Year 2019, Volume 0 , Issue 7, Pages 145 - 166 2019-06-27

Genç, M. F. (2018). Qualıty problem of relıgıous educatıon ın the case of ımam-hatıp schools and theology facultıes. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.
Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.

Muhammet Fatih GENÇ [1]


Imam-Hatip Schools and Theology Faculties are religious education institutions with more than 100 years of historical experience from the Ottoman period to the present. Problems in long history processes and solutions to overcome these problems that reveals the experience of religious education in Turkey. In this context, the success of these institutions is important for the future of religious education in Turkey. The increase in the number of students and schools in both institutions in the last decade has brought the quality of education and religious education given in these schools to the agenda. In this study, academic works written about Imam Hatip Schools and Theology Faculties, newspapers and social media etc. were examined. In this literature search, there are findings that there is not any qualitative increase in parallel with the quantitative increase in Imam-Hatip Schools and Theology Faculties. Especially in the field of research made visible in religious life and religious issues in Turkey are low and it is what will be the role of these institutions in this process were discussed. In this study, the quality problem in these institutions was examined in the context of the related literature and analyzes were made for the future vision of these schools.

İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri Osmanlı döneminden günümüze yüz yıldan fazla tarihi tecrübeye sahip din eğitimi kurumlarıdır. Uzun tarihi süreçlerinde yaşadıkları problemler ve bu problemleri aşmada gösterdikleri çözüm yolları aynı zamanda Türkiye’deki din eğitimi alanının tecrübesini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu kurumların başarısı Türkiye’de din eğitiminin geleceği açısından önemlidir. Son on yıllık dönemde her iki kurumun öğrenci ve okul sayısının artması bu okullarda verilen eğitim ve din eğitiminin kalitesini gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri hakkında yazılmış akademik eserler, gazete ve sosyal medya vb haberler incelenmiştir. Yapılan bu literatür taramasında İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerinde nicel artışa paralel olarak nitel bir artışın olmadığına yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle yapılan alan araştırmalarında Türkiye’de din ve dini hayat konularında gözle görülür düşüşün olduğu ve bu kurumların bu süreçteki rollerinin ne olacağı tartışılmıştır. Bu çalışmada ilgili literatür bağlamında bu kurumlardaki kalite problemi üzerinde durularak bu okulların gelecek vizyonuna yönelik analizler yapılmıştır.

