Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 18 - 30 2020-06-30

Bu çalışma, Amerika, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen medikal turistlerin Samsun ilinde hizmet veren hastaneleri tercih nedenlerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın kapsamını, Samsun ilinin Canik ilçesinde hizmet veren iki özel hastaneye Ocak- Şubat 2020 tarihleri arasında gelen medikal turistler oluşturmaktadır. Bu süre içerisinde belirtilen hastanelere gelen 111 medikal turistlere anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcılara demografik faktörler ve Samsun ilini tercih sebepleriyle ilgili sorular sorulmuş ve elde edilen veriler SPSS v.25 programında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Amerika, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinden gelen katılımcıların Samsun ilinde hizmet veren hastaneleri ziyaret tercihlerinin, tedavi ücretlerinin uygun olması, teknolojik ekipmanların yeterliliği, hekimlerin uluslararası tanınırlığının olması olduğu görülmüştür. Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçilerin konaklama hizmetlerinin yeterli seviyede olduğunu ve aracı kurumlarla olan iletişimin iyi seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ise Samsun ilini seçmelerinin dini yakınlıktan dolayı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Medikal Turizm, Medikal Turizm Tercihleri, Samsun
  • Abubakar, A.M. and Ilkan, M. (2016), “Impact Of Online WOM On Destination Trust And İntention To Travel: A Medical Tourism Perspective”, Journal of Destination Marketing Management, Vol.5 No. 3, pp. 192-201. Aksu, A.A., Gürsoy, D. and Aksu, G.M. (2016), “Saglik Turizminde Kesfedildikce Büyüyen Ülke Turkiye: Pazar Analizi Ve İzlenmesi Gereken Stratejiler. Türkiye turizm yatırımcıları derneği/The Turkish Tourism Association, İstanbul Barca, M., Akdeve, E. and Balay, İ.G. (2013), “Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi Ve Strateji Önerileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol. 5 No. 3, pp. 64-92. Bookman, M.Z., & Bookman, K.R. (2007). Medical tourism in devoloping countries. New York: Palgrave Macmillan. Bookman, M.Z., & Bookman, K.R. (2007). Medical Tourism İn Devoloping Countries. New York: Palgrave Macmillan. Bristow R. S., Yang W. and Lu M. (2011) Sustainable Medical Tourism in Costa Rica. Tourism Review 66(1/2): 107-117. Buzcu, Z., Birdir, K., (2019). Türkiye’de Medikal Turizm İncelemesi: Özel Hastanelerde Bir Çalışma Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 311-327 Caballero-Danell, S. and Mugomba, C. (2007), “Medical Tourism And İts Entrepreneurial Opportunities – A Conceptual Framework For Entry İnto The İndustry”, Rapport Nr. 2006: 91, Master’s Thesis, Gothenburg, İsveç Cohen, I.G. (2012). How To Regulate Medıcal Tourısm (And Why İt Matters For Bioethics), Developing World Bioethics, Volume: 12(1), 9–20 Connell, John. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and surgery. Tourism Management, 27, 1093-1100 Çelik, Hüseyin. (2009) Sağlık Turizminde Devlet Desteginin Önemi ve Yabancı Sermaye, II. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Antalya. Çiçek, R., Avderen, S. (2013) Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇ k Araştırmalar Dergı̇ si 15 (25): 25- 35. Gül, S. (2019). A qualitative research on medical tourism of Samsun (Turkey). International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 283-294. Hudson, S., & Li, X.(R.) (2012). Domestic Medical Tourism: A Neglected Dimension Of Medical Tourism Research. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(3), 227-246. Hudson, S., Thal, K., Cárdenas, D. and Meng, F. (2017), “Wellness Tourism: Stress Alleviation Or İndulging Healthful Habits?”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 11 No. 1, pp. 35-52 Ilhan Sag, Ferhat Devrim Zengul, (2018) "Why Medical Tourists Choose Turkey As A Medical Tourism Destination?", Journal of Hospitality and Tourism Insights, https://doi.org/10.1108/JHTI-05-2018-0031 Işık, M. (2018). A'dan Z'ye Sağlık Turizm Yönetişimi: Sağlık Turizmine Bütünleşik Bir Yaklaşım Hastane, Acente, Girişimci, Teşvikler ve Pazarlama. İstanbul: Onemedit Medical in Türkiye. İlban, M.O. and Kaşli, M. (2009), “Termal Turizmin Gelişmesini Etkileyen Sorunlari Belirlemeye Yönelik Gönen’de Bir Araştirma”, EGE Academic Review, Vol. 9 No. 4, pp. 39-50. Jose, R., & Sachdeva, S. (2010). Keeping An Eye On Future: Medical Tourism. Indian Journal of Community Medicine. 35(3), 376-378 Khanna T. (2007) The Rise of Medical Tourism. Harvard Business School Publishing, USA Lee, M., Han, H., & Lockyer, T. (2012). Medical Tourism-Attracting Japanese Tourists For Medical Tourism Experience. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(1), 69-86 Moghimehfar F. and Nasr-Esfahani M. H. (2011) Decisive Factors In Medical Tourism Destination Choice: A Case Study Of Isfahan, Iran And Fertility Treatments. Tourism Management 32: 1431-1434 Ozsarı, S.H. ve Karatana, Ö. (2013), “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu”, Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tip Dergisi, Vol. 24 No.2 pp. 136-144. Park J., Ahn J. and Yoo W. S. (2017) The Effects of Price and Health Consciousness and Satisfaction On The Medical Tourism Experience. Journal of Healthcare Management 62(6): 405-417. Rezaee R. and Mohammadzadeh M. (2016) Effective Factors in Expansion of Medical Tourism in Iran. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran 30: 409. Samsun İl Sağlık müdürlüğü İl Değerlendirme Sunumu. 2019. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. Samsun Sağlık İstatistikleri 2018. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sandberg, D.S. (2017), “Medical Tourism: An Emerging Global Healthcare İndustry”, International Journal of Healthcare Management, Vol. 10 No. 4, pp. 281-288 Sevim, E., Sevim, E. (2019). Medikal Turizm Tercihini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(3): 633-652. Smith, P.C. and Forgione, D.A. (2007), “Global Outsourcing Of Healthcare: A Medical Tourism Decision Model”, Journal Of Information Technology Case and Application Research, Vol. 9 No. 3, pp. 19-30 Suess, C., Baloglu, S., Busser, J. A. (2018). Perceived İmpacts of Medical Tourism Development on Community Wellbeing. Tourism Management, 69, 232-245 Sulku, S.N. (2017). Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri ve Potansiyeli. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 99-113. Şahin, K., Yılmaz A. (2009). Samsun İlinde Doğal Kaynaklara Dayalı Turizm Arzı Ve Planlanması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(7), 218-231 T.C. Sağlık Bakanlığı (2012), Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2012, Ankara. Temizkan, S. P. (2015). Sağlık Turizmi. Detay Yayıncılık. Ankara Tengilimoğlu, D. (2017) Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara Tontus, H. (2015), “Tum Yonleriyle Saglik Turizmi Ulkeler”, T.C Saglik Bakanliği Sağlığın Gelistirilmesi Genel Mudurluğu, Anil Matbaacilik, Ankara, Vol. 1 No. 2, pp. 1-74 Tosun, N. , Ulusoy H. (2014). Sağlık Turizmi Açısından Bir Termal Merkezin Marka Değeri Bileşenleri ile Algılanan Hizmet Kalitesinin İlişkilendirilmesi. researchgate.net.Erişim Tarihi: 18.01.2020 TUROFED (2017), “Turkey Hoteliers Federation Tourism Report”, Available At: www.tourismtoday.net/d/ file/turofed-turizm-raporu-2017.pdf Türksoy, A., Türksoy, S.S. (2010). Termal Turizmin Geliştirilmesi Kapsamında Çeşme İlçesi Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi. Ege. Akademik Bakış, 10(1), 699-725 Wongkit M. and McKercher B. (2013). Toward A Typology Of Medical Tourists: A Case Study Of Thailand. Tourism Management 38: 4-12. WTTC (2018), “World Travel Tourism Council Economic İmpact 2018 Turkey”, Available At: www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries- 2018/turkey2018.pdf
  • Yeoh, E., Othman, K., & Ahmad, H. (2013). Understanding Medical Tourists: Word-Of-Mouth And Viral Marketing As Potent Marketing Tools. Tourism Management, 34, 196-201 Yılmaz, C. & Zeybek, H. İ. (2016). Samsun Coğrafyası. Samsun: Canik Belediye Başkanlığı Yayınları Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D.E. & Bingöl, P. (2012). Sağlık turizmi: İstanbul’a yönelik bir değerlendirme, Ekonomistler Platformu Derneği, İstanbul. Retrieved October 18, 2018, http://www.ekonomistler.org.tr/wpcontent/uploads/2012/0/saglik_turizmi_rapor.pdf.0 45 www.ushas.com.tr/hakkimizda.html Erişim Tarihi: 18.01.2020 https://samsun.saglik.gov.tr/ 2019. Erişim Tarihi: 18.01.2020 https://samsun.ktb.gov.tr/TR-60511/samsun39da-konaklama-imkanlari.html. Erişim Tarihi: 18.01.2020
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9930-8440
Author: Yaşar DEMİR (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2947-2768
Author: Pınar ORUÇ
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4482-4717
Author: Yusuf Alper BAŞTÜRK
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0392-4386
Author: İshak Suat Suat ÖVEY
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Demi̇r, Y , Oruç, P , Baştürk, Y , Övey, İ . (2020). MEDİKAL TURİSTLERİN TERCİH NEDENLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 18-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turek/issue/55422/721410