Year 2019, Volume 0 , Issue 7, Pages 83 - 99 2019-06-27

Altıntaş, M.E. (2019). Qualıtatıve study on extracurrıcular actıvıtıes used ın values educatıon by relıgıous culture and ethıcs course’s teachers. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.
Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.

Muhammed Esat ALTINTAŞ [1]


The aim of this study is to determine which and how extracurricular activities and activities used in values education by the teachers of Primary Religious Culture and Moral Knowledge who participated in our research. Qualitative research model was used in this study. Participation in the study was based on voluntary basis and in this context, 24 teachers from the Primary Religious Culture and Moral Knowledge course were interviewed. The data were analyzed by using descriptive analysis technique and evaluated in the light of literature. It was concluded that most of the teachers in our study could not organize extracurricular activities effectively in values education.

Bu çalışmanın amacı, araştırmamıza katılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi

Öğretmenlerinin değer öğretiminde hangi ders dışı etkinlikleri, nasıl gerçekleştirdiklerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve bu çerçevede 24 tane İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeniyle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler “betimsel analiz” tekniği kullanılarak analiz edilip literatür ışığında değerlendirilmiştir. Araştırmamızda yer alan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun değer öğretiminde ders dışı etkinlikleri etkili bir şekilde düzenleyemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

 • Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili öğrenme ve öğretme (5.Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Alaylıoğlu, R., & Oğuzkan, F. (1976). Ansiklopedik eğitim sözlüğü. İstanbul: İnkilap ve Aka Yayınları.
 • Arslantaş, Ö. (1989). İlkokullarda Eğitici Kol Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Aydın, M. Z. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Aydın, Ş. M. (1996). Din dersi öğretmenlerinin pedagojik formasyonları. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programı içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 745–767.
 • Berk, L. E. (1992). The extracurriculum. A project of American educational research association içinde (Editör: J. Philip.). New York: Macmillian Library Reference.
 • Bilen, M. (1999). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı.
 • Binbaşıoğlu, C. (2000). Okulda ders dışı etkinlikler. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Canbay, A. (2007). İlköğretim okullarında sosyal etkinlikler ve müzik kulübünün önemi. Milli Eğitim Dergisi, (174).
 • Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya : eğitimde program gelistirme. Ankara: Pegem A Yayincilik.
 • Gündüz, İ., & Diğerleri. (2012). Dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinde ders dışı etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. GEFAD / GUJGEF, 32(2), 489–513.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri (Eğitim programları ve öğretim) (3.Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Korkmaz, M. (2012). Kur’an kursu öğreticilerinin eğitim-öğretim yeterlilikleri. Ankara: TDV Yayınları.
 • Köse, E. (2003). İlköğretim Düzeyinde Ders Dışı Etkinliklerin Akademik Başarıya ve Okul Kültürünü Algılamaya Etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • MEB. (2004). Sosyal bilgiler programı ve kılavuzu (4-5). Ankara.
 • MEB. (2010). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Pieper, A. (1999). Etiğe giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek okul yaşam kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (50), 150-200.
 • Tosun, C. (1993). Din öğretiminde gezi gözlem yöntemi. Din Öğretimi Dergisi, (40), 23-32.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Walberg, H. J. (1984). Improving the productivity of America’s schools. Educational Leadership, (41).
 • Willis, H. E. (2006). The hidden curriculum. Journal of Curriculum Studies, (2), 246-250.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1677-9982
Author: Muhammed Esat ALTINTAŞ

Dates

Application Date : March 19, 2019
Acceptance Date : May 4, 2019
Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { tudear589579, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {83 - 99}, doi = {}, title = {Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.}, key = {cite}, author = {Altıntaş, Muhammed Esat} }
APA Altıntaş, M . (2019). Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99. . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (7) , 83-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589579
MLA Altıntaş, M . "Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99." . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 83-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589579>
Chicago Altıntaş, M . "Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 83-99
RIS TY - JOUR T1 - Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99. AU - Muhammed Esat Altıntaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 99 VL - 0 IS - 7 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99. %A Muhammed Esat Altıntaş %T Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99. %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD Altıntaş, Muhammed Esat . "Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 7 (June 2019): 83-99 .
AMA Altıntaş M . Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.. TUDEAR. 2019; 0(7): 83-99.
Vancouver Altıntaş M . Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(7): 83-99.
IEEE M. Altıntaş , "Altıntaş, M.E. (2019). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde gerçekleştirdikleri ders dışı etkinlikler üzerine nitel bir araştırma. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 83-99.", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 7, pp. 83-99, Jun. 2019