Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 13 - 23 2018-06-30

Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir Araştırma
A Study on Occupational Issues of Tourist Guides

Yasin İLHAN [1] , Hasan Hüseyin SOYBALI [2]


Çalışmanın Amacı ve Önemi: Bu çalışma ülke tanıtımı açısından stratejik önem taşıyan profesyonel turist rehberlerinin mesleki sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır. Turist rehberliği, Turizm sektörünü, ekonomilerinin gelişiminde önemli bir gelir kaynağı olarak gören ülkeler için hayati öneme sahip mesleklerdendir. Turist rehberlerinin sorunlarını belirlemek bu nedenle önem arz etmektedir.

Çalışmanın Yöntemi: Türkiye genelinde faaliyet gösteren 24 profesyonel turist rehberine mesleki sorunlarını belirlemek amacı ile anket tekniği uygulanmıştır. İnternet yardımıyla desteklenen anket çalışması verileri gerekli istatistik yöntemler ile analiz edildikten sonra elde edilen bulgular, çizelgeler halinde gösterilerek yorumlanmıştır.


Çalışmanın Bulguları: Sonuçlara bakıldığında “Acentelerin birçoğu satış odaklı çalışmaya zorlamaktadır” ve “Acenteler rehber taban yevmiyesinin altında rehber çalıştırmak istemektedir” sorularının her ikisine de birbirine yakın oranda “kesinlikle katılıyorum” cevabı vermiş olması rehberler acenteler tarafından yasaya uymama noktasında ve satış konusunda da etik davranmamaları için baskı görmektedirler.

Çalışmanın Sınırlılıkları:  Türkiye’de Haziran ayı güncel verilerine göre 13 meslek odasına kayıtlı 10474 turist rehberi bulunmaktadır. Bu rehberlerin 7022’si eylemli olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla evreni oluşturan 10474 rehbere ve 13 odaya ulaşma maliyet ve zaman kısıtlamalarından dolayı, internet vasıtasıyla online anket gönderilmiş ve tesadüfi örneklem yöntemiyle araştırmanın örneklemi olarak seçilmiş ve rehberlere anket uygulanmıştır.

Purpose and Importance: This project aims to determine the vocational issues of professional tourist guides and by doing so, aims to provide possible solutions to their problems. The tour guide is a vital profession for the countries that see tourism as an important income source for their economic development. For this reason determining of tourist guides’ problems became more of an issue.

Methodology: A survey is conducted to 24 professional tourist guides who work in all around of Turkey.  The survey work is carried out by internet survey and a sample was chosen as a random sample technique and the questionnaires were applied to the guides. the results, after being analysed through relevant statistical methods (frequency and percentage analysis, arithmetic means, standar deviation), outcomes of the research are shown as tables and interpreted accordingly.

Findings: According to results  both of the “Most of the travel agents force tour guides into selling focused” and “Travel agents wants to hire tourist guides under minimal daily wage” questions are taken “certainly agree” respond and it shows that guides are under pressure of not obeying to rules and not to work ethically.

Limitations/implications: Turkey has 10474 registered tourist guide to the 13 chambers according to the latest data of June. 7022 of these guides work actively. Therefore, due to the cost and time constraints of accessing 10474 tour guides and 13 chambers, which constitute the population, online questionnaires were sent via the internet and questionnaires could be applied to coincidental guides.

 • Ahipaşaoğlu, S. (2001). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ahipaşaoğlu, S. (2006). Turizmde Rehberlik. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Ap, J. ve Wong, K. K. F. (2001). Case Study on Tour Guiding: Professionalism, İssues and Problems, Tourism Management, 22 (5), 551-563.
 • Batman, O. (2003). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 115-132.
 • Ercenk, G. (1992). Turist Rehberliği Mesleğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 14-16.
 • Geva, A. and Goldman A. (1991). Satisfaction Measurement in Guided Tours. Annals of Tourism Research. 18 (2), 177-185.
 • Güzel, Ö., Türker, A. ve Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 173-190.
 • http://www.milliyet.com.tr/kulliye-camii-onunde-kacak-rehber-denetimi-antalya-yerelhaber-2874899/ (Erişim Tarihi: 26.06.2018).
 • https://www.turizmajansi.com/haber/adanali-rehberler-sorunlara-dikkat-cekti-h14309 (Erişim Tarihi: 26.06.2018).
 • Karamustafa, K. ve Çeşmeci, N. (2006). Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (17), 70-86.
 • Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 91-112.
 • Leclerc, D., & Martin, J. N. (2004). Tour Guide Communication Competence: French, German and American Tourists' Perceptions. International Journal of Intercultural Relations, 28(3-4).
 • Mak, A. H. N., Wong, K. K. F., Chang, R. C. Y. (2011). Critical Issues Affecting the Service Quality and Professionalism of The Tour Guides in Hong Kong and Macau. Tourism Management. 32: 1442-1452.
 • Taştan, H. ve Genç, E. (2017). Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi. The First International Congress on Future of Tourism, Mersin University, pp.857-867, Mersin, Turkey, 2017.
 • TDK,(2018).http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b321b3e7b14d9.65168882 (Erişim Tarihi: 26.06.2018).
 • TUREB, (2018). “Yasa”, http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/60 (Erişim Tarihi: 28.06.2018).
 • WTFGA, (2018). “What is Tourist Guide”, http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide (Erişim Tarihi: 25.06.2018).
 • Yarcan, Ş. (2007). Profesyonel Turist Rehberliğinde Mesleki Etik Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1).
 • Zhang, H. ve Chow, Q. I. (2004). Application of Importance-Performance Model in Tour Guides’ Performance: Evidence From Mainland Chinese Outbound Visitors in Hong Kong, Tourism Management, 25(1), 81-91.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5929-0933
Author: Yasin İLHAN
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5929-0933
Author: Hasan Hüseyin SOYBALI (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

APA İlhan, Y , Soybalı, H . (2018). Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunları Üzerine Bir Araştırma . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 1 (1) , 13-23 . DOI: 10.34090/tured.443615