Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA

Year 2019, Volume 2, Issue 4, 15 - 36, 07.11.2019

Abstract

Türk dünyası olarak adlandırılan ülkelerde bulunan özel sağlık kurumlarında verilen tedavi ve bakım hizmetlerinin kalitesi örgütlerin gelişimi ve devamlılığı için önemli bir faktördür. Örgütler kurumsal sürdürülebilirliği ve hastanın kuruma bağlılığını sağlamak için halkla ilişkiler unsurlarından yararlanır.  Hastalara sunulan hizmetlerin gereklilikleri, faydaları ve tedavilerinin gidişatı hakkında hastaları bilgilendirmek hizmet kalitesi açısıdan büyük öneme sahiptir. Bu araştırma, Türk dünyasında yer alan ülkelerdeki farklı sosyo kültürel özellikler gösteren hastaların sağlık kurumlarını tercih etme nedenlerine dayanmaktadır.

Makalede araştırmanın önemi ve amacı, araştırmanın yöntemi, araştırma modeli, araştırmanın hipotezi ve anket sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik programında, elde edilen bulgular ve yorumlarda değerlendirilmiş, ilişki hipotezlerinin ve tespit edilen sorunların değerlendirilmesi yapılmaktadır.


References

  • Aydın, Kenan, (2013) Perakende Yönetiminin Temelleri (4. Basım) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim DanışmanlıkBalta Peltekoğlu Filiz, (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta BasımBeloucif, A., onaldson,B.,Kazancı, U., (2004): “Insuarance Broker-Client Relaationships: An Assesment of Quality and Duration” Journal of Financial Services Marketing,Biçkes, Durdu Mehmet, (2001) “Reklam-Internet Reklamcılığı ve Internet’in Konuya Getirdiği Yeni Boyut” Pazarlama Dünyası Dergisi, sayı 1Biçkes, Durdu Mehmet, Onur, Deniz, (2002) Tutundurma ve Tutundurma Bileşiminin Optimizasyonu, Pazarlama Dünyası, sayı 4,Blythe , Jim, (2001) Pazarlama İlkeleri, çev. Yavuz Odabaşı, İstanbul: Bilim Teknik Kitapevi,Bozkurt, İzzet, (2000) Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Ankara: Kapital Medya Yayınları.Can, M., Etemoğlu ,(2002). Deniz suyundan tatlı su eldesinin teknik ve ekonomik analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7Cemalcılar, İlhan, (1990) Pazarlama Seçme Yazılar, der. Şan Öz - Alp, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,Cemalcılar, İlhan, (1996) Pazarlama Kavramları - Kararları, İstanbul: Beta yayınları,Cengiz, Emrah, 2002) Uluslararası Pazarlamada Promosyon, İstanbul: Der yayınevi,Chaney, David. 1999. Yaşam Tarzları. (Çev. İrem Kutluk), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.Çabuk, Serap, (1999) Satış Yönetimi, Adana: Baki Kitabevi,Çabuk, Serap, Güneş Güreş,(2000) “Satış Tutundurma Yöntemlerinin Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisiyle İlgili Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, sayı: 3,Çabuk, Serap, YAĞCI, Mehmet İ.(2003), Pazarlamada Çağdaş Yaklaşım, Adana: Nobel Kitapevi,Çoroğlu, Coşkun, (2002) Modern İşletmelerde Pazarlama ve Satış Yönetimi, İstanbul: Alfa yayınları,Çoroğlu, Çağlar, (2002) Yeni Ekonomide Yönetim ve Pazarlama, İstanbul: Alfa yayınları,Dolnicar, S. ve Shafer, A.I. (2009). Desalinated versus recycled water: Public perceptions and profiles of the accepters, Journal of Environmental ManagementDolnicar, S., Hurlimann A. ve Grun, B. (2014). Branding water, Water Research, 57Dolnicar, S., Hurlimann, A. Ve Grun, B.(2011). What affects public acceptance of recycled and desalinated water?, Water ResearchDurmaz, Yakup. (2008). Tüketici Davranışı (1. Baskı). Ankara. Detay Yayıncılık.Durukan, Fatma Nur, (2006) Tüketici Davranışlarında Öğrenmenin Rolü Ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya,Erdem, Ayhan. (2006.) Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama İletişim Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.Ekinci, Hasan,(2000) “İşletmelerin Halkla ilişkilerinde internetin önemi” Pazarlama Dünyası, sayı: 04.Erdeoğan, Z. (2002). