Year 2019, Volume 0 , Issue 7, Pages 61 - 82 2019-06-27

Ayvaz, M. (2019). Self soul dıstınctıon ın the moral teachıng of mevlana celaleddın rumı . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.
Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.

Muzaffer AYVAZ [1]


In this research, we tried to deal with the self soul distinction in the moral teaching of Mevlana Celaleddin Rumi and the effects of this distinction on human character. Firstly,

we made a literature review. Then we tried to detect the ethical meanings the thinker gave to these concept and show the moral conseguences. At the end of the research, we concluded that Mevlana developed a moral teaching whose religious mystic side is predominant, rather than philosophical moral teaching and whereas he accepted the soul as positive side of human, he accepted self as bad side of human. And we have come to a conclusion that whereas he considered the soul as the fundamental source of nice feeling, thought, nature and virtue, he considered the self as the fundamental source of bad feeling, thought, nature and virtuelessness.

Biz bu araştırmada, Mevlânâ Celâleddîn Rumî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımını ve bu ayrımın insan karakteri üzerindeki etkilerini ele almaya çalıştık. Önce bir literatür taraması yaptık. Sonra düşünürün bu kavramlara yüklediği etik anlamları tespit etmeye ve ahlakî sonuçlarını göstermeye gayret ettik. Araştırma sonunda Mevlânâ’nın felsefî bir ahlak öğretisinden ziyade dinî-tasavvufî yönü ağır basan bir ahlak öğretisi geliştirdiği ve ruhu, insanın olumlu yanı kabul ederken nefsi, insanın olumsuz yanı kabul ettiğini gördük. Yine onun, ruhu güzel duygu, düşünce, huy ve erdemlerin temel kaynağı olarak görürken nefsi, kötü duygu, düşünce, huy ve erdemsizliklerin temel kaynağı olarak gördüğü sonucuna ulaştık.  

