Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-405X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |


Ankara Hacı Bayram Veli University, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences is an international and peer-reviewed scientific journal published every four months. Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, which had been published as a journal of Gazi University since 1999, was renamed as Ankara Hacı Bayram Veli University by the Act no 7141/30425 on May 18, 2018. The publication languages are Turkish and English.

Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

e-ISSN 2667-405X | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University |
Cover Image


Ankara Hacı Bayram Veli University, Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences is an international and peer-reviewed scientific journal published every four months. Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, which had been published as a journal of Gazi University since 1999, was renamed as Ankara Hacı Bayram Veli University by the Act no 7141/30425 on May 18, 2018. The publication languages are Turkish and English.

Volume 22 - Issue 2 - Aug 19, 2020
 1. Kamu Kurumlarında “Sanal Aylaklık” Sorunu Konusunda Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması
  Pages 352 - 380
  Hasan TUTAR , Sevilay GÜLER
 2. Genetiği Değiştirilmiş Ürünlere Yönelik Tutum ve Davranışların Araştırılması: Eskişehir ve Bursa Örneği
  Pages 381 - 402
  Erkan ARI , Veysel YILMAZ
 3. Plastik Kirliliğin Çevresel Zararları ve Çözüm Önerileri
  Pages 403 - 427
  Ahmet KAYAN , Ayşe KÜÇÜK
 4. Perception Of Individuals Who Study In The Field Of Health Sciences Regarding The Concept Of Addiction: A Metaphor Analysis
  Pages 428 - 439
  Ali YILMAZ , Nesrin AKCA , Pinar ÖKE KARAKAYA , Seda SÖNMEZ
 5. Tüketici Sinisizmi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Araştırması
  Pages 440 - 459
  Çağla Pınar BOZOKLU , Ayşegül ERMEÇ
 6. Effect of Online Banking Usage Factors on Reuse Intention: Comparison in Terms of Educational Background
  Pages 460 - 483
  Faruk DAYI , Selcuk KENDİRLİ
 7. George Shackle’ın İktisadi Analize Katkısı: Kaleidik Gerçeklik ve Epistemolojik Temelleri
  Pages 484 - 509
  Fatma Esra SOYLU
 8. Yoksulluk ve Yoksulluk Göstergeleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma
  Pages 510 - 532
  İrem ÇETİN
 9. Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Perspektifinde Medikal Muhasebe
  Pages 533 - 550
  Burcu NAZLIOĞLU
 10. Kamu Sektöründe Kültürel Farklılıkların Yönetimi: Milas (Muğla) Örneği
  Pages 551 - 569
  Hale Eda AKDURU
 11. Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi’nin Testi: Temiz Enerji Tüketimi’nin Rolü
  Pages 570 - 589
  Süleyman YURTKURAN
 12. Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap ARDL Yaklaşımı ve Asimetrik Nedensellik Testi ile Sektörel Bir Analiz
  Pages 590 - 611
  Uğur Korkut PATA
 13. Hastanelerde Çok Kriterli Karar Verme Uygulamalarının Sistematik Derlemesi
  Pages 612 - 645
  Elif ERBAY , Çağdaş Erkan AKYÜREK
 14. Büyüme ve İhracat İlişkisinin Türkiye için Tarihsel Ayrıştırma Yöntemi ile İncelenmesi
  Pages 646 - 663
  Gürcan AYGÜN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Gazi University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 1302-2024 2148-1792 1999-2020
Indexes and Platforms
Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest

Yazarların Dikkatine
 • Dergimizdeki makale yoğunluğu nedeniyle, 2021 yılının Nisan ve Ağustos aylarında yayımlanacak sayılar dolu olduğundan, gönderilerinizin en yakın yayım tarihi, 2021 Aralık sayısıdır. Yazarlarımızın makale gönderiminde bu durumu dikkate alması rica olunur. (04.09.2020)
 • Dergimize gönderilen tüm makalelerin intihal.net hizmetinden alınmış rapor ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir (iThenticate ya da Turnitin'den alınan raporlar da geçerlidir).
 • Yazarların yüksek lisans tezlerinden türetilmiş makaleler kabul edilmemektedir. 
 • Makale sayısı ve süreçlerdeki yoğunluk nedeniyle Nisan ve Ağustos sayılarının kotaları dolmuştur, yeni makalelerin değerlendirmeleri 2020 Aralık ayı sayısına kadar devam edebilir.
 • Makalelere DOI numarası, dergimiz sayısında yayımlandıktan sonra verilmektedir.
 • 2020 yılı ve sonrasındaki sayılar için makale gönderen yazarlar; anket, odak grup görüşmesi, gözlem, deney vb. nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarında, kişisel verileri koruma kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için etik kurul izin belgesi beyan etmeleri zorunludur. Çalışmalarında başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf kullanılması durumunda bunların sahiplerinden izin alınması ve bunun belgelendirilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uygunluğun belirtilmesi gereklidir. Bu kurallara uygun olmayan tüm çalışmalar reddedilecektir.
Telif Hakkı Formu

Örnek telif hakkı formu için tıklayınız.