Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 88 - 103 2019-12-30

Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişisel Gelişimi ve Mesleki Donanımı Üzerine Bir Araştırma
A Study on Personal Development and Professional Competence of the Professional Tourist Guides

Hediye GÜRSOY [1] , Sebahattin KARAMAN [2]


Amaç ve Önem: Bu çalışmada, turist rehberlerinin kişisel ve mesleki yetkinliklerine ait görüşlerinin, kişisel gelişim çabalarının ve performans yeterliliklerine verdikleri önemin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Turistleri gittikleri ülke veya bölgede genellikle ilk karşılayan ve onlara tatilleri boyunca eşlik eden, yol gösteren, yardımcı olan, bilgi veren kısacası tatili daha değerli hale getiren turist rehberlerinin performansları, turizm sektörünün başarısına etki eden önemli faktörlerden biridir. Hizmet verdiği turistler, birlikte iş yaptığı işletmeler ve temsilcisi ve tanıtıcısı olduğu ülkesi açısından mesleğin taşıdığı önem dikkate alındığında, bu mesleği icra eden bireylerin birtakım kişisel ve mesleki özelliklere sahip olmaları ve bunları sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.

Yöntem: Verilerin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda toplanan bilgiler betimsel ve içerik analiziyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda dört ana tema oluşturulmuştur. Bu temalar sırasıyla; turist rehberliği mesleğine ilişkin görüşler, turist rehberinin kişisel ve mesleki özellikleri, turist rehberinin kişisel ve mesleki gelişim çabası ve turist rehberinin mesleki sorunlarla mücadelesidir. Oluşturulan temalar ve temalara ait kodlar listesi tablolar halinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda turist rehberlerinin kişisel ve mesleki özelliklerini geliştiren, kişisel ve mesleki gelişimi için çaba gösteren ve yetkinlik düzeyleri yüksek bireyler oldukları belirlenmiştir.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Çalışma turist rehberlerinin kişisel ve mesleki gelişim süreçlerine verdikleri önemin genel bir profilini çizmektedir. Daha önce yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde turist rehberlerinin kişisel gelişimiyle ilgili yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu ve bu nedenle ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca lider pozisyonda çalışan farklı meslek mensuplarına yapılabilecek araştırmalar için örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.

Purpose and Importance: In this study, it is aimed to determine the opinions of tourist guides about their personal and professional competencies, their personal development efforts and the importance they attach to performance competencies. The performances of the tourist guides, who usually meet the tourists first in the country or region they visit and accompany them during their holidays, are one of the important factors affecting the success of the tourism sector. Considering the importance of the profession of guidance, individuals performing this profession should have some personal and professional characteristics and should develop them continuously.

Methodology: Interview technique, which is one of the qualitative research methods, was used to obtain the data. The information collected at the end of the interviews was evaluated with descriptive and content analysis.

Findings: As a result of the data analysis, four main themes were created. These themes are; opinions about the profession of tourist guidance, personal and professional characteristics of tourist guide, personal and professional development effort of tourist guide and struggle of tourist guide with professional problems. The themes created and the list of codes related to the themes were examined in detail in tables. As a result of the study, it has been determined that tourist guides are individuals who develop personal and professional characteristics, struggle for personal and professional development and have high level of competence.

Originality/Value: The study provides a general profile of the personal and professional development processes of tourist guides. Especially, it is thought that the studies on the personal development of tourist guides are limited and therefore will contribute to the profession. In addition, it is thought that it will serve as an example profess researches that can be carried out for different professionals working in the leading personnel position.

