Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Tutum Puanlarının İncelenmesi

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 64 - 70, 01.11.2022
https://doi.org/10.46385/tsbd.1111714

Abstract

Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum puanlarının incelenmesidir. Çalışmaya 498 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için SPSS 26 programı kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Independent T testi, gruplar arası farkın belirlenmesinde ise One Way ANOVA testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda cinsiyet değişkenine göre SBİTÖ toplam puan, beslenme hakkında bilgi, beslenmeye yönelik duygu, olumlu beslenme ve kötü beslenme alt boyutları karşılaştırmasında fark saptanmamıştır. Erkeklerin puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur. Düzenli fiziksel aktivite yapma durumuna göre SBİTÖ toplam puan değişkeni karşılaştırmasında fark olduğu farkın düzenli fiziksel aktivite yapanlar lehine olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarında ise fark saptanmazken düzenli aktivite yapanların puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin SBİTÖ puan ortalamalarının yüksek düzeyde olduğu ve düzenli fiziksel aktivite yapmanın SBİTÖ puanları üzerinde olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akpolat, İ. (2021). Elit genç atletlerin beslenme durumu, vücut bileşimi ve kuvvet ölçümleri arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Alamehmet, M,N. (2021). 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerindeki internet bağımlılığının sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Altunhan, A. ve Bayer, R. (2021). Bireysel ve takım sporcularının uyku kalitesi ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4(1), 30-44 . DOI: 10.48133/igdirsbd.1026752
 • Arı, Y., ve Çakır, E. (2021). Correlation between participation in physical activity and healthy nutrition: an example of a sports science faculty. Balt. J. Health Phys. Act, 13, 37-45.
 • Arslan, S.A., Daşkapan, A., ve Çakır, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 171-180.
 • Baysal, A. (2011). Beslenme (13. baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınları, 9.
 • Besler, H.T., ve Rakıcıoğlu, N. (2015). Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberi. Ankara: Merdiven Reklam Tanıtım.
 • Bıdıl, S. ve Kaya, M. (2021). Analysis of the attitude of badminton athletes about healthy nutrition. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15 (2), 201-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsd/issue/64502/868182
 • Demir, G.T., ve Cicioğlu, H.İ. (2019). Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.
 • Dinç, A. (2021). Spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve sağlıklı beslenme tutumlarının incelenmesi (Iğdır ili örneği). Igdir University Journal of Social Sciences, (1).
 • Duarte-Cuervo, C.Y., Ramos-Caballero, D.M., Latorre-Guapo, Á.C., González-Robayo, P.N. (2015). Factors related to students' eating practices in three universities in Bogotá, Colombia. Rev Salud Publica (Bogota).17(6),925-37.
 • Ergin, E., Lök, N., & Lök, S. (2021). Relationship between physical activity level and healthy nutritional attitude of high school students. GYMNASIUM, 22(1), 49-60.
 • Gordon-Larsen, P. Nelson, MC. ve Popkin, BM. (2004). Longitudinal physical activity and sedentary behavior trends: adolescence to adulthood. American Journal of Preventive Medicine.27,277-283.
 • Gülen, Ö., Kumartaşlı, M., Madak, E., Sönmez, H.O., & Pepe, O. (2021). An investigation of the nutrition attitude of Taekwon-do athletes in terms of various variables. The Online Journal of Recreation and Sports, 10(3), 31-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojras/issue/64152/937102
 • Güleş, B. (2021). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sağlikli beslenme ile ilgili tutumları, etiket okuma alışkanlıkları ve beslenme okuryazarlığının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Hastaoğlu, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde turizm öğrencilerinin stres düzeyleri ve sağlıklı beslenme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1610-1621.
 • Kaleli, S., Kılıç, N., Erdoğan, M., ve Erdoğan, N. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2(2), 12-8.
 • Molina-Garcia, J., Queralt, A., Castillo, I., & Sallis, J.F. (2015). Changes in physical activity domains during the transition out of high school: psychosocial and environmental correlates. Journal of Physical Activity and Health.12,1414-1420.
 • Namlı, S. (2019). Kış sporları ile uğraşan sporcuların sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları. Beslenme ve obezite. (Ed. Yaman, Ç.) (1. Baskı: Ekim 2019). Yayıncı Sertifika No: 36934.E-ISBN: 978-605-7594-08-2.
 • Oktay, B., Gökçe, A., ve Özer, A. (2021). İnönü üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumlari, beslenme bilgi ve davraniş düzeyleri. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(2), 9-12. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asujms/issue/65394/893892
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G. ve Demirkıran, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 61-69 . DOI: 10.13002/jafag861
 • Özenoğlu, A., Gün, B., Karadeniz, B., Koç, F., Bilgin, V., Bembeyaz, Z. ve Saha, B.S. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi . Life Sciences, 16 (1), 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsals/issue/59902/770776
 • Patwardhan, B., Mutalik, G., Tillu, G. (2015). Integrative approaches for health-biomedical research, ayurveda and yoga, 1st edition. London, UK: Academic Press.
 • Pulat Demir, H. , Can, B. ve Can Tezel, M. (2020). Farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, ortoreksiya nervoza puanları ve beden kütle indekslerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(3), 233-243. DOI: 10.46237/amusbfd.589480
 • Sargın, K. ve Güleşce, M. (2022). Öğretmenlerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Van ili örneği) . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-11 . DOI: 10.31680/gaunjss.1000390
 • Süel, E., Şengür, E., ve Turasan, İ. (2021). Covid-19 salgini döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yeme tutumu durumlarının incelenmesi. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 7(4), 148-154.
 • Taşdelen, V. (2021). Farklı branşlardaki genç sporcularin beslenme alişkanliklarinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinop.
 • Türkoğlu, E. (2021). Yetişkin bireylerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ile uyku kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi; İstanbul, Şişli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Uluç, S. ve Durukan, E. (2021). Spor yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 438-446 . DOI: 10.38021/asbid.1034041
 • Uzlu, G. , Koç, M. , Akgöz, H. F. , Yalçın, S. & Çöl, B. G. (2021). Sporcu üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 227-240. DOI: 10.38079/igusabder.903478
 • Watanabe-Ito, M., Kishi, E., & Shimizu, Y. (2020). Promoting healthy eating habits for college students through creating dietary diaries via a smartphone app and social media interaction: Online survey study. JMIR mHealth and uHealth, 8(3), e17613.
 • Werner EN, Guadagni AJ, Pivarnik JM. Assessment of nutrition knowledge in division I college athletes. J Am Coll Health. 1-8.
 • Yamak, B. ve İmamoğlu, O. (2019). The beck hopelessness level according to behavior change stages in university ondokuz mayıs students, Turkish Studies Educational Sciences Volume 14 Issue 3: 937-947, https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22941
 • Yılmaz, G., & Karaca, S. (2019). Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 258-266.
 • Yılmaz, G., Şeker, R., ve Şengür, E. (2021). Determination of athlete nutrition knowledge level of university students: Üniversite öğrencilerinin sporcu beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Human Sciences, 18(4), 760–771. https://doi.org/10.14687/jhs.v18i4.6229

