Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ

Year 2019, Volume 0, Issue 7, 101 - 123, 27.06.2019

Abstract

Bu çalışmada, “İmam Hatip Ortaokulu (İHO) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri” anketi ile öğretmenlerin “önem” ve “yeterlik” algı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in belirlediği “Özel Alan Yeterlikleri” 20 farklı üniversiteden 48 uzmanla 2 DKAB öğretmeninin görüşleri doğrultusunda, 5’li likert tipi anket formuna dönüştürülmüştür. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “İHO DKAB Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Anketi” 2015 yılında öğretmenlerin seminer dönemlerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Manisa ve Afyonkarahisar illerindeki 78 İHO’da çalışan 355 DKAB öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizinde maddelere katılım düzeyiyle ilgili olarak ağırlıklandırılmış ortalama değerleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Öğretmenlerin, özel alan yeterlik maddelerini yüksek düzeyde önemli gördükleri ve yeterlik maddelerine göre kendilerini yeterli hissettikleri tespit edilmiştir.

References

 • Atmaca, Ç. (2016). İngilizce Öğretmenlerinin Genel ve Özel Alan Öğretmen Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Avcı, Y.E. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Görüşlerine Göre Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Kilis İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kilis 7 Aralık Üni. SBE, Kilis.
 • Aydın, Y. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Çalışma: Rize İl Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üni. SBE, İlköğretim ABD, Ankara.
 • Aytekin, S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Yöneticileri ve Kendi Algılarına Göre Özel Alan Yeterlikleri (Denizli İl Merkezi Örneklemi). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üni. EBE, İlköğretim ABD, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Denizli.
 • Bingöl Meşe, E.T. (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri: İzmir İli Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üni. FBE, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (9. bs.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak; E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. bs.), Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (4. bs.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Candaş, B. (2016). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz Yeterliklerinin Özel Alan Yeterlikleri Bağlamında Tespiti. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üni. EBE, İlköğretim ABD, Fenbilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Trabzon.
 • Coşkun, E., Özer B., Tiryaki E.N. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (27).
 • Creswell, J. W. (2010). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S.B. Demir), Ankara: Eğiten Kitap
 • Çavuş, O. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlik Düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üni. EBE, Sınıf Öğretmenliği ABD, Bolu.
 • Duman, D. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri ve Uygulanma Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üni. FBE, Ankara.
 • Er, A. (2017). Güzel Sanatlar Lisesi Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Tasarı Örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Güzel Sanatlar Eğitimi ABD, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Fidan, M. (2012). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlikleri Hakkındaki Özyeterlik Algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üni. FBE, Kırşehir.
 • Görkaş, B. (2017). İngilizce Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliliklerinin YÖK, MEB ve İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programlarında Bulunan Yeterlilikler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üni. EBE, Eğitim Bilimleri ABD, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Antalya.
 • Gül, Z. (2012). Fen Öğretiminde Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat Üni. EBE, Elazığ.
 • Güleryüz, Ş. (2015). Müzik Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üni. EBE, Erzurum.
 • Gülteke, M. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Özel Alan Yeterlikleri İle İlgili Görüşlerinin Analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üni. SBE, Burdur.
 • Güneş, S. (2011). Kimya Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin Araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (2. Bs.), Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Işıkdoğan, D. (2006). İlköğretim DKAB Öğretmenliği Bölümü Mezunu Öğretmenlerin Yeterlikleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üni. SBE., Ankara.
 • Kahramanoğlu, R., Ay, Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,2/2.
 • Kandırmaz, M. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Kahramanmaraş.
 • Karabulutlu, Z. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimlerinin Özel Alan Yeterliliklerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). AB uyum Sürecinde Öğretmen Yeterlilikleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üni. EBE, Eğitim Programları ABD, Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı, Ankara.
 • Karadoğan, A. (2014). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Karşılama Düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üni. EBE, Erzurum.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık,
 • Kararmaz, S. O. (2013). İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine ilişkin Algılarının Belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üni. SBE, Zonguldak.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. (4. bs.), Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Kök, M., Çiftçi, M., ve Ayık A. (2014). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (IOkul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üni. SBE Dergisi, 15(1), Erzurum.
 • Köroğlu, M. (2015). Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlikleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üni. SBE, Kırşehir.
 • MEB, (2008). Öğretmen yeterlikleri (Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri). MEB-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Devlet Kitapları Müdürlüğü, s. X, Ankara.
 • Mete, F. (2012). Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Özbilen, F.M. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri: Kars İli Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üni. EBE, Çanakkale.
 • Özdemir, E. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Metin, M. (Ed.), Tarama Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özkan, S. (2014). KPSS Alan Bilgisi Testinin Türkçe Öğretmenliği Programı ve özel Alan Yeterlikleri Kapsamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üni. EBE, Gaziantep.
 • Özlük, Y.Ö. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine ilişkin Bir Araştırma (Kırıkkale Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üni. SBE, Kırıkkale.
 • Özyurt, Y. (2014). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dersleri Öğrenme Çıktılarının Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üni. EBE, Bolu.
 • Selçuk, B. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Özel Alan Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Kocaman Üni. EBE, Muğla.
 • Şengül, K. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri: Bir Durum Belirleme Çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üni. EBE, Elazığ.
 • Uslu, S. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan ve Öz Yeterlik Algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üni. SBE, Türkçe Eğitimi ABD, Erzurum.
 • Zengin, Z.S. (2015). Din hizmetlerinin tarihsel gelişimi. Din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik el kitabı. (Ed. Recai Doğan, Remziye Ege). Ankara: Grafiker Yayınları, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp , (27.10.2018).