 • Akseki, A. H. (1970). Dini dersler, İstanbul: Doğan Güneş Yayınları.
 • Akyürek, S. (Ed). (2015). “Bugünün ilahiyatı nasıl olmalıdır? –Sorunlar ve çözümleri-” İlmî İhtisas Toplantısının Sonuç Raporu, İstanbul: Ensar Yayınları.
 • Altıkulaç T. (2016). Zorlukları aşarken, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Aşıkoğlu, N. (2012). Yükseköğretimde din eğitim ve öğretimi. Recai Doğan&Remziye Ege (Ed.), Din Eğitimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları: 215-232.
 • Ateş, P. (2016). İmam Hatip Lisesinde Okuyan Öğrencilerin İmam Hatip Lisesini Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Gaziantep örneği). Yüksek lisans tezi: Gaziantep Üniversitesi.
 • Bruce C. S. (1994). Research student's early experiences of the dissertation literature review. Studies in Higher Education, 19(2), 217-229.
 • Casper, J. S (1998). Hands-on instruction across the miles: Using a web tuturial to teach the literature review research process. Research Strategies, 16(3), 187-197.
 • Community-Campus Partnerships for Health (CCPH) (2005). Linking scholarship and communities: The report of the commission on community-engaged scholarship in the health professions. http://depts.washington.edu/ccph/pdf_ fil es/Commission%20Report %20FINAL.pdf, Erişim Tarihi:20.02.2019
 • Cooper, H. M. (1989). Integrating research: A guide for literature reviews. (2nd ed), Sage Publications, Newbury Park, Calif.
 • Çalışkan, İ. (2017). “Kur’an araştırmalarında akademik tezler- Batı ve İslam dünyası mukayesesi (Uluslarası Sempozyum 24-26 Kasım 2017, İstanbul )Bilimsel Toplantı Değerlendirmesi”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/3:2149-2157.
 • DEM İlahiyat lisans tamamlama programları ile ilgili geçici kanun tasarısı üzerine değerlendirme(2018).https://media.dem.org.tr/dir/dem/dem/proje/goruntuleme/20181229152145_0.pdf, Erişim Tarihi 17.02.2019.
 • Demirli, E. (2019). Asırlık bir müktesebat yok olmadan: İlahiyat fakültelerini Açıköğretim fakültesi yapmak. https://www.fikriyat.com/yazarlar/akademi/ekrem-demirli/2019/02/10/asirlik-bir-muktesebat-heba-olmadanilahiyat-fakultelerini-acik-ogretim-fakultesi-yapmak, Erişim Tarihi: 20.03.2019.
 • Din Eğitimi Raporu (1995). Ankara: Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ve Mezunları Vakfı.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) (2017). 2017-2021 Strateji Raporu Ankara.
 • Doğan, A. (2006). 1997 Yılından Günümüze İmam-Hatip Liselerindeki Gelişmeler (Adana Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Dündar, F. G. (2008). Çocuklarını İmam Hatip Lisesine Gönderen Anne Babaların İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Yozgat İli örneği). (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi.
 • Elmacı, O. E., Kara, H., Taşkın, E., Çalık, M., (2000). Toplam kalite yönetimi. Kütahya.
 • Ev, H. (2003). Türkiye’de yüksek din öğretimi kurumları ve öğretmen yetiştirme. İzmir.
 • Ev, H. (2012). Yükseköğretimde din eğitimi. Mustafa Köylü & Nurullah Altaş (Ed.), Din Eğitimi. Ankara: Gündüz Yayınları.
 • Genç, M. F. (2013). Avrupa ve Türkiye’de ilahiyat fakülteleri lisans programları -İspanya, Bosna Hersek, Hollanda, Belçika ve Almanya’daki ilahiyat fakülteleri ile bir karşılaştırma. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 13(1), 27-45.
 • Genç, M. F. (2012). Yaygın din eğitiminde toplam kalite yönetimi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
 • Genç, M.F (2015). 2023 ve 2071 Türkiye'sinde imam hatip liseleri. Eğitime Bakış Dergisi, 11(35), 80-90.
 • Genç M. F. (2018). Values education or religious education? An alternative view of religious education in the secular age, the case of Turkey. Educational Sciences. Education Sciences (MDPI), 8, 220-220.
 • Ge¬zi¬ci Araş¬tır¬ma¬’nın Tür¬ki¬ye din araş¬tır¬ma¬sı¬ (2013). http://www.gazete2023.com/dusunce-analiz/dindarlik-azaliyor-h39480.html, Erişim Tarihi:20.01.2019
 • Görmez M. (2018). Görmez ile röportaj. http://www.gercekhayat.com.tr/roportaj/ dindarligimiz-gosterisin-kurbani-oldu, Erişim Tarihi, 20.11.2018.
 • Hattie, J. ve Marsh, H. W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs?. The Journal of Higher Education, 73 (5), 603-641.
 • İshak, A. (2019). Kontenjanlar. http://www.ahmetishak.com/platform/ rakamlarla/3k.htm, Erişim Tarihi: 20.02.2019.
 • Kahvecioğlu, A.l (2017). İmam-hatip mezunu sayısı kontrolsüz arttı. http://www.milliyet.com.tr/-imam-hatip-mezunu-sayisi-gundem-2392286/
 • Karabıyık, L. (2017). Türkiye’de sosyal bozulma raporu. https://www.haberturk.com/chp-turkiyede-sosyal-bozulma-raporu-hazirladi-1701648, Erişim Tarihi: 20.01.2019
 • Kılıç, R. (2005). Ahlâkın dini temelleri. Ankara: TDV.
 • Kiriş, M. (2017). Diyanet İşleri Başkanlığı personel yeterlikleri bağlamında ilahiyat fakültesi lisans programlarının fonksiyonelliği. (Doktora tezi). Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas.