Examination of Healthy Eating Attitude Scores of Students Studying at the Faculty of Sports Sciences

Year 2022, Volume 5, Issue 2, 64 - 70, 01.11.2022
https://doi.org/10.46385/tsbd.1111714

Abstract

The aim of this study is to examine the attitude scores of students studying at the Faculty of Sports Sciences regarding healthy eating. 498 students voluntarily participated in the study. As a data collection tool, the Attitude Scale for Healthy Eating (SBITÖ) was used. SPSS 26 program was used to analyze the data. The independent T-test was used as a pair comparison and the one-way ANOVA test was used to define the difference between groups. As a result of the analyzes, no difference was found in the comparison of the SBITÖ total score, knowledge about nutrition, emotion about nutrition, positive nutrition and malnutrition sub-dimensions according to the gender variable. The mean score of the men was found to be higher. It has been determined that there is a difference in the comparison of the SBITÖ total score variable according to the status of doing regular physical activity, and the difference is in favor of those who do regular physical activity. While no difference was found in the sub-dimensions of the scale, the mean scores of those who did regular physical activity were found to be higher. As a result, it was determined that the students studying at the Faculty of Sports Sciences had a high SBİTÖ score average and regular physical activity had a positive effect on their SBİTÖ scores.

References

 • Akpolat, İ. (2021). Elit genç atletlerin beslenme durumu, vücut bileşimi ve kuvvet ölçümleri arasindaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Alamehmet, M,N. (2021). 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerindeki internet bağımlılığının sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Altunhan, A. ve Bayer, R. (2021). Bireysel ve takım sporcularının uyku kalitesi ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4(1), 30-44 . DOI: 10.48133/igdirsbd.1026752
 • Arı, Y., ve Çakır, E. (2021). Correlation between participation in physical activity and healthy nutrition: an example of a sports science faculty. Balt. J. Health Phys. Act, 13, 37-45.
 • Arslan, S.A., Daşkapan, A., ve Çakır, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(3), 171-180.
 • Baysal, A. (2011). Beslenme (13. baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınları, 9.
 • Besler, H.T., ve Rakıcıoğlu, N. (2015). Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberi. Ankara: Merdiven Reklam Tanıtım.
 • Bıdıl, S. ve Kaya, M. (2021). Analysis of the attitude of badminton athletes about healthy nutrition. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15 (2), 201-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsd/issue/64502/868182
 • Demir, G.T., ve Cicioğlu, H.İ. (2019). Sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.
 • Dinç, A. (2021). Spor bilimleri öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve sağlıklı beslenme tutumlarının incelenmesi (Iğdır ili örneği). Igdir University Journal of Social Sciences, (1).
 • Duarte-Cuervo, C.Y., Ramos-Caballero, D.M., Latorre-Guapo, Á.C., González-Robayo, P.N. (2015). Factors related to students' eating practices in three universities in Bogotá, Colombia. Rev Salud Publica (Bogota).17(6),925-37.
 • Ergin, E., Lök, N., & Lök, S. (2021). Relationship between physical activity level and healthy nutritional attitude of high school students. GYMNASIUM, 22(1), 49-60.
 • Gordon-Larsen, P. Nelson, MC. ve Popkin, BM. (2004). Longitudinal physical activity and sedentary behavior trends: adolescence to adulthood. American Journal of Preventive Medicine.27,277-283.
 • Gülen, Ö., Kumartaşlı, M., Madak, E., Sönmez, H.O., & Pepe, O. (2021). An investigation of the nutrition attitude of Taekwon-do athletes in terms of various variables. The Online Journal of Recreation and Sports, 10(3), 31-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojras/issue/64152/937102
 • Güleş, B. (2021). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sağlikli beslenme ile ilgili tutumları, etiket okuma alışkanlıkları ve beslenme okuryazarlığının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Hastaoğlu, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde turizm öğrencilerinin stres düzeyleri ve sağlıklı beslenme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1610-1621.
 • Kaleli, S., Kılıç, N., Erdoğan, M., ve Erdoğan, N. (2017). Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2(2), 12-8.
