Year 2019, Volume 4 , Issue 7, Pages 26 - 41 2019-01-31

TRT as Media Diplomacy Actor and Its Sample Activities in The Balkans
Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri

Erdem EREN [1]


The development of traditional media and digital media has also increased global communication, and the media has become an effective actor among states and societies. As a matter of fact, informing, influencing, directing, conducting propaganda activities, manipulating for both national and international public through media are the methods which are implemented in diplomacy. In scope of public diplomacy, media diplomacy has gradually developed; Turkish Radio and Television Association (TRT) expanded its role as global media diplomacy actor of Turkey. Today, TRT broadcasts internationally in different languages for many geography and society with its sub-broadcasting organs and broadcasts and realizes organizations in the regional languages for The Balkans.

Geleneksel medya ile dijital medyanın gelişmesi küresel iletişimi de her geçen gün arttırmış, medya devletler ve toplumlar arasında etkili bir aktör haline gelmiştir. Nitekim medya aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek, etkilemek, yönlendirmek, propaganda faaliyetleri yürütmek, manipülasyon yapmak diplomasi de uygulanan metotlar olmuştur. Kamu diplomasisi kapsamında medya diplomasisi de giderek gelişmiş, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu – TRT’de Türkiye’nin küresel bir medya diplomasisi aktörü olarak rolünü genişletmiştir. Bugün TRT alt yayın organlarıyla birçok coğrafya ve topluma yönelik farklı dillerde uluslararası yayınlar yapmakta olup, Balkanlara yönelik de bölge dillerinde yayınlar ve organizasyonlar gerçekleştirmektedir.

  • Akarcalı, S. (2003). Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları. Ankara: İmaj Yayınları.Atabek, N. (2012). Kamuoyunun Oluşumu, Siyasal İletişim. (Editörler: Ferruh Uztuğ ve Yasemin Özgün), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 98-122.Aydemir, E. (2016). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.Bal, E. (2018). “Kamuoyu Oluşumunda Güçlü Bir Unsur Olarak Dış Yayıncılık ve Dış Yayıncılıkta İçeriğin Önemi.” Elazığ: Humanities Sciences (NWAHS), 13(3): 74-83.Cankaya, Ö. (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT (1927-2000). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Cull, N. J. (2009). Public Diplomacy Before Gullion (ed. Nancy Snow & Philip M. Taylor). Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge, s. 19-23.Ekşi, M. (2014). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Ankara: Siyasal Kitap.Ertekin, B. A. (2012). “Uluslararası Sistemde Görsel-İşitsel Medyanın Kamu Diplomasisi ve Kamuoyu Yaratmadaki Önemi: TRT'nin Türkçe Dışında Yayın Yapan Kanalları Üzerine Bir İnceleme.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42): 323-354.İnan, E. (2012). Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Ekseni. A. Özkan, & T. E. Öztürk (Der.), Kamu Diplomasisi, İstanbul: TASAM Yayınları, s. 63-71.Özkan, A. (2015). 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İmkanları, Stratejik Rapor No: 70. İstanbul.Özkan, A. (2018). Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü. http://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/makaleler/99-medyann-kamu-diplomasisi-rolue.[17 Kasım].Özlem, K. (2016). Türkiye'nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014). Bursa: Dora Yayıncılık.Keyman, F. (2000). Küreselleşme, Devlet, Kimlik, Farklılık: Uluslar arası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek. İstanbul: Alfa Yayınları.Kılıç, E. A. (2015). Bir Kamu Diplomasisi Aracı Olarak TRT Kurumu. M. Şahin, & B. S. Çevik (Der.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel Yayınları, 365-391.Koyuncu, S. ve Burak Medin (2017). “Resmi Aktörler Bağlamında Dijital Kamu Diplomasisi.” International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume: 3 (4): 1233-1244.Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). Public Diplomacy. London: Foreign Policy Center.Melissen, J. (2007). "The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice". The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. New York: Palgrave Macmillan.Nye, J. S. (2004). Soft Power The Means To Success In World Politics. New York: Public Affairs.Simpson, J.A. ve E. S. C. Weiner (1989). The Oxford English Dictionary, Oxford University Press.TRT (2018). TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı. https://www.trt.net.tr/kurumsal/kurumsalyapidetay.aspx?id=D%u0131%u015f+Yay%u0131nlar+Dairesi+Ba%u015fkanl%u0131%u011f%u0131. [17 Kasım].TRT1. (2018). Alija. https://www.trt1.com.tr/arsiv/alija. [8 Haziran].TRT Avaz. (2018). Hakkımızda. https://www.trtavaz.com.tr/hakkimizda. [18 Kasım].TRT Haber. (2015). Balkanları ‘Biz’ Olarak Düşünüyoruz. https://www.trthaber.com/haber/gundem/balkanlari-biz-olarak-dusunuyoruz-182718.html. [19 Kasım 2018].TRT Haber. (2018). TRT World Bir Gelenek Başlatıyor: TRT World Forum. https://www.trthaber.com/haber/medya/trt-world-bir-gelenek-baslatiyor-trt-world-forum-338549.html. [18 Kasım].TRT World. (2018). About. https://www.trtworld.com/about. [12 Mayıs].Tuch, H. (1990). Communicating with The World: U.S. Public Diplomacy Overseas, Washington: Georgetown University Institute for The Study of Diplomacy.Yıldırım, G. (2015). Kültürel Diplomasi Ekseninde Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.Yılmaz, S. (2012). Akıllı Güç. İstanbul: Kum Saati Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Orcid: 0000-0002-9891-1763
Author: Erdem EREN (Primary Author)
Institution: Beyaz Hareket Vakfı
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 19, 2018
Acceptance Date : December 20, 2018
Publication Date : January 31, 2019

APA Eren, E . (2019). Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri . TRT Akademi , 4 (7) , 26-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/42992/485165