SPECIAL FIELD COMPETENCIES OF RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS COURSE TEACHERS AT IMAM HATIP SECONDARY SCHOOLS

Year 2019, Volume 0, Issue 7, 101 - 123, 27.06.2019

Abstract

In this research it was aimed to determine special field competencies of teachers of religious culture and ethics course who work at Imam- Hatip secondary schools and fix teachers’ importance and proficiency levels according to the determined competencies. In the research, the "Special Field Competencies" determined by the Ministry of National Education were converted into a 5-point likert type questionnaire in accordance with the opinions of 48 experts from 20 different universities and 2 experienced teachers of religion and morals. Quantitative research method was used in the research. Prepared by the researcher, in accordance with the opinions of the experts, “The Questionnaire of Special Field Competencies of religion and morals teachers at Imam-hatip secondary schools” was applied in the occupational work periods of teachers in 2015. The obtained data were analyzed with statistical methods. The sample of the study consists of 355 teachers working in 78 İmam-Hatip Secondary school in Kütahya, Uşak, Balıkesir, Eskişehir, Manisa and Afyonkarahisar provinces. In the analysis of the data, the weighted mean values related to the level of participation in the questionnaire items were determined. As a result of the research, it was determined that the teachers see the Field-special competency components as important at a high level and that they felt competent in terms of these competency components.

