Research Article
BibTex RIS Cite

Yetiştirme yurtlarında kalan ortaokul öğrencilerinin sosyal dışlanmışlık algısı

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 49 - 56, 31.01.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181054

Abstract

Yetiştirme yurtları korunmaya muhtaç çocukların her türlü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı yerlerdir. Koruma altındaki çocukların maddi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak öğrencilerin korunma ve barınma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra, sosyalleşme ve toplum içerisinde aktif rol alma gibi gereksinimleri de vardır. Yetiştirme yurtlarında kalmış bireylerin topluma entegrasyonu, sorumlu tüm kesimleri ilgilendiren bir konudur. Sosyalleşmenin gerçekleşmediği yerlerde sosyal dışlanmışlık ya da antisosyal davranış biçimlerini görmek mümkündür. Bu çalışmada, yetiştirme yurtlarında kalan ilköğretim öğrencilerinin dışlanmışlık algısı incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Aksaray, Konya, Kayseri ve Kırşehir yetiştirme yurtlarında kalan 100 ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur. Betimsel tarama modelinde desenlenen çalışmada, veriler Öcal ve Altınok (2011) tarafından geliştirilen bir ölçek yoluyla toplanmıştır. Anketler bizzat araştırmacılar tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.

References

 • Akyüz, E. (2011). Çocuk Hukukunun Gelişimi ve Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin Bildirileri Kitabı-2 Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul,17-42.
 • Alpaydın, Y. (2011). Ayrımcılıktan Sosyal Dışlanmaya: İnanç Temelli Dışlanmalara Psikolojik Bir Değerlendirme. Sosyal Politikalar Dergisi, Sayı:3, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. ( 2010 ). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çakır, Ö. (2002). Sosyal Dışlanma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 , (3).
 • Gökbayrak, Ş. (2005). Avrupa Birliği’nin Sosyal Koruma Sorunsalı Olarak “Sosyal İçerme Politikaları”. Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 80, Mayıs Haziran 2005. http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?P=61#More-61,
 • Dodson, F. (2007). Çocuk Eğitim El Kitabı. İstanbul: Ailem Yayınları.
 • Kemerkaya, G. (2012). Korunmaya Muhtaç ilköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyalleşme Becerilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi Sos. Bil. Enst.
 • Kalaycı, H. (2007). Yetiştirme Yurtlarındaki Çocuklarda Sosyal Dışlanma Riski (Tokat ve Turhal Örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bil. Enst.
 • Lapeyre, F. (2001). Social justice and global cooparative strategies in transition eceonomies. www.uniovi.es/congresos/2001/RC19/ 428 papers/lapeyre_F.pdf s.2-4.
 • MacLean, K. (2003). The impact of institutionalization on child development. Development and Psychopathology, 15, 853-884.
 • Öcal, A. ve Altınok A. (2011). “İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin ayrımcılık algısı”. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (25-27 Şubat 2011). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, Yetişkin Bildirileri Kitabı-I, 171-180.
 • Öcal, A. ve Kemerkaya, G. (2011). Yetiştirme Yurdunda Kalmış Yetişkinlerin Devlet ve Vatandaşlık
 • Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1): 63-82.
 • Özkul, O. (2008). Kültür ve Küreselleşme. İstanbul: Açılım Kitap (Pınar Yayıncılık)
 • Sapancalı, F. (2005), Sosyal Dışlanma. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları Sosyal Politika Dizisi 2, 1.Baskı.
 • Smyke, A.T., Koga, S. F., Johnson, D. E., Fox, N. A., Marshall, P.J., Nelson, C. A., Zeanah, C. H. and BEIP Core Group. (2007). The care giving context in institution-reared and family-reared infants and toddlers in Romania. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48-(2), 210-218
 • Şenocak, H. (2005). Korunmaya Muhtaç Çocuklar: İstanbul Yetistirme Yurtları Üzerine Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Walker A. and Walker, C. (1997). Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in The 1980s and 1990s. London: Child Poverty Action Group
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 5 (18), 43-57.

