Year 2019, Volume 0 , Issue 7, Pages 11 - 36 2019-06-27

Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). An ınvestıgatıon of the level of understandıng of concepts ın secondary educatıon optıonal basıc relıgıous knowledge currıculum ın terms of varıous varıables. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.
Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.

İbrahim GEYİK [1] , Mahmut ZENGİN [2]


In this research, it is aimed to examine the concept success levels of the students who are studying in secondary education in Bingol city center and choose the Basic Religious Knowledge course in terms of various variables. While the population of the research is composed of students who choose the Basic Religious Knowledge course at the secondary education level in the central district of Bingol the sample of research is composed of 391 students who selected this course in Anatolian high schools by means of homogenous sampling. To collect the research data were used to the personal information survey and “Concept Achievement Test”. Average difficulty index of concept achievement test is 0,52, the distinctiveness index is 0,42. When the Cronbach’s Alpha coefficient of the test was 0,701 that indicating the test was reliable. The obtained data were analyzed with TAP 18.9 and SPSS 22.00 program. T-test and variance analysis were used to test the research problems. Bonferroni test was used for multiple comparisons. The meaningfulness level was 0,05 used to for statistical processing. According to the findings of the study, significant differences were found between the scores of the students’ concept achievement test and gender, the number of books they read per month, the opinion of the students about the religious culture and ethical knowledge teacher, the attitude of the religious culture and ethical knowledge teacher towards the students and the attitude of the students towards religious courses.

Bu araştırmada Bingöl ili merkez ilçesinde ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan ve Temel Dini Bilgiler (TDB) dersini seçen öğrencilerin kavram başarı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Bingöl ili merkez ilçesinde ortaöğretim düzeyinde Temel Dini Bilgiler dersini seçen öğrenciler oluştururken, örneklemini benzeşik örnekleme yoluyla Anadolu liselerinde söz konusu dersi seçen 391 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için kişisel bilgi anketi ile “Kavram Başarı Testi” kullanılmıştır. Kavram başarı testinin ortalama güçlük indeksi 0,52, ayırt edicilik indeksi 0,42’dir. Testin Cronbach’s Alpha katsayısının 0,701 olması testin güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen veriler TAP 18.9 ve SPSS 22.00 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma problemlerinin test edilmesinde t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalarda ise Bonferroni testinden faydalanılmıştır. İstatiksel işlemelerde 0,05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin kavram başarı testinden aldıkları puanlar ile cinsiyet, ayda okuduğu kitap sayısı, öğrencinin DKAB öğretmeni ile ilgili düşüncesi, DKAB öğretmenin öğrencilere yönelik tutumu, öğrencinin din derslerine yönelik tutumu arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

