Year 2014, Volume 3 , Issue 1, Pages 34 - 47 2014-01-31

Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
Evaluation of the communication process between achool administrators and teachers according to teachers' opinions

Soner DOGAN [1] , Celal Teyyar UĞURLU [2] , Tutku YILDIRIM [3] , Erol KARABULUT [4]


Bu çalışmanın amacı, okul örgütlerinde yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel bir çalışma olup olgubilim desenine göre yürütülen araştırmada veri toplamak amacıyla ilgili literatür taranmış, kullanılmak üzere on tane açık uçlu soru hazırlanmıştır. Sorular çalışma grubunda yer alan 15 ilk ve ortaokul öğretmenine yöneltilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yazı toplanan veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle irdelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ilk ve ortaokul öğretmenleri okul örgütlerinde yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını karşılıklı olarak paylaştıklarını ve yüz yüze iletişime önem verdiklerini : yönetici ve öğretmenler arasında formal ve informal iletişim kanallarının açık olduğunu : örgütteki diğer öğretmenlerle yatay iletişimin tam, doğru ve serbestçe yapıldığını : yönetici-öğretmen arasındaki dikey iletişimin sağlıklı işlediğini : öğretmenlerin okul sürecine fikir ve önerileri ile katkıda bulunduklarını : yönetici ve öğretmenlerin ilişkilerine statü farklılıklarını zaman zaman yansıttıklarını : öğretmenlerin ders dışı sosyal içerikli toplantılarda zaman zaman bir araya geldiklerini : öğretmenler arasında dedikoduya izin vermeyen olumlu bir iletişim ortamı olmadığını ifade etmişlerdir.
The aim of this study is to evaluate the communication process between school administrators and teachers in school organizations according to the primary and secondary school teachers' opinions. In this research as a qualitative study carried out according to the phenomenology design, the related literature was scanned in order to collect data and ten open-ended questions were prepared to be used. The questions were posed to 15 primary and secondary school teachers. The data collected by means of semi-structured interview form was discussed through descriptive and content analysis methods. According to the findings, primary and secondary school teachers have stated that in school organizations, they do not have problems in sharing problems mutually, face to face communication, formal, informal, horizontal and vertical communication and participation in decision making issues while they have trouble, from time to time, because of the difference between status, extracurricular activities and gossip.
 • Arısoy, B. (2007). Örgütsel iletişimin motivasyon ve iş doyumu üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ay, Ü. ve Çelik, C. (2003). Çalışanların örgüt ve yönetsel uygulamalarla ilgili algılamaları: iki örgütte iklim kıyaslaması. 11. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresinde sunulan bildiri, Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Atak, M. (2005). Örgütlerde resmi olmayan iletişimin yeri ve önemi. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, (2), 59-67.
 • Bolat, S. (1996). Eğitim örgütlerinde iletişim: H.Ü. Eğitim Fakültesi uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12, 75-80.
 • Celep, C. (2001). Eğitimde örgütsel adanma ve öğretmenler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Delany, J. C. and Arredondo, D. E. (1998). Using collegial coaching and reflection as mechenism for changing school cultures. Paper Presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration, St. Louis.
 • Eroğlu, E. (2011). Örgütlerde iletişim kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 137-149.
 • Eroğluer, K. (2011). Örgütsel iletişi ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: kuramsal bir inceleme. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(1), 121 -136.
 • Ersoy, S. (2006). İlköğretim okullarında yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Van ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Freiberg, J. H. (1983). İmproving school climate--a facilitative process. Paper Presented at the Seminar in Organizational Development in Schools, University of La Verne, California.
 • Flient N. (2000). Culture club: an investigation of organisational culture. Paper Presented at the Annual Meeting of the Australian Assocation for Research in Education, Sydney.
 • Goldhardt, J. (2004). The school experience from the students' perspective: A comparative case study analysis. Unpublished master’s thesis, University of Nevada, Las Vegas.
 • Goldring, L. (2002). The power of school culture. Leaderhsip, 32(2), 32-35.
 • Halawah, I. (2005). The relationship between effective communication of high school principal and school climate. Education, 126(2), 334-345.
 • Halis, M. (2000). Örgütsel iletişim ve iletişim tatminine ilişkin bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 217-230.
 • Korir, J. and Karr-Kidwell, P. J. (2000). The Relationship between self esteem and effective educational
 • leadership.A Literary Review, Recommendations, and Interviews. ( ERIC No: ED 443 142).
 • Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2 nd. edition). Pearson Education, Boston.
 • Piet, C. (2005). Turning school into learning organizations. Europan Journal of Teacher Education. 28(2), 129- 139.
 • Rıza, E. (1996). Sosyal psikolojiye giriş. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
 • Rivers, W. J. (2003). Relationships between teacher-perceived school climate and school climate outcomes. Unpublished master’s thesis, Waldosta State University, Waldosta.
 • Ron, R. (1992). Student motivation school culture, and academic achivement: what school leaders con do. Eugene, Oreg. ( ERIC No: EA 023 593).
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, G. F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Wren D. J. (1999). School culture: exploring the hidden curriculum. Adolesence, 34 (135), 593-597.
 • Yeniçeri, Ö. (1993). İşletmelerde yönetim, organizasyon ve davranış. Ankara: Tutibay Basım A.Ş.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Soner DOGAN

Author: Celal Teyyar UĞURLU

Author: Tutku YILDIRIM

Author: Erol KARABULUT

Dates

Publication Date : January 31, 2014

APA DOGAN, S , UĞURLU, C , YILDIRIM, T , KARABULUT, E . (2014). Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Turkish Journal of Education , 3 (1) , 34-47 . DOI: 10.19128/turje.181074