiler bireyleri dijital olarak var ederken, aynı zamanda onlara dijital benlikle ilgili özgürlük alanı sağlamaktadır. Bu çalışma, çevrimiçi ortamda kimlik tasarımının nasıl oluştuğuna dair enformasyon sunmayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde, insanlar arasındaki sosyalleşmenin dijital uzamlarda nasıl değişim/dönüşüm geçirdiği tartışılmaktadır. Ayrıca, dijital iletişimin bireylere sosyal paylaşım ağları sunmasını, öz benliğin sanal kodlarla örülmesi çerçevesinde ele almaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, kullanıcıların sosyal ağlar üzerinden dijital benlik yaratmasına odaklanılmıştır. Bu minvalde, dijital benlik tasarımında hangi metotların kullanıldığı açıklanmıştır. Dijital benliğin tasarımını tetikleyen en önemli unsur belirli bir izleyici grubuna kendisini sürekli olarak sunmasıdır. Dijital benliğin oluşum sürecinde Hood’un (2012) ele aldığı “Kim olduğumuzu tanımlayan diğerlerinin varlığıdır,” cümlesi önemlidir. Bu cümleden yola çıkarak bireylerin dijital benliklerini şekillendirirken, sosyal ağlarına ekli olan diğer kullanıcıların görüşlerinden etkilendiği ve etkileşimi sayesinde bir benlik tasarımına gittikleri varsayılmaktadır. Çalışmada son olarak, sosyal paylaşım ağlarını aktif olarak kullanan bir kullanıcının dijital kimliğine dair dört olgu, dört farklı gruba dağıtılmış, aynı kullanıcının dijital kimliği farklı gruplar gözünden analiz edilmiştir. Yapılan bu yarı yapılandırılmış görüşmeler çalışmanın iddiasını güçlendirmesi bakımından büyük bir önem teşkil etmektedir. 

New communication technologies have been gradually widespread in every parts of daily life. In this manner, the question “Who I am” can be replied with respect to extensions of new communication technologies. With the rise of Web 2.0, new communication technologies become effective in identity formation by enabling different discources, practices and locations. These technologies bring individuals into a digital existence by serving a realm of freedom. This study aims to provide essential informations about how identity design originated in online platforms.

In the first chapter of the study, the changes which socialization practise has undergone is argued. In addition to this, the fact that digital communication offers individuals social networks is discussed in the framework of virtual pattering of an identity

In the second part of the study, it is the focal point that users creates digital identity through social networks. In this way, it is explained which methods are used in the formation of digital identity. The most important factor which affects digital identity formation is consistently representing itself to the particular audience. In the formation of digital identity, the ideas of Hood (2012) which points out that existence of others define one’s virtual identity, is crucial. In the light of argument, it is assumed that individuals are influenced from the views of other users in the way that they shape their digital identity.

Finally in this study, four elements about the digital identity of a user who utilize social networks actively were picked. These elements are distributed to four different respectively. The groups are supposed to make predictions about the user by analyzing the given digital element. After they finished the analysis, semi-structured interviews are made. These interviews are vital due to the fact that they strong the assertion of the study.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: KÜBRA SULTAN YÜZÜNCÜYIL
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: BERKAY BULUŞ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: AYTEKİN İŞMAN
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 17, 2016
Acceptance Date : May 17, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Yüzüncüyıl, K , Buluş, B , İşman, A . (2016). Sosyalleşmenin Dijitale Dönüşümü ve Dijital Benliğin Sunumu . TRT Akademi , 1 (2) , 608-619 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252172