Research Article
BibTex RIS Cite

The effect of computer assisted geometry instruction on seventh grade school students’ achievement

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 19 - 28, 31.01.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181051

Abstract

In parallel with the development of mathematics and geometry software and increase in computer hardware at schools; there has been increasing importance attributed to the computer assisted mathematic instruction. This is revealed that the necessity of determining the computer assisted instruction to what extent affects students’ success. The purpose of this study is to examine the effect of computer-assisted geometry teaching on seventh grade students’ achievement. It’s an experimental research in which pre and post tests are used. Data collected through 22-item geometry achievement test developed by researchers. In experimental group, the courses were taught by the help of Vitamin Program, recommended by Ministry of Education and Microsoft Picture Manager program in information and technology class at school. However; in control group, the method and activities included in the present programme are processed in their own classroom. The data were analyzed via SPSS 16 software, t-test and Ancova was conducted to analyze the data. As a result, this study showed that there is a positive effect of computer assisted instruction on the students’ geometry achievement. Based on this; it is seen that computers and educational software in teaching geometry have positive effect on students’ academic achievement.

References

 • Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum,T. ve Ceylan,T. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin GeoGebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2 (2), 103-120
 • Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 339-358.
 • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bedir, D., Yılmaz, S. ve Keşan, C. (2005). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretimde öğrenci başarısına etkisi. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 372-376.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Birgin, O., Kutluca, T. ve Gürbüz, R. (2008). Yedinci sınıf matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. [Çevrim-içi: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/170.doc]. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2012.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Matematik öğretiminde elektronik tabloların kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 113-131
 • Demirel, Ö. ve Yağcı, E. (2006). Principles and methods of instruction, Feza Journalism A.Ş. Duatepe, (2003). A. ve Ersoy, Y. Teknoloji destekli matematik öğretimi. [Çevrim-içi: http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=46:teknoloji-destekli-matematik- ogretimi-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172], Erişim tarihi: 18 Ağustos 2012.
 • EARGED. (2007). ÖBBS 2005 İlköğretim öğrencilerinin başarılarının belirlemesi matematik raporu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Çevrim-içi: http://egitek.meb.gov.tr/dosyalar/obbs/2005/matematik.pdf], Erişim tarihi: 15 Ağustos 2012.
 • EARGED. (2005). OECD PISA-2003 Araştırmasının Türkiye ile ilgili sonuçları PISA 2003 projesi ulusal nihai rapor. Eğitim Ankara: http://egitek.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2003_ulusal_raporu.pdf], Erişim tarihi: 15 Ağustos 2012. Milli Basımevi. [Çevrim-içi:
 • EARGED. (2003). TIMSS 1999 üçüncü uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması-Ulusal Rapor. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Çevrim-içi: http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=114], Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012.
 • EARGED. (2003). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu 8.sınıflar. Ankara: Hermes Ofset BA: 1000 BT: 13.04.2011. [Çevrim-içi: http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=114], Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012.
 • Flanagan, K. (2001). High school student’ understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. Ph.D Thesis, The Pennsylvania State University.
 • Genel, T. (1999). Ortaöğretimde ikinci dereceden fonksiyonların grafiği konusunun öğretiminde bilgisayar desteğinin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 189-196.
 • Gürbüz, K. ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlilikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9 (1)
 • Gürol, M. (1990). Eğitim aracı olarak bilgisayara ilişkin öğretmen görüş ve tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Güveli, E. ve Güveli, H. (2002). Lise 1 fonksiyonlar konusunda web tabanlı örnek bir öğretim materyali. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: II, 866-872, ODTÜ, Ankara.
 • Hannafin,R.D., Truxaw,M.P., Vermillion,J.R. & Liu,Y. (2008). Effects of Spatial Ability and İnstructional Program on Geometry Achievement. The Journel of Eucational Research January/February, 101 (3).
 • Helvacı, B. T. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin, ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersi “çokgenler” konusundaki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Johnson, P. (2008). Computer assisted instruction for fourth grade statistics: mean, median, mod and range. MS Thesis, California State University Dominguez Hills 1461583.
 • Karakuş, Ö. (2008). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin öğrenci erişisine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, 81-97.
 • Larwin, K. & Larwin, D. (2011). A meta-analysis examining the impact of computer-assisted instruction on postsecondary statistics education: 40 years of research. Journal of Research on Technology in Education, 43 (3), 253–278.
 • Liao, Y.C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students’ achievement in Taiwan: A meta-analysis. Computers& Education, 48 (2), 216-233
 • Marrades, R. & Gutierrez, A., (2000). Proofs produced by secondary school students learning geometry in a dynamic computer enviroment. Educational Studies in Mathematics, Vol: 44, 87–125.
 • Mayer, R.E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13 (2), 125-139.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık, 63-65
 • Özçelik, D.A. (1989). Test hazırlama kılavuzu (Genişletilmiş üçüncü baskı). Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
 • Özgüven, İ.E. (2003). Psikolojik testler, PDREM Yayınları.
 • Tabuk, M. (2003). İlköğretim 7. sınıflarda “çember, daire ve silindir” konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Trigo, M. & Pe´rez, H. (2010). High school teachers’ use of dinamic software to generate serendipitous mathematical relations. The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, 7 (1), 31-46.
 • Tutak, T. ve Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. [Çevrim- içi: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/208.doc], Erişim tarihi: 19 Eylül 2012.
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim (1.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yenilmez, K. ve Ö. Karakuş (2007). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 87-98
 • Yeşilyurt, M. (2010). Meta analysis of the computer assisted studies in science and mathematics: a sample of Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1).
 • Yıldız, Z. (2009). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konularında bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrenci tutumu ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlköğretim yedinci sınıfta bilgisayar destekli geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 19 - 28, 31.01.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181051

