Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ABORTION IN TERMS OF ISLAMIC LAW

Year 2018, Volume , Issue 5, 73 - 96, 10.06.2018

Abstract

The subject of abortion is one of the rare topics in which the life, religion, science, morality, law and conscience intersect. The nature of the abortion in this study, the possibility of abortion in terms of Islamic law, and the conditions under which conditions may be allowed to do so; the debate about the fetish of the fetus which was determined as a disabled birth, the termination of unwanted pregnancies due to extramarital or rape was discussed and the attitudes of contemporary Islamic jurists were evaluated. The subject is briefly mentioned with regard to the interest of Muslims living in our country. Abortion is usually the destruction of an embryo or fetus in the uterus, or removal of the uterus prematurely to terminate the fetal life. Among the contemporary Islamic jurists, there are some who abstain from abortion early in their pregnancy. These conclusions are; If the illness is based on legitimate excuses, such as living in the narrow streets, long journeys, they argue that if a legitimate excuse does not end, it is makruh. On the other hand, the majority of the Fatwa boards and Islamic jurists are of the view that the embryo must be preserved from the time of its adherence to the mother's womb and that the abortion can not be granted. According to these views, the exception to the abortion ban is the occurrence of situations in which the mother and fetus will lose together if the pregnancy lasts.

References

 • Aybakan, B. ve Dönmez, İ. K. (2004). Meşru. DİA içinde (C.29, ss.378-383). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı
 • Balbaba, Ü. E. (2016). Fıkhî açıdan tecavüz sonucu oluşan gebeliğin sona erdirilmesi. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (C.3 ss.69-83) Isparta.
 • Buhari, Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cu'fi. (1979). Sahihu-l Buhari. İstanbul: el-Mektebetü’l-İslami.
 • Bûtî, M. S.R. (1988), Mes’eletu tahdîdi’n-nesl vikayeten ve ilâcen, Dımaşk.
 • Çam, N. (2018). İslâm hukukunda cenin ahkâmı, İstanbul.
 • Cassâs, Ahmed b. Ali. (1405). Ahkâmü’l-Kur’ân, Muhammed Sâdık Kamhâvî (thk.). (C.1). Beyrut.
 • Demirsoy, N. (2018). Osmanlıdan günümüze babanın fetüs üzerindeki hakkının değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 15 (2), 80-86.
 • Derdîr, Ebü’l-Berekât Ahmed. (ty.). eş-Şerhu’l-kebîr. Hâşiye ale’ş-Şerhi’l-kebîr içinde. (C.2). Daru’l-fikr.
 • Desûkî, Muhammed b. Ahmed. (ty.). Hâşiyetü’d-Desûkî ale’ş-şerhi’l-kebîr. (C.2). Dâru’l-fikr.
 • DİB. (1995). Fetvalar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Dirik, M. (2012). İslam hukukunda cenin öldürme suçunun cezası. Bilimname. 23 187-213.
 • Dirik, M. (2013). İslâm fıkhında ceninin yaşama hakkını koruyan düzenlemeler. İHAD. 22 45-62.
 • Ebû Davud, Süleymân b. Eş’as.(1952). Sünen. Ahmed Sa’d Ali (thk.). Kahire: Mustafa el-Bâbî el-Halebî.
 • Erşahin, M. (2002). İslam hukuku açısından aile planlaması kürtaj ve çocuk sahibi olma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Konya.
 • Esen, H. (2007). İslam hukukunda veled-i zina. İstanbul.
 • Ğânim, İ. (2001). Ahkâmü’l-cenîn fi’l-fıkhi’l-İslâmî. Cidde.
 • Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. (ty.). İhyâu ulûmi’d-dîn. (C.2). Beyrut.
 • Görmez, M. (2012, 04 Nisan) Diyanetten kürtaj fetvası. Erişim: 12.12.2015. http://www.haber7.com/guncel/haber/887036-diyanetten-kurtaj-fetvasi.
 • Görgülü, Ü. (2015). Fıkıhta cenin hukuku. Ankara.
 • Hakeri, H. (2015, 11 Haziran). Kürtaj tartışmalarına hukuksal bir bakış. Erişim tarihi: (14.12.2015)
 • http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-kurtaj-tartisma larina-hukuksal-bir-bakis-72-64-3192.html.
 • Heyet. (1989). el-Mevsû’atü’l-fıhkiyye el-Kuveytiyye. Kuveyt.
 • http://tip.terimleri.com/kurtaj.html (erişim: 14.12.2015).
 • http://www.aksam.com.tr/guncel/tecavuze-ugrayan-da-kurtaj-yaptirmamali--118800h/haber-118800 (erişim: 15.12.2015).
