Research Article
BibTex RIS Cite

An Examination on Sports Broadcasting in the Reign of Mao Zedong in People's Republic of China

Year 2019, Volume: 4 Issue: 8, 392 - 408, 30.07.2019

Abstract

The People's Republic of China (PRC) has continuously encouraged sport throughout the country since its foundation in 1949. To this end, the Chinese administration suggested that sport is not only a fundamental concern of Chinese soldiers or students, but that all Chinese people should play sports regularly. In this process, the Chinese administration started to use the mass media tools of that period effectively, and published materials promoting all Chinese people to sports, especially Chinese workers and peasants. Especially in the period of Mao Zedong, the founder of PRC, there was great developments in Chinese sports broadcasting. The posters, one of the most influential mass media tools of that period were used intensively to encourage sport under Mao's rule. In this study, the posters used in the context of sports broadcasting in Mao period were tried to be revealed which messages were given and which indicators were brought to the foreground. For this purpose, five posters selected from the International Institute of Social History (ISSH) used in the Mao period were analyzed by using the semiotic analysis method in the qualitative research methods. In the study, posters were analyzed on the semiotics concepts of the French linguist Roland Barthes. In the light of the findings, it was concluded that the Chinese administration tried to position sport as a routine part of daily life, and at the same time, to prepare the Chinese people into a possible mobilization via sports.

References

 • Barthes, R. (2008). Ara Olaylar, Sema Rifat, (Çev.), İstanbul: Sel Yayınları.
 • Barthes R. (2016a). Göstergebilimsel Serüven. Mehmet Rifat, Sema Rifat, (Çev.), 8. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, R. (2016b). S/Z. Sündüz Öztürk Kasar, (Çev.), İstanbul: Sel Yayınları.
 • Barthes, R. (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak, (Çev.), 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çakı, C. (2018a). Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Ermeni Araştırmaları, (61), 271-296.
 • Çakı, C. (2018b). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 24-38.
 • Çakı, C. (2019). Mao Zedong’un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 189-210.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan, (Çev.), 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gaddins, John Levis (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Dilek Cenkçiler, (Çev.), 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gao, Q. P., Zhang, N., He, Q., & Xiao, Z. (2007). On the Historical Value of the Study of Physical Education-On Young Mao Zedong’s Sports Ideas. Journal of Beijing Sport University, 4.
 • Gazi, M. A., & Çakı, C. (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin’in Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim. Mehmet Yalçın, (Çev.), 3. Baskı. Ankara: İmge Yayınları. Guang-Feng, Z. H. A. O. (2010). Mao Zedong’s Thoughts on Physical Education and Chinese Physical Education in the Post-Olympic Era [J]. Journal of Heze University, 2.
 • Hoberman, J. M. (1987). Sport and Social Change: The Transformation of Maoist Sport. Sociology of Sport Journal, 4(2), 156-170.
 • Hong, F., & Xiaozheng, X. (2002). Communist China: Sport, Politics and Diplomacy. The International Journal of the History of Sport, 19(2-3), 319-342.
 • IISH (2019). “Çin Propaganda Posterleri”, https://search. social history. org/Search /Results? &format %3A%22 Visual+ documents %22&lookfor= China+ poster+ Mao+Tse-Tung, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Karaca, M. (2018). İtalyan Propagandasında Kült Lider Olgusu: “Il Duce” Benito Mussolini. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1203- 1220.
 • Luo, P. (1995). Political Influence on Physical Education and Sport in the People’s Republic of China. International Review for the Sociology of Sport, 30(1), 47-58.
 • Mcmahon, J. Robert (2013). Soğuk Savaş, Sinem Gül, (Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Priestland, David (2017). Kızıl Bayrak Bir Komünizm Tarihi, Ali Çakıroğlu, Egemen Yılgür, (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Rıfat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tanyeri Mazıcı, E., & Çakı, C. (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Mao Zedong Döneminde Spor Yayıncılığı Üzerine İnceleme

