Author Guidelines


                  Türkiye Fotogrametri Dergisinin                                                          

Makale Şablonu                                  

Türkiye Fotogrametri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tufod

Araştırma Makalesi

 

Başlık 12 punto cambria sola yaslı ve kalın

Title 12 font size cambria left aligned and bold

 

İsim Soyisim*1, İsim Soyisim2, İsim Soyisim3

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke

3Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke

 

 

 

 

ÖZ

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Algılama

İHA

Fotogrametri

SYM

Kamera Kalibrasyonu

 

Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır. En az 3 en fazla 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler sol tarafa yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler öz’e dâhil edilmemelidir. Cambria, 9 punto olan Öz’ün uzunluğu en çok 200 kelime olmalıdır.

 

 

 

ABSTRACT

Keywords:

Remote sensing

UAV

Photogrammetry

DEM

Camera Calibration

 

 

Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words.  Key words that will consist of at least 3 and maximum 5 words should be written on the left side. Mathematical expressions should not be included in essence. Cambria, 9 point Abstract should be at most 200 words. 

 

 1.    GİRİŞ (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır. Her paragrafın ilk satırı 0.7 cm içeriden başlamalıdır.

Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır [1].

Makalenin ana bölüm başlıkları Giriş, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar olmak üzere numaralandırılmış şekilde, iki yana yaslı, 10 punto, kalın ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Bu şablon, “başlıklar, öz, metinler, paragraflar, tablo vb. yapıların” nasıl olması gerektiğini gösteren stilleri içermektedir (Şablonun en sonunda stil tablosunda hangi bölümde hangi biçime uygun stilin uygulanacağı belirtilmiştir). Yazar(lar)ın bu şablon dosyayı kullanmaları durumunda, yazı tipi ve boyutu, satır aralıkları, paragraflar öncesi boşluklar, girintiler vb gibi ayarlar stillerde yapıldığı için herhangi bir ayar değişikliğinin yapılması gerekmeyecektir. Eğer metinleri kopyala yapıştır yaparken sorun yaşamamak ya da yazı biçimiyle ilgili bir sorun yaşamamanız için şablonun tamamından ve en son bölümde yer alan “Makeleye Stillerin Uygulanması” kısmından faydalanabilirsiniz.

 

2.       YÖNTEM (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır.

“Giriş” bölümünü sırasıyla “Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuçlar ve Tartışma” bölümleri izlemelidir.

Makale MS Office Word programında uzantısı .doc ya da docx olacak şekilde kaydedilmelidir. Metin, A4 boyutuna üst, alt, boşluk 2 cm,  sağ ve sol boşluk 2 cm. bırakılarak tek satır aralıklı yazılmalıdır. Cambria yazı karakteri kullanılmalı ve çift sütun olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Paragraf başı yapılmamalıdır.

Belirtilen yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve inceleme kurulu tarafından onaylanan makaleler yayımlanır.

 

2.1.   Alt Başlıklar (Cambria, Kelime ilk Harfi Büyük, Kalın 10 Punto)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır.

İkinci düzey başlıklar numaralandırılmış ve sola dayalı, 10 punto, ilk harfleri büyük, kalın olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip makale metnini yazabilirsiniz.

Metin içerisinde paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

 

2.2.   Alt Başlıklar (Cambria, Kelime ilk Harfi Büyük, Kalın 10 Punto)

 

İkinci düzey başlıklar numaralandırılmış ve sola dayalı, 10 punto, ilk harfleri büyük, kalın olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. Biçimlendirmeyi bozmadan bu kısmı silip makale metnini yazabilirsiniz.

 

Şekil 1. Şekil isimleri, şeklin altında Cambria 10 punto (2 sütuna sığmaması halinde şekil yada tablolar tek sütun yapılabilir)

 

Şekiller sola dayalı olmalı ve rakamlarla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı numarası ile birlikte, 10 punto, şeklin altında, ilk kelimenin baş harfi büyük sola ve sağa dayalı yazılmalıdır. Kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Şekil numarasından sonra nokta işareti konup şekil adı yazılmalıdır. Şekil adı yazıldıktan sonra nokta konulmamalıdır.

Şekil içindeki yazılar ise 9 punto olmalıdır. Şekil ile şekil başlığı arasında boşluk, bırakılmamalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekillere, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Şekilden önce ve sonra metin ile şekil arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

 

2.2.1.   Alt başlıklar (Cambria, sadece ilk harf büyük, kalın 10 punto)

 

Sola dayalı, 10 punto,  sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

 

3.       BULGULAR (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

Kullanılacak referanslar, tablolar, şekiller APA 6’ya uygun şekilde hazırlanmalıdır. Yazım kuralları ve APA’ya uygun olmayan makaleler ilk aşamada editör tarafından yapılan değerlendirmede elenir. Referanslarınızı gözden geçirmeniz ve APA 6'ya uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Tablolara, tablo numarasıyla birlikte metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 

Tablo 1. Tablo isimleri şeklin üstünde Cambria 10 punto (2sütuna sığmaması halinde şekil yada tablolar tek sütun yapılabilir)

 

N

Ss

Sd

Choen d

t

A grubu

137

85.3

20

305

1.5

2.7

B grubu

170

91.8

21.

 

*p<0.05

 

Tablolar, rakamla numaralandırılmalı ve Tablo başlığı tablonun üstünde ilk kelimenin baş harfi büyük, sola ve sağa dayalı 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Tablo numarasından sonra nokta işareti konup tablo adı yazılmalıdır. Tablo adı yazıldıktan sonra nokta konulmamalıdır.

Tablo içi değerler/yazılar ise 9 punto olmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı verilerek belirtilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra, belirtilmelidir. Tablodan önce ve sonra metin ile tablo arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır.

 

4.       SONUÇLAR (CAMBRIA, BÜYÜK HARF, KALIN 10 PUNTO)

 

İçerik 2 sütun halinde Cambria olarak 10 punto halinde yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterme şekilleri aşağıdaki gibi yapılmalıdır;

Tek Yazar

...(Yakar, 2011)

İki Yazar

...(Yakar ve Orhan, 2016)

Üç ve Üçten Fazla Yazar

...(Orhan ve ark., 2014)

İki Kaynaktan Yararlanma 

...(Orhan ve ark., 2016; Yakar, 2011)

Kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık dahil 10 punto ile tek satır aralığında hiç boşluk bırakmadan alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi sağdan asılı 0.7 cm’dir.

Her kaynakçanın bu metinde gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 0.7 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kaynaklar arası bir boşluk bırakılacaktır.

 

BİLGİLENDİRME/TEŞEKKÜR

 

Makaleye ait verilmesi gereken bilgilerin (destek, teşekkür vb.) okuyucu ile paylaşılacağı bölüm.

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

Orhan, O., Ekercin, S., & Dadaser-Celik, F. (2014). Use of landsat land surface temperature and vegetation indices for monitoring drought in the Salt Lake Basin Area, Turkey. The Scientific World Journal, 2014.

 

Yakar, M., ve Orhan, O. (2016). Investigating Land Surface Temperature Changes Using Landsat Data in Konya, Turkey. Proceedings of The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 16(6), 12-19.

 

Yakar, M. (2011). Using close range photogrammetry to measure the position of inaccessible geological features. In Experimental Techniques, 35 (1), 54-59.