Research Article
BibTex RIS Cite

Effects of cooperative learning and conflict resolution training 'ntegrated into curriculum on academic achievement, social problem solving skill

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 28 - 43, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181068

Abstract

The aim of this study is to analyze the effects of practices in cooperative learning and conflict resolution training integrated into Turkish and Social Studies Curriculum of 5th grade primary school students on their academic achievement, and social problem solving skills. This study was included 133 primary school students at 5th grade. There were 3 experimental and 2 control groups in the study. In the first experimental group, 19 hours conflict resolution training was given and then integrated Turkish and Social Studies curriculum were applied by using cooperative learning method. In the second experimental group, Turkish and Social Studies Curriculum was implemented by using cooperative learning method without making any integration. In the third experimental group was given 19 hours conflict resolution training, integrated Turkish and Social Studies Curriculum were applied by using traditional teaching method. In the control groups 2005 Turkish and Social Studies Curriculum were implemented. “Turkish Achievement Test” , “Social Studies Achievement Test”, and “Social Problem Solving Skills Scenarios” were used as data instruments. Findings showed that using integrated curriculum with cooperative learning method was significantly more effective on academic achievement and social problem solving skills. Beside, applying integrated program by using traditional method had significant difference on social problem solving skills except academic achievement.

References

 • Aksakal, Ö. D. (2002). İşbirlikli öğrenme yönteminin anadil (Türkçe) eğitimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aktaş, E. (2006). Kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 8. sınıf Türkçe derslerinde uygulanması ve sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Albayrak, L. (2006). Kubasık öğrenme yönteminin ilköğretim 7. sınıf Türkçe derslerinde uygulanması ve sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Atılgan, H., Kan, A. & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Beane, J. (1991). The middle school: The natural home of integrated curriculum. Educational Leadership, 49,9- 13.
 • Beard, L. A. (2003). The effects of integrated mathematics and children's literature instruction on mathematics achievement and mathematics anxiety by gender. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Southern Mississippi Üniversitesi, Mississippi.
 • Belanca, J. (1997). Active learning handbook for he multiple intelligences classroom. Arlington Heights, IL: Skylight Training and Publishing.
 • Bickmore, K. (2002). Good training is not enough: research on peer mediation program implementation. Social Alternatives, 21(1), 33-38.
 • Bogner, R.G., Salvadore, F. ve Manley, E. (2008). The effects of peer mediation programs on middle school academic. Performance Perspectives in Peer Programs, 21(2),59-68.
 • Brauer, C., Grady, F., Matthew, K. ve Wilhite, S. (1997). The effects of problem-solving on academic achievement in elementary education. Master’s Action Research Project, Saint Xavier. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED412005.pdf Erişim Tarihi: 12.05.2011
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cohen, L. ve Manion, L. (1990). Research methods in education. New York:.Chapman and Hall, Inc.
 • Collardey, E. (2011). 1000 peace cranes: Exploring children’s meanings of peace. Peace and Conflict Review, 7, 1, 55-67.
 • Creswell, J. W (2003). Research design qualitative, quantative and mixed methods approaches California: Sage Pub.
 • Demir, K. (2008). Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkiliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Deutsch, M. (1992). The effects of training in cooperative learning and conflict resolution in an alternative high school. Columbia University, New York Teachers Coll.
 • Drake, S. M. (1998). Creating integrated curriculum: Proven ways to increase student learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • DuRant, R.H., Barkin, S. & Krowchuk, D.P. (2001).Evaluation of a peaceful conflict resolution and violence prevention curriculum for sixth-grade students. The Journal of Adolescent Health, 28(5):386-93.