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Karmasında Sponsorluk.Pazarlama Dünyası. Sayı. 2002–04/94, Temmuz – Ağustos.Eyvaz M., Aslan, T., Arslan, S., Yuksel, E., Koyuncu, İ., (2016). Recent Developments in Forward Osmosis Membrane Bioreactors: A Comprehensive Review. Des. and Wat. PurificationFAO. 2010. Global Forest Resources Assessment. Rome: food and agriculture organization of the united nations.Gilbert, D.L. ve Jackaria, N. (2002). The Efficacy of Sales Promotions in UK Supermarkets: A Consumer View. International Journal of Retail & Distribution Management. 30.Göksel Bülent, Kocabaş, Füsun, Elden, Müge, (1996) Pazarlama iletişimi Açısından Halkla ilişkiler ve Reklam, İstanbul: Yayınevi yayıncılık.Göksel, Ahmet Bülent, (1990) Halkla İlişkiler, İstanbul: Yayınevi yayıncılık.Gude, V. G., Nirmalakhandan, N ve Deng, S. (2010). Renewable and sustainable approaches for desalination. Renewable and Sustainable Energy Reviews.Güler, Ç., ve Çobanoğlu , Z. (1994). Su Kirliliği. Ankara: Aydoğdu Yayıncılık.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 28580, 07/03/2013 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130307-7.htmİslamoğlu, Ahmet Hamdi. 1999. Pazarlama Yönetimi Stratejik Ve Global Yaklaşım. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.Karabulut, Muhittin , (1994) Satış Tutundurma Amaç ve Taktikleri ,Pazarlama Dünyası, S:47Kop, A. E. (2008). Satın Alma Davranışında Hedonik Ve Faydacı Tüketimin Ölçülmesi İle İlgili Bir Uygulama. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kotler Philip & Armstrong Gary, Saunders J ve Wong V (2001) Principles of Marketing, 3rd European Edition, Prentince Hall, London.Kotler Philip. (1984,) Pazarlama Yönetimi- Çözümleme, Planlama ve Denetim Cilt: 1 (3.Baskı) Beta Basım Yayım Dağıtım.Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2005), Principles of Marketing, Pearson Education International, New Jersey, s. 260.Kotler, Philip. (2000). Pazarlama Yönetimi. Beta Yayınevi. İstanbul.Kozisek, F. (2004). Health risks from drinking demineralised water, World health organization ,Geneva.Laroche, Michel ve diğerleri,(2003) “A Model of Consumer Response to Two Retail Sales Promotion Techniques”, Journal of Business Research, sayı: 7.Mankad, A., (2012). Decentralised water system: emotional influence on resource.Mucuk, İsmet. (1984). Pazarlama İlkeler (1. Baskı) Türkmen Kitapevi.Mucuk, İsmet. (1997) Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 1997.Mucuk, İsmet. (2007). Pazarlama İlkeleri. (16. Basım). İstanbul. Türkmen Kitabevi.Muluk, B. (2010). Türkiye’de suyun durumu ve su yönetimine yeni yaklaşımlar: Çevresel perspektif. Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Doğa Koruma Merkezi.Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan (2007). Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Yayınları.Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan, (2003)Tüketici Davranışı, İstanbul: Kapital Medya yayınları.Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan. (2002). Tüketici Davranışı. MediCat Akademi Kitapları. İstanbulOğur, R., Tekbaş, Ö.F. (2008). İçme ve Kullanma Sularında Dikkat Edilecek Unsurlar, GATA Çevre Sağlığı BD BaşkanlığıOnal, Güngör, (1997) Halkla İlişkiler, İstanbul: Türkmen Kitabevi,Örücü, Edip ve Tavşancı, Savaş (2001), “Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler ve Ambalajlama”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı 3,Özkale, Lerzan ve diğerleri, (1991) Pazarlama Stratejileri ve Karar Alma Mekanizması, İstanbul: İletişim yayınları.