Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 41 - 56 2018-06-30

Examination of The Curriculum of The Faculties Providing Undergraduate Tourism Guidance Education
Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Fakültelerin Müfredatlarının İncelenmesi

Zeynep İŞÇELİ [1] , Gonca KILIÇ [2]


Purpose and Importance:: The aim of this study is to examine the curriculum of the faculties and colleges which give undergraduate level tourism guidance training in Turkey and investigate the regulatory compliance of the compulsory courses taught in the tourist guidance certificate program according to the article 9 of the Tourist Guiding Professional Regulation. This research is important in terms of determining whether the courses are taught according to the relevant regulation and differences in the curriculum.

Methodology: In the study, literature review on tourist guide and tourist guide education was conducted. To identify faculties and colleges that give Tourism Guidance training, YÖK Atlas web site was used. This website contains all 2017-2018 ÖSYM Higher Education programs in Turkey. In order to identify the curricula, the course curricula were examined using the web sites of faculties and colleges. In order to determine the appropriateness of course curricula with the 6326 Tourist Guidance Profession Law and Profession Regulations, compulsory courses for the certificate program were investigated.

Findings: In Turkey, a total of 35 universities and 37 departments give under-graduate level tourism guidance training. There are two different departments that give this training: "Tourism Guidance" and "Travel Management and Tourism Guidance". It was observed that some of the courses that are mandatory for the certificate program according to the regulation are taught as elective courses at some universities. Moreover, it can be seen that the names of the courses can also different.

Originality/ Scientific Value: This study is important in terms of examining the curriculum of the faculties and colleges which give undergraduate level tourism guidance training in Turkey and determining the regulatory compliance of the compulsory courses taught in the tourist guidance certificate program. When the relevant literature was reviewed, it was seen that there were no such study had been done before.

Limitations: In this study, only the curricula of faculties and colleges giving undergraduate education were examined. The results could not be compared with other studies because of the absence of similar studies.

Dünya’da her geçen gün artan turist talebinden dolayı,  daha fazla oranda  pay alabilmek veya koruyabilmek amacıyla varolan turizm arz verilerinin yanında turizm faaliyetlerinde çalışan kalifiye elemanlara da  ihtiyaç vardır. Turist rehberleri, ülke ve bölge tanıtımını en etkili biçimde yapan, tarihi ve kültürel varlıkları en doğru şekilde antalan, dolayısıyla turistler ile ülke arasında iletişim sağlayan ve birer kültür elçisi olan  kişilerdir. Bu sebeple, bu bireylerin aldığı eğitimler de çok önem kazanmaktadır. Yükseköğretim düzeyinde verilen turizm eğitimi önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde olmaktadır. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 9. (dokuzuncu) maddesine göre turist rehberi olabilmek için sertifika programında okutulması gereken dersler belirtilmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların ders müfredatları incelenerek yönetmeliğe uygunluğu araştırılmıştır. Bu aşamada fakülte ve yüksekokulların web sitesinden yararlanılarak ders müfredatları incelenmiştir. Bununla birlikte, ilgili programlarda verilen yabancı dil eğitimleri incelenmiş ve lisanüstü düzeyde turizm rehberliği eğitimi veren üniversiteler belirlenerek tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda yönetmeliğe göre okutulması gereken derslerin bazılarının seçmeli ders şeklinde verildiği tespit edilmiştir.

 • AKÜ. (2018). http://turizm.aku.edu.tr/bolum-genel-tanitimi3/ (Erişim tarihi: 01.07.2018).
 • Boylu, Y. ve Arslan, E. (2014). “Türkiye’deki Turizm Eğitiminin Rakamsal Gelişmeler Açısından Değerlendirilmesi”. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1): 79-97.
 • Batman, O . (2003). "Türkiye’deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma". Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),117-134.
 • Erdinç, S.B. ve Yılmaz, G. (2012). “Günümüzde Turizm Eğitiminin Yükseköğretim İçerisindeki Yeri”, Turizm Eğitimi Konferansı- Tebliğler, ss.17-31, Ankara, Türkiye, (17-19 Ekim 2012).
 • Hacıoğlu N., Kaşlı M., Şahin S. ve Tetik N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kozak, A. K. ve Nergiz, G.H. (2016). Turizmde Etik, Kavramlar, İlkeler ve Standartlar (Gözden Geçirilmiş 5. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). “Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1): 139-164.
 • Sert, S. (2012). “Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyleri ile Not Ortalamaları Arasındaki İlişki”, Turizm Eğitimi Konferansı- Tebliğler. ss.215-225, Ankara, Türkiye, (17-19 Ekim 2012).
 • Tetik, N. (2006). “Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği ve Müşterilerin Turist Rehberlerinden Beklentilerinin Analizi (Kuşadası Örneği)”. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUREB (Turist Rehberliği Birliği). (2018). 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu. Ankara: Dönmez Ofset.
 • TUREB. (2015). http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/79. (Erişim tarihi: 03.07.2018).
 • TUREB .(2018). http://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/. (Erişim tarihi: 09.07.2018).
 • Tuyluoğlu, T. (2003). “Türkiye’de Turizm Eğitiminin Niteliği”. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yarcan. Ş. (2007). “Profesyonel Turist Rehberliğinde Mesleki Etik Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 33-44.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8428-2636
Author: Zeynep İŞÇELİ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Orcid: 0000-0002-8221-4808
Author: Gonca KILIÇ (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

APA İşçeli̇, Z , Kılıç, G . (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Fakültelerin Müfredatlarının İncelenmesi . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 1 (1) , 41-56 . DOI: 10.34090/tured.442067