Research Article
BibTex RIS Cite

The effect of group counseling program on 8th grade students’ vocational competence levels

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 29 - 38, 31.01.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181052

Abstract

This study was carried on to determine the effect of vocational group counseling program on the vocational competence levels of the 8th grade students. The study was conducted on 128 students from Erzurum Kocatepe Elementary School in 2011-2012 education years. Vocational Competence Scale developed by Bozgeyikli (2004) was used to gather data in the study. Volunteer 30 students that got lower marks from the scale randomly divided into experimental and control groups. Each group is formed of 15 students. Group counseling program was applied on the experimental group for 8 weeks to improve vocational competence levels of the students. Any operation was not carried on control group. t test for unrelated sample and One-Factor ANCOVA for related sample were used in the analysis of the data. The data was analyzed by using SPSS 20.00. According to the results of the study, it is determined that the vocational competence levels of the students participated in the vocational competence counseling program increased meaningfully compared to the control group and their pre-experimental situation. Besides, it is determined that this change occurred independently from the age, sex and socio-economic level variables.

References

 • Aktan, T.(2006). Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin İç ve Dış Gruplarına Yönelik Kalıp yargılarının Sevecenlik ve yetkinlik Algısı Temelinde İncelenmesi. Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arslanbaş, D.(2011) Özel Dershanelerde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yetkinliklerini Belirleme ve Özel Uğur Dershanesi’nde Örnek Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayas, T., Deniz, M., Kağan, M.(2010). Ginzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramına Dayalı Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1096-1117
 • Aydın, D.(2007). Grup Rehberliğinin 1. Sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerine Gerçekçi Davranmalarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-155
 • Baldwin, N., N., (1998). Tbe effect of a Career Development Course on the career self efficaey and vocational identity of ommunity College Students, Unpublished Doctoral Thesis, The George Washington Universi
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward A Ünifying Theory of Behavioural Change. Psychological Review. 84, (19) 1-215.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social CognitiveTheory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise Of Control. New York: Freeman.
 • Betz, N. ve Luzzo, D. (1996). Career Assessment And The Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. Journal Of Career Assessment, 4, 413-428.
 • Betz, N. E., ve Schifano, S.R. (2000). EvaIuation of An Intervention to Increase Realistic Self-Efficacy and Interests in College Women. Journal of Vocational Behavior. 56, 35-52.
 • Bozgeyikli, H. (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 221-234.
 • Bozgeyikli,H. (2005) Mesleki Grup Rehberliğinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Vermede Kendilerini Yetkin Görme Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozgeyikli, H., Bacanlı, F., ve Doğan, H.(2009). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21- 125-136
 • Büyüköztürk (2011) Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi
 • Conkel, Z (2010) PromotingViable Career Choice Goalsthrough Career Decision-Making Self-Efficacy and CareerMaturity in Inner-City High School Students: A Test of Social Cognitive Career Theory. Pro Quest LLC”. Ph.D. Dissertation, University of Minnesota
 • Creed, P.(2006) Causal Relationship between Career Indecision and Career Decision-Making Self-Efficacy: A Longitudinal Cross-Lagged Analysis.Journal of Career Development, 33 (1) 47-65.
 • Çoban, Aysel Esen (2005), “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Yordayıcı Bazı Değişkenlere Göre incelenmesi”, web.inonu.edu.tr/e-dergi/Coban.doc.
 • Garcia, P. (2012) Differential Moderating Effects of Student- and Parent-Rated Support in the Relationship between Learning Goal Orientation and Career Decision-Making Self-Efficacy, Journal of CareerAssessment, 20 (1 ) 22-33.
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and self-creation. In D. Brown & Associates (Eds). Career choice and development (4th ed.). Bensenville, II: Scholastic Testing Service
 • Gülbahçe, A.(2007). Mesleki Olgunluk Düzeyleri Farklı Olan Öğrencilerin Sosyal Karşılaştırma ve Benlik İmgelerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gündem, F.(2009) İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Motivasyon, Mesleki Benlik Saygısı ve Mesleğe Yönelik Yetkinlik Duygusu Algıları Arasındaki Etkileşim. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitüsüFouad, N. (2009) The Effectiveness of a Career Decision-Making Course,Journal of CareerAssessment, 17 (3) 338-347.
 • Işık, E. (2010)Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi Temelli Bir Grup Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İşgör, İ., Sezer, F. (2008). Mesleki Olgunluk Anlayışı Kazandırmaya Yönelik Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri Program Denemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 239-252
 • Kılıççı, Y.(1992). Okullarda Ruh Sağlığı. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Kuzgun,Y. (2003) Meslek Rehberliği ve Danışmanlığa Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., &Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social CognitiveTheory of Career and Academic İnterest, Choice, and Performance. Journal of VocationalBehavior, 45, 79-122.
 • M.E. B. (2003) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete, 25212
 • Nuyen,J. (2011) Impact of GroupIntervention on Problem-Solving and Self-Efficacy in Career Decision-Making. ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, DrexelUniversity.
 • Özgün, S. (2007) Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri ile Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgüven, İ. E., (2003). Endüstri Psikolojisi, Ankara: Pdrem Yayınları
 • Tanrıkulu(2008), İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yetkinlik Duygusunu Etkileyen Etkenlerin Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development (2nd ed., pp. 197-261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Turner, S. L., Steward, C., & Lapan, R. T. (2004). Family Factors Associated with Sixthgrade Adolescents' Math and Science Career İnterests. Career Development Quarterly, 53,41-52.
 • Walker, Q (2010) An Investigation of the Relationship between CareerMaturity, Career Decision Self-Efficacy, and Self-Advocacy of College Students with and without Disabilities.ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, The University of Iowa
 • Yeşilyaprak, B.(2003) Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları

Mesleki grup rehberlik etkinliğinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mesleki yetkinlik düzeylerine etkisi

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 29 - 38, 31.01.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181052

Abstract

Bu araştırma mesleki grup rehberlik programının ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin mesleki yetkinlik düzeylerine etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında Erzurum Kocatepe İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 128 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için Bozgeyikli (2005) tarafından geliştirilen Mesleki Yetkinlik Ölçeği Ölçekten düşük puan alan gönüllü 30 öğrenci rastgele deney ve kontrol gruplarına dağıtılmışlardır. Gruplar 15’er öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna 8 hafta süreyle mesleki yetkinlik düzeylerini geliştirmeye dönük grup rehberlik programı uygulanmıştır. Kontrol grubunda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t testi ve ilişkili örneklemler için tek faktörlü ANCOVA (OneFaktor ANCOVA), kullanılmıştır. Veriler SPSS 17.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları mesleki grup rehberlik programına katılan öğrencilerin mesleki yetkinlik düzeylerinin deney öncesine göre ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği ayrıca bu değişimin yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir

References

 • Aktan, T.(2006). Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin İç ve Dış Gruplarına Yönelik Kalıp yargılarının Sevecenlik ve yetkinlik Algısı Temelinde İncelenmesi. Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arslanbaş, D.(2011) Özel Dershanelerde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Yetkinliklerini Belirleme ve Özel Uğur Dershanesi’nde Örnek Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayas, T., Deniz, M., Kağan, M.(2010). Ginzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramına Dayalı Örnek Bir Mesleki Grup Rehberliği Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 1096-1117
 • Aydın, D.(2007). Grup Rehberliğinin 1. Sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerine Gerçekçi Davranmalarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-155
 • Baldwin, N., N., (1998). Tbe effect of a Career Development Course on the career self efficaey and vocational identity of ommunity College Students, Unpublished Doctoral Thesis, The George Washington Universi
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward A Ünifying Theory of Behavioural Change. Psychological Review. 84, (19) 1-215.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social CognitiveTheory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise Of Control. New York: Freeman.
 • Betz, N. ve Luzzo, D. (1996). Career Assessment And The Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. Journal Of Career Assessment, 4, 413-428.
 • Betz, N. E., ve Schifano, S.R. (2000). EvaIuation of An Intervention to Increase Realistic Self-Efficacy and Interests in College Women. Journal of Vocational Behavior. 56, 35-52.
 • Bozgeyikli, H. (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 221-234.
 • Bozgeyikli,H. (2005) Mesleki Grup Rehberliğinin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Vermede Kendilerini Yetkin Görme Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozgeyikli, H., Bacanlı, F., ve Doğan, H.(2009). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21- 125-136
 • Büyüköztürk (2011) Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi
 • Conkel, Z (2010) PromotingViable Career Choice Goalsthrough Career Decision-Making Self-Efficacy and CareerMaturity in Inner-City High School Students: A Test of Social Cognitive Career Theory. Pro Quest LLC”. Ph.D. Dissertation, University of Minnesota