 • Erkan, S. (2005). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership. 49(2),61-65.
 • Fogarty, R. (2002). How to integrated curricula. Illinois: SkyLight Proffesional Development.
 • Ford, D.M. (2000). A study of the effects of implementation of multiple intelligence techniques and integrated thematic instruction on seventh-grade students. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Saint Louis Üniversitesi, Missouri.
 • Gardner, H (1993). Multiple intelligences: The theory into practice. New York: Basic Book.
 • Gillies, R.M. (2004). The effects of communication training on teachers’and students’verbal behaviours during cooperative learning. International Journal of Educational Research, 41, 257–279.
 • Gillies, R. M. & Khan, A. (2008). The effects of teacher discourse on students’ discourse, problem-solving and reasoning during cooperative learning. International Journal of Educational Research, 47, 323–340.
 • Goleman, D. (2006). Duygusal zeka. İstanbul: Varlık Yayınları
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana
 • Greenberg, M. T. & Kusche, C. A. (1996). The PATHS Project: Preventive Intervention for Children. Final Report to the National Institute of Health. Seattle: University of Washington.
 • Gümüş, O. ve Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, 7-30.
 • Güngör, A. (2004). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hampton, K. W. (2007). Using children's literature to enhance views of nature of science and scientific attitude in fourth graders. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Southern Mississippi Üniversitesi, Mississippi.
 • Hoang, T. N. (2006). Social Problem Solving In Cooperative And Problematic Contexts In Students With And Without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. International Journal Of Special Education 21(2)
 • İlleez, M. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yaşadığı çatışmalar ve bu çatışmaların çözüm stratejilerinin sosyal yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Johnson D.W. ve Johnson R.T. (2001). Teaching students to be peacemakers: Meta-analysis. American Educational Research Association, 12(1), 25-39.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R. T. (1997). Joining together: Group theory and group skills. Boston: Allyn ve Bacon.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1996). The ımpact of a cooperative or ındividualistic context on the effectiveness of conflict resolution training. American Educational Research Journal, 33,4, 801-823.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Jones, T.S. (2004). Conflict resolution education: The field, the findings, and the future Conflict Resolution Quarterly, 22, (1–2), 233-267.
 • Karabay, A. (2005). Kubaşık öğrenme etkinliklerinin ilköğretim besinci sınıf Türkçe dersinde öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar - İlkeler - Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıran, K. B. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kırbaş, A. (2010). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Klutz, L.S (1997). Integrated curriculum: a reflection of life itself. Pacific Resources for Education and Learning. http://www.prel.org/products/products/integrat-curri.pdf Erişim Tarihi:12/06/2012
 • Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lane-Garon, P. (2000) Practicing Peace: The Impact of a School-Based Conflict Resolution Program on Elementary Students. Peace and Change, 2000, 25, 467–483.
 • Lawrence, L. C. (1997). The effects of an integrated Algebra 1/physical science curriculum on student achievement in Algebra 1, proportional reasoning and graphing abilities. Yayımlanmamış Doktora Tezi. North Carolina State Üniversitesi, North Carolina.
 • Lazear, D. (2000). The intelligent curriculum. Using mi to develop your students’ full potential. New York: Zephyr Press.
 • Leedy, P. D. ve Ormrod, J. E. (2001). Practical research: Planning and design. Upper Saddle River, NJ: Merill/Prentice Hall.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. ve Morgan, G. A. (2008). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Levy, J.(1989). Conflict resolution in elementary and secondary education. Mediation Quahtehly, 7 (1), 73-87. Neubauer, M. (2000). Cooperative learning and reading comprehension.