 • Akköz, H. (2015). Profesyonel Turist Rehberlerinin Sahip Olması Beklenen Nitelikleri İle Sergiledikleri Performansın Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Albuz, N., Köşker, H., Ercan, F. ve Özbek, Ö. (2018). “2017 Yılı Turist Rehberliği Ön Lisans ve Lisans Eğitimine Yönelik Değerlendirmeler”, İçinde: N. Hacıoğlu, C. Avcıkurt, A. Kılıç ve H.U. Yıldırım (Ed.). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, 78-93, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Altunkeser, F. ve Ünal, E. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Atay, L. (2008). Alan Kılavuzluğunun Çanakkale İlindeki Uygulaması ve İlgili Turizm Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(2), 169-176.
 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Öz Yeterlilik Algıları ile İlişkisi. NWSA-Education Sciences, 10(1), 17-28.
 • Balaban, Ö. ve Çakmak, D. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Gelişim Eğitimlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi. Sakarya İktisat Dergisi, 5(1), 1-17.
 • Balta. S. (2017). “Rehberlikte Kişisel Gelişim ve Paydaş İlişkileri”, İçinde: F.Ö. Güzel, V. Altıntaş ve İ. Şahin (Ed.). Turist Rehberliği Araştırmaları, Öngörüler ve Uygulamalar, 127-139, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1), 231-274.
 • Bayram Erkol, G. (2017). Motivasyonun Demografik Ve Mesleki Özelliklere Göre Farklılaşması: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 12(48), 257-271.
 • Biçer, G. ve Düztepe, Ş. (2003). Yetkinlikler ve Yetkinliklerin İşletmeler Açısından Önemi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(2), 13-20.
 • Cansu, E. (2018). Profesyonel Turist Rehberlerinin Eğitim Öğretim Dönemlerinde Aldıkları Yabancı Dil Eğitiminin Mesleki Açıdan Yeterliliği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamalı, 8. Baskı, Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Çelik, T. O. ve Üstüner, M. (2017). Ortaöğretim Öğretmenleri için Mesleki Değerler Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 151-169.
 • Çetin, G. ve Kızılırmak, İ. (2012). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 307-318.
 • Çoruk, A. (2007). Okul Müdürlerinin Kişisel Gelişim Çabaları ve Birlikte Çalıştığı Öğretmenlerin Kişisel Gelişimlerine Katkıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Doğan, Ö. (2018). Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 149-174.
 • Eker, N. ve Zengin, B. (2016). Turist Rehberliği Eğitiminin Değerlendirilmesi: Profesyonel Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Ekşi, F. (2011). Kişisel Gelişim Literatürünün Eğitim ve Danışma İhtiyacı Açısından İncelenmesi: Kuramsal Analitik Bir Yaklaşım. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, M. ve Fidan, Y. (2019). Öğrencilerin Kişisel Gelişim Yönelimlerinin Kariyer Uyum Yeteneklerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(35), 151-178.
 • Güneş, F. (2012). Blogna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Hacıoğlu, N., Saylan, U. ve Sümbül, G. (2018). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliğinin Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma, İçinde: N. Hacıoğlu, C. Avcıkurt, A. Kılıç, H.U. Yıldırım (Ed.). Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, 446-467, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • İskender, H. (2011). Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Yetkinlik Sorunları ve Bu Sorunların Çözümünde Sürekli Eğitimin Rolü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karahan, A. ve Kav S. (2018). Hemşirelikte Mesleki Yetkinlik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2), 76-84.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Karayağız, K. (2018). İlkokul Öğretmenlerinin Kurumsal Aidiyet Algısı ve Mesleki Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kassawnh, M. S., Makhadmeh, I. M., Shatnawi, H. S. and Najdawi, B. M. (2019). The Impact of Behaviors and Skills of Tour Guides in Guiding Tourist Groups. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(1), 1-13.
 • Kaya, U. ve Özhan, K.Ç. (2012). Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 109-130.
 • Kozak, A. M. ve Yetgin, D. (2013). Profesyonel Turist Rehberlerinin (PTR) Yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İçinde: K. Karamustafa (Ed.). 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 408-428, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Köroğlu, Ö. (2014). Meslek Seçimi ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 137-157.
 • Limoncu, A. (2015). Kişisel Gelişim Çabası ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hekim ve Hemşireler Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Lin, Y.-C., Lin, M-L. and Chen, C-Y. (2018). Examining the Impact of Tour Guides’ Professional Competences on Service Quality, Tourist Satisfaction and Repurchase Intentions towards Package Tour Products. Journal of Tourism and Hospitality Management, 6 (2), 26-38.
 • Lovrentjev, S. (2015). Education of Toursit Guides: Case of Croatia. Procedia Economics and Finance, 23, 555-562.
 • Okyay, B. (2012). Yönetici ve Çalışanların Özgüven Düzeyleri ile Kişisel Gelişim İnisiyatifi Alma Becerilerinin Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özoğul,G. ve Eğe, Z. (2018). Mesleki Bağlılık: Tanımı, Boyutları ve Turist Rehberliği Açısından Önemi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(66), 366-384.
 • Pekkan, N.Ü., Gökçen K.A., Develi, A. ve Çavuş, M.F. (2018). Kariyer Tatmini Kişisel Gelişim Yönelimi Görev Performansı ve Bağlamsal Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İçinde: N. Kalkan, T. Kaplan ve T. Nas (Ed.). 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 771-777, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon.
 • Saltık Arıkan, I. ve Dönmez Gümüş, F. (2018). Turist Rehberleri ve Kişilik, İçinde: S. Eser, S. Şahin ve C. Çakıcı (Ed.). Turist Rehberliği, 75-100, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şahin, S. ve Kızılırmak, İ. (2018). Turist Rehberliği Mesleki Etik İlkeleri, İçinde: S. Eser, S. Şahin ve C. Çakıcı (Ed.). Turist Rehberliği, 221-238, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tat, M. (2007). Zihin Dili Programlaması(NLP)nın Kişisel Gelişim ve Kişilerarası İletişim Üzerindeki Etkisi: NLP Eğitimlerinin, Kişisel Gelişim, Örgütlerde Kişilerarası İletişim ve Performans Geliştirme Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Temizkan, P. ve Arı, Ö. (2019). Turist Rehberi Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Mesleğin Gerekleri Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 2(1), 65-79.
 • Toksöz, D. (2015). Turist Rehberlerinin Meslek Etiği Algısının Ölçülmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Turist Rehberleri Birliği (TUREB). Rehber İstatistikleri. http://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/ (Erişim Tarihi: 20.07.2019)
 • Turist Rehberliği Meslek Kanunu, (2012), T.C. Resmi Gazete, 28331, 22 Haziran 2012.
 • Türkmen, T. M. (2017). A Research on Determination of Leadership Orientations of Tourist Guides. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3), 913-927.
 • Ünal, C. (2015). Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Turistlerin Destinasyon İmaj Algısı ve Genel Memnuniyeti Üzerine Etkisi (Alman Turistlere Yönelik Antalya Şehir Turunda bir Uygulama). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıkılmış, A. ve Sazak Pınar, E. (2016). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 7-22.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yoldaş, C., Işlak, O. ve Şener, A.N. (2018). Akademisyenlerin Mesleki Etik Davranışlarına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. International Journal of Active Learning, 3(2), 23-33.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5856-0380
Author: Hediye GÜRSOY (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0668-6707
Author: Sebahattin KARAMAN
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA Gürsoy, H , Karaman, S . (2019). Profesyonel Turist Rehberlerinin Kişisel Gelişimi ve Mesleki Donanımı Üzerine Bir Araştırma . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 2 (2) , 88-103 . DOI: 10.34090/tured.606055