Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 9 2019-06-30

Problems about Employment Areas in Tourist Guidance
Turist Rehberliğinde İstihdam Alanları ile İlgili Sorunlar

Elbeyi PELİT [1] , Faruk GÖKÇE [2]


Purpose and Importance: The aim of this study is to provide an overview of the problems experienced in the field of employment of the tourist guide. Identify problems related to the employment areas of tourist guides and develop solutions; therefore, it is important to have a positive impact on the tourist viewpoints of the tourist guides and to contribute to the tourism of the country.

Methodology: In this study, which is based on the theoretical and practical studies carried out on the subject and the information obtained within the scope of current practices and based on the observations of the authors in the tourism sector and in the field, it is aimed to take the steps to take the steps to eliminate the problems.

Findings: Within the context of the literature review, the problems experienced by the tourist guides were presented in the context of employment areas and the importance of the subject of tourist guides and employment areas was emphasized. Then, the problems that the tourist guides experienced or experienced related to their employment areas were expressed and solutions were proposed.

Originality/Value: The number of studies related to the subject and the small number of these studies are usually in the education of tourist guides and so on problems. In this context, it can be said that this study, in which the tourist guides' problems related to employment areas are evaluated in general, is original.

Limitations/: This study is mainly limited to the results of the study on tourism and especially on tourist guides and their evaluation.

Amaç ve Önem: Bu çalışmanın amacı, turist rehberliği mesleğinin istihdam alanlarıyla ilgili yaşanan sorunların genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktır. Turist rehberlerinin istihdam alanlarıyla ilgili sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; dolayısıyla turist rehberlerinin mesleğe bakış açılarını olumlu yönde etkilemek, ülke turizmine katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.

Yöntem: Konuyla ilgili gerçekleştirilmiş kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile mevcut uygulamalar dâhilinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ikincil veri analizi ve yazarların turizm sektöründeki ve alandaki gözlemlerine dayanılarak hazırlanan bu çalışmada özellikle, konuyla ilgili taraflara öneriler getirilmesi ve sorunların ortadan kaldırılması için adımların atılmasına önayak olmak hedeflenmektedir.

Bulgular: Yapılan literatür taraması kapsamında turist rehberlerinin yaşadığı sorunlar istihdam alanları bağlamında ortaya konulmuş ve turist rehberleri ile istihdam alanları konusunun önemi vurgulanmıştır. Daha sonra turist rehberlerinin istihdam alanları ile ilgili yaşadıkları veya yaşayabilecekleri sorunlar ifade edilerek çözüm önerileri getirilmiştir.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Konuyla ilgili yapılan çalışma sayısının az olması ve az sayıdaki bu çalışmaların da genellikle turist rehberlerinin eğitimi ve sektörün sorunlarına yoğunlaştığı görülmüştür. Bu bağlamda turist rehberlerinin istihdam alanlarıyla ilgili sorunlarının genel olarak değerlendirildiği bu çalışmanın alana katkı sağlaması beklenmektedir.

Sınırlılıklar: Bu çalışma, ağırlıklı olarak turizm ve özellikle turist rehberleri üzerine konuyla ilgili gerçekleştirilmiş çalışma sonuçları ve bunların değerlendirilmesi ile sınırlıdır.