Özsoy, S. 2009. Su ve Yaşam; Suyun Toplumsal Önemi . Ankara : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Palazón Mariola ve Delgado-Ballester Elena (2009), “Effectiveness of Price Discounts and Premium Promotions”, Psychology & Marketing, Vol.26Palazón, Mariola ve Delgado, Elena (2009), “The moderating role of price consciousness on the effectiveness of price discounts and premium promotions”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 18Pazarlama Dünyası Dergisi ,(1991) Mart / Nisan, Yıl 5 , Sayı , 26Pearce, J. M., & Hall, G. (1980). A model for Pavlovian learning: Variatins in the effectiveness of conditioned but not of unconditioned stimuli. Psychological Review,Raaij, W. Fred van, Strazzieri, Alain, Woodside Arch,(1999)“New Developments in Marketing Communications and Consumer Behavior” Journal of Business Research,Sağlık Bakanlığı (2013); http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130307- 7.htmSeçim Hikmet,(1998) Halkla İlişkiler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,Shimp A., Terence, (1993).Promotion Management & Marketing Communications, USE: The Dryden Press,Sirgy, M. J.(1982), Self-Concept in Consumer Behavior: A Critical Review, Journal of Consumer Research, 9, December,Solomon, Michael R., 1996. Consumer Behavior Buying, Having And Being.Prentice Hall International Editions, Third Edition, New Jersey.Şahin, B. 2016. Küresel Bir Sorun, Su kıtlığı ve Sanal Su Ticareti . Çorum : Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü., 1-128.Taşkın, Erdoğan (2001),Internet Üzerinden E-Satış, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y:15, S:6Taylor, M.J.ve England, D. (2006). Internet Marketing: Web Site Navigation Design Issues. Marketing Intelligence & Planning.Tek, Ömer Baybars, (1999) Pazarlama ilkeleri, İstanbul: Beta yayımları.Tekbaş, Ö. F. (2009). Evsel Su Arıtma Cihazlarına Dikkat . TAF Preventive Medicine.Teknecioğlu, Birol, (1983)“İşletmelerde Reklam”, Anadolu Ünv. İİBF Dergisi, cilt I, sayı :1,Tokol, Tuncer. (2007). Pazarlama Yönetimi. (10. Baskı) Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.Torlak, Ömer, Altunışık, Remzi, Özdemir, Şuayıp, (2002) Modern Pazarlama, İstanbul: Değişim yayınları.Torunoğlu, P. O. (2010). Türkiye’de kurulabilecek tuz gideren membran teknolojisi sistemleri için bilimsel esaslı tasarıma dayalı maliyet analizlerinin yapılması. İtü dergisi, 20.Tosun, Nurhan Babür,(2000) “Pazarlama Halkla İlişkileri Yeterli Düzeyde Kavranabildi mi?”, Pazarlama Dünyası, sayı: 04.Tunder, Doğan ve diğerleri, (1992) Pazarlama, Ankara: Gazi yayınları.Unay, Cafer. (1997). Genel iktisat. Bursa: Ekin Kitapevi.USİAD. 2007. Su Raporu, Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ada Strateji.WHO- World Health Organization, (2003).The world health report, ISSN 1020- 3311, Switzerland.William D. Wells ve Douglas J Tiger (1971). Activities, Interest and Opinions, Journal of Advertising Resarch II, Agust.WWAP-World Water Assessment Programme. 2012. Managing Water under Uncertainty and Risk. The united nations world water, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 75352 Paris 07 SP, France.Yaşa, E. 2010. Ters Ozmos Su Arıtma Tekniği ve Muhtelif Kullanım Alanları, 5-15.Zengin,Hayrettin;Pazarlama Yönetimi (2018) https://slideplayer.biz.tr/slide/10504911/ (erişim tarihi : 04.12.2018)https://www.hepsiburada.com/ara?q=su%20ar%C4%B1tma&kategori=60002705_2147483620_13003264_60000414_13003364 (erişim tarihi : 05.01.2019)https://www.perakendeokulum.com/algilama-sureci-ve-isleyisi/ (erişim tarihi 15.11.2018)https://www.perakendeokulum.com/algilama-sureci-ve-isleyisi/ (erişim tarihi : 20.11.2018)https://www.perakendeokulum.com/tuketici-ogrenme-kuramlari/ (erişim tarihi 15.11.2018)https://www.chip.com.tr/haber/sanal-kart-nedir-nasil-kullanilir_69858.html (erişim tarihi: 18.12.2018)https://dsd.org.tr/1-dogrudan-satis-sektoru-konferansi-gerceklestirildi/ (erişim tarihi: 20.11.2018)
  • Balta Peltekoğlu Filiz, (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Basım