 • http://www.haber7.com/guncel/haber/887036-diyanetten-kurtaj-fetvasi (erişim: 12.12. 2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00104.htm (erişim: 12.12.2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00104.htm (erişim: 12.12.2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00105.htm (erişim: 12.12.2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0077.htm, (erişim: 09/02/2013).
 • http://www.jinekolognet.com/kurtaj.asp (erişim: 14.12.2015).
 • http://www.tjod.org/turk-jinekoloji-ve-obstetrik-dernegi-tjod-kurtaj-raporu/ (erişim: 17. 07.2018).
 • https://fetva.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38741/kurtaj-yapmanin-ve-yaptirmanin-dini-huk mu-nedir- (erişim: 12.12.2015).
 • https://fetva.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38741/kurtaj-yapmanin-ve-yaptirmanin-dini-huk mu-nedir- (erişim: 12.12.2015).
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer. (1992) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. C.3. Beyrut.
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer. (1992) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. C.6. Beyrut.
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer. (1992) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. C.7. Beyrut.
 • İbn Hazm, Ebû Muhammed b. Ali b. Ahmed. (ty.). el-Muhallâ bi’l-âsâr. (C.11). Beyrut.
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah. (1968) el-Muğnî. (C.8). Mektebetü’l-Kahire.
 • İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem. (1992). Lisânü’l-Arab. Beyrut.
 • İbn Rüşd, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed. (2004). Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-Muktesid. (C.4). Kahire.
 • İbn Teymiyye, Takıyyüddin Ahmed b. Abdilhalîm. (1995). Mecmû’u’l-fetâvâ, Abdurrahman b. Muhammed (nşr). (C.34). Medine.
 • İbn-i Mace, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. (1981). Sünen-i ibn-i Mace. İstanbul.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali. (1985). Ahkâmü’n-nîsâ, Ali b. Muhammed Muhammedî (thk). Beyrut.
 • Kahtânî, Müsfir b. Ali. b. Muhammed. (2008). İslam hukukuna göre anne rahminde sakat olan çocukların kürtaj yoluyla düşürülmesinin hükmü, Abdullah Kahraman (çev.) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. (C.12 S.1 ss.439-484).
 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd. (1986). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’. (C.3). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd. (1986). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’. (C.4). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd. (1986). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’. (C.7). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Kesgin, H. (2018). İslam hukukunda kürtaj. İstanbul: Kitabi Yayınevi.
 • Medkûr, M. S.(1969). el-Cenîn ve’l-ahkâmü’l-müteallika bihî fi’l-fıkhi’l-İslâmî. Kahire.
 • Muhsin, A. M. (ty.). el-Himâyetü’l-cinâiyye li’l-cenîn fi’ş-şeriati’l-İslâmiyye ve’l-kanûni’l-vaz’î. Kahire.
 • Müslim, Ebu'l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. (1992). es-Sahîh. İstanbul: Çağrı.
 • Nesai, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb. (1992). es-Sünen. İstanbul: Çağrı.
 • Remlî, Şemseddin Muhammed b. Ebu’l-Abbas.(1984). Nihâyetü’l-muhtâc ilâ şerhi’l-minhâc. (C.8). Beyrut.
 • Resmi Gazete (1989). Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük. Tarih 18.12.1983 ve Sayı 18255.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris.(1990). el-Ümm. (C.6). Beyrut.
 • Sahnûn, b. Saîd et-Tennûhî. (1994). el-Müdevvenetü’l-kübrâ. (C.4). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. ebî Sehl. (1993). el-Mebsût. (C.30). Beyrut.
 • Şener, A. (2008). İlahiyat fakülteleri IV. İslam hukuku anabilim dalı eğitim-öğretim meseleleri koordinasyon toplantısı ve “özürlü olduğu tespit edilen ceninin alınması” sempozyumu. (Yay. Haz. Hüseyin Elmalı ve Ayşe Elmalı), Ağustos 2008, İzmir: Tibyan.
 • Şirbinî, Muhammed b. el-Hatîb. (1994). Muğni’l-muhtâc ilâ ma’rifeti meânî elfâzi’l-minhâc. (C.5). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî. (1978). el-Câmi‘u’s-sahîh/Sünenü’t-Tirmizi. Ahmed Muhammed Şakir (thk &şerh). Kahire.
 • Ucatlı, A. (2009). İslam hukukunda cenine müdahalenin hükmü. İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul.

