Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 18 - 31 2020-06-30

Investigation of Tourist Guide Candidates’ Expectations and Satisfaction Levels from the TrainingTours
Turist Rehberi Adaylarının Uygulama Gezilerinden Beklentilerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması

Ali MANAV [1] , Hasan Hüseyin SOYBALI [2]


Purpose and Importance: The purpose of this study is to investigate the expectation and satisfaction levels of the tourist guide candidates from the training tours. For this purpose, firstly a literature review related to tourist guidance has been carried out. Then the necessary conditions for being a tourist guide were examined. Training tours, one of these conditions, form the basis of the study. The training tours are a long-term tour where the theoretical knowledge of the students who want to be a tourist guide is put into practice.

Methodology: In order to determine the expectations and satisfaction levels of the tourist guides candidates from the training tours, a questionnaire was applied to the tourist guidance students who attended the training tour held in January-February 2019, studying at the associate degree, undergraduate and post graduate levels.

Findings: Even if the participants want to know better the country they live in, the length of the tour time leads to a loss of participant motivation. The results of the research revealed that the expectations of the participants were high but the satisfaction levels were low and therefore the desired level of service could not be obtained. Therefore, it is determined that the expected efficiency of the training tours was not achieved and reachead its expected goals.

Originality/Value: In the study, the expectations and satisfaction levels of the tourist guidance students who attended the training tour held between January 2019 and February 2019 were examined from the training tour. Few studies have been found on the subject in the literature. In this context, it is expected to contribute to the literature on this study.

Research Limitations/ Implications: The research is limited with the answers given by the tourist guide candidates who participated in the training tour held in January-February 2019.

Amaç ve Önem: Bu çalışmanın amacı, turist rehberi adaylarının uygulama gezilerinden beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini araştırmaktır. Bu amaçla öncelikle turist rehberliği ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra turist rehberi olmak için gerekli şartlar irdelenmiştir. Bu şartlardan biri olan uygulama gezileri çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Yöntem: Turist rehberi adaylarının uygulama gezilerinden beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Ocak-Şubat 2019 aylarında gerçekleştirilen uygulama gezilerine katılan önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören turist rehberliği öğrencilerine anket uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaşadıkları ülkeyi gezme arzusunda olsalar dahi gezi süresinin uzunluğunun motivasyon kaybına yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, bu gezilere katılanların beklentilerinin yüksek ancak memnuniyet düzeylerinin düşük olduğunu, dolayısıyla istenilen düzeyde iyi hizmet alınamadığını ortaya koymuştur. Bu sebeple geziden beklenen verimin alınamadığı ve amacına ulaşamadığı tespit edilmiştir.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Çalışmada, Ocak 2019-Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama gezisine katılan önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören turist rehberliği öğrencilerinin uygulama gezilerinden beklenti ve memnuniyet düzeyleri incelenmiştir. Literatürde konuyla ilgili çok az çalışmaya rastlanmıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışmanın Sınırlılıkları: Araştırma Ocak-Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama gezisine katılan önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören turist rehberliği öğrencilerinin sorulara verdiği cevaplarla sınırlıdır.

  • Arslantürk, Y. (2016). Mesleki Bağlılık: Turist Rehberleri Üzerine Bir İnceleme, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 186-207.
  • Çolakoğlu O., Epik F. ve Efendi, E. (2014). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği (2. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Erdem, B. ve Etiz, N. (2012). Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Rehberlik Tatbikat Gezisi Algıları: Balıkesir Üniversitesi TİOYO Örneği, içinde Turizm Eğitimi Konferansı Tebliğler, 323-335, Ankara, Türkiye, 2012.
  • Güzel, Ö. (2007). Türkiye İmajını Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Güzel, Ö., Türker, A. ve Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 173-190.
  • Kozak, N., Meryem A. K. ve Kozak, M. (2008). Genel Turizm: İlkeler Kavramlar (7. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
  • Ön Esen, F. ve Gülmez, M. (2018). Turist Rehberliği Yurtiçi Uygulama Gezilerinin Öğrenciler Açısından Önemi: Akademisyenler ve Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15 (2), 320-335.
  • Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete (28568). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=17151&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8021-3978
Author: Ali MANAV
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8021-3978
Author: Hasan Hüseyin SOYBALI (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Manav, A , Soybalı, H . (2020). Turist Rehberi Adaylarının Uygulama Gezilerinden Beklentilerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 3 (1) , 18-31 . DOI: 10.34090/tured.738056