 • http://www.teachreach.org/maureen.html. Erişim Tarihi: 14. 11 2010.
 • Nitko, A. J. (2001). Educational assessment of student. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Özkal, N. Ş. (2000). İşbirlikli öğrenmenin sosyal bilgilere ilişkin benlik kavramı, tutumlar ve akademik basarı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Potts, K. L. (2002). The relationship between the quality and number of ınterpersonal negotiation strategies and coping styles of high school students with and without peer mediation training. Humanities and Social Sciences, , 62 (11-A), 36-92.
 • Qin Z., Johnson D. W. ve Johnson R. T. (1995). Cooperative versus competitive efforts and problem solving. Review of Educational Research, 65(2), 129-143.
 • Roush, M.K. (2008). How does usıng an integrated curriculum promote critical thinking and engagement in middle school student learning. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ohio Universitesi, Ohio.
 • Sarı, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine çatışma çözümü becerilerinin kazandırılmasında akademik çelişki, değer çizgisi ve güdümlü tartışma yöntemlerinin etkisi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Slavin, R.E. (1988). Cooperative learning and student achievement. Educational Leadership, 46(2), 31-33
 • Sommers, M. (2003). Peace Education: Opportunities and Challenges. Paper Presentation at the Building Bridges to Peace and Prosperity: Education and Training for Action, U.S. Agency for International Development, Washington, D.C.,Aug. 11–15.
 • Stevahn, L. (2004). Integrating conflict resolution training into the curriculum. Theory into Practice, 43(1), 50- 58.
 • Stevahn, L., Johnson, D.W., Johnson, R.T., ve Schultz, R. (2002). Effects of conflict resolution training integrated into a high school social studies curriculum. The Journal of Social Psychology, 142(3), 305- 331.
 • Stevahn, L., Johnson, D.W., Johnson, R. T. ve Real, D. (1996). The Impact of a Cooperative or Individualistic Context on the Effectiveness of Conflict Resolution Training. American Educational Research Journal, 33 (3), 801-823
 • Stevens, J. R. (2003). Student team reading and writing: A cooperative learning approach to middle school literacy instuction. Educational Research and Evulation. 9,2, 137-160.
 • Stevens, R. J. ve Slavin, R. E. (1995). The cooperative elementary school: Effects on students’ achievement, attitudes, and social relations. American Educational Research Journal, 32, 321- 351.
 • Steven, J., Slavin, R.E. ve Farnish, A.M. (1991). The effect of cooperative learning and direct instruction in reading comprehension strategies on main idea identification. Journal of Educational Psychology, 83 (1), 8-16.
 • Susar, F. K. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 • Şevkin, B. (2008). Müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitim programının ilköğretim 4. – 5. sınıf öğrencilerinin çatışma çözüm stilleri ve saldırganlık eğilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 • Tuncel Ayvaz, Z. (2009). Bütünleştirilmiş program uygulamasının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal gelişim becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve okul disiplinine çağdaş bir yaklaşım: onarıcı disiplin okullarda yaşanan kişiler arası çatışmaları yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için çağdaş bir model. Ankara: Ekinoks Yayınları
 • Türnüklü, A. Kaçmaz, T. İkiz, E. Balcı, F. (2009). Liselerde şiddetin önlenmesi anlaşmazlık çözümü müzakere ve akran-arabuluculuk eğitim programı. Ankara: Maya Akademi.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş işbirlikli okuma ve yazma tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarıları ile Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yılmaz, S. (2007). Kubasık öğrenmenin ilköğretim dördüncü sınıf örgencilerinin fen ve teknoloji dersine ilişkin akademik başarılarına ve birlikte çalışma tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Zengin, F. (2008). Müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitim programının ilköğretim 4.-5. sınıf öğrencilerinin çatışma çözüm stilleri ve atılganlık becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kubaşık öğrenme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş öğretim programının akademik başarı ve sosyal problem çözme becerisine etkisi