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ

Year 2018, Volume , Issue 5, 73 - 96, 10.06.2018

Abstract

Kürtaj konusu insanın, hayatın, dinin, bilimin, ahlâkın, hukukun ve vicdanın kesiştiği ender konulardan biridir. Bu çalışmada kürtajın mahiyeti, İslam hukuku açısından kürtajın imkânı ve hangi şartlarda buna cevaz verilebileceğine ilişkin yaklaşımlar; özürlü doğacağı tespit edilen ceninin alınması, evlilik dışı veya tecavüz neticesi istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması etrafındaki tartışmalar ele alınmış, bu konuda çağdaş İslam hukukçularının tutumları değerlendirilmiştir. Konu ülkemizde yaşayan Müslümanları yakından ilgilendirdiği için ilgili mevzuata kısaca yer verilmiştir. Kürtaj, ekseriyetle rahim içindeki embriyo veya fetüsün imha edilmesi ya da fetüsün hayatını sonlandırmak amacıyla vaktinden önce uterus dışına çıkartılmasıdır. Çağdaş İslam hukukçuları arasında hamileliğin erken dönemlerinde kürtaja cevaz verenler vardır. Bu görüşteki fakihler; hastalık, darulharpte yaşama, uzun yolculukta bulunma gibi meşru mazeretlere dayanırsa ilk zamanlarda kürtajın mübah; meşru bir mazerete dayanmazsa mekruh olduğunu ileri sürmektedirler. Buna karşın fetva kurulları ve İslam hukukçularının çoğunluğu, anne rahmine tutunmasından itibaren embriyonun korunması gerektiği ve kürtaja cevaz verilemeyeceği görüşündedir. Bu görüşteki fakihlere göre kürtaj yasağının istisnası, hamileliğin sürmesi halinde anne ve ceninin birlikte kaybedileceği durumların gerçekleşmesi halidir.