 • Acuner, H. Y. (2016). Öğrencilere göre seçmeli Kur’an-I Kerim dersi: Artvin ili örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4), 850-871.
 • AİHM. Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Davası Kararı. No. Başvuru No: 1448/04 (Strasbourg 2007).
 • Akyürek, S. (2004). Din öğretiminde kavram öğretimi: (Doğruluk Kavramı Örneği). ; İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Alpan Bangir, G. (2004). Ders Kitaplarındaki Grafik Tasarımının Öğrenci Başarısına Ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alpaydın, Y. (2018). Geleceğin Türkiyesinde eğitim. İstanbul: İlke Yayınları.
 • Altaş, N. (2004). Gençlik döneminde din olgusu ve liselerde din öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıcı, İ. (2007a). İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Arıcı, İ. (2007b). Öğrencilerin ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenine yönelik tutumları. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(2), 169-189.
 • Arıcı, İ. (2008). Öğrencilerin cinsiyetlerinin ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki başarı düzeylerine etkisi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(1), 143-159.
 • Ayas, M. (2000). İlköğretimde İDKAB dersinin Başarısını Etkileyen Faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Ayaydın, N. (2012). Din Öğretiminde Soyut Kavramların Öğretilmesiyle İlgili Problemlerin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahçekapılı, M. (2012). Türkiye’de din eğitiminin dönüşümü (1997-2012). İstanbul: İlke Yayınları.
 • Bahçekapılı, M. (2013). Yeni eğitim sisteminde seçmeli din dersleri (İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). İstanbul: İlke Yayınları.
 • Berber, Ş. (1990). Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Ve Ana-Baba Tutumlarının Okul Başarısına Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Berkant, H. G. ve Tüzer, A. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve sayısal ders başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 171-190.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (23. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Aygün, Ö. E., Kılıç Çakmak, E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Cebeci, S. (2015). Din eğitimi bilimi ve Türkiye’de din eğitimi (3. bs.). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü (3.bs.). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Ci̇l, E., İnci, N. ve Zorlu, Y. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “Yer kabuğu nelerden oluşur?” ünitesindeki kavramlarının anlaşılma düzeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Education Sciences, 4(4), 1160-1170. doi:10.12739/10.12739
 • Cüceloğlu, D. (2017). İnsan ve davranışı (35. bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, F. (2017). Din öğretiminde kavram öğretimi “iman” kavram üzerine bir deneme. İlahiyat Araştırmaları Dergisi, (7), 49-89.
 • Çapar, K. (2001). Din Öğretiminde Duyuşsal Giriş Özelliklerinin Başarıya Etkisi (İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar Üzerinde Bir Alan Araştırması). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çarkoğlu, A. ve Toprak, B. (2006). Değişen Türkiye’de din, toplum ve siyaset. İstanbul: Tesev Yayınları.
 • Ensar Vakfı. (2012). 4+4+4 Eğitim sistemi yeni anayasada dini kurumlar ve din öğretimi isteğe bağlı din eğitimi. İstanbul.
 • Erden, M. (2018). Sınıf yönetimi (2. bs.). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • ERG, Eğitim reformu girişimi (2011). Türkiye’de Din ve Eğitim. İstanbul.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Gündoğdu, Y. B. (2017). Seçmeli din dersleri neden tercih edilmiyor? (Ordu ili örneği). Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi., 16(32), 557-582.
 • Karacık, Ş. (1998). Lise Öğrencilerinin Genel Yetenek Düzeyleri ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki (Kastamonu İlinde Bir Araştırma). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karakılıç, S. (2018). Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler (23.Bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, M. (2001). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(12-13), 43-78. doi:10.17120/omuifd.50317
 • Kaymakcan, R., Aşlamacı, İ., Yılmaz, M. ve Telli, A. (2013). Seçmeli din eğitimi dersleri inceleme ve değerlendirme raporu. İstanbul: Çınar Basım Yayın.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda gruplar arası farkın belirlenmesine yönelik çoklu karşılaştırma (Post-Hoc) teknikleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
 • Kızılabdullah, Y. (2016). Din öğretiminde kavram öğretimi. Ortaokul 5-8 Düşünen Sınıfl arda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi içinde (1. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kilmen, S. (2014). Madde analizi, madde seçimi ve yorumlanması. R. N. Demirtaşlı (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Edit. R. Nükhet Demirtaşlı) içinde (3. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi Yayıncılık.
 • Kuzgun, Y. (2006). Zeka ve yetenekler. Eğitimde Bireysel Farklılıklar içinde (2. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB. (1990). Tebliğler Dergisi, 53(2317), Karar Tarih ve Sayısı: 09.07.1990/1.
 • MEB. (2010a). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları.
 • MEB. (2010b). Ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Meydan, H. (2013). Din, ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (40), 219-250.
 • Meydan, H. (2015). Din, ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinde karşılaşılan problemler (Öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir araştırma). Turkish Studies Dergisi, 10(3), 673-694.
 • Okumuş, E. (2014). Din ve sosyalleşme. Turkish Studies Dergisi, 9 (11), 429-454.
 • Oruç, M. (1993). İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Fen Tutumları İle Fen Başarıları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Öcal, M. (1998). Cumhuriyet döneminde Türkiye’de din eğitimi ve öğretimi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 241-268.
 • Özgüven, İ. E. (1974). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
 • Taştekin, O. (1998). Kıyamet ve Ahiretle İlgili Kavramların Öğretimi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Taylan, N. (2016). Ana hatlarıyla mantık (5. bs.). İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Tezcan, M. (1984). Okulda başarısızlık ve önlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(3), 385-388.
 • Tosun, C. (2015). Din eğitimi bilimine giriş (8. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • TDK, Türk Dil Kurumu (1998), Türkçe sözlük. (9. bs., C. 1-2). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ulular, G. F. (1997). Ortaokul Öğrencilerinin Okul Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Etmenler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme (4. Baskı.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yazıbaşı, M. A. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin gözünden seçmeli din dersleri: Kırıkkale örneği. Dini Araştırmalar Dergisi, 21(53), 149-168.
 • Zengin, M. (2013). Öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(2 5), 271-301.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3350-5630
Author: İbrahim GEYİK

Orcid: 0000-0002-9042-7379
Author: Mahmut ZENGİN

Dates

Application Date : February 14, 2019
Acceptance Date : April 11, 2019
Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { tudear589544, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {11 - 36}, doi = {}, title = {Geyik, İ. \& Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.}, key = {cite}, author = {Geyik, İbrahim and Zengin, Mahmut} }
APA Geyik, İ , Zengin, M . (2019). Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36. . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (7) , 11-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589544
MLA Geyik, İ , Zengin, M . "Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36." . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 11-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589544>
Chicago Geyik, İ , Zengin, M . "Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 11-36
RIS TY - JOUR T1 - Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36. AU - İbrahim Geyik , Mahmut Zengin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 36 VL - 0 IS - 7 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36. %A İbrahim Geyik , Mahmut Zengin %T Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36. %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD Geyik, İbrahim , Zengin, Mahmut . "Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 7 (June 2019): 11-36 .
AMA Geyik İ , Zengin M . Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.. TUDEAR. 2019; 0(7): 11-36.
Vancouver Geyik İ , Zengin M . Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(7): 11-36.
IEEE İ. Geyik and M. Zengin , "Geyik, İ. & Zengin, M. (2019). Ortaöğretim seçmeli temel dini bilgiler öğretim programında yer alan kavramların anlaşılma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 11-36.", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 7, pp. 11-36, Jun. 2019