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 28 - 43, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181068

Abstract

Çalışmanın amacı, kubaşık öğrenme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş ilköğretim beşinci sınıf Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı uygulamalarının akademik başarı ve sosyal problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmaya toplam 133 beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada üç deney ve iki kontrol grubu yer almıştır. Birinci deney grubuna 19 saatlik anlaşmazlık çözümü eğitimi verilmiş ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş Türkçe ve Sosyal Bilgiler programı kubaşık öğrenme yöntemi ile uygulanmıştır. İkinci deney grubunda, Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretim programı herhangi bir bütünleştirme yapılmadan kubaşık öğrenme yöntemi ile uygulanmıştır. Üçüncü deney grubunda ise 19 saatlik anlaşmazlık çözümü eğitimi verilmiş, bütünleştirilmiş Türkçe ve Sosyal Bilgiler programı geleneksel eğitim durumlarıyla işlenmiştir. Kontrol gruplarında 2005 Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretim programları uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Türkçe Başarı Testi”, “Sosyal Bilgiler Başarı Testi” ve “Sosyal Problem Çözme Senaryoları” kullanılmıştır. Bulgular, bütünleştirilmiş programın kubaşık öğrenme yöntemiyle uygulanmasının akademik başarı ve sosyal problem çözme becerilerini geliştirmeye daha fazla katkı sağladığını göstermiştir. Ek olarak, bütünleştirilmiş programın geleneksel eğitim durumlarıyla uygulanması durumunda sosyal problem çözme becerisinin arttığı ancak, akademik başarının artmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Aksakal, Ö. D. (2002). İşbirlikli öğrenme yönteminin anadil (Türkçe) eğitimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aktaş, E. (2006). Kubaşık öğrenme yönteminin ilköğretim 8. sınıf Türkçe derslerinde uygulanması ve sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Albayrak, L. (2006). Kubasık öğrenme yönteminin ilköğretim 7. sınıf Türkçe derslerinde uygulanması ve sonuçları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Atılgan, H., Kan, A. & Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Beane, J. (1991). The middle school: The natural home of integrated curriculum. Educational Leadership, 49,9- 13.
 • Beard, L. A. (2003). The effects of integrated mathematics and children's literature instruction on mathematics achievement and mathematics anxiety by gender. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Southern Mississippi Üniversitesi, Mississippi.
 • Belanca, J. (1997). Active learning handbook for he multiple intelligences classroom. Arlington Heights, IL: Skylight Training and Publishing.
 • Bickmore, K. (2002). Good training is not enough: research on peer mediation program implementation. Social Alternatives, 21(1), 33-38.
 • Bogner, R.G., Salvadore, F. ve Manley, E. (2008). The effects of peer mediation programs on middle school academic. Performance Perspectives in Peer Programs, 21(2),59-68.
 • Brauer, C., Grady, F., Matthew, K. ve Wilhite, S. (1997). The effects of problem-solving on academic achievement in elementary education. Master’s Action Research Project, Saint Xavier. http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED412005.pdf Erişim Tarihi: 12.05.2011
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cohen, L. ve Manion, L. (1990). Research methods in education. New York:.Chapman and Hall, Inc.
 • Collardey, E. (2011). 1000 peace cranes: Exploring children’s meanings of peace. Peace and Conflict Review, 7, 1, 55-67.
 • Creswell, J. W (2003). Research design qualitative, quantative and mixed methods approaches California: Sage Pub.
 • Demir, K. (2008). Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkiliği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Deutsch, M. (1992). The effects of training in cooperative learning and conflict resolution in an alternative high school. Columbia University, New York Teachers Coll.
 • Drake, S. M. (1998). Creating integrated curriculum: Proven ways to increase student learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • DuRant, R.H., Barkin, S. & Krowchuk, D.P. (2001).Evaluation of a peaceful conflict resolution and violence prevention curriculum for sixth-grade students. The Journal of Adolescent Health, 28(5):386-93.
 • Erkan, S. (2005). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership. 49(2),61-65.
 • Fogarty, R. (2002). How to integrated curricula. Illinois: SkyLight Proffesional Development.
