Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of prospective teachers in terms of their metacognition thinking skills

Year 2013, Volume 2, Issue 4, 44 - 54, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181069

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate prospective teachers in terms of their metacognition thinking skills. The study was conducted in line with the descriptive scanning model. The study was carried out on a total of 482 prospective teachers receiving education in Firat University Faculty of Education and in Istanbul University Hasan Ali Yucel Faculty of Education. Within the scope of the study, Metacognition Thinking Skills (MCTS) Scale was used as the data collection tool. Prospective teachers' opinions on metacognition thinking skills were compared in terms of their departments, genders, ages, whether they own computer, and the education faculty they attend to. In these comparisons, independent groups t test, one way variance analysis, Mann Whitney U and Kruskall Wallis H tests were employed. The findings obtained from the study indicate that there are no significant differences among the metacognition thinking skills of the prospective teachers in terms of the education faculty they attend to and the point whether or not the prospective teachers own computers. As for the gender variable, a significant difference in the "Thinking skills" sub factor of the MCTS scale was observed in favor of female prospective teachers. As for the comparisons made in terms of the departments where the prospective teachers receive education, significant differences in opinions were detected for the whole scale and all sub-factors. Finally, in the comparison made in terms of the age variable, significant difference was found in the "Alternative evaluation skill" sub factor.

References

 • Akpınar, B. (2011). The effect of webblog based instruction on the metacognition levels of preservice teachers. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2011, Vol. 7, Issue 2, pp. 38-45. http://ijedict.dec.uwi.edu/include/getdoc.php?id=4709&article=1279&mode=pdf
 • Aktürk, A. O. ve Şahin, İ. (2011). Üst biliş ve bilgisayar öğretimi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 383-407.
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • Baltacı, M. (2009). Web tabanlı excel öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı ve bilişötesi farkındalık düzeyine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anadilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cenkseven, F. ve Vural R., A. (2006). Ergenlerin düşünme gereksinimi ve cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research,25.
 • Çelik, E. (2007).Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Çetinkaya, P. ve Erktin, E. (2002). Bilişüstünün ölçümü ve okuduğunu anlama, okul başarısı ve yetenekle olan ilişkisi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, Cilt 19.
 • Doğanay, A. (2007). Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi. (Ed: Doğanay, A.). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları
 • Durdukoca, Ş., F, (2012). Öğretmen adaylarının bilişüstü farkındalık düzeyleri ve mesleklerine ilişkin özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi, an analysis of metacognitive awareness levels and self-efficacy beliefs of teachers candidates. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 26- 28 April, 2012 Antalya-Turkey
 • Drmrod, J.E. (1990). Human learning. Macmillan P. Company. New York.
 • Flavell, J. H. (1985). Cognitive development. ( 2nd ed. ) Englewood Cliffs, NJ. Prentice - Hall.
 • Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Karakelle, S,. (2012). Üst bilişsel farkındalık, problem çözme algısı, zekâ ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 164
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaya, B. ve Dönmez, C. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üst düzeyli düşünme becerilerinin öğretimi ile ilgili öz yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Bölümü - İlköğretim Anabilim Dalı.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P.(2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 154.
 • Polat, R., H. ve Tümkaya, S. (2010). An Investigation of the students of primary school problem solving abilities depending on need for cognition. Elementary Education Online, 9(1), 346–360.
 • Saban, A. İ. ve Saban, A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel farkındalıkları ile güdülerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 35-58.
 • Steinbach, J., C. (2008). The effect of metacognitive strategy instruction on writing. University of Kentucky.
 • Uluyol, Ç. (2011). Web destekli örnek olay yönteminde çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Doktora Programı, Doktora Tezi.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. (3. Baskı). İstanbul: Alkım Basın Yayın dağıtım Ltd. Şti.
 • Veenman, M.V. J., Van Hout-Wolters, B. ve Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning,1: 3–14.
 • Woolfolk, E.A. (1998). Educational psychology. USA: Allyn Bacon.
 • Tosun, A. ve Irak, M. (2008). Üstbiliş ölçeği-30’un türkçe uyarlaması, geçerliği, güvenirliği, kaygı ve obsesif- kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1):67-80.
 • Tuncer, M. ve Kaysi, F. (2013). The development of the metacognitive thinking skills scale. International Journal of Learning & Development, 3(2), 70-76.
 • Türk Dil Kurumu, (2012). Türkçe Sözlük. http://www.tdkterim.gov.tr

Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi

Year 2013, Volume 2, Issue 4, 44 - 54, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181069

