Year 2017, Volume 19 , Issue 2, Pages 296 - 306 2017-08-30

Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions

Enes ISIKGOZ [1] , Melike ESENTAS [2] , Nevzat DINCER [3]


The purpose of this research was to analyze the physical education and sport teachers’ perceptions about organizational democracy. The research group consisted of 191 physical education and sport teachers. The research data were collected by “The Organizational Democracy Scale”. In the analysis of data, descriptive statistics, Mann Whitney-U and Kruskall Wallis-H tests were used. According to the relevant findings, the physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions were positive in the sub-dimensions of participation-criticism, transparency, justice, equality and accountability but not high, the teachers’ organizational democracy perceptions did not significantly vary in gender, assigned school type, marital status and education background variables, in some sub-dimensions they significantly differed in assigned geographical region and seniority variables.  

high school, organizational democracy, physical education and sport, secondary school, teacher
 • Acar, G., Kaya, M. ve Şahin, M.Y. (2012). School administrators ethical leadership behavior effects on physical education teachers organizational justice level, Turkish Journal of Sport And Exercise, 14(3), 51- 58.
 • Akman, N. (2015). Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, necmiakman.blogspot.com.tr/2015/01/necmi-akman-giris-20.html, Erişim Tarihi:14.07.2017
 • Argon, T., Uylas, S.D. ve Yerlikaya, S. (2015). Perceptions of teachers related accountability practices ın Turkish national education sistem and organizational cynicism, International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 204-219.
 • Ataç, L.O. ve Köse, S. (2017). Örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet ilişkisi: Beyaz yakalılar üzerine bir araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(1), 117-132.
 • Avcı, N. (2015). Eğitim yönetiminde hesap verilebilirlik, gencburokrat.com/kose-yazisi/40/egitim-yonetiminde-hesap-verilebilirlik.html, Erişim Tarihi:25.06.2017
 • Bahadır, Z. ve Certel, Z. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel sessizlikleri ile örgütsel adanmışlıklarının incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(1), 135-146.
 • Bakan, İ., Kara, E. ve Güler, B. (2017). Örgütsel demokrasi algısının çalışanların iç girişimcilik performansına etkileri: Marmaris’teki otel işletmelerinde bir alan araştırması, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(14), 115-138.
 • Başaran, İ.E. (1982). Örgütsel davranış, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Benligiray, S. (2004). İnsan kaynakları yönetimi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bozkurt, T. (2011). Çalışma ilişkilerinin evrimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Coşan, P.E. ve Gülova, A.A. (2014). Örgütsel demokrasi, Yönetim ve Ekonomi, 21(2), 231-248.
 • Crane, A. ve Matten, D. (2005). What is stakeholder democracy? Perspectives and issues, business ethics, A Europan Review, 14(1), 6-13.
 • Çelik, O. T. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Demirtaş, Z. ve Alanoğlu, M. (2015). Öğretmenlerin karara katılımı ve iş doyumu arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),16(2), 83-100.
 • DiPaola, M.F., Tarter, C.J. ve Hoy, W.K. (2005). Measuring organizational citizenship of schools: The OCB Scale, (Eds.: Hoy, W. and Miskel, C.), Educational Leadership and Reform. Greenwich, CN: Information Age Publishing, 319-341.
 • Dive, B. (2008). The accountable leader: Developing effective leadership through managerial accountability, Kogan Page Limited, London.
 • Doğan, A. (2008). İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Elazığ İli Örneği), Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Erkal, P.C. (2012). Örgütsel demokrasi: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik bir araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Ertürk, E. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim okullarındaki örgütsel adalet algısı ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
 • Eryılmaz, B. ve Biricikoğlu, H. (2011). Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik, İş Ahlakı Dergisi, İGİAD, 4(7), 19-45.
 • Geçkil, T. ve Tikici, M. (2015). Örgütsel demokrasi ölçeği geliştirme çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 48(4), 41-78.
 • Geçkil, T. ve Tikici, M. (2014). Örgütsel demokrasi ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, Konya.
 • Girgin, S. ve Bayraktar, H.V. (2017). Öğretmenlerin yöneticiye duydukları örgütsel adalet algısının incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 217-238.
 • Gömleksiz, M. N. ve Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adayların demokratik tutumları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-14.
 • Gözütok, D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara.
 • Güçlü, N. ve Kılınç, A. Ç. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeyleri, e-Journal of New World Sciences Academy,6(3), 2110-2122.
 • Harrison, J.S. ve Freeman, E. (2004). Special topic: Democracy in and around organizations, Academy of Management Executive, 18, 49-53.
 • Johnson, P. (2006). Whence democracy? A review and critique of the conceptual dimensions and implications of the business case for organizational democracy, Organization, 13(2), 245-274.
 • Kalman, M. ve Gedikoğlu, T. (2014). Okul yöneticilerinin hesap verebilirliği ile örgütsel adalet arasındaki ilişkinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29-2).
 • Karadağ, E., Baloğlu, N. ve Yalçınkayalar, P. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenler tarafından algılanan demokratik tutumları ile öğretmenlerin demokratik değerleri üzerine ilişkisel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(12), 65-82.
 • Karaevli, Ö. ve Levent, F. (2014). Okul yönetiminde şeffaflığın farklı kariyer evrelerinde bulunan öğretmenler üzerindeki etkisinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, 40, 89-108.
 • Karaman, P. (2009). Örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik öğretmenler üzerinde bir uygulama, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kesen, M. (2015). Investigating the effects of organizational democracy and organizational ıdentification on job satisfaction: A field study on retail ındustry. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 6(19), 61-89.
 • Kılıç, Y. ve Demirtaş, Z. (2015). Lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 46-58.
 • Koçak, E., Turan, S. ve Aydoğdu, E. (2012). Öğretmenlerin yetki devri, otonomi ve hesap verebilirliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3(5), 117-148.
 • Lansbury, D.R. (2009). Workplace democrarcy and the global financial crisis, Journal of Industrial Relations, Sage Publications, 51,1-22.
 • Özan, M.B., Türkoğlu, A.Z. ve Şener, G. (2010). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 275-294.
 • Özdemir, A. (2010). İlköğretim okullarında algılanan yönetici desteğinin ve bireycilik-ortaklaşa davranışçılığın örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 93-112.
 • Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Özgan, H. ve Bozbayındır, F. (2011). Okullarda adil olmayan uygulamalar ve etkileri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 66-85.
 • Özpolat, A. (2010). Bir toplumsal değişme paradigması olarak demokrasinin eğitime yansımaları: demokratik eğitim, Millî Eğitim, 185, 365-381.
 • Peker, R. (2012). Sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları ile çocuk haklarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği), Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Sadykova, G. ve Tutar, H. (2014). Örgütsel demokrasi ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki üzerine bir inceleme, İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 1-16.
 • Saraçoğlu, S.A., İlke, E. ve Varol, S.R. (2004). A comparative research on the democratic attitudes of the teachers and the prospective teachers, Educational Sciences: Theory and Practice, 4(2), 356-364.
 • Sarı, M. ve Sadık, F. (2011). Öğretmen adaylarının demokrasi algıları (Çukurova Üniversitesi örneği). Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 67-82.
 • Smith, M.P. (2016). Barriers to organizational democracy in public administration, Administration and Society, 8(3), 275-317.
 • Şeker, G. ve Topsakal, C. (2011). Yönetici ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel demokrasinin benimsenme ve uygulanabilme düzeyi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1203-1227.
 • Şengül, R. ve Yazkan, E. (2007). Yönetişim modeli olarak kalkınma ajansları. Küresel esintiler ve yerel etkiler sarmalında Türk kamu yönetimi. (Edt: A. Yılmaz ve Y. Bozkurt), Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Şişman, M., Güleş, H. ve Dönmez, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3)1, 167-182.
 • Taşçı, D. ve Koç, U. (2007). Örgütsel vatandaşlık davranışı-örgütsel öğrenme değerleri ilişkisi: akademisyenler üzerinde görgül bir araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 373-382.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Ulutaş, M. (2011). Örgütsel demokrasi: Katılımcı yönetim, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya.
 • Ünlü, Y., Hamedoğlu, M.A. ve Yaman, E. (2015). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki, Sakarya University Journal of Education, 5(2), 140-157.
 • Yazdani, N. (2010). Organizational democracy and organizational structure link: Role of strategic leadership enviromental uncertainly, Research Journal of The Institute of Business Administration, 5(2), 51-73.
 • Yıldırım, F. (2007). İş doyumu ile örgütsel adalet ilişkisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 62(1), 253-278.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Enes ISIKGOZ
Country: Turkey