References

 • Aybakan, B. ve Dönmez, İ. K. (2004). Meşru. DİA içinde (C.29, ss.378-383). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı
 • Balbaba, Ü. E. (2016). Fıkhî açıdan tecavüz sonucu oluşan gebeliğin sona erdirilmesi. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (C.3 ss.69-83) Isparta.
 • Buhari, Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cu'fi. (1979). Sahihu-l Buhari. İstanbul: el-Mektebetü’l-İslami.
 • Bûtî, M. S.R. (1988), Mes’eletu tahdîdi’n-nesl vikayeten ve ilâcen, Dımaşk.
 • Çam, N. (2018). İslâm hukukunda cenin ahkâmı, İstanbul.
 • Cassâs, Ahmed b. Ali. (1405). Ahkâmü’l-Kur’ân, Muhammed Sâdık Kamhâvî (thk.). (C.1). Beyrut.
 • Demirsoy, N. (2018). Osmanlıdan günümüze babanın fetüs üzerindeki hakkının değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 15 (2), 80-86.
 • Derdîr, Ebü’l-Berekât Ahmed. (ty.). eş-Şerhu’l-kebîr. Hâşiye ale’ş-Şerhi’l-kebîr içinde. (C.2). Daru’l-fikr.
 • Desûkî, Muhammed b. Ahmed. (ty.). Hâşiyetü’d-Desûkî ale’ş-şerhi’l-kebîr. (C.2). Dâru’l-fikr.
 • DİB. (1995). Fetvalar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Dirik, M. (2012). İslam hukukunda cenin öldürme suçunun cezası. Bilimname. 23 187-213.
 • Dirik, M. (2013). İslâm fıkhında ceninin yaşama hakkını koruyan düzenlemeler. İHAD. 22 45-62.
 • Ebû Davud, Süleymân b. Eş’as.(1952). Sünen. Ahmed Sa’d Ali (thk.). Kahire: Mustafa el-Bâbî el-Halebî.
 • Erşahin, M. (2002). İslam hukuku açısından aile planlaması kürtaj ve çocuk sahibi olma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Konya.
 • Esen, H. (2007). İslam hukukunda veled-i zina. İstanbul.
 • Ğânim, İ. (2001). Ahkâmü’l-cenîn fi’l-fıkhi’l-İslâmî. Cidde.
 • Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. (ty.). İhyâu ulûmi’d-dîn. (C.2). Beyrut.
 • Görmez, M. (2012, 04 Nisan) Diyanetten kürtaj fetvası. Erişim: 12.12.2015. http://www.haber7.com/guncel/haber/887036-diyanetten-kurtaj-fetvasi.
 • Görgülü, Ü. (2015). Fıkıhta cenin hukuku. Ankara.
 • Hakeri, H. (2015, 11 Haziran). Kürtaj tartışmalarına hukuksal bir bakış. Erişim tarihi: (14.12.2015)
 • http://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-kurtaj-tartisma larina-hukuksal-bir-bakis-72-64-3192.html.
 • Heyet. (1989). el-Mevsû’atü’l-fıhkiyye el-Kuveytiyye. Kuveyt.
 • http://tip.terimleri.com/kurtaj.html (erişim: 14.12.2015).
 • http://www.aksam.com.tr/guncel/tecavuze-ugrayan-da-kurtaj-yaptirmamali--118800h/haber-118800 (erişim: 15.12.2015).
 • http://www.haber7.com/guncel/haber/887036-diyanetten-kurtaj-fetvasi (erişim: 12.12. 2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00104.htm (erişim: 12.12.2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00104.htm (erişim: 12.12.2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00105.htm (erişim: 12.12.2015).
 • http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0077.htm, (erişim: 09/02/2013).
 • http://www.jinekolognet.com/kurtaj.asp (erişim: 14.12.2015).
 • http://www.tjod.org/turk-jinekoloji-ve-obstetrik-dernegi-tjod-kurtaj-raporu/ (erişim: 17. 07.2018).
 • https://fetva.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38741/kurtaj-yapmanin-ve-yaptirmanin-dini-huk mu-nedir- (erişim: 12.12.2015).
 • https://fetva.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/38741/kurtaj-yapmanin-ve-yaptirmanin-dini-huk mu-nedir- (erişim: 12.12.2015).
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer. (1992) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. C.3. Beyrut.
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer. (1992) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. C.6. Beyrut.
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer. (1992) Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. C.7. Beyrut.
 • İbn Hazm, Ebû Muhammed b. Ali b. Ahmed. (ty.). el-Muhallâ bi’l-âsâr. (C.11). Beyrut.
 • İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah. (1968) el-Muğnî. (C.8). Mektebetü’l-Kahire.
 • İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem. (1992). Lisânü’l-Arab. Beyrut.
 • İbn Rüşd, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed. (2004). Bidâyetü’l-müctehid ve nihâyetü’l-Muktesid. (C.4). Kahire.
 • İbn Teymiyye, Takıyyüddin Ahmed b. Abdilhalîm. (1995). Mecmû’u’l-fetâvâ, Abdurrahman b. Muhammed (nşr). (C.34). Medine.