Year 2019, Volume 2, Issue 4, 15 - 36, 07.11.2019

Abstract

References

  • Aydın, Kenan, (2013) Perakende Yönetiminin Temelleri (4. Basım) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim DanışmanlıkBalta Peltekoğlu Filiz, (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta BasımBeloucif, A., onaldson,B.,Kazancı, U., (2004): “Insuarance Broker-Client Relaationships: An Assesment of Quality and Duration” Journal of Financial Services Marketing,Biçkes, Durdu Mehmet, (2001) “Reklam-Internet Reklamcılığı ve Internet’in Konuya Getirdiği Yeni Boyut” Pazarlama Dünyası Dergisi, sayı 1Biçkes, Durdu Mehmet, Onur, Deniz, (2002) Tutundurma ve Tutundurma Bileşiminin Optimizasyonu, Pazarlama Dünyası, sayı 4,Blythe , Jim, (2001) Pazarlama İlkeleri, çev. Yavuz Odabaşı, İstanbul: Bilim Teknik Kitapevi,Bozkurt, İzzet, (2000) Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Ankara: Kapital Medya Yayınları.Can, M., Etemoğlu ,(2002). Deniz suyundan tatlı su eldesinin teknik ve ekonomik analizi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7Cemalcılar, İlhan, (1990) Pazarlama Seçme Yazılar, der. Şan Öz - Alp, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,Cemalcılar, İlhan, (1996) Pazarlama Kavramları - Kararları, İstanbul: Beta yayınları,Cengiz, Emrah, 2002) Uluslararası Pazarlamada Promosyon, İstanbul: Der yayınevi,Chaney, David. 1999. Yaşam Tarzları. (Çev. İrem Kutluk), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.Çabuk, Serap, (1999) Satış Yönetimi, Adana: Baki Kitabevi,Çabuk, Serap, Güneş Güreş,(2000) “Satış Tutundurma Yöntemlerinin Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisiyle İlgili Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, sayı: 3,Çabuk, Serap, YAĞCI, Mehmet İ.(2003), Pazarlamada Çağdaş Yaklaşım, Adana: Nobel Kitapevi,Çoroğlu, Coşkun, (2002) Modern İşletmelerde Pazarlama ve Satış Yönetimi, İstanbul: Alfa yayınları,Çoroğlu, Çağlar, (2002) Yeni Ekonomide Yönetim ve Pazarlama, İstanbul: Alfa yayınları,Dolnicar, S. ve Shafer, A.I. (2009). Desalinated versus recycled water: Public perceptions and profiles of the accepters, Journal of Environmental ManagementDolnicar, S., Hurlimann A. ve Grun, B. (2014). Branding water, Water Research, 57Dolnicar, S., Hurlimann, A. Ve Grun, B.(2011). What affects public acceptance of recycled and desalinated water?, Water ResearchDurmaz, Yakup. (2008). Tüketici Davranışı (1. Baskı). Ankara. Detay Yayıncılık.Durukan, Fatma Nur, (2006) Tüketici Davranışlarında Öğrenmenin Rolü Ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya,Erdem, Ayhan. (2006.) Tüketici Odaklı Bütünleşik Pazarlama İletişim Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.Ekinci, Hasan,(2000) “İşletmelerin Halkla ilişkilerinde internetin önemi” Pazarlama Dünyası, sayı: 04.Erdeoğan, Z. (2002). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Karmasında Sponsorluk.Pazarlama Dünyası. Sayı. 2002–04/94, Temmuz – Ağustos.Eyvaz M., Aslan, T., Arslan, S., Yuksel, E., Koyuncu, İ., (2016). Recent Developments in Forward Osmosis Membrane Bioreactors: A Comprehensive Review. Des. and Wat. PurificationFAO. 2010. Global Forest Resources Assessment. Rome: food and agriculture organization of the united nations.Gilbert, D.L. ve Jackaria, N. (2002). The Efficacy of Sales Promotions in UK Supermarkets: A Consumer View. International Journal of Retail & Distribution Management. 30.Göksel Bülent, Kocabaş, Füsun, Elden, Müge, (1996) Pazarlama iletişimi Açısından Halkla ilişkiler ve Reklam, İstanbul: Yayınevi yayıncılık.Göksel, Ahmet Bülent, (1990) Halkla İlişkiler, İstanbul: Yayınevi yayıncılık.Gude, V. G., Nirmalakhandan, N ve Deng, S. (2010). Renewable and sustainable approaches for desalination. Renewable and Sustainable Energy Reviews.Güler, Ç., ve Çobanoğlu , Z. (1994). Su Kirliliği. Ankara: Aydoğdu Yayıncılık.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 28580, 07/03/2013 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130307-7.htmİslamoğlu, Ahmet Hamdi. 