 • Creed, P.(2006) Causal Relationship between Career Indecision and Career Decision-Making Self-Efficacy: A Longitudinal Cross-Lagged Analysis.Journal of Career Development, 33 (1) 47-65.
 • Çoban, Aysel Esen (2005), “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Yordayıcı Bazı Değişkenlere Göre incelenmesi”, web.inonu.edu.tr/e-dergi/Coban.doc.
 • Garcia, P. (2012) Differential Moderating Effects of Student- and Parent-Rated Support in the Relationship between Learning Goal Orientation and Career Decision-Making Self-Efficacy, Journal of CareerAssessment, 20 (1 ) 22-33.
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and self-creation. In D. Brown & Associates (Eds). Career choice and development (4th ed.). Bensenville, II: Scholastic Testing Service
 • Gülbahçe, A.(2007). Mesleki Olgunluk Düzeyleri Farklı Olan Öğrencilerin Sosyal Karşılaştırma ve Benlik İmgelerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gündem, F.(2009) İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Motivasyon, Mesleki Benlik Saygısı ve Mesleğe Yönelik Yetkinlik Duygusu Algıları Arasındaki Etkileşim. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitüsüFouad, N. (2009) The Effectiveness of a Career Decision-Making Course,Journal of CareerAssessment, 17 (3) 338-347.
 • Işık, E. (2010)Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi Temelli Bir Grup Müdahalesinin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Kararı Yetkinlik ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İşgör, İ., Sezer, F. (2008). Mesleki Olgunluk Anlayışı Kazandırmaya Yönelik Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri Program Denemesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 239-252
 • Kılıççı, Y.(1992). Okullarda Ruh Sağlığı. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Kuzgun,Y. (2003) Meslek Rehberliği ve Danışmanlığa Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., &Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social CognitiveTheory of Career and Academic İnterest, Choice, and Performance. Journal of VocationalBehavior, 45, 79-122.
 • M.E. B. (2003) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete, 25212
 • Nuyen,J. (2011) Impact of GroupIntervention on Problem-Solving and Self-Efficacy in Career Decision-Making. ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, DrexelUniversity.
 • Özgün, S. (2007) Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri ile Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgüven, İ. E., (2003). Endüstri Psikolojisi, Ankara: Pdrem Yayınları
 • Tanrıkulu(2008), İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yetkinlik Duygusunu Etkileyen Etkenlerin Öğretmen Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development (2nd ed., pp. 197-261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Turner, S. L., Steward, C., & Lapan, R. T. (2004). Family Factors Associated with Sixthgrade Adolescents' Math and Science Career İnterests. Career Development Quarterly, 53,41-52.
 • Walker, Q (2010) An Investigation of the Relationship between CareerMaturity, Career Decision Self-Efficacy, and Self-Advocacy of College Students with and without Disabilities.ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, The University of Iowa
 • Yeşilyaprak, B.(2003) Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayınları

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Ismail Secer

Arzu Gülbahçe This is me

Bünyamin Ateş This is me

Publication Date January 31, 2013
Acceptance Date January 11, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Secer, I., Gülbahçe, A., & Ateş, B. (2013). Mesleki grup rehberlik etkinliğinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mesleki yetkinlik düzeylerine etkisi. Turkish Journal of Education, 2(1), 29-38. https://doi.org/10.19128/turje.181052

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.