Author: Melike ESENTAS

Author: Nevzat DINCER
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2017

Bibtex @research article { tsed337603, journal = {Turkish Journal of Sport and Exercise}, issn = {}, eissn = {2147-5652}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {19}, pages = {296 - 306}, doi = {10.15314/tsed.337603}, title = {Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions}, key = {cite}, author = {Isıkgoz, Enes and Esentas, Melike and Dıncer, Nevzat} }
APA Isıkgoz, E , Esentas, M , Dıncer, N . (2017). Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions . Turkish Journal of Sport and Exercise , 19 (2) , 296-306 . DOI: 10.15314/tsed.337603
MLA Isıkgoz, E , Esentas, M , Dıncer, N . "Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions" . Turkish Journal of Sport and Exercise 19 (2017 ): 296-306 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tsed/issue/30256/337603>
Chicago Isıkgoz, E , Esentas, M , Dıncer, N . "Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions". Turkish Journal of Sport and Exercise 19 (2017 ): 296-306
RIS TY - JOUR T1 - Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions AU - Enes Isıkgoz , Melike Esentas , Nevzat Dıncer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.15314/tsed.337603 DO - 10.15314/tsed.337603 T2 - Turkish Journal of Sport and Exercise JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 306 VL - 19 IS - 2 SN - -2147-5652 M3 - doi: 10.15314/tsed.337603 UR - https://doi.org/10.15314/tsed.337603 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türk Spor ve Egzersiz Dergisi Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions %A Enes Isıkgoz , Melike Esentas , Nevzat Dıncer %T Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions %D 2017 %J Turkish Journal of Sport and Exercise %P -2147-5652 %V 19 %N 2 %R doi: 10.15314/tsed.337603 %U 10.15314/tsed.337603
ISNAD Isıkgoz, Enes , Esentas, Melike , Dıncer, Nevzat . "Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions". Turkish Journal of Sport and Exercise 19 / 2 (August 2017): 296-306 . https://doi.org/10.15314/tsed.337603
AMA Isıkgoz E , Esentas M , Dıncer N . Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions. Turk J Sport Exe. 2017; 19(2): 296-306.
Vancouver Isıkgoz E , Esentas M , Dıncer N . Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2017; 19(2): 296-306.
IEEE E. Isıkgoz , M. Esentas and N. Dıncer , "Physical education and sport teachers’ organizational democracy perceptions", Turkish Journal of Sport and Exercise, vol. 19, no. 2, pp. 296-306, Aug. 2017, doi:10.15314/tsed.337603