Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 74 - 84 2020-06-30

ALAHAN MANASTIRI'NIN İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bahri KÖKŞEN [1]


Kadim Anadolu toprakları, uygarlığın her dönemine olduğu gibi Erken Hristiyanlık Dönemine de ev sahipliği yapmakta, bu dönemden kalma eşsiz sanat eserlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri de Mersin Mut İlçesi sınırları içerisinde bulunan Alahan Manastırı’dır. Alahan Manastırı ve bu gruba giren tüm tarihi yerler inanç turizmi potansiyeline sahip bölgelerdir. Dünya çapında turizm beklentilerinin değişmesiyle birlikte Türkiye’de de inanç turizminin önemi son yıllarda daha da fazla artmıştır. Ülkemizde kapsamlı bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar 1995 yılında başlamış ve halen yeni çalışmalar eklenerek devam etmektedir. İnanç turizminin konusu içerisinde değerlendirilen insanlık mirası olan bu eser, ne yazık ki gereken ilgiyi görememektedir. Bunun en önemli sebebi koruma, tanıtım -organizasyon eksiklikleri ve inanç turizmi konusundaki teşkilatlanma sorunlarıdır. İkincil verilere dayalı olarak yapılan bu çalışmanın amacı, Alahan Manastırını İnanç turizmi bakış açısı ile tanıtmaktır. Hıristiyanlık dininin doğuşu ile birlikte ilk Hıristiyanların ülkemiz üzerinden Avrupa ülkelerine dağılmaları, ilk Hıristiyanların bir bölümünün Anadolu topraklarına yerleşmeleri ve burada dini yapılar inşa etmeleri Hıristiyanlık dini açısından son derece önemlidir. Geçmişini ve köklerini arayan/merak eden inananların bu yapılara ilgi duymaları son derece doğaldır. Anadolu topraklarında bulunan erken Hıristiyanlık dönemine ait eserlerin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi için başta tanıtım ve organizasyon olmak üzere sürdürülebilir turizm faaliyetlerine ağırlık verilerek eserlerin turizme kazandırılması öncelikli görev olmalıdır.
Erken Hristiyanlık, İnanç Turizmi, Alahan Manastırı
 • Ahunbay, M. (1997). "Manastır". ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ 2 (s. 1159-1164). içinde İstanbul.
 • ARSLAN , A. (2013). Türkiye’nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 181-192.
 • BAKANLIĞI, K. http://dosim.kulturturizm.gov.tr/muze/272. adresinden alındı.
 • BÜYÜKŞALVARCI, A., ŞAPCILAR, M. C., ALTINIŞIK, İ., & ŞİMŞEK, Ç. (2017). Turizm Öğrencilerinin İnanç Turizmine Yönelik Bakış Açıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 14,, 42-61.
 • CEYLAN, B. (2004). Hıristiyanlık Merkezleri Olarak Anadolu Kentleri. Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongre Bildirileri.
 • ÇELİK, A. (2008). Kültür Turizmi Çerçevesinde İnanç Turizmi Diyarbakır İli Örneği. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi.
 • ÇOLAK, N. İ. 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Yer Alan Yaptırım Hükümleri Ve Etkinlik Sorunları.
 • DOĞAN, S. (2003). Ortaçağ Manastır Sistemi:Doğu ve Batı Manastırları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 73-89.
 • EYİCE, S. (1988). Bizans Mimarisi. Mimarbaşı Koca Sinan: Yaşadığı Çağ ve Eserleri, 1, 45-51.
 • HACIOĞLU, N. (2000). Turizm Pazarlaması. İzmir: Vipaş Yayınları.
 • İnanç Turizmi Raporu; 2014, & TÜRSAB.
 • KINGSLEY, K. (2003). Manastır Mîmârisi Üzerine. Uludağ Üniversitesi Cilt: 12, Sayı:2, 349-360.
 • KÜLTÜR BAKANLIĞI. (2020, 1 20). Kültür Bakanlığı. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9972/mersin.html. adresinden alındı.
 • LEVENT, Y. S., & UÇAR, M. (2018). Kültürel Rotalar Bağlamında Mersin İlinin İnanç. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu / 1. International Mediterranean Symposium. Mersin.
 • SARGIN, S. (2 Temmuz 2006 ). Yalvaç'ta İnanç Turizmi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5.
 • Semavi, E., & EYİCE, S. (1964-1965). Büyük Balık Küçük Balığı Yutar. Türk Etnoğrafya ergisi, 5-6.
 • ŞAHİNER, T. (2012). İnanç Turizmi Potansiyeli Ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı Açısından Karaman. Karaman.
 • TÜRK DİL KURUMU. Türkçe Sözlük.
 • VERZONE, P. (1955). Alahan Manastırı Mimarisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-104713/alahan-manastiri-restorasyonu-tamamlandi.html. adresinden alındı.
 • http://yigm.kulturturizm.gov.tr. (2016, 06 20). http://yigm.kulturturizm.gov.tr/. TR,9952/inanc-turizmi.html. adresinden alındı.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Derleme Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-2192-8604
Author: Bahri KÖKŞEN (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Kökşen, B . (2020). ALAHAN MANASTIRI'NIN İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 74-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turek/issue/55422/747918