Subjects

• Tourism
• Hotel Management
• Tourism Management
• Tourism Planning
• Human Resources Management
• Organizational Behavior


Journals

Dergi Yöneticisi
Editor
Proofreader
Author
Reader
Dergi Yöneticisi
Editor
Layout Editor
Reviewer
Copyeditor
Proofreader
Author
Reader
Editor
Reviewer
Copyeditor
Author

Articles


E. PELİT, F. GÖKÇE
İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (2020)
E. Pelit, A. Çetin
An Investigation on Human Resource Planning as A Human Resource Management Function and Its’ Problems in Tourism Business, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
E. PELİT, F. GÖKÇE
Problems about Employment Areas in Tourist Guidance, Journal of Tour Guiding (JOTOG), (2019)
E. PELİT, Y. GÖKÇE
The Effect of Employees’ Trust in Supervisors and Their Quality of Working Life on Their Intention to Leave Job: A Study on Hotel Employees, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, (2019)
E. PELİT, A. ÇETİN
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ OLARAK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SORUNLAR: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME, Journal of Istanbul Aydın University, (2019)
A. BAYTOK, M. BOYRAZ, E. PELİT
Evaluation of Master’s Thesis in the Field of Tourism Management: A Case of Afyon Kocatepe University, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, (2019)
E. PELİT, T. TÜRKOĞLU
Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Turizme Yansımaları Ebru Sanatı Üzerine Bir İnceleme, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, (2019)
E. PELİT, E. KATIRCIOĞLU
An Evaluation on Occupational Problems of Tour Guiding with Related Parties’ Perspectives, Journal of Tour Guiding (JOTOG), (2018)
M. DEMİR, E. PELİT, T. TÜRKOĞLU
Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Turizm Eğitimi Veren Kurum Müfredatları Üzerine Bir İnceleme, Turizm Akademik Dergisi, (2018)
E. PELİT, M. KARAÇOR, İ. KILIÇ
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON COMMUNICATION SKILLS: A STUDY ON TOURISM STUDENTS, Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences, (2018)
E. PELİT, S. AK
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ OLARAK PERSONEL BULMA, SEÇME VE PERSONELİ İŞE YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ SORUNLAR: TURİZM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİNDE TEORİK BİR İNCELEME, Journal of Istanbul Aydın University, (2018)
E. PELİT, H. SOYBALI, S. AK
Termal Otel İşletmelerinde Personel Bulma, Seçme ve Personeli İşe Yerleştirme Sürecindeki Uygulamalar ve Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2017)
A. BAYTOK, E. PELİT, H. SOYBALI
ALTERNATİF TURİZM Mİ TURİZMDE ÇEŞİTLİLİK Mİ? KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
E. PELİT, M. GÜLEN
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVİ OLARAK KORUMA VE GELİŞTİRME KAPSAMINDAKİ SORUNLAR: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
E. PELİT, E. GÜÇER, Ş. DEMİRDAĞ
Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, (2016)
E. PELİT, M. KAHYAOĞLU
Örgütsel Sosyalizasyon Taktiklerinin İşgörenlerin Kariyer Planlamaları Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, The International Journal of Economic and Social Research, (2015)
E. PELİT, Y. ÖZTÜRK
The Differences of Hotel Establishment Employees’ Perception of Behavioral and Psychological Empowerment, The International Journal of Economic and Social Research, (2011)
Y. KELEŞ, E. PELİT
Organizational Citizenship Behavior of Hotel Employees: A Study into Five-Star Hotels in Istanbul, The International Journal of Economic and Social Research, (2009)