1999. Pazarlama Yönetimi Stratejik Ve Global Yaklaşım. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.Karabulut, Muhittin , (1994) Satış Tutundurma Amaç ve Taktikleri ,Pazarlama Dünyası, S:47Kop, A. E. (2008). Satın Alma Davranışında Hedonik Ve Faydacı Tüketimin Ölçülmesi İle İlgili Bir Uygulama. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Kotler Philip & Armstrong Gary, Saunders J ve Wong V (2001) Principles of Marketing, 3rd European Edition, Prentince Hall, London.Kotler Philip. (1984,) Pazarlama Yönetimi- Çözümleme, Planlama ve Denetim Cilt: 1 (3.Baskı) Beta Basım Yayım Dağıtım.Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2005), Principles of Marketing, Pearson Education International, New Jersey, s. 260.Kotler, Philip. (2000). Pazarlama Yönetimi. Beta Yayınevi. İstanbul.Kozisek, F. (2004). Health risks from drinking demineralised water, World health organization ,Geneva.Laroche, Michel ve diğerleri,(2003) “A Model of Consumer Response to Two Retail Sales Promotion Techniques”, Journal of Business Research, sayı: 7.Mankad, A., (2012). Decentralised water system: emotional influence on resource.Mucuk, İsmet. (1984). Pazarlama İlkeler (1. Baskı) Türkmen Kitapevi.Mucuk, İsmet. (1997) Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 1997.Mucuk, İsmet. (2007). Pazarlama İlkeleri. (16. Basım). İstanbul. Türkmen Kitabevi.Muluk, B. (2010). Türkiye’de suyun durumu ve su yönetimine yeni yaklaşımlar: Çevresel perspektif. Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Doğa Koruma Merkezi.Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan (2007). Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Yayınları.Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan, (2003)Tüketici Davranışı, İstanbul: Kapital Medya yayınları.Odabaşı, Yavuz ve Barış Gülfidan. (2002). Tüketici Davranışı. MediCat Akademi Kitapları. İstanbulOğur, R., Tekbaş, Ö.F. (2008). İçme ve Kullanma Sularında Dikkat Edilecek Unsurlar, GATA Çevre Sağlığı BD BaşkanlığıOnal, Güngör, (1997) Halkla İlişkiler, İstanbul: Türkmen Kitabevi,Örücü, Edip ve Tavşancı, Savaş (2001), “Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler ve Ambalajlama”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Sayı 3,Özkale, Lerzan ve diğerleri, (1991) Pazarlama Stratejileri ve Karar Alma Mekanizması, İstanbul: İletişim yayınları.Özsoy, S. 2009. Su ve Yaşam; Suyun Toplumsal Önemi . Ankara : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Palazón Mariola ve Delgado-Ballester Elena (2009), “Effectiveness of Price Discounts and Premium Promotions”, Psychology & Marketing, Vol.26Palazón, Mariola ve Delgado, Elena (2009), “The moderating role of price consciousness on the effectiveness of price discounts and premium promotions”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 18Pazarlama Dünyası Dergisi ,(1991) Mart / Nisan, Yıl 5 , Sayı , 26Pearce, J. M., & Hall, G. (1980). A model for Pavlovian learning: Variatins in the effectiveness of conditioned but not of unconditioned stimuli. Psychological Review,Raaij, W. Fred van, Strazzieri, Alain, Woodside Arch,(1999)“New Developments in Marketing Communications and Consumer Behavior” Journal of Business Research,Sağlık Bakanlığı (2013); http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130307- 7.htmSeçim Hikmet,(1998) Halkla İlişkiler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,Shimp A., Terence, (1993).Promotion Management & Marketing Communications, USE: The Dryden Press,Sirgy, M. J.(1982), Self-Concept in Consumer Behavior: A Critical Review, Journal of Consumer Research, 9, December,Solomon, Michael R., 1996. Consumer Behavior Buying, Having And Being.Prentice Hall International Editions, Third Edition, New Jersey.