Abstract

Matematik ve geometri yazılımlarının geliştirilmesi ve okulların bilgisayar donanımının artırılmasına paralel olarak bilgisayar destekli matematik öğretimine verilen önem de gittikçe artmaktadır. Bu durum bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısını ne derecede etkilediğinin belirlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın amacı, yedinci sınıflarda bilgisayar destekli geometri öğretimi yapmanın öğrenci başarısı üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemektir. Araştırmada “Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu” deneysel araştırma modeli kullanılmıştır.Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen 22 maddelik geometri başarı testi ile toplanmıştır. Dersler; deney grubunda Millî Eğitim Bakanlığı Vitamin programına ek olarak Microsoft Picture Manager programı yardımıyla bilgi ve teknoloji sınıfında, kontrol grubunda ise mevcut programda yer alan yöntem ve etkinlikler ile sınıf ortamında işlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16 paket programına girilmiş, t-testi ve Ancova ile analiz yapılmıştır. Sonuç olarak bilgisayar destekli geometri öğretimi yapmanın, öğrencilerin başarısına olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Buna dayanarak, geometri öğretimde bilgisayarların veya eğitsel yazılımların kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir

References

 • Aktümen, M., Yıldız, A., Horzum,T. ve Ceylan,T. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin GeoGebra yazılımının derslerde uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2 (2), 103-120
 • Aktümen, M. ve Kaçar, A. (2003). İlköğretim 8.sınıflarda harfli ifadelerle işlemlerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin rolü ve bilgisayar destekli öğretim üzerine öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 339-358.
 • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bedir, D., Yılmaz, S. ve Keşan, C. (2005). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretimde öğrenci başarısına etkisi. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 372-376.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Birgin, O., Kutluca, T. ve Gürbüz, R. (2008). Yedinci sınıf matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. [Çevrim-içi: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/170.doc]. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2012.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Matematik öğretiminde elektronik tabloların kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 113-131
 • Demirel, Ö. ve Yağcı, E. (2006). Principles and methods of instruction, Feza Journalism A.Ş. Duatepe, (2003). A. ve Ersoy, Y. Teknoloji destekli matematik öğretimi. [Çevrim-içi: http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=46:teknoloji-destekli-matematik- ogretimi-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172], Erişim tarihi: 18 Ağustos 2012.
 • EARGED. (2007). ÖBBS 2005 İlköğretim öğrencilerinin başarılarının belirlemesi matematik raporu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Çevrim-içi: http://egitek.meb.gov.tr/dosyalar/obbs/2005/matematik.pdf], Erişim tarihi: 15 Ağustos 2012.
 • EARGED. (2005). OECD PISA-2003 Araştırmasının Türkiye ile ilgili sonuçları PISA 2003 projesi ulusal nihai rapor. Eğitim Ankara: http://egitek.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2003_ulusal_raporu.pdf], Erişim tarihi: 15 Ağustos 2012. Milli Basımevi. [Çevrim-içi:
 • EARGED. (2003). TIMSS 1999 üçüncü uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması-Ulusal Rapor. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. [Çevrim-içi: http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=114], Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012.
 • EARGED. (2003). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu 8.sınıflar. Ankara: Hermes Ofset BA: 1000 BT: 13.04.2011. [Çevrim-içi: http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=114], Erişim tarihi: 14 Ağustos 2012.
 • Flanagan, K. (2001). High school student’ understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. Ph.D Thesis, The Pennsylvania State University.