Year 2019, Volume: 4 Issue: 8, 392 - 408, 30.07.2019

Abstract

1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) kuruluşundan itibaren ülke genelinde sporu sürekli olarak teşvik etmiştir. Bu amaçla Çin yönetimi, sporun yalnızca Çinli askerlerin veya öğrencilerinin temel bir uğraşı olmadığını vurgulamış, tüm Çin halkının düzenli olarak spor yapması gerektiğini telkin etmiştir. Bu süreçte Çin yönetimi dönemin kitle iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanarak, başta Çinli işçiler ve köylüler olmak üzere tüm Çin halkını spora teşvik eden yayınlar yapmaya başlamıştır. Özellikle ÇHC'nin kurucusu Mao Zedong döneminde Çin spor yayıncılığında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Mao'nun iktidarında, dönemin en etkili kitle iletişim araçlarından bir olan posterler sporun teşvik edilmesi sürecinde yoğun olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Mao döneminde spor yayıncılığı bağlamında kullanılan posterlerde hangi mesajların verildiği ve hangi göstergelerin ön plana çıkarıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü'nden (ISSH) amaçlı örneklem metodu kullanılarak seçilen Mao dönemindeki beş poster, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilim kavramları üzerinden posterler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular kapsamında, Çin yönetiminin sporu günlük hayatın rutin bir parçası haline getirmeye, aynı zamanda spor yoluyla Çin halkını olası bir seferberlik haline hazırlamaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Barthes, R. (2008). Ara Olaylar, Sema Rifat, (Çev.), İstanbul: Sel Yayınları.
 • Barthes R. (2016a). Göstergebilimsel Serüven. Mehmet Rifat, Sema Rifat, (Çev.), 8. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, R. (2016b). S/Z. Sündüz Öztürk Kasar, (Çev.), İstanbul: Sel Yayınları.
 • Barthes, R. (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Ayşenaz Koş, Ömer Albayrak, (Çev.), 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çakı, C. (2018a). Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Joseph Stalin Döneminde Kullanılan Sovyet Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Ermeni Araştırmaları, (61), 271-296.
 • Çakı, C. (2018b). Adolf Hitler'in Kült Lider İnşasında Kullanılan Propaganda Posterlerinin Göstergebilimsel Analizi. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3 (6), 24-38.
 • Çakı, C. (2019). Mao Zedong’un Kült Liderlik Propagandasında Kullanılan Posterlerin Göstergebilimsel Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 189-210.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan, (Çev.), 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gaddins, John Levis (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Dilek Cenkçiler, (Çev.), 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gao, Q. P., Zhang, N., He, Q., & Xiao, Z. (2007). On the Historical Value of the Study of Physical Education-On Young Mao Zedong’s Sports Ideas. Journal of Beijing Sport University, 4.
 • Gazi, M. A., & Çakı, C. (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet Kült Lider Propagandasında Vladimir Lenin ve Joseph Stalin’in Sunumu. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 1(2), 25-42.
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim. Mehmet Yalçın, (Çev.), 3. Baskı. Ankara: İmge Yayınları. Guang-Feng, Z. H. A. O. (2010). Mao Zedong’s Thoughts on Physical Education and Chinese Physical Education in the Post-Olympic Era [J]. Journal of Heze University, 2.
 • Hoberman, J. M. (1987). Sport and Social Change: The Transformation of Maoist Sport. Sociology of Sport Journal, 4(2), 156-170.
 • Hong, F., & Xiaozheng, X. (2002). Communist China: Sport, Politics and Diplomacy. The International Journal of the History of Sport, 19(2-3), 319-342.
 • IISH (2019). “Çin Propaganda Posterleri”, https://search. social history. org/Search /Results? &format %3A%22 Visual+ documents %22&lookfor= China+ poster+ Mao+Tse-Tung, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Karaca, M. (2018). İtalyan Propagandasında Kült Lider Olgusu: “Il Duce” Benito Mussolini. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1203- 1220.
 • Luo, P. (1995). Political Influence on Physical Education and Sport in the People’s Republic of China. International Review for the Sociology of Sport, 30(1), 47-58.
 • Mcmahon, J. Robert (2013). Soğuk Savaş, Sinem Gül, (Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Priestland, David (2017). Kızıl Bayrak Bir Komünizm Tarihi, Ali Çakıroğlu, Egemen Yılgür, (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Rıfat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Tanyeri Mazıcı, E., & Çakı, C. (2018). Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 5(3), 290-306.
 • Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Articles
Authors

Ferit Arda ARICA 0000-0002-1254-4537

Publication Date July 30, 2019
Submission Date May 1, 2019
Acceptance Date June 26, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 4 Issue: 8

Cite

APA ARICA, F. A. (2019). Çin Halk Cumhuriyeti’nde Mao Zedong Döneminde Spor Yayıncılığı Üzerine İnceleme. TRT Akademi, 4(8), 392-408.

                                                                      16115   16111        16112