Şahin, B. 2016. Küresel Bir Sorun, Su kıtlığı ve Sanal Su Ticareti . Çorum : Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü., 1-128.Taşkın, Erdoğan (2001),Internet Üzerinden E-Satış, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y:15, S:6Taylor, M.J.ve England, D. (2006). Internet Marketing: Web Site Navigation Design Issues. Marketing Intelligence & Planning.Tek, Ömer Baybars, (1999) Pazarlama ilkeleri, İstanbul: Beta yayımları.Tekbaş, Ö. F. (2009). Evsel Su Arıtma Cihazlarına Dikkat . TAF Preventive Medicine.Teknecioğlu, Birol, (1983)“İşletmelerde Reklam”, Anadolu Ünv. İİBF Dergisi, cilt I, sayı :1,Tokol, Tuncer. (2007). Pazarlama Yönetimi. (10. Baskı) Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.Torlak, Ömer, Altunışık, Remzi, Özdemir, Şuayıp, (2002) Modern Pazarlama, İstanbul: Değişim yayınları.Torunoğlu, P. O. (2010). Türkiye’de kurulabilecek tuz gideren membran teknolojisi sistemleri için bilimsel esaslı tasarıma dayalı maliyet analizlerinin yapılması. İtü dergisi, 20.Tosun, Nurhan Babür,(2000) “Pazarlama Halkla İlişkileri Yeterli Düzeyde Kavranabildi mi?”, Pazarlama Dünyası, sayı: 04.Tunder, Doğan ve diğerleri, (1992) Pazarlama, Ankara: Gazi yayınları.Unay, Cafer. (1997). Genel iktisat. Bursa: Ekin Kitapevi.USİAD. 2007. Su Raporu, Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ada Strateji.WHO- World Health Organization, (2003).The world health report, ISSN 1020- 3311, Switzerland.William D. Wells ve Douglas J Tiger (1971). Activities, Interest and Opinions, Journal of Advertising Resarch II, Agust.WWAP-World Water Assessment Programme. 2012. Managing Water under Uncertainty and Risk. The united nations world water, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 75352 Paris 07 SP, France.Yaşa, E. 2010. Ters Ozmos Su Arıtma Tekniği ve Muhtelif Kullanım Alanları, 5-15.Zengin,Hayrettin;Pazarlama Yönetimi (2018) https://slideplayer.biz.tr/slide/10504911/ (erişim tarihi : 04.12.2018)https://www.hepsiburada.com/ara?q=su%20ar%C4%B1tma&kategori=60002705_2147483620_13003264_60000414_13003364 (erişim tarihi : 05.01.2019)https://www.perakendeokulum.com/algilama-sureci-ve-isleyisi/ (erişim tarihi 15.11.2018)https://www.perakendeokulum.com/algilama-sureci-ve-isleyisi/ (erişim tarihi : 20.11.2018)https://www.perakendeokulum.com/tuketici-ogrenme-kuramlari/ (erişim tarihi 15.11.2018)https://www.chip.com.tr/haber/sanal-kart-nedir-nasil-kullanilir_69858.html (erişim tarihi: 18.12.2018)https://dsd.org.tr/1-dogrudan-satis-sektoru-konferansi-gerceklestirildi/ (erişim tarihi: 20.11.2018)
  • Balta Peltekoğlu Filiz, (2001), Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta Basım

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Gülay TAMER> (Primary Author)
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0002-7897-1603
Türkiye

Publication Date November 7, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { tudad616148, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {4}, pages = {15 - 36}, title = {TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Tamer, Gülay} }
APA Tamer, G. (2019). TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 2 (4) , 15-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/50132/616148
MLA Tamer, G. "TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 15-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/50132/616148>
Chicago Tamer, G. "TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 15-36
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA AU - GülayTamer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 36 VL - 2 IS - 4 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA %A Gülay Tamer %T TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Tamer, Gülay . "TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 / 4 (November 2019): 15-36 .
AMA Tamer G. TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA. TÜDAD. 2019; 2(4): 15-36.
Vancouver Tamer G. TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(4): 15-36.
IEEE G. Tamer , "TÜRK DÜNYASINDA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ TUTUNDURMA FALİYETLERİNİN HASTALARIN TERCİHLERİNE OLAN ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 4, pp. 15-36, Nov. 2019