 • Ford, D.M. (2000). A study of the effects of implementation of multiple intelligence techniques and integrated thematic instruction on seventh-grade students. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Saint Louis Üniversitesi, Missouri.
 • Gardner, H (1993). Multiple intelligences: The theory into practice. New York: Basic Book.
 • Gillies, R.M. (2004). The effects of communication training on teachers’and students’verbal behaviours during cooperative learning. International Journal of Educational Research, 41, 257–279.
 • Gillies, R. M. & Khan, A. (2008). The effects of teacher discourse on students’ discourse, problem-solving and reasoning during cooperative learning. International Journal of Educational Research, 47, 323–340.
 • Goleman, D. (2006). Duygusal zeka. İstanbul: Varlık Yayınları
 • Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana
 • Greenberg, M. T. & Kusche, C. A. (1996). The PATHS Project: Preventive Intervention for Children. Final Report to the National Institute of Health. Seattle: University of Washington.
 • Gümüş, O. ve Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, 7-30.
 • Güngör, A. (2004). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Hampton, K. W. (2007). Using children's literature to enhance views of nature of science and scientific attitude in fourth graders. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Southern Mississippi Üniversitesi, Mississippi.
 • Hoang, T. N. (2006). Social Problem Solving In Cooperative And Problematic Contexts In Students With And Without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. International Journal Of Special Education 21(2)
 • İlleez, M. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin yaşadığı çatışmalar ve bu çatışmaların çözüm stratejilerinin sosyal yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Johnson D.W. ve Johnson R.T. (2001). Teaching students to be peacemakers: Meta-analysis. American Educational Research Association, 12(1), 25-39.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R. T. (1997). Joining together: Group theory and group skills. Boston: Allyn ve Bacon.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1996). The ımpact of a cooperative or ındividualistic context on the effectiveness of conflict resolution training. American Educational Research Journal, 33,4, 801-823.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MN: Interaction Book Company.
 • Jones, T.S. (2004). Conflict resolution education: The field, the findings, and the future Conflict Resolution Quarterly, 22, (1–2), 233-267.
 • Karabay, A. (2005). Kubaşık öğrenme etkinliklerinin ilköğretim besinci sınıf Türkçe dersinde öğrencilerin dinleme ve konuşma becerileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar - İlkeler - Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıran, K. B. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Kırbaş, A. (2010). İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirmesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Klutz, L.S (1997). Integrated curriculum: a reflection of life itself. Pacific Resources for Education and Learning. http://www.prel.org/products/products/integrat-curri.pdf Erişim Tarihi:12/06/2012
 • Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lane-Garon, P. (2000) Practicing Peace: The Impact of a School-Based Conflict Resolution Program on Elementary Students. Peace and Change, 2000, 25, 467–483.
 • Lawrence, L. C. (1997). The effects of an integrated Algebra 1/physical science curriculum on student achievement in Algebra 1, proportional reasoning and graphing abilities. Yayımlanmamış Doktora Tezi. North Carolina State Üniversitesi, North Carolina.
 • Lazear, D. (2000). The intelligent curriculum. Using mi to develop your students’ full potential. New York: Zephyr Press.
 • Leedy, P. D. ve Ormrod, J. E. (2001). Practical research: Planning and design. Upper Saddle River, NJ: Merill/Prentice Hall.
 • Leech, N. L., Barrett, K. C. ve Morgan, G. A. (2008). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Levy, J.(1989). Conflict resolution in elementary and secondary education. Mediation Quahtehly, 7 (1), 73-87. Neubauer, M. (2000). Cooperative learning and reading comprehension.
 • http://www.teachreach.org/maureen.html. Erişim Tarihi: 14. 11 2010.
 • Nitko, A. J. (2001). Educational assessment of student. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Özkal, N. Ş. (2000). İşbirlikli öğrenmenin sosyal bilgilere ilişkin benlik kavramı, tutumlar ve akademik basarı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Potts, K. L. (2002). The relationship between the quality and number of ınterpersonal negotiation strategies and coping styles of high school students with and without peer mediation training. Humanities and Social Sciences, , 62 (11-A), 36-92.