 • Abdulhakim, H. (1991). Mevlânâ Celâleddin Rûmî. İslâm düşüncesi tarihi, (C. 3), ss. 43-61, Yusuf Ziya Cömert (Çev.), M. M. Şerif (Ed.), İstanbul: İnsan.
 • Aydın, H. (1999). Kusta B. Luka ve ruh ile nefs arasındaki ayırım adlı kitabı. AÜİFD XL, 387-402.
 • Aydın, M. S. (1996). Din felsefesi. Ankara: Selçuk.
 • Ayvaz, M. (2017). Mevlânâ Celâleddîn Rumî’nin Ahlâk Öğretisi, İbrahim Emiroğlu (Dnş.), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ayvaz, M. (Ocak-Haziran 2018). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde mutluluk. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi. Cilt: II, Sayı:1, ss. 87-108.
 • Banarlı, N. S. (1984). Tarih ve tasavvuf sohbetleri. İstanbul: Kubbealtı.
 • Can, Ş. (1965). Mevlânâ ve Eflâtun. Konya: İleri.
 • Ceyhan, S. (2001). Mesnevî, rûhun hikayesi: Ankaravî’ye göre Mesnevî’de tahkiyenin metafizik delâleti. Kubbealtı Akademi Mecmuası, Hz. Mevlânâ Özel Sayısı, 144, 94-113.
 • Chittick, W. (2011). Tasavvuf-Kısa bir giriş. Turan Koç (Çev.), (5. bs.), İstanbul: İz.
 • Cevizci, A. (1999). Felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Çağrıcı, M. (2009). Anahatlarıyla islâm ahlâkı. (5. bs.), İstanbul: Ensar.
 • Çamdibi, M. (1994). Şahsiyet terbiyesi ve Gazali. (2. bs.), İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı.
 • Dalkılıç, M. (2004). İslâm mezheplerinde ruh. İstanbul: İz.
 • El-Cevziyye, İbn Kayyim (1993). Kitâbu’r-Rûh. Şabah Haklı (Çev.), İstanbul: İz.
 • El-Gazâlî, Ebu Hâmid (1993). İhyâu ulûmi’d-Dîn, Mehmed A. Müftüoğlu (Çev.), A. Fikri Yavuz (Tah.), Cilt: 1-6, İstanbul: Tuğra.
 • el-Yunânî, Kutsa b. Luka, (2009/1). Ruh ve nefs arasındaki fark hakkında. İbrahim Halil Üçer (Çev.), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36, 195-208.
 • Emiroğlu, İ. (2000). Mevlânâ’ya göre yanlışlara düşmemek için nefsi eğitme. Felsefe Dünyası, 1(31), 15-23.
 • Emre, Y. (2006). Yunus Emre divanı. Burhan Toprak (Der.), (3. bs.), İstanbul: Odunpazarı Belediyesi.
 • Fahri, M. (2004). İslâm ahlâk teorileri (Ethical theories in Islâm). Muammer İskenderoğlu ve Atilla Arkan (Çev.), İstanbul: Litera.
 • Fârâbî, Ebû Nasr (1990). El-medînetü’l-fâzıla. Ahmet Arslan (Çev.), Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Hucvirî, Ali b. Osman Cüllâbî (1982). Keşfu’l-mahcûb (Hakikat bilgisi), Süleyman Uludağ (Çev.), (1. bs.), İstanbul: Dergah.
 • Göztepe, Y. (Ocak-Haziran 2005). Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin akla eleştirel bakışı. (14) Tasavvuf Dergisi, 417-438.
 • İbn Miskeveyh (2013). Tehzîbu’l-ahlâk (Ahlâk eğitimi). Abdulkadir Şener, İsmet Kayaoğlu, Cihat Tunç (Çev.), (2. bs.), İstanbul: Büyüyenay.
 • Kayıklık, H. (2011). Tasavvuf psikolojisi. (2. bs.), Ankara: Akçağ.
 • Köse, Zeynep (2007). Hz. Mevlânâ’da nefs ile ilgili semboller. Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler I, 169-171, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
 • Kuşeyrî, A. (1991). Kuşeyrî risalesi. Süleyman Uludağ (Haz.), (3. bs.), İstanbul: Dergah.
 • Küçük, O. N. (2009). Mevlânâ’ya göre manevî gelişim (Benliğin dönüşümü ve mi’râcı). (2. bs.), İstanbul: İnsan.
 • Lewis, F. (Şubat 2010). Mevlânâ – Geçmiş ve şimdi, doğu ve batı. Gül Çağalı Güven ve Hamide Koyukan (Çev.), (1. bs.), İstanbul: Kabalcı.
 • Mevlânâ, C. R. (2007a). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C. 1, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Mevlânâ, C. R. (2007b). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C.2, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Mevlânâ, C. R. (2007c). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C.3, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Mevlânâ, C. R. (2007d). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C.4, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Mevlânâ, C. R. (2007e). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C.5, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Mevlânâ, C. R. (2007f). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C.6, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür. Mevlânâ, C. R. (2007g). Dîvân-ı kebîr. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), (1. bs.), C.7, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Mevlânâ C. R. (2008). Fîhi mâ-fîh. Abdulbâki Gölpınarlı (Çev.), İstanbul: İnkılâp.
 • Mevlânâ C. R. (1991a). Mesnevî. Veled İzbudak (Çev.), Abdülbâki Gölpınarlı (Gözden Geçiren), C.1, İstanbul: M.E.B.
 • Mevlânâ C. R. (1991b). Mesnevî. Veled İzbudak (Çev.), Abdülbâki Gölpınarlı (Gözden Geçiren), C.2, İstanbul: M.E.B.
 • Mevlânâ C. R. (1991c). Mesnevî. Veled İzbudak (Çev.), Abdülbâki Gölpınarlı (Gözden Geçiren), C.3, İstanbul: M.E.B.
 • Mevlânâ C. R. (1991d). Mesnevî. Veled İzbudak (Çev.), Abdülbâki Gölpınarlı (Gözden Geçiren), C.4, İstanbul: M.E.B.
 • Mevlânâ C. R. (1991e). Mesnevî. Veled İzbudak (Çev.), Abdülbâki Gölpınarlı (Gözden Geçiren), C.5, İstanbul: M.E.B.
 • Mevlânâ C. R. (1991f). Mesnevî. Veled İzbudak (Çev.), Abdülbâki Gölpınarlı (Gözden Geçiren), C.6, İstanbul: M.E.B.
 • Nesterova, S. (2012). Mesnevî’de örtülü anlamlar. (1. bs.), İstanbul: İnsan.
 • Özlem, D. (2004). Etik-ahlâk felsefesi. İstanbul: İnkılâp.
 • Platon (Eflatun) (1999). Devlet. Selahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz (Çev.), (5. bs.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Soysaldı, İ. (2007). Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde nefis kavramı. Uluslar Arası Mevlânâ Ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler I, 163-167, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
 • Tirmizî, H. (2013). Metafizik mutluluk. Hacı Bayram Başer (Çev.), (1. bs.), İstanbul: Hayykitap.
 • Turgut, A. K. (2013/Bahar). İşrâkî felsefede nefs (ruh) meselesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26), 568-579.
 • Türker, Ö. (2008). Nefis. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (C. 32), 529-531, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Türkeri, M. (2006). Elmalılı’nın Ahlâk Felsefesi. (2. bs.), İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yay.
 • Uludağ, S. (2008a). Nefis. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (C. 32), 526-529, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Uludağ, S. (2008b). Ruh. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (C. 35), 192-193, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Usta, M. (1995). Divan-ı kebir’de Mevlânâ’nın eğitim görüşü. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı.
 • Yakıt, İ. (2000). Batı düşüncesi ve Mevlânâ. İstanbul: Ötüken.
 • Yakıt, İ. (2010). Mevlâna’da aşk felsefesi. İstanbul: Ötüken.
 • Yakışan, N. (2008), Mevlânâ’nın Felsefeye Bakışı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul.
 • Yardım, A. (2008). Mesnevî hadîsleri. İstanbul: Damla.
 • Yavuz, Y. Ş. (2008). Ruh. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (C. 35), 187-192, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Yeniterzi, E. (2008). Sevginin evrensel mühendisi Mevlâna. (10. bs.), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7164-6149
Author: Muzaffer AYVAZ

Dates

Application Date : March 21, 2019
Acceptance Date : May 13, 2019
Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { tudear589574, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {61 - 82}, doi = {}, title = {Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.}, key = {cite}, author = {Ayvaz, Muzaffer} }
APA Ayvaz, M . (2019). Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82. . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (7) , 61-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589574
MLA Ayvaz, M . "Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82." . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 61-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589574>
Chicago Ayvaz, M . "Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 61-82
RIS TY - JOUR T1 - Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82. AU - Muzaffer Ayvaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 82 VL - 0 IS - 7 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82. %A Muzaffer Ayvaz %T Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82. %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD Ayvaz, Muzaffer . "Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 7 (June 2019): 61-82 .
AMA Ayvaz M . Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.. TUDEAR. 2019; 0(7): 61-82.
Vancouver Ayvaz M . Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(7): 61-82.
IEEE M. Ayvaz , "Ayvaz, M. (2019). Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin ahlak öğretisinde nefs-ruh ayrımı. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 61-82.", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 7, pp. 61-82, Jun. 2019