Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI

Year 2020, Volume 3, Issue 4, 36 - 51, 09.11.2020

Abstract

Bu araştırmada, Almanya’da yaşayan, 15-18 yaş aralığında olan, ortaöğretime devam eden Türk gençlerinin öğrenim gördükleri okullardaki tarih eğitimi ve Türk tarihi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu; amaçlı örneklem tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan ve orada öğrenimlerine devam eden 19 kadın 8 erkek olmak üzere toplam 27 Türk kökenli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin tarih derslerinin ve bu derslere ayrılan sürenin az olduğu ve bu durumun tarih eğitimi açısından yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türk tarihi ile ilgili bilgileri okul dışından, internet üzerinden, ailelerinden ve dini eğitim esnasında öğrendikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin Türk tarihi ile ilgili bilgi düzeylerin alt düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda, tarih derslerinin objektif bir şekilde işlenmediğini söylemek mümkündür.

References

 • ASLAN, S. (2010). Sivil toplum ve demokrasi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 357-374.
 • ATA, B. (2014). İngiltere ve ABD’deki tarih eğitimi araştırmalarını toplu bir değerlendirme (Çeviri makale). Turkish History Education Journal, 3(2), 228-235.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (2020). https://www.ab.gov.tr/almanya_234.html
 • BEKAR, B. (2013). Almanya’da Türkler ve Türkçe. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 771-787.
 • COUNCİL OF EUROPE (2020). https://www.coe.int/en/web/history-teaching/
 • DAVARCI, A. (2006). Alman İlk ve Orta Öğretim Tarih Ders Kitaplarında Metodoloji ve Türk İmajı Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEDEOĞLU, H. (2013). Almanya’da Bavyera eyaleti ilköğretim ders kitaplarında Türk imgesi üzerine bir analiz. Eğitim ve Bilim, 38(170), 401-417.
 • ERGİNER, A. (2007). Avrupa Birliği eğitim sistemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • GLOBALVİZYON (2020). http://www.globalvizyon.com/almanya/genel/birbakista_almanya.asp
 • GÜRSES, F. (2010). Siyasal gündemin yurttaşlık kavramına etkileri: ders kitapları üzerinden bir inceleme. 5. Karaburun Bilim Kongresi (2–5 Eylül 2010).
 • HÖPKEN, W. (2003). Tarih eğitiminde yeni yönelimler, tarih eğitimine eleştirel yaklaşımlar (Yayıma Haz: Oya Öymen). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 46-47.
 • KAYMAKCAN, R. (2005), Diyanet hizmetleri bağlamında Avrupa’daki Türk gençlerinin eğitimi, III. Din Şurası (Ed. Mehmet Bulut). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • LATİFOĞLU, F. (2015). Yurt dışında görev yapan din görevlilerinin problemleri: Almanya örneği. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(2), 1 – 15.
 • LEHRPLAN DES DEUTSCHEN BİLDUNGSMİNİSTERİUMS (2020). https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html.
 • MİTTELSTÄDT, H. (2000). Praxishandbuch Öffentlichkeitsarbeit von Schulen. Berlin: Cornelsen Verlag.
 • ÖZTÜRK, N. ve YILDIZ, M. (2013). Osmanlı tarihçileri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • PERŞEMBE, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde eğitim sistemi ve Türk göçmen çocuklarının eğitim sorunları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0(29), 55-80.
 • RAHMENLEHRPLÄNE (2020). https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Geschichte_2015_11_10_WEB.pdf
 • RİEDL, A. (2004). Grundlagen der Didaktik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 17-19.
 • SAFRAN, M. (1994). Tari̇h Öğreti̇mi̇ ve Çağdaş Müfredat Teori̇leri̇. XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12- 16 Eylül.
 • SAFRAN, M. ve ATA, B. (1996). Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar: Türkiye’de tarih kitaplarında Yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 11-26.
 • ŞAHİN, B. (2010). Almanya’daki Türk göçmenlerin sosyal entegrasyonunun kuşaklar arası karşılaştırması: kültürleşme. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 0(55), 103-134.
 • ŞAHİN, S. (2013). Almanya’ya Türk vatandaşlarının göçünün 51. yılı kazanımlar ve tehditler. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 1, 1–16.
 • ŞİMŞEK, A. (2016). Türk tarihçileri (Ed. Ahmet Şimşek). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • ŞİMŞEK, A. (2017). Yaşayan Türk tarihçileri (Ed. Ahmet Şimşek). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • YALI, S. (2016). Avrupa’da tarih eğitimi ve öğretimine yönelik girişimler ve Avrupa Birliği’nin katkısı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 291-306.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIZ C. (2012). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