 • İbn-i Mace, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî. (1981). Sünen-i ibn-i Mace. İstanbul.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali. (1985). Ahkâmü’n-nîsâ, Ali b. Muhammed Muhammedî (thk). Beyrut.
 • Kahtânî, Müsfir b. Ali. b. Muhammed. (2008). İslam hukukuna göre anne rahminde sakat olan çocukların kürtaj yoluyla düşürülmesinin hükmü, Abdullah Kahraman (çev.) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. (C.12 S.1 ss.439-484).
 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd. (1986). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’. (C.3). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd. (1986). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’. (C.4). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Kâsânî, Alâeddin Ebû Bekir b. Mes’ûd. (1986). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’. (C.7). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Kesgin, H. (2018). İslam hukukunda kürtaj. İstanbul: Kitabi Yayınevi.
 • Medkûr, M. S.(1969). el-Cenîn ve’l-ahkâmü’l-müteallika bihî fi’l-fıkhi’l-İslâmî. Kahire.
 • Muhsin, A. M. (ty.). el-Himâyetü’l-cinâiyye li’l-cenîn fi’ş-şeriati’l-İslâmiyye ve’l-kanûni’l-vaz’î. Kahire.
 • Müslim, Ebu'l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. (1992). es-Sahîh. İstanbul: Çağrı.
 • Nesai, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb. (1992). es-Sünen. İstanbul: Çağrı.
 • Remlî, Şemseddin Muhammed b. Ebu’l-Abbas.(1984). Nihâyetü’l-muhtâc ilâ şerhi’l-minhâc. (C.8). Beyrut.
 • Resmi Gazete (1989). Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük. Tarih 18.12.1983 ve Sayı 18255.
 • Şâfiî, Muhammed b. İdris.(1990). el-Ümm. (C.6). Beyrut.
 • Sahnûn, b. Saîd et-Tennûhî. (1994). el-Müdevvenetü’l-kübrâ. (C.4). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. ebî Sehl. (1993). el-Mebsût. (C.30). Beyrut.
 • Şener, A. (2008). İlahiyat fakülteleri IV. İslam hukuku anabilim dalı eğitim-öğretim meseleleri koordinasyon toplantısı ve “özürlü olduğu tespit edilen ceninin alınması” sempozyumu. (Yay. Haz. Hüseyin Elmalı ve Ayşe Elmalı), Ağustos 2008, İzmir: Tibyan.
 • Şirbinî, Muhammed b. el-Hatîb. (1994). Muğni’l-muhtâc ilâ ma’rifeti meânî elfâzi’l-minhâc. (C.5). Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye.
 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî. (1978). el-Câmi‘u’s-sahîh/Sünenü’t-Tirmizi. Ahmed Muhammed Şakir (thk &şerh). Kahire.
 • Ucatlı, A. (2009). İslam hukukunda cenine müdahalenin hükmü. İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet DİRİK
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 10, 2018
Application Date April 2, 2018
Acceptance Date May 28, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 5

Cite

Bibtex @research article { tudear451040, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2018}, volume = {}, pages = {73 - 96}, doi = {}, title = {İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ}, key = {cite}, author = {Dirik, Mehmet} }
APA Dirik, M. (2018). İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (5) , 73-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/38687/451040
MLA Dirik, M. "İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2018 ): 73-96 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/38687/451040>
Chicago Dirik, M. "İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2018 ): 73-96
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ AU - Mehmet Dirik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 96 VL - IS - 5 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Religious Education Studies İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ %A Mehmet Dirik %T İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ %D 2018 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V %N 5 %R %U
ISNAD Dirik, Mehmet . "İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 5 (June 2018): 73-96 .
AMA Dirik M. İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ. TUDEAR. 2018; (5): 73-96.
Vancouver Dirik M. İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2018; (5): 73-96.
IEEE M. Dirik , "İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KÜRTAJ", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, no. 5, pp. 73-96, Jun. 2018