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 482 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üst Biliş Düşünme Becerileri Ölçeği (ÜBDB) kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerilerine yönelik görüşleri bölüm, cinsiyet, yaş, bilgisayara olma durumu ve öğrenim gördükleri eğitim fakültesine göre karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney U ve Kruskall Wallis H testlerine başvurulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri arasında öğrenim görülen eğitim fakültesi ve bilgisayarı olma durumu açısından anlamlı düzeyde bir fark olmadığı yönündedir. Cinsiyet değişkeni açısından bakıldığında ise ÜBDB ölçeğinin “Düşünme becerileri” alt faktöründe kız öğretmen adayları lehine anlamlı fark gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm açısından yapılan karşılaştırmalarda ise ölçeğin tamamı ve bütün alt faktörlerinde anlamlı görüş farkı tespit edilmiştir. Yaş değişkeni açısından yapılan karşılaştırmalarda ise “Alternatif değerlendirme becerisi” alt faktöründe anlamlı düzeyde fark bulunmuştur.

References

 • Akpınar, B. (2011). The effect of webblog based instruction on the metacognition levels of preservice teachers. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2011, Vol. 7, Issue 2, pp. 38-45. http://ijedict.dec.uwi.edu/include/getdoc.php?id=4709&article=1279&mode=pdf
 • Aktürk, A. O. ve Şahin, İ. (2011). Üst biliş ve bilgisayar öğretimi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 383-407.
 • Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • Baltacı, M. (2009). Web tabanlı excel öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı ve bilişötesi farkındalık düzeyine etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anadilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cenkseven, F. ve Vural R., A. (2006). Ergenlerin düşünme gereksinimi ve cinsiyetlerine göre problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research,25.
 • Çelik, E. (2007).Ortaöğretim coğrafya derslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Çetinkaya, P. ve Erktin, E. (2002). Bilişüstünün ölçümü ve okuduğunu anlama, okul başarısı ve yetenekle olan ilişkisi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, Cilt 19.
 • Doğanay, A. (2007). Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi. (Ed: Doğanay, A.). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayınları
 • Durdukoca, Ş., F, (2012). Öğretmen adaylarının bilişüstü farkındalık düzeyleri ve mesleklerine ilişkin özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi, an analysis of metacognitive awareness levels and self-efficacy beliefs of teachers candidates. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 26- 28 April, 2012 Antalya-Turkey
 • Drmrod, J.E. (1990). Human learning. Macmillan P. Company. New York.
 • Flavell, J. H. (1985). Cognitive development. ( 2nd ed. ) Englewood Cliffs, NJ. Prentice - Hall.
 • Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Karakelle, S,. (2012). Üst bilişsel farkındalık, problem çözme algısı, zekâ ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 164
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kaya, B. ve Dönmez, C. (2008). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının üst düzeyli düşünme becerilerinin öğretimi ile ilgili öz yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Bölümü - İlköğretim Anabilim Dalı.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P.(2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 154.
 • Polat, R., H. ve Tümkaya, S. (2010). An Investigation of the students of primary school problem solving abilities depending on need for cognition. Elementary Education Online, 9(1), 346–360.
 • Saban, A. İ. ve Saban, A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel farkındalıkları ile güdülerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 35-58.
 • Steinbach, J., C. (2008). The effect of metacognitive strategy instruction on writing. University of Kentucky.
 • Uluyol, Ç. (2011). Web destekli örnek olay yönteminde çoklu bakış açısı ve yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Doktora Programı, Doktora Tezi.
 • Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. (3. Baskı). İstanbul: Alkım Basın Yayın dağıtım Ltd. Şti.
 • Veenman, M.V. J., Van Hout-Wolters, B. ve Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning,1: 3–14.
 • Woolfolk, E.A. (1998). Educational psychology. USA: Allyn Bacon.
 • Tosun, A. ve Irak, M. (2008). Üstbiliş ölçeği-30’un türkçe uyarlaması, geçerliği, güvenirliği, kaygı ve obsesif- kompülsif belirtilerle ilişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1):67-80.
 • Tuncer, M. ve Kaysi, F. (2013). The development of the metacognitive thinking skills scale. International Journal of Learning & Development, 3(2), 70-76.
 • Türk Dil Kurumu, (2012). Türkçe Sözlük. http://www.tdkterim.gov.tr

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Fall, 2013
Journal Section Research Articles
Authors

Murat TUNCER>

0000-0001-9136-6355


Feyzi KAYSİ>

0000-0001-6681-4574

Publication Date October 31, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 2, Issue 4

Cite

APA Tuncer, M. & Kaysi, F. (2013). Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi . Turkish Journal of Education , 2 (4) , 44-54 . DOI: 10.19128/turje.181069

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.