Year 2020, Volume 3, Issue 4, 36 - 51, 09.11.2020

Abstract

References

 • ASLAN, S. (2010). Sivil toplum ve demokrasi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 357-374.
 • ATA, B. (2014). İngiltere ve ABD’deki tarih eğitimi araştırmalarını toplu bir değerlendirme (Çeviri makale). Turkish History Education Journal, 3(2), 228-235.
 • AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI (2020). https://www.ab.gov.tr/almanya_234.html
 • BEKAR, B. (2013). Almanya’da Türkler ve Türkçe. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 771-787.
 • COUNCİL OF EUROPE (2020). https://www.coe.int/en/web/history-teaching/
 • DAVARCI, A. (2006). Alman İlk ve Orta Öğretim Tarih Ders Kitaplarında Metodoloji ve Türk İmajı Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEDEOĞLU, H. (2013). Almanya’da Bavyera eyaleti ilköğretim ders kitaplarında Türk imgesi üzerine bir analiz. Eğitim ve Bilim, 38(170), 401-417.
 • ERGİNER, A. (2007). Avrupa Birliği eğitim sistemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • GLOBALVİZYON (2020). http://www.globalvizyon.com/almanya/genel/birbakista_almanya.asp
 • GÜRSES, F. (2010). Siyasal gündemin yurttaşlık kavramına etkileri: ders kitapları üzerinden bir inceleme. 5. Karaburun Bilim Kongresi (2–5 Eylül 2010).
 • HÖPKEN, W. (2003). Tarih eğitiminde yeni yönelimler, tarih eğitimine eleştirel yaklaşımlar (Yayıma Haz: Oya Öymen). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 46-47.
 • KAYMAKCAN, R. (2005), Diyanet hizmetleri bağlamında Avrupa’daki Türk gençlerinin eğitimi, III. Din Şurası (Ed. Mehmet Bulut). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • LATİFOĞLU, F. (2015). Yurt dışında görev yapan din görevlilerinin problemleri: Almanya örneği. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 1(2), 1 – 15.
 • LEHRPLAN DES DEUTSCHEN BİLDUNGSMİNİSTERİUMS (2020). https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html.
 • MİTTELSTÄDT, H. (2000). Praxishandbuch Öffentlichkeitsarbeit von Schulen. Berlin: Cornelsen Verlag.
 • ÖZTÜRK, N. ve YILDIZ, M. (2013). Osmanlı tarihçileri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • PERŞEMBE, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde eğitim sistemi ve Türk göçmen çocuklarının eğitim sorunları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0(29), 55-80.
 • RAHMENLEHRPLÄNE (2020). https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/Rahmenlehrplanprojekt/amtliche_Fassung/Teil_C_Geschichte_2015_11_10_WEB.pdf
 • RİEDL, A. (2004). Grundlagen der Didaktik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 17-19.
 • SAFRAN, M. (1994). Tari̇h Öğreti̇mi̇ ve Çağdaş Müfredat Teori̇leri̇. XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12- 16 Eylül.
 • SAFRAN, M. ve ATA, B. (1996). Barışçı tarih öğretimi üzerine çalışmalar: Türkiye’de tarih kitaplarında Yunanlılara ilişkin öğrenci görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 11-26.
 • ŞAHİN, B. (2010). Almanya’daki Türk göçmenlerin sosyal entegrasyonunun kuşaklar arası karşılaştırması: kültürleşme. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 0(55), 103-134.
 • ŞAHİN, S. (2013). Almanya’ya Türk vatandaşlarının göçünün 51. yılı kazanımlar ve tehditler. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 1, 1–16.
 • ŞİMŞEK, A. (2016). Türk tarihçileri (Ed. Ahmet Şimşek). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • ŞİMŞEK, A. (2017). Yaşayan Türk tarihçileri (Ed. Ahmet Şimşek). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • YALI, S. (2016). Avrupa’da tarih eğitimi ve öğretimine yönelik girişimler ve Avrupa Birliği’nin katkısı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 291-306.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIZ C. (2012). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Nevzat TOPAL>
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-4396-657X
Türkiye


Melek KÖRÜKÇÜ This is me
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7824-3497
Türkiye


Abdullah ULUÇAY> (Primary Author)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6789-8001
Türkiye

Publication Date November 9, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { tudad816626, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2020}, volume = {3}, number = {4}, pages = {36 - 51}, title = {TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {Topal, Nevzat and Körükçü, Melek and Uluçay, Abdullah} }
APA Topal, N. , Körükçü, M. & Uluçay, A. (2020). TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 36-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/57744/816626
MLA Topal, N. , Körükçü, M. , Uluçay, A. "TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 36-51 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/57744/816626>
Chicago Topal, N. , Körükçü, M. , Uluçay, A. "TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 36-51
RIS TY - JOUR T1 - TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI AU - NevzatTopal, MelekKörükçü, AbdullahUluçay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 51 VL - 3 IS - 4 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI %A Nevzat Topal , Melek Körükçü , Abdullah Uluçay %T TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Topal, Nevzat , Körükçü, Melek , Uluçay, Abdullah . "TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 3 / 4 (November 2020): 36-51 .
AMA Topal N. , Körükçü M. , Uluçay A. TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI. TÜDAD. 2020; 3(4): 36-51.
Vancouver Topal N. , Körükçü M. , Uluçay A. TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(4): 36-51.
IEEE N. Topal , M. Körükçü and A. Uluçay , "TARİHİMİ NE KADAR BİLİYORUM: ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GENÇLERİNİN TÜRK TARİHİNE YÖNELİK ALGILARI", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 4, pp. 36-51, Nov. 2020