 • Molina-Garcia, J., Queralt, A., Castillo, I., & Sallis, J.F. (2015). Changes in physical activity domains during the transition out of high school: psychosocial and environmental correlates. Journal of Physical Activity and Health.12,1414-1420.
 • Namlı, S. (2019). Kış sporları ile uğraşan sporcuların sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları. Beslenme ve obezite. (Ed. Yaman, Ç.) (1. Baskı: Ekim 2019). Yayıncı Sertifika No: 36934.E-ISBN: 978-605-7594-08-2.
 • Oktay, B., Gökçe, A., ve Özer, A. (2021). İnönü üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin fiziksel aktivite durumlari, beslenme bilgi ve davraniş düzeyleri. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(2), 9-12. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asujms/issue/65394/893892
 • Onurlubaş, E., Doğan, H.G. ve Demirkıran, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (3), 61-69 . DOI: 10.13002/jafag861
 • Özenoğlu, A., Gün, B., Karadeniz, B., Koç, F., Bilgin, V., Bembeyaz, Z. ve Saha, B.S. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi . Life Sciences, 16 (1), 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsals/issue/59902/770776
 • Patwardhan, B., Mutalik, G., Tillu, G. (2015). Integrative approaches for health-biomedical research, ayurveda and yoga, 1st edition. London, UK: Academic Press.
 • Pulat Demir, H. , Can, B. ve Can Tezel, M. (2020). Farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, ortoreksiya nervoza puanları ve beden kütle indekslerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(3), 233-243. DOI: 10.46237/amusbfd.589480
 • Sargın, K. ve Güleşce, M. (2022). Öğretmenlerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Van ili örneği) . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-11 . DOI: 10.31680/gaunjss.1000390
 • Süel, E., Şengür, E., ve Turasan, İ. (2021). Covid-19 salgini döneminde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yeme tutumu durumlarının incelenmesi. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 7(4), 148-154.
 • Taşdelen, V. (2021). Farklı branşlardaki genç sporcularin beslenme alişkanliklarinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sinop Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinop.
 • Türkoğlu, E. (2021). Yetişkin bireylerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ile uyku kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi; İstanbul, Şişli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
 • Uluç, S. ve Durukan, E. (2021). Spor yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 438-446 . DOI: 10.38021/asbid.1034041
 • Uzlu, G. , Koç, M. , Akgöz, H. F. , Yalçın, S. & Çöl, B. G. (2021). Sporcu üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerinin ölçülmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 227-240. DOI: 10.38079/igusabder.903478
 • Watanabe-Ito, M., Kishi, E., & Shimizu, Y. (2020). Promoting healthy eating habits for college students through creating dietary diaries via a smartphone app and social media interaction: Online survey study. JMIR mHealth and uHealth, 8(3), e17613.
 • Werner EN, Guadagni AJ, Pivarnik JM. Assessment of nutrition knowledge in division I college athletes. J Am Coll Health. 1-8.
 • Yamak, B. ve İmamoğlu, O. (2019). The beck hopelessness level according to behavior change stages in university ondokuz mayıs students, Turkish Studies Educational Sciences Volume 14 Issue 3: 937-947, https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22941
 • Yılmaz, G., & Karaca, S. (2019). Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi tutum ve yaşam kalitelerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 258-266.
 • Yılmaz, G., Şeker, R., ve Şengür, E. (2021). Determination of athlete nutrition knowledge level of university students: Üniversite öğrencilerinin sporcu beslenme bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Human Sciences, 18(4), 760–771. https://doi.org/10.14687/jhs.v18i4.6229

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sport Sciences
Published Date Cilt 5 Sayı 2
Journal Section Research Article
Authors

Gürkan YILMAZ>
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0001-6432-1143
Türkiye


Emrah ŞENGÜR> (Primary Author)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5092-2300
Türkiye


İzzet TURASAN>
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0003-4471-8922
Türkiye

Early Pub Date October 31, 2022
Publication Date November 1, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Yılmaz, G. , Şengür, E. & Turasan, İ. (2022). Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Tutum Puanlarının İncelenmesi . Türk Spor Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 64-70 . DOI: 10.46385/tsbd.1111714

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.