 • Genel, T. (1999). Ortaöğretimde ikinci dereceden fonksiyonların grafiği konusunun öğretiminde bilgisayar desteğinin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 189-196.
 • Gürbüz, K. ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlilikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9 (1)
 • Gürol, M. (1990). Eğitim aracı olarak bilgisayara ilişkin öğretmen görüş ve tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Güveli, E. ve Güveli, H. (2002). Lise 1 fonksiyonlar konusunda web tabanlı örnek bir öğretim materyali. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: II, 866-872, ODTÜ, Ankara.
 • Hannafin,R.D., Truxaw,M.P., Vermillion,J.R. & Liu,Y. (2008). Effects of Spatial Ability and İnstructional Program on Geometry Achievement. The Journel of Eucational Research January/February, 101 (3).
 • Helvacı, B. T. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin, ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin matematik dersi “çokgenler” konusundaki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Johnson, P. (2008). Computer assisted instruction for fourth grade statistics: mean, median, mod and range. MS Thesis, California State University Dominguez Hills 1461583.
 • Karakuş, Ö. (2008). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin öğrenci erişisine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
 • Kutluca, T. ve Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, 81-97.
 • Larwin, K. & Larwin, D. (2011). A meta-analysis examining the impact of computer-assisted instruction on postsecondary statistics education: 40 years of research. Journal of Research on Technology in Education, 43 (3), 253–278.
 • Liao, Y.C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students’ achievement in Taiwan: A meta-analysis. Computers& Education, 48 (2), 216-233
 • Marrades, R. & Gutierrez, A., (2000). Proofs produced by secondary school students learning geometry in a dynamic computer enviroment. Educational Studies in Mathematics, Vol: 44, 87–125.
 • Mayer, R.E. (2003). The promise of multimedia learning: using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13 (2), 125-139.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık, 63-65
 • Özçelik, D.A. (1989). Test hazırlama kılavuzu (Genişletilmiş üçüncü baskı). Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları.
 • Özgüven, İ.E. (2003). Psikolojik testler, PDREM Yayınları.
 • Tabuk, M. (2003). İlköğretim 7. sınıflarda “çember, daire ve silindir” konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Trigo, M. & Pe´rez, H. (2010). High school teachers’ use of dinamic software to generate serendipitous mathematical relations. The Montana Mathematics Enthusiast, ISSN 1551-3440, 7 (1), 31-46.
 • Tutak, T. ve Birgin, O. (2008). Geometri öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. [Çevrim- içi: http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/208.doc], Erişim tarihi: 19 Eylül 2012.
 • Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim (1.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yenilmez, K. ve Ö. Karakuş (2007). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 87-98
 • Yeşilyurt, M. (2010). Meta analysis of the computer assisted studies in science and mathematics: a sample of Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1).
 • Yıldız, Z. (2009). Geometrik cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri konularında bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrenci tutumu ve başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Nezih Onal

Cennet Göloğlu Demir This is me

Publication Date January 31, 2013
Acceptance Date October 23, 2012
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Onal, N., & Göloğlu Demir, C. (2013). İlköğretim yedinci sınıfta bilgisayar destekli geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Turkish Journal of Education, 2(1), 19-28. https://doi.org/10.19128/turje.181051

Cited ByGeometrik Cisimler Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Bengüsu UĞUR
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.278069

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.