 • Koç, A. (2003). İlahiyat öğrencilerinin sorunları ve beklentileri. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25(2), 25‐64.
 • Köylü, M. (2013). Türkiye’de yüksek din öğretimi: Nicelik mi? Nitelik mi?. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35, 21-44.
 • Kulat, M. A. (2017). Türkiye’de toplumun dine ve dini değerlere bakışı. Ankara: MAK Danışmanlık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2017/2018 İstatistik Raporu (2018a). Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu (2018b). Ankara.
 • Mücahit, M. (2016). Öğrencilerin Gözüyle İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Ve Meslek Dersleri Öğretmenleri (Sivas İli Örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Nazıroğlu, B. (2016). Türkiye’de ilahiyat eğitimi. Rize: STS Yayınları, 2016.
 • Ocaktan, M. (2017). İmam hatiplerin kalite sorunu. Karar Gazetesi https://www.karar.com/yazarlar/mehmet-ocaktan/imam-hatiplerin-kalitesorunu 4691.
 • Odabaşı, F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, A. (2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 132-133.
 • Öcal, M. (2012). İmam Hatip liselerinde din eğitimi. N.Altaş & M.Köylü (Ed.), Din Eğitimi, İstanbul: Ensar.
 • ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (2018). 2017 ÖABT Raporu, Ankara.
 • Özcan, F. (2006). Sosyo-İdeolojik ve Sembolik Yönüyle Türkiye’de Örgün Din Eğitimi: İ.H.L. Örneği. (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Parladır, S. (1999). Öğrencilere göre ilahiyat fakültesi eğitiminin başarı durumu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Dergisi, 12, 1–32.
 • Parlak, E. A. (2011). Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Müfredatında Ahlâk ve Değerler Eğitimi. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
 • Sayim, A. (2017). İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Programları Hakkındaki Görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Şeyh, M. S. (1996). İslam düşünce tarihi. M. M. Şerif (Ed.), (253-258), İstanbul.
 • Şimşek, M. (2001). Toplam kalite yönetimi. İstanbul: Alfa.
 • Taşçı, C. (2006). İmam-Hatip Liselerinde Meslek Dersi Öğretiminin Yeterlik Durumu ve Meslek Dersi Öğretmenlerinin Temel Yeterliklere Sahip Olma Düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Turan, G. & Sağır, A. (2017) İlahiyat fakültesi yüksek lisans öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri üzerine nitel bir çalışma: Batı Karadeniz Üniversiteleri örneği. Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 86-117.
 • Türkgülü, M. (1998). Ahlâkın kaynağı tartışmaları ve ortaya çıkan ahlak telakkileri. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 291-310.
 • Usta, Ö. (2018). İmam hatibe anadolu sınıfı geliyor. İnternet otamı: https://www.aydinlik.com.tr/imam-hatibe-anadolu-lisesi-sinifi-geliyor-egitim-agustos-2018.
 • Usta, M. (2001). Türkiye’de yüksek din eğitiminin kurumsallaşma ve ekolleşme sorunları, İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Ülken, H. Z. (1961). İlahiyat fakültesinin geçirdiği safhalar. A.Ü İlahiyat Fakültesi Albümü (1949-1960), Ankara.
 • Ünsür, A. (2005), Kuruluşundan günümüze İmam Hatip Liseleri. İstanbul: Ensar.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5387-0534
Author: Muhammet Fatih GENÇ

Dates

Application Date : April 5, 2019
Acceptance Date : June 2, 2019
Publication Date : June 27, 2019

Bibtex @research article { tudear589665, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {145 - 166}, doi = {}, title = {Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.}, key = {cite}, author = {Genç, Muhammet Fatih} }
APA Genç, M . (2019). Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166. . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (7) , 145-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589665
MLA Genç, M . "Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166." . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 145-166 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/46963/589665>
Chicago Genç, M . "Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 145-166
RIS TY - JOUR T1 - Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166. AU - Muhammet Fatih Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 166 VL - 0 IS - 7 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166. %A Muhammet Fatih Genç %T Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166. %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD Genç, Muhammet Fatih . "Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 7 (June 2019): 145-166 .
AMA Genç M . Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.. TUDEAR. 2019; 0(7): 145-166.
Vancouver Genç M . Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(7): 145-166.
IEEE M. Genç , "Genç, M. F. (2018). İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 7, 145-166.", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol. 0, no. 7, pp. 145-166, Jun. 2019