References

 • Atmaca, Ç. (2016). İngilizce Öğretmenlerinin Genel ve Özel Alan Öğretmen Yeterlilik Seviyeleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Avcı, Y.E. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Görüşlerine Göre Özel Alan Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Kilis İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kilis 7 Aralık Üni. SBE, Kilis.
 • Aydın, Y. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Çalışma: Rize İl Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üni. SBE, İlköğretim ABD, Ankara.
 • Aytekin, S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Yöneticileri ve Kendi Algılarına Göre Özel Alan Yeterlikleri (Denizli İl Merkezi Örneklemi). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üni. EBE, İlköğretim ABD, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Denizli.
 • Bingöl Meşe, E.T. (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri: İzmir İli Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üni. FBE, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (9. bs.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak; E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. bs.), Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Can, A. (2016). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (4. bs.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Candaş, B. (2016). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz Yeterliklerinin Özel Alan Yeterlikleri Bağlamında Tespiti. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üni. EBE, İlköğretim ABD, Fenbilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Trabzon.
 • Coşkun, E., Özer B., Tiryaki E.N. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (27).
 • Creswell, J. W. (2010). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S.B. Demir), Ankara: Eğiten Kitap
 • Çavuş, O. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlik Düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üni. EBE, Sınıf Öğretmenliği ABD, Bolu.
 • Duman, D. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri ve Uygulanma Düzeylerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üni. FBE, Ankara.
 • Er, A. (2017). Güzel Sanatlar Lisesi Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Tasarı Örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Güzel Sanatlar Eğitimi ABD, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Fidan, M. (2012). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlikleri Hakkındaki Özyeterlik Algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üni. FBE, Kırşehir.
 • Görkaş, B. (2017). İngilizce Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliliklerinin YÖK, MEB ve İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programlarında Bulunan Yeterlilikler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üni. EBE, Eğitim Bilimleri ABD, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Antalya.
 • Gül, Z. (2012). Fen Öğretiminde Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat Üni. EBE, Elazığ.
 • Güleryüz, Ş. (2015). Müzik Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üni. EBE, Erzurum.
 • Gülteke, M. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Özel Alan Yeterlikleri İle İlgili Görüşlerinin Analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üni. SBE, Burdur.
 • Güneş, S. (2011). Kimya Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerinin Araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (2. Bs.), Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Işıkdoğan, D. (2006). İlköğretim DKAB Öğretmenliği Bölümü Mezunu Öğretmenlerin Yeterlikleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üni. SBE., Ankara.
 • Kahramanoğlu, R., Ay, Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,2/2.
 • Kandırmaz, M. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretmenliği Özel Alan Yeterliklerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Kahramanmaraş.
 • Karabulutlu, Z. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimlerinin Özel Alan Yeterliliklerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). AB uyum Sürecinde Öğretmen Yeterlilikleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üni. EBE, Eğitim Programları ABD, Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı, Ankara.
 • Karadoğan, A. (2014). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini Karşılama Düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üni. EBE, Erzurum.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık,
 • Kararmaz, S. O. (2013). İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine ilişkin Algılarının Belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üni. SBE, Zonguldak.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. (4. bs.), Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Kök, M., Çiftçi, M., ve Ayık A. (2014). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (IOkul öncesi öğretmenliği örneği). Atatürk Üni. SBE Dergisi, 15(1), Erzurum.
 • Köroğlu, M. (2015). Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterlikleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üni. SBE, Kırşehir.
 • MEB, (2008). Öğretmen yeterlikleri (Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri). MEB-Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Devlet Kitapları Müdürlüğü, s. X, Ankara.
 • Mete, F. (2012). Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Özbilen, F.M. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri: Kars İli Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üni. EBE, Çanakkale.
 • Özdemir, E. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Metin, M. (Ed.), Tarama Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özkan, S. (2014). KPSS Alan Bilgisi Testinin Türkçe Öğretmenliği Programı ve özel Alan Yeterlikleri Kapsamında İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üni. EBE, Gaziantep.
 • Özlük, Y.Ö. (2010). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerine ilişkin Bir Araştırma (Kırıkkale Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üni. SBE, Kırıkkale.
 • Özyurt, Y. (2014). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dersleri Öğrenme Çıktılarının Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üni. EBE, Bolu.
 • Selçuk, B. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Özel Alan Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Muğla İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Kocaman Üni. EBE, Muğla.
 • Şengül, K. (2012). Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri: Bir Durum Belirleme Çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üni. EBE, Elazığ.
 • Uslu, S. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üni. EBE, Ankara.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ. (2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan ve Öz Yeterlik Algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üni. SBE, Türkçe Eğitimi ABD, Erzurum.
 • Zengin, Z.S. (2015). Din hizmetlerinin tarihsel gelişimi. Din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik el kitabı. (Ed. Recai Doğan, Remziye Ege). Ankara: Grafiker Yayınları, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp , (27.10.2018).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

İbrahim ARAS
0000-0003-1481-4286


Veli ÖZTÜRK
0000-0002-4166-5864

Publication Date June 27, 2019
Application Date April 7, 2019
Acceptance Date June 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 0, Issue 7

Cite

Bibtex @research article { tudear589662, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {101 - 123}, doi = {}, title = {İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Aras, İbrahim and Öztürk, Veli} }
APA Aras, İ. & Öztürk, V. (2019). İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (7) , 101-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589662
MLA Aras, İ. , Öztürk, V. "İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 101-123 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589662>
Chicago Aras, İ. , Öztürk, V. "İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 101-123
RIS TY - JOUR T1 - İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ AU - İbrahim Aras , Veli Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 123 VL - 0 IS - 7 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Religious Education Studies İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ %A İbrahim Aras , Veli Öztürk %T İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD Aras, İbrahim , Öztürk, Veli . "İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 7 (June 2019): 101-123 .
AMA Aras İ. , Öztürk V. İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ. TUDEAR. 2019; 0(7): 101-123.
Vancouver Aras İ. , Öztürk V. İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(7): 101-123.
IEEE İ. Aras and V. Öztürk , "İMAM HATİP ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİLİKLERİ", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 7, pp. 101-123, Jun. 2019