 • Ahipaşaoğlu, S. (2006). Turizmde Rehberlik (2. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ap, J. ve Wong, K. K. F. (2001). Case Study on Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems. Tourism Management, 22: 551-563.
 • Batman, O. (2003). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2): 117-134.
 • Batman, O., Yıldırgan, R. ve Demirtaş, N. (2001). Turizm Rehberliği. Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Cross, D. (1991). “Please Follow Me” The Practical Tourist Guide’s Handbook (4. Edition). Salisbury: Wessexplore Tourist Services.
 • Curran, P. J. T. (1978). Principles and Procedures of Tour Management. Boston: CBI Publishing.
 • Çetin, G. ve Kızılırmak, İ. (2012). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (2): 307-318.
 • Çolakoğlu, O., Epik, F. ve Efendi, E. (2014). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Eker, N. ve Zengin, B. (2016). Turizm Rehberliği Eğitimi Müfredatlarının Uygulama Yeterliliğinin Profesyonel Turist Rehberleri Bakış Açısıyla İrdelenmesi. Turizm ve Araştırma Dergisi, 5 (2): 4-19.
 • Gül Yılmaz, E. (2017). “Turist Rehberliği”, İçinde: M. Akoğlan Kozak (Ed.), Rekreasyonel Liderlik ve Turist Rehberliği, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 117-136.
 • Güzel, F. Ö., Altıntaş, V. ve Şahin, İ. (2017). Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Güzel, F. Ö., Türker, A. ve Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2): 173-190.
 • Huang, S., Hsu, C. H. C. ve Chan, A. (2010). Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: A Study of the Package Tours in Shangai. Journal of Hospitality & Tourism Research, 34 (3): 3-33.
 • Huang, Y. ve Simkin, K. (2009). Chinese Professional Tour Guides’ Perceptions of Roles and the Implied Challanges in Intercultural Communication. US-China Foreign Language, 7 (8): 11-21.
 • Karamustafa, K. ve Çeşmeci, N. (2006). Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17 (1): 70-86.
 • Khalifah, Z. (2007). Tour Guides Performance in Malaysia: Application of the Importance Performance Analysis. Çanakkale Onsekiz Mart University International Tourism Bennial, 642-650.
 • Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16): 91-112.
 • Mancini, M. (2001). Conducting Tours (3. Edition). New York: Delmar Publishers.
 • Min, J. C. H. (2011). A Short-Form Measure for Assessment of Emotional Intelligence for Tour Guides: Development and Evaluation Tourism Management. Tourism Management, 33 (1): 155-167.
 • Pelit, E. ve Katırcıoğlu, E. (2018). Turist Rehberliği Mesleğinde Taraflar Açısından Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme. Turist Rehberliği Dergisi, 1 (2): 74-94.
 • Skanavis, C. ve Giannoulis, C. (2009). Improving Quality of Ecotourism Through Advancing Education and Training for Ecotourism Guides. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 5 (2): 49-68.
 • TDK (2018). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b48c699650ba5.94777954 (Erişim Tarihi: 17.11.2018).
 • Tetik, N. (2017). “Sürdürülebilir Turizm Yönetiminde Turist Rehberliği”, İçinde: F. Ö. Güzel, V. Altıntaş ve İ. Şahin (Ed.) Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar, Ankara: Detay Yayıncılık, ss. 81-99.
 • TUREB (2018). Mevzuat. http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/64, (Erişim tarihi: 16.11.2018). Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği (2014). Tanımlar. http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-120445/turist-rehberligi-meslek-yonetmeligi.html, (Erişim Tarihi: 29.11.2018).
 • Zhang, H. Q. ve Chow, I. (2004). Application of Importance-Performance Model In Tour Guides' Performance: Evidence From Mainland Chinese Outbound Visitors in Hong Kong. Tourism Management, 25 (1): 81-91.
 • Zengin, B., Batman, O. ve Yıldırgan, R. (2004). Seyahat Acentelerinin Turist Rehberlerinden Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma. I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (15-16 Nisan) Bildiriler Kitabı. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, s.366-376.
 • 3. Turizm Şurası Eylem Planı (2018). Tanıtma-Pazarlama (42 No’lu Eylem). http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57769,3turizmsurasieylemplanipdf.pdf?0&_tag1=20A4137D0428F6042AA8FB9CB5993ACE6C941A5F (Erişim Tarihi: 29.11.2018).
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6418-801X
Author: Elbeyi PELİT
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4100-2171
Author: Faruk GÖKÇE (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, YEŞİLOVA İSMAİL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

APA Peli̇t, E , Gökçe, F . (2019). Turist Rehberliğinde İstihdam Alanları ile İlgili Sorunlar . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 2 (1) , 1-9 . DOI: 10.34090/tured.491116