Sense of social exclusion of secondary school students siving in orphanages

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 49 - 56, 31.01.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181054

Abstract

Orphanages are the places where all needs of children in need of protection are met. The financial needs of children who are in need of protection are met by the government. But in addition to children’s protection and sheltering needs, they are in need of socialization and taking an active role in society as well. Social integration of children in orphanages is a matter for all society. Accordingly it is possible to see social exclusion and antisocial behaviours when socialization does not occur. In this study, sense of exclusion of secondary school students living in orphanages was investigated. A total of 100 secondary school students living in Aksaray, Konya, Kayseri and Kırşehir orphanages are included in this descriptive survey model study. The data were collected via the scale developed by Öcal and Altınok (2011). Surveys were administered by the researchers themselves. SPSS was used to analyze the data. The findings of the study are important in terms of indicating social exclusion level of children living in orphanages.

References

 • Akyüz, E. (2011). Çocuk Hukukunun Gelişimi ve Çocuk Koruma Sisteminin Değerlendirilmesi, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin Bildirileri Kitabı-2 Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul,17-42.
 • Alpaydın, Y. (2011). Ayrımcılıktan Sosyal Dışlanmaya: İnanç Temelli Dışlanmalara Psikolojik Bir Değerlendirme. Sosyal Politikalar Dergisi, Sayı:3, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. ( 2010 ). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çakır, Ö. (2002). Sosyal Dışlanma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 , (3).
 • Gökbayrak, Ş. (2005). Avrupa Birliği’nin Sosyal Koruma Sorunsalı Olarak “Sosyal İçerme Politikaları”. Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı: 80, Mayıs Haziran 2005. http://Sosyalpolitika.Fisek.Org.Tr/?P=61#More-61,
 • Dodson, F. (2007). Çocuk Eğitim El Kitabı. İstanbul: Ailem Yayınları.
 • Kemerkaya, G. (2012). Korunmaya Muhtaç ilköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyalleşme Becerilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Aksaray Üniversitesi Sos. Bil. Enst.
 • Kalaycı, H. (2007). Yetiştirme Yurtlarındaki Çocuklarda Sosyal Dışlanma Riski (Tokat ve Turhal Örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bil. Enst.
 • Lapeyre, F. (2001). Social justice and global cooparative strategies in transition eceonomies. www.uniovi.es/congresos/2001/RC19/ 428 papers/lapeyre_F.pdf s.2-4.
 • MacLean, K. (2003). The impact of institutionalization on child development. Development and Psychopathology, 15, 853-884.
 • Öcal, A. ve Altınok A. (2011). “İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin ayrımcılık algısı”. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi (25-27 Şubat 2011). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, Yetişkin Bildirileri Kitabı-I, 171-180.
 • Öcal, A. ve Kemerkaya, G. (2011). Yetiştirme Yurdunda Kalmış Yetişkinlerin Devlet ve Vatandaşlık
 • Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1): 63-82.
 • Özkul, O. (2008). Kültür ve Küreselleşme. İstanbul: Açılım Kitap (Pınar Yayıncılık)
 • Sapancalı, F. (2005), Sosyal Dışlanma. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları Sosyal Politika Dizisi 2, 1.Baskı.
 • Smyke, A.T., Koga, S. F., Johnson, D. E., Fox, N. A., Marshall, P.J., Nelson, C. A., Zeanah, C. H. and BEIP Core Group. (2007). The care giving context in institution-reared and family-reared infants and toddlers in Romania. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48-(2), 210-218
 • Şenocak, H. (2005). Korunmaya Muhtaç Çocuklar: İstanbul Yetistirme Yurtları Üzerine Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi.
 • Walker A. and Walker, C. (1997). Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in The 1980s and 1990s. London: Child Poverty Action Group
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminin Genel Olarak Değerlendirilmesi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 5 (18), 43-57.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Adem OCAL

Güven KEMERKAYA This is me

Gökhan ARASTAMAN

Publication Date January 31, 2013
Acceptance Date January 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA OCAL, A., KEMERKAYA, G., & ARASTAMAN, G. (2013). Yetiştirme yurtlarında kalan ortaokul öğrencilerinin sosyal dışlanmışlık algısı. Turkish Journal of Education, 2(1), 49-56. https://doi.org/10.19128/turje.181054

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.