 • Qin Z., Johnson D. W. ve Johnson R. T. (1995). Cooperative versus competitive efforts and problem solving. Review of Educational Research, 65(2), 129-143.
 • Roush, M.K. (2008). How does usıng an integrated curriculum promote critical thinking and engagement in middle school student learning. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ohio Universitesi, Ohio.
 • Sarı, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine çatışma çözümü becerilerinin kazandırılmasında akademik çelişki, değer çizgisi ve güdümlü tartışma yöntemlerinin etkisi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Slavin, R.E. (1988). Cooperative learning and student achievement. Educational Leadership, 46(2), 31-33
 • Sommers, M. (2003). Peace Education: Opportunities and Challenges. Paper Presentation at the Building Bridges to Peace and Prosperity: Education and Training for Action, U.S. Agency for International Development, Washington, D.C.,Aug. 11–15.
 • Stevahn, L. (2004). Integrating conflict resolution training into the curriculum. Theory into Practice, 43(1), 50- 58.
 • Stevahn, L., Johnson, D.W., Johnson, R.T., ve Schultz, R. (2002). Effects of conflict resolution training integrated into a high school social studies curriculum. The Journal of Social Psychology, 142(3), 305- 331.
 • Stevahn, L., Johnson, D.W., Johnson, R. T. ve Real, D. (1996). The Impact of a Cooperative or Individualistic Context on the Effectiveness of Conflict Resolution Training. American Educational Research Journal, 33 (3), 801-823
 • Stevens, J. R. (2003). Student team reading and writing: A cooperative learning approach to middle school literacy instuction. Educational Research and Evulation. 9,2, 137-160.
 • Stevens, R. J. ve Slavin, R. E. (1995). The cooperative elementary school: Effects on students’ achievement, attitudes, and social relations. American Educational Research Journal, 32, 321- 351.
 • Steven, J., Slavin, R.E. ve Farnish, A.M. (1991). The effect of cooperative learning and direct instruction in reading comprehension strategies on main idea identification. Journal of Educational Psychology, 83 (1), 8-16.
 • Susar, F. K. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe öğretiminde çoklu zeka kuramına dayalı işbirlikli öğrenme yönteminin erişi, tutumlar, öğrenme stratejileri ve çoklu zeka alanları üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 • Şevkin, B. (2008). Müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitim programının ilköğretim 4. – 5. sınıf öğrencilerinin çatışma çözüm stilleri ve saldırganlık eğilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
 • Tuncel Ayvaz, Z. (2009). Bütünleştirilmiş program uygulamasının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal gelişim becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve okul disiplinine çağdaş bir yaklaşım: onarıcı disiplin okullarda yaşanan kişiler arası çatışmaları yapıcı ve barışçıl olarak yönetmek için çağdaş bir model. Ankara: Ekinoks Yayınları
 • Türnüklü, A. Kaçmaz, T. İkiz, E. Balcı, F. (2009). Liselerde şiddetin önlenmesi anlaşmazlık çözümü müzakere ve akran-arabuluculuk eğitim programı. Ankara: Maya Akademi.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Yaman, B. (1999). Birleştirilmiş işbirlikli okuma ve yazma tekniğinin beşinci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarıları ile Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yılmaz, S. (2007). Kubasık öğrenmenin ilköğretim dördüncü sınıf örgencilerinin fen ve teknoloji dersine ilişkin akademik başarılarına ve birlikte çalışma tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
 • Zengin, F. (2008). Müzakere (problem çözme) ve arabuluculuk eğitim programının ilköğretim 4.-5. sınıf öğrencilerinin çatışma çözüm stilleri ve atılganlık becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
There are 77 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Derya Gogebakan Yildiz

Nilay T. Bümen

Publication Date October 31, 2013
Acceptance Date October 21, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 4

Cite

APA Yildiz, D. G., & Bümen, N. T. (2013). Kubaşık öğrenme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş öğretim programının akademik başarı ve sosyal problem çözme becerisine etkisi. Turkish Journal of Education, 2(4), 28-43. https://doi.org/10.19128/turje.181068

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.